Podzakonski akti

ODLUKA O IZMJENI TARIFE ADMINISTRATIVNIH TAKSI

10.5.2017

Službeni glasnik BiH, broj 32/17

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) člana 3a. Zakona o administrativnim taksama ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 08/06, 76/06, 76/07 i 98/12), a u vezi sa članom 14. stav 1. alineja 8. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 05/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13), članom 3. Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15) i članom 3. stav (1) i (2) Zakona o Službi za poslove sa strancima ("Službeni glasnik BiH", br. 54/05 i 36/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 89. sjednici održanoj 25.01.2017. godine, donijelo je 


ODLUKU 


O IZMJENI TARIFE ADMINISTRATIVNIH TAKSI 


Član 1. 


U Tarifi administrativnih taksi ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08, 42/08, 3/10, 98/12, 15/14 i 78/14), u poglavlju X. TAKSE ZA IZDAVANJE OBRAZACA I RADNJE U POSTUPCIMA SA STRANCIMA, TAR. broj 106. mijenja se i glasi: 

TAR. broj 106. 

(1) U postupcima sa strancima utvrđuju se sljedeće takse: 

a) Za prijavu boravišta u Službi za poslove sa strancima i policiji 10,00 KM, 

b) Za ovjeru knjige stranih gostiju 50,00 KM, 

c) Za ovjeru pozivnog pisma kada je pozivalac pravno lice 50,00 KM, 

d) Za ovjeru pozivnog pisma kada je pozivalac fizičko lice 20,00 KM, 

e) Za produženje vize u zemlji 100,00 KM, 

f) Za izdavanje odobrenja/produženja privremenog boravka 150,00 KM, 

g) Za izdavanje odobrenja stalnog boravka 200,00 KM, 

h) Za izmjenu rješenja o privremenom i stalnom boravku 20,00 KM, 

i) Za izdavanje potvrde o prijavi rada 100,00 KM, 

j) Za ukidanje/skraćenje perioda zabrane ulaska i boravka u BiH 200,00 KM, 

k) Za izdavanje lične karte za stranca 50,00 KM, 

l) Za izdavanje potvrde o gubitku putne isprave 20,00 KM, 

m) Za izdavanje putnog lista za stranca 50,00 KM 

(2) Od takse po ovom tarifnom broju za izdavanje odobrenja privremenog boravka i/ili za izdavanje putnog lista za stranca oslobođeni su stranci: žrtve organizovanog kriminala, odnosno trgovine ljudima koji imaju odobren privremeni boravak iz humanitarnih razloga u Bosni i Hercegovini ili stranci kojima je odobren izbjeglički status ili humanitarni boravak zbog primjene principa zabrane vraćanja ili privremeni prihvat u slučajevima masovnog priliva ili stranci koji su odustali od zahtjeva za azil u Bosni i Hercegovim ili stranci koji su u postupku izvršenja mjere prisilnog udaljenja iz Bosne i Hercegovine ukoliko njihove troškove snosi Bosna i Hercegovina." 

Član 2. 


Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 52/17
25. januara 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Nagrada UN-a za javnu službu