Podzakonski akti

PRAVILNIK O CENTRALNOJ BAZI PODATAKA O STRANCIMA

11.5.2017

Službeni glasnik BiH, broj 19/17

Na osnovu člana 131. stav (2) i člana 142. stav (2) tačka c) u vezi sa članom 129. st. (1) i (2) Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15), člana 80. stav (3) Zakona o azilu ("Službeni glasnik BiH", br. 11/16 i 16/16), člana 4. i člana 14. stav (1) alineja 8) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16) i člana 16. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), Ministarstvo sigurnosti donijelo je 


PRAVILNIK 


O CENTRALNOJ BAZI PODATAKA O STRANCIMA 


POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE 


Član 1. 
(Predmet pravilnika) 

Ovim pravilnikom utvrđuje se nadležnost za postupanje, sadržaj i pravila o vođenju, korištenju, zaštiti i čuvanju podataka i postupak brisanja podataka, kao i pravila pristupa podacima u Centralnoj bazi podataka o strancima. 

Član 2. 
(Upotreba roda) 

Svi izrazi u ovom pravilniku dati u jednom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene. 

Član 3. 
(Centralna baza podataka o strancima) 

Centralna baza podataka o strancima je dio Informacionog sistema za migracije, vodi se u elektronskoj formi i sadrži podatke iz službenih evidencija koje se vode na osnovu Zakona o strancima (u daljem tekstu: Zakon) i Zakona o azilu. 

POGLAVLJE II. DEFINICIJE I NADLEŽNOST 


Član 4. 
(Definicije) 

U smislu ovog pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje: 

a) Centralna baza podataka o strancima je skup međusobno povezanih podataka, pohranjenih na serveru Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo), organizovanih tako da se jednostavno mogu koristiti i mijenjati, 

b) Informacioni sistem za migracije (ISM) obuhvata Centralnu bazu podataka o strancima i službene evidencije propisane Zakonom i Zakonom o azilu, 

c) izvorni organ je organ koji obrađuje podatke i koji je vlasnik podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, 

d) kontrolor podataka je Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: MVP), Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Granična policija), Služba za poslove sa strancima (u daljem tekstu: Služba) koji samostalno ili zajedno s drugim vode, obrađuju i utvrđuju svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili propisa, koji ujedno imaju i pristup Centralnoj bazi podataka o strancima, 

e) primaoci podataka iz Centralne baze podataka o strancima su kontrolori iz tačke d) ovog člana u odnosu na podatke za koje nisu kontrolori, te Obavještajno sigurnosna agencija BiH (u daljem tekstu: OSA) i policija, koji imaju pristup podacima kada je to u funkciji obavljanja zadataka iz njihove nadležnosti, 

f) organi koji mogu primiti podatke u okviru zasebnog zahtjeva su svi oni organi koji dostave zahtjev za pristup podacima radi postupanja u okviru svojih nadležnosti i ovi organi se ne smatraju primaocima podataka, 

g) korisnički nalog je jedinstveno korisničko ime i lozinka koji pojedincu omogućava pristup i/ili obradu podataka u Centralnoj bazi podataka o strancima, bez obzira da li je riječ o licu koje vrši tehničku obradu podataka ili licu koje bazi pristupa na osnovu prijedloga primaoca, ili licu koje je određeno od nekog organa po zasebnom zahtjevu, 

h) pristup podacima podrazumijeva svaku radnju koja omogućava uvid u podatke bez prava da se ti podaci mijenjaju, prenose, brišu i koriste u nedozvoljene svrhe. 

Član 5. 
(Nadležnost) 

(1) Shodno Zakonu i Zakonu o azilu prikupljanje, obradu, vođenje, korištenje, čuvanje i brisanje podataka u oblasti kretanja i boravka stranaca, u oblasti azila, izdavanja viza na granici, produženja roka važenja vize i ukidanja i poništenja vize na granici i na teritoriji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) vrše: Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija i Služba. 

(2) Shodno Zakonu prikupljanje, obradu, vođenje, korištenje i čuvanje podataka u oblasti izdavanja viza, ukidanja i poništenja viza, te unos podataka iz zahtjeva za odobrenje i produženje privremenog boravka putem diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH (u daljem tekstu: DKP BiH) vrši MVP. 

Član 6. 
(Osnovni podaci o strancima) 

(1) Osnovni podaci o strancu su: 

a) ime i prezime, 

b) ranija imena i prezimena, 

c) ostala imena i prezimena, 

d) pol, 

e) ime (na) roditelja, 

f) dan, mjesec i godina rođenja, 

g) mjesto i država rođenja, 

h) državljanstvo, 

i) druga državljanstva, 

j) način utvrđivanja identiteta, 

k) putna isprava (vrsta, tip, broj, datum, mjesto i država izdavanja), 

l) rok važnosti putne isprave, 

m) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka, 

n) maloljetnici bez pratnje (DA/NE), 

o) ID stranca. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši organ koji prvi ostvari kontakt sa strancem, a to mogu biti: 

a) DKP-i BiH, 

b) Granična policija, 

c) Služba. 

(3) Organi iz stava (2) ovog člana unose sve ili dio podataka iz stava (1) ovog člana u Centralnu bazu podataka o strancima, ovisno o vrsti službene evidencije iz koje se unose podaci i broju dostupnih podataka. 

(4) Prilikom prvog unosa podataka iz stava (1) ovog člana, strancu se kroz informacioni sistem automatski određuje identifikacioni broj (u daljem tekstu: ID stranca). Način generisanja ID stranca propisuje instrukcijom ministar sigurnosti. 

(5) Osnovni podaci iz stava (1) ovog člana povezuju se sa ostalim odgovarajućim podacima iz Centralne baze podataka o strancima. 

(6) Kontrolor podataka iz ovog člana je organ koji je izvršio tehničku obradu podataka. 

POGLAVLJE III. VIZE 


Član 7. 
(Nadležnost u oblasti viza) 

(1) MVP, kao izvorni organ i korisnik, u skladu sa svojim nadležnostima, u Centralnu bazu podataka o strancima dostavlja podatke iz sljedećih službenih evidencija: 

a) strancima koji su podnijeli zahtjev za vizu i strancima kojima je izdata viza, 

b) strancima kojima je viza ukinuta, 

c) strancima kojima je viza poništena, 

d) strancima koji su podnijeli žalbe protiv rješenja DKP-a BiH i strancima koji su pokrenuli upravni spor i 

e) odlukama u drugostepenom postupku i odlukama u upravnom sporu. 

(2) Granična policija, kao izvorni organ i korisnik, u skladu sa svojim nadležnostima, u Centralnu bazu podataka o strancima dostavlja podatke iz slijedećih službenih evidencija: 

a) strancima koji su podnijeli zahtjev za vizu i strancima kojima je izdata viza na granici, 

b) strancima kojima je viza ukinuta i 

c) strancima kojima je viza poništena. 

(3) Služba, kao izvorni organ i kao korisnik, u skladu sa svojim nadležnostima, u Centralnu bazu podataka o strancima dostavlja podatke iz slijedećih službenih evidencija: 

a) strancima koji su podnijeli zahtjev za vizu i strancima kojima je izdata viza, 

b) strancima kojima je viza ukinuta i 

c) strancima kojima je viza poništena. 

Član 8. 
(Podaci o strancima koji su podnijeli zahtjev za vizu i strancima kojima je izdata viza) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o strancima koji su podnijeli zahtjev za vizu i strancima kojima je izdata viza su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) naziv organa i organizacione jedinice koji je izdao vizu, 

c) vrsta smještaja (hotel, privatni smještaj, vlastita imovina i sl.), 

d) ime i prezime/naziv fizičkog ili pravnog lica koje poziva stranca, 

e) adresa u BiH na kojoj će stranac boraviti, 

f) odluka po zahtjevu za izdavanje vize, 

g) serijski broj naljepnice izdate vize sa naznakom vrste vize, broj ulazaka, dužine boravka i period važenja, 

h) iznos naplaćene takse, 

i) lični podaci posebne kategorije: 

1) fotografija, 

2) otisci prstiju, 

3) potpis; 

j) napomena. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši MVP kod izdavanja viza u DKP-u BiH, Granična policija kod izdavanja viza na granici i Služba kod izdavanja viza kojom se prethodno izdate vize produžavaju, kao izvorni organi. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana ima MVP, Granična policija, Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), OSA i policija. 

(4) Kontrolori podataka iz ovog člana su MVP, Granična policija i Služba, u okviru svojih nadležnosti. 

Član 9. 
(Podaci o strancima kojima je viza ukinuta) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o strancima kojima je viza ukinuta su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) naziv organa i organizacione jedinice koja je ukinula vizu, 

c) vrsta smještaja (hotel, privatni smještaj, vlastita imovina i sl.), 

d) ime i prezime/naziv fizičkog ili pravnog lica koje poziva stranca, 

e) adresa u BiH na kojoj će stranac boraviti, 

f) serijski broj naljepnice izdate vize, 

g) vrsta vize i datum izdavanja, 

h) broj ulazaka, 

i) dužina boravka i period važenja (od  do), 

j) broj i datum rješenja o ukidanju vize, 

k) razlog ukidanja vize, 

l) datum ukidanja vize, 

m) napomena. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši DKP BiH, Služba i Granična policija, kao izvorni organi. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju MVP, Granična policija, Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), OSA i policija. 

(4) Kontrolori podataka iz ovog člana su MVP, Služba i Granična policija, u okviru svojih nadležnosti. 

Član 10. 
(Podaci o strancima kojima je viza poništena ili viza poništena uz izrečenu mjeru protjerivanja) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o strancima kojima je viza poništena ili poništena uz izrečenu mjeru protjerivanja su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) naziv organa i organizacione jedinice koja je poništila vizu, 

c) datum pokretanja postupka, 

d) broj i datum rješenja, 

e) razlog i pravni osnov, 

f) tip vize i datum izdavanja, 

g) serijski broj naljepnice izdate vize, 

h) period zabrane ulaska, 

i) rok za dobrovoljni izlazak iz zemlje, 

j) datum uručenja rješenja, 

k) datum konačnosti rješenja, 

l) datum izvršnosti rješenja, 

m) datum pravosnažnosti rješenja, 

n) mjesto i datum izlaska iz BiH (samostalno/ potpomognuto), 

o) datum od kada teče zabrana ulaska u BiH, 

p) napomena, 

r) lični podaci posebne kategorije: 

1) fotografija, 

2) otisci prstiju, 

3) potpis. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši DKP BiH, Služba i Granična policija, kao izvorni organi. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju MVP, Granična policija, Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), OSA i policija. 

(4) Kontrolori podataka iz ovog člana su DKP BiH, Služba i Granična policija, u okviru svojih nadležnosti. 

POGLAVLJE IV. ULAZAK U BiH 


Član 11. 
(Nadležnost u oblasti ulaska stranaca u BiH) 

Granična policija, kao izvorni organ i korisnik, u skladu sa svojim nadležnostima, u Centralnu bazu podataka o strancima dostavlja podatke iz sljedećih službenih evidencija o: 

a) međunarodnim prevoznicima koji su prekršili odredbe Zakona i 

b) strancima kojima je odbijen ulazak u BiH. 

Član 12. (Podaci iz službene evidencije o međunarodnim prevoznicima koji su prekršili odredbe Zakona) (1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o međunarodnim prevoznicima koji su prekršili odredbe Zakona su: a) naziv organa koji je izdao obavijest, b) broj i datum obavijesti, c) broj i datum prekršajnog naloga/zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, d) ime i prezime/naziv prevoznika, e) državljanstvo/država sjedišta, f) adresa prebivališta/sjedišta (država, grad, ulica i broj), g) vrsta prevoznog sredstva, h) osnovni podaci o strancu kojem je odbijen ulazak iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, i) broj i datum rješenja o odbijanju ulaska, j) napomena. (2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši Granična policija, kao izvorni organ. (3) Pristup podacima iz ovog člana imaju Granična policija, Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju), OSA i policija. (4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Granična policija. Član 13. (Podaci iz službene evidencije o strancima kojima je odbijen ulazak u BiH) (1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o strancima kojima je odbijen ulazak u BiH su: a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, b) JMB (ukoliko postoji), c) naziv organizacione jedinice i graničnog prelaza, d) datum odbijanja ulaska, e) pravni osnov, f) broj rješenja o odbijenom ulasku, g) odbijeni ulasci po vrsti granice, h) izjavljena žalba, i) odluka po žalbi, j) napomena. (2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši Granična policija, kao izvorni organ. (3) Pristup podacima iz ovog člana imaju Granična policija, Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju), OSA i policija, kao korisnik podataka. (4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Granična policija. 

POGLAVLJE V. BORAVAK I KRETANJE STRANACA 


Član 14. 
(Nadležnost u oblasti boravka i kretanja stranaca) 

(1) MVP, kao izvorni organ i korisnik, u skladu sa svojim nadležnostima, u Centralnu bazu podataka o strancima dostavlja podatke iz službene evidencije o strancima koji su podnijeli zahtjev za boravak putem DKP-a BiH. 

(2) Služba, kao izvorni organ i korisnik, u skladu sa svojim nadležnostima, u Centralnu bazu podataka o strancima dostavlja podatke iz sljedećih službenih evidencija o: 

a) strancima kojima je Služba zabranila izlazak iz BiH, 

b) strancima kojima je utvrđivan identitet, 

c) pravnim i fizičkim licima koja su izdala pozivna pisma za ulazak stranaca u BiH, 

d) putnim ispravama za strance izdatim u skladu sa Zakonom, 

e) prijavljenim nestalim putnim ispravama stranaca, 

f) izdatim ličnim dokumentima strancima, 

g) strancima koji su podnijeli zahtjev za boravak, koji imaju odobren privremeni ili stalni boravak ili potvrdu o ostanku, 

h) potvrdama o prijavi rada stranaca, 

i) prijavama boravka, odjavama boravka i promjeni adrese boravka, 

j) strancima kojima je prestao boravak, 

k) strancima kojima je otkazan boravak, 

l) strancima kojima je otkazan boravak i izrečena mjera protjerivanja, 

m) strancima kojima je izdat nalog za napuštanje, 

n) strancima kojima je izrečena mjera protjerivanja, 

o) strancima kojima je odobreno odgađanje izvršenja mjere protjerivanja, 

p) strancima kojima je period zabrane ulaska i boravka produžen, 

r) strancima kojima je period zabrane ulaska i boravka skraćen ili ukinut, 

s) strancima koji su dobrovoljno napustili BiH, 

t) strancima koji su prisilno udaljeni iz BiH, 

u) izvršenim mjerama koje se tiču stranaca, 

v) strancima kojima je određeno stavljanje pod nadzor, odnosno koji su stavljeni pod nadzor, 

z) strancima koji su podnijeli žalbe protiv rješenja Službe i o strancima koji su pokrenuli upravni spor i 

aa) strancima kojima je izdata potvrda o ostanku. 

(3) Granična policija, kao izvorni organ i korisnik, u skladu sa svojim nadležnostima, u Centralnu bazu podataka o strancima dostavlja podatke iz sljedećih službenih evidencija o: 

a) izvršenim mjerama koje se tiču stranaca i 

b) međunarodnim prevoznicima koji su prekršili odredbe Zakona. 

(4) Ministarstvo (Sektor za imigraciju), kao izvorni organ i korisnik, u skladu sa svojim nadležnostima, u Centralnu bazu podataka o strancima dostavlja podatke iz sljedećih službenih evidencija o: 

a) strancima koji su podnijeli žalbe protiv prvostepenih rješenja, 

b) strancima koji su pokrenuli upravni spor, 

c) odlukama u drugostepenom postupku i 

d) izvršenim mjerama koje se tiču stranaca. 

Član 15. 
(Podaci iz službene evidencije o strancima kojima je Služba zabranila izlazak iz BiH) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o strancima kojima je Služba zabranila izlazak iz BiH su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) adresa boravišta ili prebivališta u BiH, 

c) naziv organizacione jedinice Službe, 

d) datum pokretanja postupka, 

e) boravišni status stranca u momentu pokretanja postupka (vrsta boravka), 

f) organ koji je tražio zabranu, 

g) razlog za zabranu izlaska, 

h) period zabrane izlaska (od- do), 

i) datum uručenja potvrde, 

j) napomena. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju MVP i DKP BiH, Služba, Granična policija, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), OSA i policija. 

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 16. 
(Podaci iz službene evidencije o strancima kojima je utvrđivan identitet) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o strancima kojima je utvrđivan identitet su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) naziv organizacione jedinice Službe, 

c) razlog zbog kojeg je vođen postupak utvrđivanja identiteta, 

d) potvrđen identitet (da/ ne), 

e) isprava ili podatak na osnovu kojeg je utvrđen identitet, 

f) posebne kategorije ličnih podataka: fotografija, otisci prstiju i potpis, 

g) osnovni podaci o strancu kojem je utvrđen identitet: 

1) ime i prezime, 

2) ostala imena, 

3) pol, 

4) dan, mjesec i godina rođenja, 

5) država i mjesto rođenja, 

6) državljanstvo. 

(2) Nakon što se utvrdi identitet stranca, podaci iz stava (1) tačka g) ovog člana se unose u podatke iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika. 

(3) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ. 

(4) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija. 

(5) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 17. 
(Podaci iz službene evidencije o pravnim i fizičkim licima koja su izdala pozivna pisma) 

(1) U Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o pravnim i fizičkim licima koja su izdala pozivna pisma, dostavljaju se podaci o strancima ili državljanima BiH, domaćim ili stranim pravnim licima koja su izdala pozivna pisma strancima, kao i podaci o strancima koji su predmet pozivnog pisma. 

(2) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o pravnom licu-pozivaocu su: 

a) podaci o pravnom licu-pozivaocu: 

1) naziv pravnog lica, 

2) adresa sjedišta, 

3) ime odgovornog lica i kontakt telefon; 

b) podaci o strancu koji se poziva: 

1) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

2) vrsta vize koja se traži, 

3) stručna sprema, 

4) trenutno zaposlenje i podaci o poslodavcu, 

5) svrha poslovne posjete u BiH, 

6) vremenski period i broj dana trajanja posjete, 

7) podaci o ranijim poslovnim kontaktima sa pozvanim strancem, 

8) podatak da li će pozvani stranac tražiti privremeni boravak u BiH, 

9) podatak gdje stranac namjerava ići nakon posjete BiH, 

10) adresa boravka stranca u BiH, 

11) drugi podaci o strancu, 

12) naziv organizacione jedinice Službe koja je izvršila ovjeru pozivnog pisma, 

13) datum ovjere pozivnog pisma. 

(3) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o fizičkom licu-pozivaocu, strancu koji se poziva i podaci o posjeti su: 

a) podaci o fizičkom licu-pozivaocu: 

1) ime(na) i prezime(na), 

2) ime(na) roditelja, 

3) datum, mjesto, godina i država rođenja, 

4) adresa stanovanja, grad, kontakt telefon, 

5) broj, datum i mjesto izdavanja lične karte ili putne isprave za stranca sa odobrenim privremenim boravkom u BiH, 

6) podaci o trenutnom zaposlenju, 

7) drugi izvori prihoda, 

8) mjesečni prihodi, 

9) visina drugih izvora prihoda, 

10) podaci o stambenom prostoru, 

11) podaci o statusu u BiH (za strance); 

b) podaci o strancu koji se poziva: 

1) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

2) vrsta vize koja se traži, 

3) bračni status, 

4) zanimanje, 

5) trenutno zaposlenje, 

6) podaci o poslodavcu, 

7) adresa boravka stranca u BiH, 

8) svrha posjete, 

9) podaci o vremenu ulaska stranca u BiH i dužini boravka u BiH, 

10) podaci da li će pozvani stranac tražiti privremeni boravak u BiH, 

11) podaci da li je pozivalac u srodstvu sa strancem i kako, 

12) podaci kako i koliko dugo poznaje stranca kojeg poziva, 

13) porodična situacija pozvanog stranca, 

14) podaci da li još neka osoba putuje sa pozvanim strancem, 

15) podaci gdje stranac namjerava ići nakon posjete BiH, 

16) naziv organizacione jedinice Službe koja je izvršila ovjeru pozivnog pisma, 

17) datum ovjere pozivnog pisma i 

18) drugi podaci. 

(4) Tehničku obradu podataka iz st. (2) i (3) ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ. 

(5) Pristup podacima iz ovog člana imaju MVP i DKP BiH, Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija. 

(6) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 18. 
(Podaci iz službene evidencije o putnim ispravama za strance) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o putnim ispravama za lica bez državljanstva i o putnom listu za stranca su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) naziv organizacione jedinice Službe, 

c) datum podnošenja zahtjeva, 

d) adresa u BiH, 

e) adresa u inostranstvu, 

f) ime i prezime, srodstvo, datum rođenja srodnika koji putuje s istom putnom ispravom za lica bez državljanstva/putnim listom za stranca, 

g) razlog izdavanja putne isprave za lica bez državljanstva/putnog lista za stranca, 

h) naziv organa koji je izdao putnu ispravu za lica bez državljanstva/putni list za stranca, 

i) datum izdavanja putne isprave za lica bez državljanstva/putnog lista za stranca, 

j) rok važnosti putne isprave za lica bez državljanstva/putnog lista za stranca, 

k) broj putne isprave za lica bez državljanstva/putnog lista za stranca, 

l) saglasnost za izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva/putnog lista za stranca (saglasnost data/odbijena), 

m) broj i datum saglasnosti, 

n) napomena. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija. 

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 19. 
(Podaci iz službene evidencije o prijavljenim nestalim putnim ispravama stranaca) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o prijavljenim nestalim putnim ispravama stranaca su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) naziv organizacione jedinice Službe, 

c) naziv organa koji je izdao putnu ispravu, 

d) vrsta boravka, 

e) osnov boravka u BiH, 

f) adresa u BiH, 

g) s istom putnom ispravom putuje - ime i prezime, srodstvo, datum rođenja srodnika, 

h) broj telefona i kontakt osoba, 

i) mjesto i datum podnošenja prijave, 

j) okolnosti pod kojima je putna isprava nestala/ uništena/ učinjena neupotrebljivom, 

k) naziv organa kojem je prijavljen gubitak ili uništenje ili iz drugih razloga neupotrebljivost putne isprave, 

l) okolnosti pod kojima je putna isprava nestala/ uništena/ učinjena neupotrebljivom, 

m) broj Službenog glasnika BiH u kojem je putna isprava oglašena nevažećom za putne isprave za strance izdate u skladu sa Zakonom i 

n) napomena. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija. 

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 20. 
(Potvrda o prijavljenim nestalim putnim ispravama stranaca) 

(1) Strancima koji su prijavili nestanak putne isprave izdaje se potvrda koja sadrži sljedeće podatke: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) naziv organizacione jedinice Službe, 

c) naziv organa kojem je prijavljen nestanak, uništenje ili neupotrebljivost putne isprave, 

d) razlog izdavanja potvrde, 

e) s istom putnom ispravom putuje - ime i prezime, srodstvo i datum rođenja srodnika, 

f) vrsta boravka, 

g) osnov boravka u BiH, 

h) adresa u BiH, 

i) rok važnosti potvrde, 

j) mjesto i datum izdavanja potvrde, 

k) napomena. 

(2) Za tačnost podataka unesenih u potvrdu iz stava (1) ovog člana odgovara službeno lice nadležne organizacione jedinice Službe, koje potvrdu potpisuje, ovjerava i izdaje strancu. 

(3) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ. 

(4) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija. 

(5) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 21. 
(Podaci iz službene evidencije o izdatim ličnim dokumentima strancima) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o izdatim ličnim dokumentima strancima su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) adresa boravka u BiH, 

c) mjesto i datum izdavanja potvrde o identitetu, 

d) boravište (grad i adresa), 

e) rok važnosti potvrde o identitetu, 

f) serijski broj potvrde o identitetu, 

g) serijski broj naljepnice, 

h) napomena. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija. 

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 22. 
(Podaci iz službene evidencije o strancima koji su podnijeli zahtjev za boravak, koji imaju odobren privremeni ili stalni boravak) 

(1) Podaci iz službenih evidencija koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima na osnovu propisanih formi, ili se izdaju iz Centralne baze podataka na osnovu propisanih formi, za strance koji su podnijeli zahtjev za boravak, koji imaju odobren privremeni ili stalni boravak, su: 

a) zahtjev za odobrenje/produženje privremenog boravka, 

b) zahtjev za odobrenje stalnog boravka, 

c) obrazac za uzimanje biometrijskih podataka, 

d) zahtjev za izmjenu odluke o odobrenom boravku, 

e) potvrda o podnesenom zahtjevu za izdavanje odobrenja/ produženje privremenog boravka i odobrenja stalnog boravka, 

f) odluka po zahtjevima za boravak i 

g) naljepnica odobrenja boravka. 

(2) Način obrade ličnih podataka posebne kategorije kao i obrazac za uzimanje biometrijskih podataka iz stava (1) tačka c) ovog člana propisuje se Pravilnikom o registrovanju biometrijskih karakteristika stranca. 

Član 23. 
(Podaci iz službene evidencije o strancima koji su podnijeli zahtjev za privremeni boravak) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o strancima koji su podnijeli zahtjev za boravak, koji imaju odobren privremeni ili stalni boravak, a koji se unose na osnovu zahtjeva za privremeni boravak, su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) posljednja adresa u zemlji porijekla (država, regija, grad, poštanski broj, ulica i broj), 

c) dozvola boravka u drugoj državi (vrsta i period dozvole boravka i adresa) ukoliko takva dozvola postoji, 

d) vrsta zahtjeva (odobrenje ili produženje), 

e) osnov boravka, 

f) period na koji se boravak traži, 

g) datum i mjesto ulaska u BiH, 

h) adresa u BiH (grad, ulica, broj i telefon), 

i) sredstva za izdržavanje, 

j) zaposlenje u BiH, 

k) zanimanje i stručna sprema, 

l) bračno stanje, 

m) maternji jezik, 

n) znanje jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH, 

o) znanje drugih jezika, 

p) datum podnošenja zahtjeva, 

r) naziv organizacione jedinice Službe ili naziv DKP-a BiH kojem se podnosi zahtjev, 

s) boravak srodnika u BiH i adresa, 

t) lični podaci posebne kategorije: 

1) fotografija, 

2) otisci prstiju i 

3) potpis. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši DKP BiH u slučaju kada je zahtjev za privremeni boravak podnesen putem DKP-a BiH ili organizaciona jedinica Službe kada je zahtjev podnesen na teritoriji BiH, kao izvorni organi. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju MVP, Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija. 

(4) Kontrolori podataka iz ovog člana su MVP i Služba, u okviru svojih nadležnosti. 

Član 24. 
(Obrazac zahtjeva za privremeni boravak) 

(1) Zahtjev za privremeni boravak podnosi se na obrascu "Zahtjev za izdavanje odobrenja/produženje odobrenja privremenog boravka", koji je propisan Pravilnikom o ulasku i boravku stranaca. Podaci iz obrasca unose se u Centralnu bazu podataka o strancima. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši DKP BiH, u slučaju kada je zahtjev za privremeni boravak podnesen putem DKP-a BiH ili organizaciona jedinica Službe kada je zahtjev podnesen na teritoriji BiH, kao izvorni organi. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju MVP, Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija, kao korisnici podataka. 

(4) Kontrolori podataka iz ovog člana su MVP i Služba, u okviru svojih nadležnosti. 

Član 25. 
(Rješavanje po zahtjevu za privremeni boravak) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o strancima koji su podnijeli zahtjev za boravak, koji imaju odobren privremeni ili stalni boravak, a koji se unose na osnovu odluke po zahtjevu za privremeni boravak, su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) broj i datum odluke, 

c) odluka po zahtjevu, 

d) vrsta zahtjeva, 

e) broj zahtjeva, 

f) osnov boravka, 

g) pravni osnov, 

h) nadležni organ, 

i) boravak važi od..., 

j) boravak važi do..., 

k) serijski broj naljepnice odobrenog boravka, 

l) datum konačnosti rješenja, 

m) datum pravosnažnosti rješenja, 

n) datum dostave rješenja, 

o) napomena. 

(2) Strancu kojem je odobren boravak, organizaciona jedinica Službe kojoj je zahtjev podnesen, izdaje Obavjest o odobrenom boravku na obrascu koji je propisan Pravilnikom o ulasku i boravku stranaca. Podaci se u obrazac preuzimaju iz Centralne baze podataka o strancima. 

(3) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ. 

(4) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija. 

(5) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 26. 
(Podaci o strancima koji su podnijeli zahtjev za stalni boravak) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o strancima koji su podnijeli zahtjev za boravak, koji imaju odobren privremeni ili stalni boravak, a koji se unose na osnovu zahtjeva za stalni boravak, su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) posljednja adresa stranca u zemlji porijekla (država, regija, grad, poštanski broj, ulica i broj), 

c) mjesto i adresa gdje se stranac namjerava trajno nastaniti u BiH, 

d) sredstva za izdržavanje, 

e) zaposlenje u BiH, 

f) bračno stanje, 

g) boravak članova porodice i adresa boravka, 

h) maternji jezik, 

i) znanje jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH, 

j) znanje drugih jezika, 

k) datum podnošenja zahtjeva, 

l) naziv organizacione jedinice Službe ili naziv DKP-a BiH kojem se podnosi zahtjev, 

m) lični podaci posebne kategorije: 

1) fotografija, 

2) otisci prstiju, 

3) potpis. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši DKP BiH, u slučaju kada je zahtjev za privremeni boravak podnesen putem DKP-a BiH ili organizaciona jedinica Službe kada je zahtjev podnesen na teritoriji BiH, kao izvorni organi. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju MVP, Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija. 

(4) Kontrolori podataka iz ovog člana su MVP i Služba, u okviru svojih nadležnosti. 

Član 27. 
(Obrazac zahtjeva za stalni boravak u BiH) 

(1) Zahtjev za stalni boravak u BiH podnosi se na obrascu "Zahtjev za izdavanje odobrenja stalnog boravka u BiH", koji je propisan Pravilnikom o ulasku i boravku stranaca. Podaci iz obrasca unose se u Centralnu bazu podataka o strancima. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši DKP BiH u slučaju kada je zahtjev za stalni boravak podnesen putem DKP-a BiH ili organizaciona jedinica Službe ukoliko je zahtjev podnesen na teritoriji BiH, kao izvorni organi. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju MVP, Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija. 

(4) Kontrolori podataka iz ovog člana su MVP i Služba, u okviru svojih nadležnosti. 

Član 28. 
(Rješavanje po zahtjevu za stalni boravak) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o strancima koji su podnijeli zahtjev za boravak, koji imaju odobren privremeni ili stalni boravak, a koji se unose na osnovu odluke po zahtjevu za stalni boravak, su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) broj i datum rješenja, 

c) odluka po zahtjevu, 

d) vrsta zahtjeva, 

e) broj zahtjeva, 

f) osnov boravka, 

g) nadležni organ, 

h) boravak važi od..., 

i) boravak važi do..., 

j) datum konačnosti rješenja, 

k) datum pravosnažnosti rješenja, 

l) datum dostave rješenja, 

m) broj naljepnice stalnog boravka, 

n) JMBS, 

o) broj lične karte i rok važenja, 

p) napomena. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija, kao korisnici podataka. 

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 29. 
(Potvrda o podnesenom zahtjevu) 

(1) Strancu koji je podnio zahtjev za izdavanje odobrenja/produženje privremenog boravka ili odobrenje stalnog boravka, organizaciona jedinica Službe kojoj je zahtjev podnesen, izdaje potvrdu o podnesenom zahtjevu na obrascima koji su propisani Pravilnikom o ulasku i boravku stranaca. Podaci se u obrazac preuzimaju iz Centralne bazu podataka o strancima. 

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), OSA i policija. 

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 30. 
(Naljepnica o odobrenju boravka) 

(1) Na osnovu odluke o odobrenom boravku, strancu se izdaje naljepnica odobrenja boravka, propisana Pravilnikom o ulasku i boravku stranaca, koja se unosi u putnu ispravu. Podaci se u obrazac preuzimaju iz Centralne bazu podataka o strancima. 

(2) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o strancima koji su podnijeli zahtjev za boravak, koji imaju odobren privremeni ili stalni boravak, a koji se unose na osnovu izdatih naljepnica odobrenog boravka, su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) naziv organizacione jedinice Službe koja je izdala rješenje o boravku, 

c) broj i datum odluke, 

d) vrsta boravka, 

e) mjesto boravka, 

f) adresa, 

g) osnov boravka, 

h) boravak važi od..., 

i) boravak važi do..., 

j) serijski broj naljepnice odobrenog boravka. 

(3) Tehničku obradu podataka iz stava (2) ovog člana vrši Služba, kao izvorni organ. 

(4) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), OSA i policija. 

(5) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 31. 
(Podaci o izdatim potvrdama o prijavi rada) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o izdatim potvrdama o prijavi rada stranaca za vrijeme viznog, bezviznog ili prethodno odobrenog boravka u BiH, su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) naziv organa kojem se podnosi zahtjev, 

c) datum podnošenja zahtjeva, 

d) adresa prijave boravišta, 

e) vrsta boravka, 

f) naziv i adresa poslodavca i adresa mjesta obavljanja poslova, 

g) podaci o vrsti poslova koje će stranac obavljati, 

h) podaci o vremenskom periodu za koje se traži izdavanje potvrde, 

i) serijski broj potvrde, 

j) datum izdavanja potvrde, 

k) podaci o vremenskom periodu za koji je potvrda izdata. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija. 

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 32. 
(Prijave i odjave boravišta/prebivališta i promjena adrese) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o prijavama i odjavama boravka i promjenama adrese stranaca su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) mjesto ulaska u BiH, 

c) datum ulaska u BiH, 

d) datum do kada ima pravo boravka u BiH, 

e) ime i prezime stanodavca, 

f) adresa stanovanja u BiH, 

g) osnov boravka, 

h) vrsta, broj i rok važenja vize, 

i) datum i vrijeme prijave stranca, 

j) datum i vrijeme odjave stranca, 

k) napomena. 

(2) U slučaju da stranac koristi usluge smještaja fizičkih i pravnih lica iz člana 103. stav (1) Zakona, pod imenom i prezimenom stanodavca iz stava (1) tačka e) ovog člana smatraju se podaci o registrovanom pravnom ili fizičkom licu. 

(3) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe. 

(4) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija, kao korisnici podataka. 

(5) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 33. 
(Obrazac prijave boravišta, prebivališta i promjene adrese) 

(1) Obrazac prijave boravišta odnosno prebivališta ili obrazac promjene adrese propisan je Pravilnikom o ulasku i boravku stranaca i sastoji se iz dva dijela. Prvi dio obrasca nosi naziv "Prijava boravišta, prijava i odjava prebivališta, odnosno promjena adrese" i sadrži sljedeće podatke: 

a) ime(na) i prezime(na), 

b) datum, mjesto i država rođenja, 

c) državljanstvo, 

d) vrsta, broj i važnost putne isprave, 

e) vrsta, broj, mjesto izdavanja i rok važenja vize, 

f) datum i mjesto ulaska u BiH, 

g) pravo boravka u BiH do..., 

h) boravište (prebivalište) i adresa, ime i prezime stanodavca ukoliko se ne radi o smještaju u vlastitoj imovini, 

i) osnov boravka, 

j) datum prijave, 

k) datum odjave, 

l) napomena. 

(2) Prvi dio obrasca iz stava (1) ovog člana potpisuje podnosilac prijave i čuva se i arhivira od strane izvornog organa. 
(3) Drugi dio obrasca nosi naziv "Potvrda o prijavi boravišta, prijavi i odjavi prebivališta, odnosno promjeni adrese" i sadrži sljedeće podatke: 

a) ime(na) i prezime(na), 

b) datum, mjesto i država rođenja, 

c) državljanstvo, 

d) vrsta, broj i važnost putne isprave ili druge isprave o identitetu, 

e) boravište (prebivalište), prijava promjene adrese, ime i prezime stanodavca ukoliko se ne radi o smještaju u vlastitoj imovini, 

f) datum prijave, 

g) datum odjave, 

h) napomena. 

(4) Strancu, koji je izvršio prijavu ili odjavu boravišta, prijavu ili odjavu prebivališta, odnosno promjenu adrese, izdaje se "Potvrda o prijavi boravišta, prijavi i odjavi prebivališta, odnosno promjeni adrese", koju potpisuje i ovjerava službeno lice nadležne organizacione jedinice Službe. 

(5) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ. 

(6) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija. 

(7) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 34. 
(Podaci o strancima kojima je prestao boravak u BiH) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o strancima kojima je prestao boravak u BiH su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) naziv organizacione jedinice Službe, 

c) datum pokretanja postupka, 

d) broj i datum rješenja, 

e) vrsta boravka koji je prestao, 

f) razlog i pravni osnov, 

g) broj naljepnice odobrenog boravka koji prestaje da važi, 

h) datum prestanka važenja, 

i) rok za dobrovoljni izlazak iz zemlje, 

j) datum dostave rješenja, 

k) datum konačnosti rješenja, 

l) datum izvršnosti rješenja, 

m) datum pravosnažnosti rješenja, 

n) datum i mjesto izlaska iz BiH (samostalno/potpomognuto), 

o) napomena. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši Služba, kao izvorni organ. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija. 

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 35. 
(Podaci o strancima kojima je otkazan boravak u BiH) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o strancima kojima je otkazan boravak u BiH su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) naziv organizacione jedinice Službe, 

c) datum pokretanja postupka, 

d) broj i datum rješenja, 

e) vrsta boravka koji je otkazan (broj i datum odluke i osnov odobrenog boravka koji se otkazuje), 

f) datum konačnosti rješenja, 

g) datum izvršnosti rješenja, 

h) datum pravosnažnosti rješenja, 

i) datum dostave rješenja, 

j) razlog i pravni osnov za otkaz boravka, 

k) rok za dobrovoljni izlazak iz zemlje, 

l) broj poništene naljepnice odobrenog boravka, 

m) mjesto izlaska iz BiH, 

n) datum izlaska iz BiH, 

o) napomena. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija. 

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 36. 
(Podaci o strancima kojima je otkazan boravak i izrečena mjera protjerivanja) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o strancima kojima je otkazan boravak i izrečena mjera protjerivanja su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) naziv organizacione jedinice Službe, 

c) datum pokretanja postupka, 

d) boravišni status stranca u momentu pokretanja postupka (vrsta boravka), 

e) broj i datum rješenja, 

f) razlog i pravni osnov, 

g) period zabrane ulaska, 

h) rok za dobrovoljni izlazak iz zemlje, 

i) datum uručenja rješenja, 

j) datum konačnosti rješenja, 

k) datum izvršnosti rješenja, 

l) datum pravosnažnosti rješenja, 

m) mjesto i datum izlaska iz BiH (samostalno/ potpomognuto), 

n) datum od kada teče zabrana ulaska u BiH, 

o) napomena, 

p) lični podaci posebne kategorije: 

1) fotografija, 

2) otisci prstiju, 

3) potpis. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija. 

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 37. 
(Podaci o strancima kojima je izdat nalog za dobrovoljno napuštanje) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o strancima kojima je izdat nalog za dobrovoljno napuštanje su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) naziv organizacione jedinice Službe, 

c) datum pokretanja postupka, 

d) boravišni status stranca u momentu pokretanja postupka (vrsta boravka/ nezakoniti boravak), 

e) broj i datum naloga, 

f) razlog izdavanja naloga, 

g) rok za dobrovoljni izlazak iz zemlje, 

h) datum uručenja naloga, 

i) mjesto i datum izlaska iz BiH, 

j) napomena. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija. 

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 38. 
(Podaci o strancima kojima je izrečena mjera protjerivanja) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o strancima kojima je izrečena mjera protjerivanja su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) naziv organizacione jedinice Službe, 

c) datum pokretanja postupka, 

d) boravišni status stranca u momentu pokretanja postupka (vrsta boravka/ nezakoniti boravak), 

e) broj i datum rješenja, 

f) razlog i pravni osnov, 

g) period zabrane ulaska, 

h) rok za dobrovoljni izlazak iz zemlje, 

i) datum uručenja rješenja, 

j) datum konačnosti rješenja, 

k) datum izvršnosti rješenja, 

l) datum pravosnažnosti rješenja, 

m) mjesto i datum izlaska iz BiH (samostalno/potpomognuto), 

n) datum od kada teče zabrana ulaska u BiH, 

o) napomena, 

p) lični podaci posebne kategorije: 

1) fotografija, 

2) otisci prstiju, 

3) potpis. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija. 

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 39. 
(Podaci o strancima kojima je odobreno odgađanje izvršenja mjere protjerivanja) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o strancima kojima je odobreno odgađanje izvršenja mjere protjerivanja su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) naziv organizacione jedinice Službe koja je donijela zaključak o dozvoli izvršenja, 

c) broj i datum rješenja koje se prisilno izvršava, 

d) broj i datum zaključka o dozvoli izvršenja, 

e) broj i datum izdate potvrde o odgađanju izvršenja mjere protjerivanja, 

f) odgađanje izvršenja mjere protjerivanja odobreno do..., 

g) razlog odgađanja izvršenja mjere protjerivanja, 

h) datum prestanka razloga za odgađanje izvršenja mjere protjerivanja, 

i) datum izvršenja mjere protjerivanja, 

j) datum i mjesto izlaska iz BiH, 

k) datum od kada teče zabrana ulaska u BiH, 

l) napomena. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija. 

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 40. 
(Podaci o strancima kojima je period zabrane ulaska i boravka produžen) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o strancima kojima je period zabrane ulaska i boravka produžen su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) naziv organizacione jedinice Službe koja je donijela rješenje, 

c) broj i datum rješenja, 

d) datum uručenja rješenja, 

e) razlog i pravni osnov, 

f) period zabrane ulaska, 

g) rok za napuštanje BiH, 

h) datum uručenja rješenja, 

i) datum konačnosti rješenja, 

j) datum izvršnosti rješenja, 

k) datum pravosnažnosti rješenja, 

l) mjesto i datum izlaska iz BiH (samostalno/ potpomognuto), 

m) datum od kada teče zabrana ulaska u BiH, 

n) napomena. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija. 

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 41. 
(Podaci o strancima kojima je period zabrane ulaska i boravka skraćen ili ukinut) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o strancima kojima je period zabrane ulaska i boravka skraćen ili ukinut su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) broj i datum rješenja, 

c) datum uručenja rješenja, 

d) odluka po rješenju (ukinut, skraćen) 

e) period skraćenja zabrane ulaska, 

f) novi period zabrane ulaska, 

g) datum uručenja rješenja, 

h) datum konačnosti rješenja, 

i) datum izvršnosti rješenja, 

j) datum pravosnažnosti rješenja, 

k) datum prestanka zabrane ulaska u BiH, 

l) napomena. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši Služba, kao izvorni organ. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija. 

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 42. 
(Podaci o strancima koji su dobrovoljno napustili BiH) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o strancima koji su dobrovoljno napustili BiH, odnose se na strance kojima je izdat nalog za dobrovoljno napuštanje, poništena viza uz mjeru protjerivanja, ukinuta viza uz mjeru protjerivanja, otkazan boravak uz mjeru protjerivanja ili izrečena mjera protjerivanja, a koji su dobrovoljno izvršili izrečenu mjeru, su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) naziv organizacione jedinice Službe koja je donijela odluku koja se izvršava, 

c) broj i datum odluke koja se dobrovoljno izvršava, 

d) vrsta mjere koja se izvršava, 

e) datum konačnosti, 

f) datum izvršnosti, 

g) datum pravosnažnosti, 

h) datum i mjesto dobrovoljnog izvršenja mjere, 

i) napomena. 

2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija. 

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 43. 
(Podaci o strancima koji su prisilno udaljeni iz BiH) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o strancima koji su prisilno udaljeni iz BiH su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) naziv organizacione jedinice Službe koja je donijela zaključak o dozvoli izvršenja, 

c) broj i datum rješenja koje se izvršava prisilnim putem, 

d) broj i datum zaključka o dozvoli izvršenja, 

e) datum uručenja zaključka, 

f) datum konačnosti, 

g) datum izvršnosti, 

h) datum pravosnažnosti, 

i) datum izvršenja mjere protjerivanja, 

j) datum i mjesto izlaska iz BiH, 

k) datum od kada teče zabrana ulaska u BiH, 

l) napomena. 

2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija. 

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 44. 
(Podaci o strancima kojima je određeno stavljanje pod nadzor, odnosno koji su stavljeni pod nadzor) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o strancima kojima je određeno stavljanje pod nadzor, odnosno koji su stavljeni pod nadzor, su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) naziv organizacione jedinice Službe, 

c) datum i broj rješenja o stavljanju pod nadzor, 

d) razlog i pravni osnov, 

e) broj i datum rješenja čije se izvršenje obezbjeđuje, 

f) vrsta nadzora (u Imigracionom centru ili blaža mjera nadzora), 

g) adresa boravka stranca za vrijeme trajanja mjere nadzora, 

h) vrijeme trajanja nadzora, 

i) obveznik troškova nadzora, 

j) nadležna organizaciona jedinica Službe koja produžava nadzor, 

k) broj i datum rješenja o produženju nadzora, 

l) vrijeme trajanja nadzora po produženju, 

m) datum uručenja rješenja, 

n) datum konačnosti, 

o) datum izvršnosti, 

p) datum pravosnažnosti, 

r) datum prestanka nadzora i razlog, 

s) napomena, 

t) lični podaci posebne kategorije: 

1) fotografija, 

2) otisci prstiju, 

3) potpis. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), OSA i policija. 

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 45. 
(Podaci o strancima kojima je izdata potvrda o ostanku) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o strancima kojima je izdata potvrda o ostanku sadrži sljedeće podatke: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) naziv organizacione jedinice Službe, 

c) broj i datum izdavanja potvrde o ostanku, 

d) važenje potvrde kojom se strancu dozvoljava ostanak u BiH, 

e) razlozi izdavanja potvrde, 

f) lični podaci posebne kategorije: 

1) fotografija, 

2) otisci prstiju, 

3) potpis; 

g) napomena. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ. 

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), OSA i policija. 

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba. 

Član 46. 
(Evidencija o izvršenim mjerama koje se tiču stranaca) 

(1) Evidencija o izvršenim mjerama koje se tiču stranaca vodi se kroz Registar određenih stranaca (u daljem tekstu: ROS) i sadrži podatke o strancima kojima je izrečena neka od sljedećih mjera: 

a) odbijanje ulaska prema instrukciji iz stava (6) ovog člana, 

b) protjerivanje, 

c) otkaz boravka sa protjerivanjem, 

d) poništena viza sa protjerivanjem, 

e) otkaz boravka, 

f) sudski organi izrekli mjeru krivične odgovornosti, 

g) sudski organi po osnovu prekršaja izrekli kaznu zatvora ili novčanu kaznu od 1.000 KM i više, 

h) poništena viza, 

i) doneseno rješenje o obvezniku troškova prisilnog udaljenja iz BiH, 

j) proglašenje nepoželjnim u BiH, 

k) oduzeto državljanstvo BiH dobijeno naturalizacijom, 

l) odbijen ulazak na teritoriji BiH rješenjem nadležnog organa, 

m) ostalo, 

n) napomena. 

(2) U evidenciju iz stava (1) ovog člana unose se sljedeći podaci: 

a) naziv organa koji je izrekao mjeru, 

b) broj iz evidencije ROS, 

c) ime(na) i prezime(na), 

d) ostala imena, 

e) alias imena, 

f) pol, 

g) nadimak, 

h) ime(na) roditelja, 

i) datum, mjesto i država rođenja, 

j) vrsta putne isprave ili drugog identifikacionog dokumenta, 

k) broj putne isprave ili drugog identifikacionog dokumenta, 

l) država izdavanja putne isprave ili drugog identifikacionog dokumenta, 

m) državljanstvo, 

n) naziv organa koji je donio odluku koja se odnosi na stranca, 

o) broj i datum odluke, 

p) vrsta izrečene mjere ili odluke, 

r) trajanje izrečene mjere (početak i prestanak izrečene mjere), 

s) osnov za izricanje mjere. 

(3) Tehničku obradu podataka iz stava (2) ovog člana vrše organizaciona jedinica Službe, Ministarstvo (Sektor za imigraciju) i Granična policija, iz svoje nadležnosti, kao izvorni organi. 

(4) Pristup podacima iz ovog člana imaju Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, OSA i policija. 

(5) Kontrolori podataka iz ovog člana su Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju) i Granična policija, u okviru svojih nadležnosti. 

(6) Detaljnije procedure unosa, kontrole, korištenja, čuvanja i brisanja podataka iz člana 128. stav (1) tačka dd) Zakona, kao i druge odredbe bitne za funkcionisanje Evidencije o izvršenim mjerama koje se tiču stranaca, propisuje instrukcijom ministar sigurnosti. 

Član 47. 
(Podaci o podnesenim žalbama i pokrenutim upravnim sporovima) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o strancima koji su podnijeli žalbe protiv odluka Službe, Granične policije ili DKP-a BiH i o strancima koji su pokrenuli upravni spor, o odlukama u drugostepenom postupku i odlukama u upravnom sporu sadrži sljedeće podatke: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) naziv prvostepenog organa (Služba u sjedištu ili naziv terenskog centra, jedinica Granične policije ili DKP BiH), 

c) pravni osnov prvostepene odluke, 

d) broj i datum odluke na koju je izjavljena žalba, 

e) datum podnošenja žalbe (lično ili putem pošte), 

f) organ nadležan za rješavanje po žalbi (prvostepeni/ drugostepeni), 

g) broj i datum dostave spisa drugostepenom organu, 

h) datum rješenja po žalbi, 

i) datum dostave rješenja po žalbi, 

j) način rješavanja žalbe, 

k) datum konačnosti, 

l) datum izvršnosti, 

m) datum pravosnažnosti, 

n) upravni spor (da/ ne), 

o) broj i datum sudske odluke, 

p) način rješavanja po tužbi (odbijena/ usvojena/ odbačena/ obustava postupka), 

r) broj i datum sudske odluke po zahtjevu za preispitivanje sudske odluke, 

s) način rješavanja po zahtjevu za preispitivanje sudske odluke, 

t) broj i datum odluke Ustavnog suda BiH po apelaciji, 

u) način rješavanja apelacije, 

v) napomena. 

(2) Podatke iz stav (1) ovog člana od tačke a) do tačke f) i od tačke k) do tačke m) unosi prvostepeni organ, a ostale podatke unosi drugostepeni organ. 

(3) U slučajevima kada žalbu rješava prvostepeni organ, dužan je popuniti sve podatke iz stava (1) ovog člana. 

(4) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrše Služba ili organizaciona jedinica Službe i Ministarstvo (Sektor za imigraciju); Granična policija i Ministarstvo (Sektor za imigraciju), ili DKP BiH i MVP, kao izvorni organi. 

(5) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju i Sektor za azil), Granična policija, DKP BiH, MVP, OSA i policija. 

(6) Kontrolori podataka iz ovog člana su Služba, Ministarstvo (Sektor za imigraciju), Granična policija, DKP BiH i MVP, u skladu sa svojim nadležnostima. 

POGLAVLJE VI. AZIL 


Član 48. 
(Nadležnost u oblasti azila) 

Ministarstvo (Sektor za azil), kao izvorni organ i korisnik, u skladu sa svojim nadležnostima, u Centralnu bazu podataka o strancima dostavlja podatke iz službene evidencije o tražiteljima azila. 

Član 49. 
(Podaci iz službene evidencije o tražiteljima azila) 

(1) Podaci koji se dostavljaju u Centralnu bazu podataka o strancima iz službene evidencije o tražiteljima azila su: 

a) osnovni podaci o strancima iz člana 6. stav (1) ovog pravilnika, 

b) posljednje mjesto prebivališta/ boravišta (država, grad), 

c) zemlja porijekla, 

d) adresa boravka u BiH (mjesto/grad, naziv terenskog centra Službe), 

e) broj lica obuhvaćenih zahtjevom za azil, 

f) podaci o članovima porodice koji su u pratnji tražitelja azila (ime i prezime, pol, srodstvo sa podnosiocem zahtjeva, dan, mjesec i godina rođenja, mjesto i država rođenja, državljanstvo), 

g) datum iskazane namjere podnošenja zahtjeva za azil, 

h) broj i datum podnošenja zahtjeva za azil, 

i) prvi ili ponovljeni zahtjev za azil, 

j) datum registracije tražitelja azila, 

k) datum donošenja odluke/a po zahtjevu za azil, 

l) vrsta odluke/a po zahtjevu za azil, 

m) razlog i pravni osnov, 

n) datum uručenja odluke/a po zahtjevu za azil, 

o) upravni spor (da/ ne), 

p) datum donošenja odluke/a po tužbi, 

r) vrsta sudske odluke, 

s) datum pravosnažnosti odluke po zahtjevu za azil, 

t) lični podaci posebne kategorije: 

1) fotografija, 

2) otisci prstiju, 

3) potpis; 

u) napomena. 

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši Ministarstvo (Sektor za azil), kao izvorni organ. 

(3) Pristup podacima iz stava (1) tačka a), g), h), l) i s) ovog člana imaju Ministarstvo (Sektor za imigraciju), Služba i Granična policija. 

(4) Pristup ostalim podacima iz stava (1) ovog člana, na opravdan zahtjev, može se odobriti Ministarstvu (Sektor za imigraciju), Službi i Graničnoj policiji, kada je to u funkciji obavljanja zadataka iz njihove nadležnosti. Pristup ostalim podacima odobrava Ministarstvo na prijedlog kontrolora podataka. 

(5) Pristup podacima iz stava (1) ovog člana može se, na opravdan zahtjev, odobriti i OSA-i, kada je to u funkciji obavljanja zadataka iz njihove nadležnosti. Pristup podacima odobrava Ministarstvo na prijedlog kontrolora podataka. 

(6) Kontrolor podataka iz ovog člana je Ministarstvo (Sektor za azil). 

POGLAVLJE VII. OBRADA PODATAKA 


Član 50. 
(Kvalitet podataka) 

Podaci koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima moraju biti: 

a) prikupljeni i obrađeni na zakonit način, 

b) sačuvani u cilju koji je određen i zakonit i korišteni na način koji je u skladu sa tim ciljem, 

c) adekvatni i relevantni u mjeri u kojoj ne nadmašuju cilj radi kojeg se pohranjuju, 

d) tačni i blagovremeno ažurirani, 

e) sačuvani u formi koja omogućava identifikaciju nositelja podataka tokom perioda potrebnog za ispunjavanje ciljeva zbog kojih se podaci čuvaju. 

Član 51. 
(Tehnička obrada i pristup podacima od strane kontrolora podataka) 

(1) Tehnička obrada podataka podrazumijeva obradu podataka u Centralnoj bazi podataka o strancima koju vrši lice i to: zaposlenik, državni ili policijski službenik koji je raspoređen na sistematizovane poslove i radne zadatke ili drugo lice po odobrenju kontrolora podataka. 

(2) Kontrolor podataka dostavlja Sektoru za informatiku i telekomunikacione sisteme Ministarstva sigurnosti zahtjev za otvaranje pojedinačnih korisničkih naloga za obradu i pristup podacima u Centralnoj bazi podataka o strancima, u odnosu na podatke za koje je kontrolor. 

(3) Zahtjev sadrži podatke o licu za koje se traži otvaranje korisničkog naloga, nivo i obim pristupa i/ ili obrade podataka. 

(4) Lice iz stava (1) ovog člana se pri obradi podataka mora pridržavati instrukcije iz člana 60. ovog pravilnika. 

(5) Lice iz stava (1) ovog člana ne može svoja pristupna prava prenositi na druga lica. 

(6) U slučaju izmjene ili ukidanja pristupnih prava lica iz stava (1) ovog člana, nadležni kontrolor podataka je obavezan Sektoru za informatiku i telekomunikacione sisteme Ministarstva sigurnosti dostaviti zahtjev za izmjenu ili ukidanje njihovih pristupnih prava. 

(7) Zahtjevi iz st. (2) i (6) ovog člana se dostavljaju u pisanoj formi, na obrascu koji se propisuje instrukcijom iz člana 60. ovog pravilnika. 

Član 52. 
(Vlasništvo, administracija sistema i korisnika) 

(1) Ministarstvo sigurnosti je vlasnik Centralne baze podataka o strancima. 

(2) Za administraciju Centralne baze podataka o strancima zadužen je Sektor za informatiku i telekomunikacione sisteme Ministarstva sigurnosti. 

(3) Za administraciju korisnika zadužen je Sektor za informatiku i telekomunikacione sisteme Ministarstva sigurnosti po odobrenju kontrolora. 

Član 53. 
(Izvještavanje) 

(1) Centralna baza podataka o strancima omogućava izvještavanje na osnovu unesenih podataka. 

(2) Vrstu, izgled i sadržaj izvještaja iz stava (1) ovog člana propisuje instrukcijom ministar sigurnosti. 

(3) Centralna baza podataka o strancima omogućava pristup podacima u dosjeu stranca. 

Član 54. 
(Sigurnost sistema) 

Postupak izrade sigurnosnih kopija podataka u Centralnoj bazi podataka o strancima vrši se u skladu sa Pravilnikom o izradi sigurnosnih kopija i oporavak podataka u elektronskim evidencijama Ministarstva sigurnosti. 

POGLAVLJE VIII. POSTUPANJE SA PODACIMA 


Član 55. 
(Pristup podacima) 

(1) Primaoci podataka iz člana 4. tačka e) ovog pravilnika Ministarstvu dostavljaju zahtjev za otvaranje pojedinačnih korisničkih naloga za pristup podacima u Centralnoj bazi podataka o strancima. 

(2) Zahtjev sadrži svrhu i pravni osnov za korištenje ličnih podataka, vrstu ličnih podataka koji se traže, podatke o licu za koje se predlaže otvaranje korisničkog naloga, nivo i opseg pristupa u skladu sa poslovima i zadacima konkretnog radnog mjesta za koje postoji stvarna potreba pristupa Centralnoj bazi podataka o strancima. 

(3) Zahtjev iz stava (1) ovog člana dostavlja se Ministarstvu, koje nakon pribavljenog mišljenja nadležnog kontrolora podataka iz člana 4. stav (1) tačka d) ovog pravilnika, zahtjev odobrava i prosljeđuje ga na dalje postupanje Sektoru za informatiku i telekomunikacione sisteme Ministarstva sigurnosti. 

(4) Pristup podacima se može ograničiti ili odbiti na prijedlog kontrolora podataka ili ukoliko se radi o specifičnim podacima. 

(5) Dodjela korisničkog naloga, odoborenja nivoa i obima pristupa i obrade podataka detaljnije se propisuje instrukcijom iz člana 60. ovog pravilnika. 

(6) Lice kojem su dodijeljena pristupna prava na osnovu zahtjeva iz stava (2) ovog člana ne može svoja pristupna prava prenositi na druga lica. 

(7) U slučaju izmjene ili ukidanja pristupnih prava za lice koje pristupa podacima, primalac podataka je obavezan Sektoru za informatiku i telekomunikacione sisteme Ministarstva sigurnosti dostaviti zahtjev za izmjenu ili ukidanje pristupnih prava za to lice. 

(8) Zahtjevi iz st. (2) i (7) ovog člana se dostavljaju u pisanoj formi, na obrascu koji se propisuje instrukcijom iz člana 60. ovog pravilnika. 

Član 56. 
(Pristup podacima u okviru zasebnog zahtjeva) 

(1) Pristup podacima u Centralnoj bazi podataka o strancima mogu imati i drugi organi u BiH, kada je to u funkciji obavljanja zadataka iz njihove nadležnosti. 

(2) Zahtjev za pristup podacima sadrži svrhu i pravni osnov za korištenje ličnih podataka, te vrstu ličnih podataka koji se traže i dostavlja se pismenim putem Ministarstvu. 

(3) Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja kontrolora podataka, pismenim putem obavještava podnositelja zahtjeva da li je odobren pristup Centralnoj bazi podataka o strancima. 

(4) Ako je zahtjev iz stava (2) ovog člana odobren, organ koji je tražio pristup podnosi Ministarstvu zahtjev za otvaranje pojedinačnih korisničkih naloga za pristup podacima u Centralnoj bazi podataka o strancima, koje nakon pribavljenog mišljenja nadležnog kontrolora podataka, zahtjev odobrava i prosljeđuje ga na dalje postupanje Sektoru za informatiku i telekomunikacione sisteme Ministarstva sigurnosti. 

(5) Zahtjev iz stava (4) ovog člana sadrži svrhu i pravni osnov za korištenje ličnih podataka, vrstu ličnih podataka koji se traže, podatke o licu za koje se predlaže otvaranje korisničkog naloga, nivo i opseg pristupa u skladu sa poslovima i zadacima konkretnog radnog mjesta za koje postoji stvarna potreba pristupa Centralnoj bazi podataka o strancima. 

(6) Pristup podacima se može ograničiti ili odbiti na prijedlog kontrolora podataka ili ukoliko se radi o specifičnim podacima. 

(7) Dodjela korisničkog naloga, odobrenje nivoa i obima pristupa i obrade podataka detaljnije se propisuje instrukcijom iz člana 60. ovog pravilnika. 

(8) Lice kojem su dodijeljena pristupna prava na osnovu zahtjeva iz stava (4) ovog člana ne može svoja pristupna prava prenositi na druga lica. 

(9) U slučaju izmjene ili ukidanja pristupnih prava za lice koje pristupa podacima, primalac podataka je obavezan Sektoru za informatiku i telekomunikacione sisteme Ministarstva sigurnosti dostaviti zahtjev za izmjenu ili ukidanje pristupnih prava za to lice. 

(10) Zahtjevi iz st. (4) i (9) ovog člana se dostavljaju u pisanoj formi, na obrascu koji se propisuje instrukcijom iz člana 60. ovog pravilnika. 

Član 57. 
(Zaštita podataka) 

(1) Podaci u Centralnoj bazi podataka o strancima moraju biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa, prijenosa, brisanja ili uništenja, a što se propisuje Planom o zaštiti podataka. 

(2) Zaštitu podataka osigurava Sektor za informatiku i telekomunikacione sisteme Ministarstva sigurnosti. 

Član 58. 
(Čuvanje podataka) 

Ministar sigurnosti propisuje instrukcijom rokove čuvanja podataka i dokumentacije koja je izvor podataka, te vrstu podataka koji se brišu iz Centralne baze podataka o strancima. 

Član 59. 
(Brisanje podataka) 

(1) Brisanje podataka vrši se jednom godišnje po isteku rokova za čuvanje podataka u skladu sa instrukcijom iz člana 58. ovog pravilnika. 

(2) Prijedlog podataka koje treba brisati sačinjava zaposlenik, državni ili policijski službenik koji je raspoređen na sistematizovane poslove i radne zadatke ili drugo lice po odobrenju kontrolora podataka. 

(3) Ministar sigurnosti imenuje komisiju od šest članova, koju čine predstavnici Granične policije, Službe, Ministarstva (Sektor za imigraciju, Sektor za azil i Sektor za informatiku i telekomunikacione sisteme) i MVP-a, koja razmatra prijedloge iz stava (2) ovog člana, donosi odluku o brisanju podataka iz Centralne baze podataka o strancima i uništavanju dokumentacije koja je izvor podataka. 

(4) Nakon što Komisija iz stava (3) ovog člana donese odluku o brisanju, brisanje podataka iz Centralne baze podataka o strancima izvršava Sektor za informatiku i telekomunikacione sisteme Ministarstva sigurnosti. 

(5) O svim radnjama se sačinjava zapisnik i podnosi izvještaj ministru sigurnosti. 

Član 60. 
(Instrukcija o načinu korištenja Centralne baze podataka o strancima) 

Način korištenja Centralne baze podataka o strancima, način unosa podataka uključujući i način unosa podataka zbog tehničkih ograničenja definiše se instrukcijom koju donosi ministar sigurnosti, na prijedlog Sektora za informatiku i telekomunikacione sisteme Ministarstva sigurnosti. 

POGLAVLJE IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 


Član 61. 
(Prelazne odredbe) 

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o centralnoj bazi podataka o strancima ("Službeni glasnik BiH", br. 25/09 i 78/13). 

Član 62. 
(Stupanje na snagu) 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 06-02-1-263/16-32
06. marta 2017. godine
Sarajevo


Ministar
Dragan Mektić, s. r.


Nagrada UN-a za javnu službu