Podzakonski akti

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Biroa za saradnju sa Interpolom

9.11.2008

Na osnovu člana 52. i 53. Zakona o upravi (»Službeni glasnik BiH«, broj: 32/2002), na osnovu člana 5. Statuta Međunarodne Organizacije Kriminalističke Policije - INTERPOL-a i čl. 14. i 22. Zakona o  Ministarstvima  i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH'', broj: 05/03), a u vezi sa članom 4. i 50. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva sigurnosti, ministar sigurnosti, uz potvrdu Vijeća ministara BiH, donosi

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA
BIROA ZA SARADNJU SA INTERPOL-om

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

 Ovim pravilnikom utvrđuju se osnovna načela unutrašnje organizacije i funkcionsanja Biroa za saradnju sa INTERPOL-om (u daljnem tekstu Biro), kao i prava, dužnosti i nadležnosti nad određenim odgovornostima i drugim stvarima od važnosti za njegovo ostvarivanje i funkcionisanje.

Član 2.

 Biro je upravna organizacija u okviru Ministarstva sigurnosti i djeluje kao samostalna služba čija se prava i dužnosti uređuju posebnim propisima, a čiji je zadatak da osigura i unaprijedi saradnju sa policijskim snagama, pravosudnim organima u borbi protiv međunarodnog organizovanog kriminala i drugih vidova međunarodnog kriminala, a u duhu «Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima».
U izvršavanju svojih zadataka, poštivat će se preporuke, rezolucije, deklaracije i drugi akti ICPO, kao i ostali zakoni i međunarodni ugovori koji su iz djelokruga njihove ovlasti i mogu biti primjenjivi.

Član 3.

 Biro je utemeljen kao zajednička i jedinstvena osnova za međunarodnu policijsku saradnju za Bosnu i Hercegovinu.

Član 4.

 Sjedište Biroa je u Sarajevu, sa svojim pod-uredima u entitetima i Distriktu Brčko BiH, koji će biti u nadležnosti sjedišta.

Član 5.

 Etnička struktura zaposlenih u Birou biće u skladu sa posljednjim popisom stanovnika Bosne i Hercegovine.

Član 6.

 Unutrašnja organizacija  i način rukovođenja INTERPOL-om utvrđeni su tako da se osigura:
- zakonitost, stručnost i efikasnost u vršenju poslova, racionalnu organizaciju i uspješno rukovođenje Biroom.
- ostvarivanje saradnje Biroa sa Generalnim sekretarijatom INTERPOL-a, sa Nacionalnim Centralnim Biroima drugih država, sa entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova, sa pravosudnim tijelima i drugim organima uprave.
- grupisanje poslova i zadataka u skladu sa prirodom poslova Biroa i načinom njihovog obavljanja.

Član 7.

 Biro vrši stručno-operativne, policijske, upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti BiH u oblasti Biroa.         

II UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA BIROA I DJELOKRUG ORGANIZACIONIH JEDINICA

Član 8.

 Biro obavlja, u skladu sa statutom, zakonom i ovim pravilnikom, operativno-policijske, pravne i druge stručne poslove koji se odnose na uspostavljanje saradnje sa kriminalističkim policijama, pravosudnim i drugim organima na planu borbe protiv svih vidova i oblika kriminala, a naročito u oblasti:
- djela protiv života i tijela, dostojanstva osobe i morala,
- djela protiv imovine,
- djela protiv privrede,
- djela međunarodnog kriminaliteta bijelog okovratnika,
- djela terorizma i ratnog zločina,
kao i drugih tipova međunarodnog kriminala.
 Analitičko-informatičku obradu i centralizovano vođenje evidencija o međunarodnim počiniteljima i djelima.
 Prenošenje zahtjeva policijskih i pravosudnih organa iz inostranstva nadležnim organima BiH i obrnuto, održavanje kontakata i saradnje sa regionalnim policijskim i drugim organizacijama čiji je zadatak suzbijanje kriminaliteta sa transnacionalnim elementom (EUROPOL, SECI, i slično), u skladu sa  međunarodnim aktima o saradnji  koje je potpisala BiH.
 Kao i ostale upravno-pravne, tehničko-operativne i stručne poslove iz domena svoje nadležnosti.

Član 9.

 Za obavljanje poslova iz nadležnosti Biroa, osnivaju se sljedeće organizacione jedinice:
• Ured rukovodioca
• Odjeljenje za komunikacije
• Odjeljenje za operativne poslove
• Odjeljenje za analitičko-informatičke poslove i planiranje
• Odjeljenje za regionalnu  suradnju (SECI, EUROPOL i dr.)

Član 10.

 Ured rukovodioca Biroa se sastoji od jednog direktora i dva zamjenika iz tri konstitutivna naroda BiH.
 Zapošljavanje kao i otpuštanje direktora i zamjenika je u nadležnosti Vijeća ministara, koje određuje proceduru i donosi odluke.
 Za vrijeme odsustva direktora Biroom rukovodi zamjenik sa dužim radnim iskustvom u Birou.

Član 11.

 Ured rukovodioca
Ured rukovodioca kao osnovna organizaciona jedinica Biroa, obavlja slijedeće poslove:
predstavlja Biro, priprema i predlaže zakone i druge propise iz nadležnosti Biroa, daje smjernice za rad svim zaposlenim, priprema prijedlog ukupnog broja zaposlenih i kriterije za njihovo popunjavanje, podnosi izvještaj o radu Biroa i program rada za narednu godinu Ministarstvu sigurnosti, utvrđuje oblik i način saradnje sa međunarodnim organizacijama u djelokrugu Biroa i vrši i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima dati u mjerodavnost Biroa.

Član 12.

 Direktor je rukovodeći državni službenik koji rukovodi radom Biroa i odgovoran je za najkompleksnije izvršno odlučivanje, predstavljanje, kao i za organizaciju i vođenje rada Biroa:
-Predlaže mjere unapređenja u djelovanju i saradnji Biroa sa ostalim članicama OIPC INTERPOL-a i Generalnim sekretarijatom, učestvuje u sastavljanju stručnih izvještaja vezanih za rad policije i njihovog objavljivanja u nadležnim tijelima OIPC INTERPOL-a, organizuje pravilnu i pravovremenu razmjenu informacija između Generalnog sekretarijata i članica OIPC INTERPOL-a i drugih policijskih institucija s jedne strane i ministarstava unutrašnjih poslova i ostalih kompetentnih državnih i entitetskih tijela s druge strane, osigurava provođenje radnih zadataka, uzima učešće u planiranju budžeta, zapošljavanju, rukovođenju osobljem i dugoročnoj strategiji Biroa, uzima učešče u planiranju i analiziranju rada Biroa, uzima učešce u najsloženijim aspektima otkrivanja i suzbijanja kriminala u slučajevima gdje je neophodno učešće Biroa, uz saglasnost oba zamjenika vrši privremeni premještaj osoblja na druge dužnosti, učestvuje u radu Kolegija Ministarstva sigurnosti, uspostavlja režim sedmične (1+1+1 sedmica) smjene vezano za zaduživanje inspektora predmetima prispjelim elektronskom i pisanom poštom.
Poslovi osnovne djelatnosti - upravno – nadzorni poslovi, najsloženiji.

Član 13.

 Zamjenici direktora:
Su rukovodeći državni službenici koji odgovaraju za najkompleksnije izvršno odlučivanje i rukovođenje radom Biroa, zajedno sa direktorom  predstavljaju Biro u relacijama sa ostalim članicama OIPC INTERPOL-a i Generalnim sekretarijatom, organizuju pravilnu i pravovremenu razmjenu informacija između Generalnog sekretarijata i članica OIPC INTERPOL-a i drugih policijskih institucija, s jedne strane i ministarstava unutrašnjih poslova i ostalih kompetentnih državnih i entitetskih tijela s druge strane, osiguravaju provođenje radnih zadataka, uzimaju učešće u planiranju budžeta, zapošljavanju, rukovođenju osobljem i dugoročnoj strategiji Biroa, učestvuju u planiranju i analizi rada Biroa, rade na najsloženijim zadacima u otkrivanju i suzbijanju kriminala, uzimaju učešće u najsloženijim aspektima otkrivanja i suzbijanja kriminala u slučajevima gdje je neophodno učešće Biroa.
Poslovi osnovne djelatnosti - upravno – nadzorni poslovi, najsloženiji.

Član 14.

 Komunikacijski Centar prima obavijesti i registruje podatke o djelovanjima, događajima ili pojavama koji su od interesa za rad Biroa i za tekuće dnevne ocjene sigurnosnog stanja na teritoriji BiH, ostvaruje kontakt sa svim tijelima koja se bave provođenjem zakona, stara se o blagovremenom izvršavanju zadataka, prima, registruje i prosljeđuje poruke, vrši provjere u ASF bazama, stara se o osposobljavanju i usavršavanju sistema veza, priprema i prosljeđuje službenu poštu i obavlja i druge poslove prema dobivenim zadacima iz djelokruga rada Biroa.

Član 15.

 Operateri obavljaju sljedeće poslove: rad u smjenama, dežurstva, primanje, procjena i odabir elektronskih poruka, poruka pristiglih putem pošte ili faksa, od interesa za Biro i prosljeđivanje odabranih poruka putem lokalne mreže inspektorima, a u složenim slučajevima direktoru i zamjenicima na potpis, primaju elektronske poruke koje se tiču Ministarstva unutrašnjih poslova FBiH i RS, DGS-a i Brčko Distrikta i šalju na potpis direktoru i zamjenicima putem lokalne mreže, primaju i čuvaju sve podatke koji su poslati Birou putem sistema, pošte ili faksa i smjesta šalju ove poruke direktoru i zamjenicima, šalju sve poruke putem lokalne mreže zamjenicima, vrše provjere u ASF bazi podataka, unošenje podataka o ukradenim vozilima u BiH u ASF bazu podataka, skeniranje dokumenata, otisaka prstiju i fotografija, prosljeđivanje svih zahtjeva i podataka poslatih iz Biroa putem sistema, faksa ili pošte, ažuriranje registara i obavljanje drugih poslova prema dobivenim zadacima iz domena rada Biroa.
Poslovi osnovne djelatnosti, informaciono – dokumentacioni poslovi, složeni.

Član 16.

 Odjeljenje za operativne poslove;
Prati i izučava stanje, kretanje i pojavne oblike organizovanog kriminala, a naročito terorizma i krijumičarenja, te neovlaštene trgovine drogom, trgovine ljudima, obrađuje predmete vezane za privredni kriminal, otkrivanje i sprečavanje djela opšteg kriminala i organizovanog kriminala u vezi vozilima, prati i registruje sve istrage i podatke vezane za međunarodne potjernice za osobama i umjetninama, kompjuterski kriminal, ekološki, ratne zločine kao i druge poslove iz svog domena.

Član 17.

Inspektor za potrage i ekstradicije: je državni službenik koji obavlja kompleksne zadatke na polju potraga i ekstradicije, prati i registruje sve istrage i podatke vezane za međunarodne potjernice za licima, sastavlja i dostavlja nadležnim policijskim organima u Bosni i Hercegovini međunarodne potjernice za licima i dr. primljeno od Generalnog sekretarijata i drugih CNB-ova, u zavisnosti od slučaja, zajedno sa; Crvene potjernice -lica tražena u cilju ekstradicije, Plave potjernice -lica tražena u cilju lociranja, Zelene potjernice -podaci o poznatim kriminalcima (lica su počinila kriminal u više različith država), Žute potjernice –nestala lica, Crne potjernice -zahtjev za identifikaciju neidentifikovanih leševa, raspisuje potjernice za licima, umjetničkim djelima i dr. ili podnosi IPSG-u podatke i materijal za raspisivanje crvenih, žutih, plavih, zelenih i crnih potjernica, ažurira podatke i prati rokove važenja potjernica, vodi evidencije o licima koja su predmet ekstradicije u i iz Bosne i Hercegovine i u saradnji sa relevantnim CNB-om ili MUP-ovima entiteta, Policijom Distrikta Brčko, Državnom graničnom službom i nadležnim pravosudnim organima, u zavisnosti od slučaja, prati i direktno učestvuje u sprovođenju postupka ekstradicije, izrađuje redovne i vanredne izvještaje iz navednih oblasti, vrši obradu, praćenje, arhiviranje i uništavanje predmeta prema važećim zakonskim propisima, prisustvuje konferencijama, profesionalnim seminarima, tečajevima, savjetovanjima i drugim oblicima obuke iz navedene oblasti koje organizira Generalni sekretarijat, po potrebi obavlja operativne i druge poslove prema dobivenim zadacima iz domena rada Biroa.
Poslovi osnovne djelatnosti - stručno – operativni poslovi, najsloženiji.

Član 18.

 Inspektor za narkotike i opšti kriminal; je državni službenik koji neposredno prati i evidentira sve zahtjeve i materijale koji se odnose na otkrivanje i sprečavanje krivičnih djela zloupotrebe opojnih droga, priprema materijale koji se odnose na suzbijanje zloupotrebe droga i iste odmah dostavlja direktoru i zamjenicima na procjenu i odluku za dalje postupanje, te predlaže mjere i radnje, kontaktira sa državnim organima i ustanovama koje su bliske problematici suzbijanja zloupotrebe opojnih droga (Državna granična služba BiH,  nadležni sudski organi u BiH, itd.), vodi evidencije o licima i organizacijama koje se bave zloupotrebom opojnih droga, prati i analizira stanje, kretanje i pojavne oblike krivičnih djela zloupotrebe droga, vrši obradu, praćenje, arhiviranje i uništavanje predmeta prema važećim zakonskim propisima, učestvuje na raznim stručnim seminarima s ciljem unapređivanja suzbijanja zloupotrebe droga, obavlja operativne i druge poslove prema dobijenim zadacima iz domena rada Biroa.
Poslovi osnovne djelatnosti - stručno – operativni poslovi, najsloženiji.

Član 19.

 Inspektor za privredni kriminal; je državni službenik koji prati i evidentira predmete vezane za obmane, krivotvorenja, lažno knjigovodstvo, krivotvorenje novčanica i dokumenata svih vrsta, bankarske prevare, poreske prevare, korupcije i kompjuterski kriminal, vrši upoznavanje MUP-a F BiH i MUP-a RS, DGS i Policije Distrikta Brčko o zahtjevima za provjeru stranih zemalja članica INTERPOL-a koji postupaju po istim, vrši slanje zahtjeva za provjeru primljenih od strane MUP-a F BiH i MUP-a RS, DGS-a i PBD-a stranim zemljama članicama INTERPOL-a, koordinira sa MUP-ovima na težim slučajevima, analizira, obrađuje i ažurira podatke o privrednom kriminalu, vrši obradu, praćenje, arhiviranje i uništavanje predmeta prema važećim zakonskim propisima, učestvuje u stručnoj edukaciji kroz seminare i tečajeve na temu privrednog  kriminala, obavlja operativne i druge poslove prema dobivenim zadacima iz domena rada Biroa.
Poslovi osnovne djelatnosti - stručno – operativni poslovi, najsloženiji.

Član 20.

 lnspektor za ilegalne migracije, trgovinu ljudima i opšti kriminal; je državni službenik koji radi i analitički prati predmete po zahtjevima F MUP-a, MUP-a RS, DGS, Policije Distrikta Brčko, ostalih CNB INTERPOL-a i Generalnog sekretarijata INTERPOL-a, prati pojedinačne slučajeve i opšte tendencije, periodično sačinjava izvještaje iz predmetne oblasti, kontaktira, dostavlja i razmjenjuje informacije iz predmetne oblasti sa nadležnim institucijama; F MUP, MUP RS, Policije Distrika Brčko, DGS, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, CNB drugih zemalja članica INTERPOL-a i Generalnim sekretarijatom INTERPOL-a, učestvuje na skupovima u vezi sa ovom problematikom (tečajevi, seminari, stručna savjetovanja u zemlji i inostranstvu), vrši obradu, praćenje, arhiviranje i uništavanje predmeta prema važećim zakonskim propisima, predstavlja rezultate rada Biroa iz predmetne oblasti na skupovima, obavlja operativne i druge poslove prema dobivenim zadacima iz domena rada Biroa.
Poslovi osnovne djelatnosti - stručno – operativni poslovi, najsloženiji.

Član 21.

 Inspektor za ukradena vozila; je državni službenik koji neposredno prati, evidentira i postupa po svim zahtjevima dobivenim od strane drugih CNB, koji se odnose na otkrivanje i sprečavanje krivičnih djela opšteg i organizovanog kriminala u vezi sa vozilima i dokumentacijom za vozila, neposredno prati, evidentira i postupa po svim zahtjevima dobivenim od strane MUP-a F BiH, MUP-a RS, Policije Distrikta Brčko i DGS, koji se odnose na otkrivanje i sprečavanje krivičnih djela opšteg i organizovanog kriminala u vezi sa vozilima i dokumentacijom za vozila, vrši raspisivanje i obustavljanje međunarodnih potraga za vozilima i reg. tablicama, prema zahtjevima nadležnih organa u BiH. Proslijeđuje zahtjeve drugih CNB nadležnim organima u BiH za raspisivanje i obustavljanje potraga za vozilima i reg. tablicama, koordinira aktivnosti pripreme za unos podataka u ASF bazu, prima i evidentira informacije o unosu, ispravkama i ažuriranju podataka o ukradenim vozilima u ASF bazu podataka u Generalnom sekretarijatu INTERPOL-a, i postupa u slučajevima pozitivnih provjera statusa vozila izvršenih u ASF bazi, učestvuje u poslovima otkrivanja i sprečavanja krivičnih djela u vezi sa vozilima i dokumentacijom za vozila na terenu, uz saglasnost direktora ili zamjenika vrši provjere saznanja u vezi kriminala sa vozilima, dobivenih na druge načine, vodi evidencije o licima i organizacijama koje se bave navedenim vrstama krivičnih djela i vrši analizu navedenih informacija uz dostavu rezultata i relevantnih saznanja direktoru i zamjenicima, kao i Generalnom sekretarijatu i zainteresovanim CNB-ima i nadležnim organima BiH, vrši obradu, praćenje, arhiviranje i uništavanje predmeta prema važećim zakonskim propisima,sudjeluje u izradi i objavljivanju stručnih publikacija koje se odnose na navedenu problematiku, izrađuje redovne i vanredne izvještaje iz navedenih oblasti, aktivno sudjeluje u regionalnim i drugim konferencijama i radnim sastancima INTERPOL-a u vezi sa problematikom vozila, u slučaju potrebe obavlja operativne i druge poslove, prema dobivenim zadacima iz domena rada Biroa.
Poslovi osnovne djelatnosti - stručno – operativni poslovi, najsloženiji.

Član 22.

 Inspektor za terorizam i trgovinu oružjem; je državni službenik koji obavlja složene poslove iz oblasti otkrivanja i sprečavanja krivičnih djela terorizma, neposredno prati, evidentira i dostavlja nadležnim organima BiH, odnosno Generalnom sekretarijatu i zainteresovanim CNB-ima, zahtjeve i materijale koji se odnose na terorizam, terorističke akcije, oružje, eksplozive, upotrebu eksplozivnih naprava, atentate, krijumčarenje oružja i eksplozivnih materija ili naprava, evidentira i analizira akcije koje se odnose na međunarodni terorizam i terorizam u BiH, evidentira lica i organizacije koje su učestvovale u akcijama ove vrste, posebno prati lica i organizacije čije su aktivnosti usmjerene protiv BiH, prati i analizira stanje i oblike krivičnih djela terorizma, prati, evidentira i priprema zahtjeve i materijale koji se odnose na poslove potraga u cilju hapšenja lica osumnjičenih ili osuđenih zbog krivičnih djela terorizma, prevodi i obrađuje međunarodne potjernice, kao i obustave potraga, za licima osumnjičenim ili osuđenim zbog krivičnih djela terorizma, dobivene od strane CNB-a drugih zemalja i Generalnog sekretarijata INTERPOL-a i iste dostavlja entitetskim MUP-ovima, Policiji Distrikta Brčko i DGS-u; vrši raspisivanje međunarodnih potjernica za licima osumnjičenim ili osuđenim zbog krivičnih djela terorizma i dostavlja ih Generalnom sekretarijatu INTERPOL-a i CNB-ima drugih zemalja, vodi evidencije o licima osumnjičenim ili osuđenim zbog krivičnih djela terorizma, a koja su u postupku ekstradicije, i u saradnji s entitetskim MUP-ovima, Policijom Distrikta Brčko, DGS i nadležnim pravosudnim organima prati i realizuje postupak ekstradicije, vrši obradu, praćenje, arhiviranje i uništavanje predmeta prema važećim zakonskim propisima, sudjeluje u izradi i objavljivanju stručnih publikacija koje se odnose na problematiku iz navedene oblasti, izrađuje redovne i vanredne izvještaje iz navedene oblasti, prisustvuje konferencijama, profesionalnim seminarima, tečajevima, savjetovanjima i drugim oblicima edukacije iz navedene oblasti, po potrebi obavlja operativne i druge poslove prema dobivenim zadacima iz domena rada Biroa.
Poslovi osnovnih djelatnosti - stručno – operativni poslovi, najsloženiji.

Član 23.

 Inspektor za trgovinu umjetninama i opšti kriminal; je državni službenik koji neposredno prati i evidentira sve zahtjeve i materijale koji se odnose na otkrivanje i sprečavanje krivičnih djela u vezi sa ukradenim umjetninama, kontaktira sa državnim organima i ustanovama koje su bliske problematici ukradenih umjetnina (Državna Granična Služba BiH, MUP F BiH, MUP RS, Policija Distrikta Brčko, muzeje, nadležni sudski organi u BiH, ..), vodi evidencije o licima i organizacijama koje se bave ukradenim umjetninama, prati i analizira stanje, kretanje i pojavne oblike krivičnih djela ukradenih umjetnina, vrši obradu, praćenje, arhiviranje i uništavanje predmeta prema važećim zakonskim propisima, učestvuje u izradi redovnih i vanrednih izvještaja iz oblasti otkrivanja i sprečavanja krađe umjetnina, učestvuje u izradi i objavljivanju stručnih publikacija i analitičko-informativnih i drugih materijala koje se odnose na problematiku navedene oblasti, učestvuje na raznim stručnim seminarima s ciljem unapređivanja suzbijanja krađe umjetnina, obavlja operativne i druge poslove prema dobijenim zadacima iz domena rada Biroa.
Poslovi osnovnih djelatnosti - stručno – operativni poslovi, najsloženiji.

Član 24.

 Oficir za vezu; je državni službenik koji je predstavnik Biroa u drugim nadležnim institucijama koji osigurava i olakšava brzu razmjenu informacija između nadležnih entitetskih odnosno državnih tjela i Biroa, traži provjeru navoda pristiglih od članica INTERPOL-a, prosljeđuju zahtjeve za provjeru primljene od FMUP, MUP RS, Distrikta Brčko zemljama članicama INTERPOL-a, postupa po predmetima hitne prirode i o tome izvještava linijskog inspektora u Birou, koordinira zajedno sa MUP-ovima provjere na terenu, analizira, obrađuje i ažurira podatke, učestvuje u stručnoj edukaciji kroz seminare i tečajeve, obavlja i druge poslove prema dobivenim zadacima iz domena rada Biroa.
Poslovi osnovne djelatnosti - stručno – operativni poslovi, najsloženiji.

Član 25.

 Odjeljenje za analitičko- informatičke poslove i planiranje;
Obavlja studijsko-analitičke i informatičke poslove koji se odnose na praćenje stanja i vršenje cjelovitih analitičkih pregleda sigurnosne situacije i mjera u području sigurnosti, rukovođenje radom nižih organizacionih jedinica, predlaganje mjera za unaprijeđenje rada iz svog djelokruga i obavljanje poslova unutrašnjeg i vanjskog informisanja, praćenje stanja i predlaganje mjera na unapređenju sistema informisanja u oblasti sigurnosti, osiguranje jedinstvene metodologije, prikupljanju podataka, vršenje odabira, obrada i arhiviranje dokumentacije, vođenje odgovarajuće operativne i druge evidencije za potrebe operativnog i analitičkog rada, organizovanje i projektovanje razvoja, osiguranje ispravnosti, funkcionisanje i održavanje opreme informacijskog sistema, vršenje instruktivno-nadzornih poslova, statistička i automatska obrada podataka, organizovanje i planiranje obuke zaposlenih u Birou i druge poslove.


Član 26.

 Analitičar; je državni službenik koji izrađuje složene analize sigurnosne situacije i mjere koje Biro poduzima na tom planu.
Priprema analitičke informacije, određuje statističke preglede za unutrašnje i vanjsko informisanje, predlaže mjere za unapređenje analitičkog i operativnog rada, izrađuje dokumentirane informacije, presjeke i preglede za potrebe operativnog i analitičkog rada, prati stanje informisanja i učestvuje u izradii određenih normativnih akata kojima se reguliše oblast informisanja, vrši obradu, arhiviranje i distribuciju podataka u skladu s odgovarajućim instrukcijama i upustvima, prati stanje ažurnosti i tačnosti evidencija u elektronskom sistemu, radi na izradi instrukcija, uputstava i drugih odgovarajućih metodoloških materijala za elektronsku obradu podataka i vođenje operativne dokumentacije kao i druge poslove koje mu odredi rukovodilac.
Poslovi osnovne djelatnosti - studijsko – analitički poslovi, najsloženiji.

Član 27.

 IT manager-informatičar; je državni službenik koji osigurava instalaciju, administraciju i unapređenje lokalnih i ostalih mreža (LAN, WAN, dial-up) i telekomunikacijske opreme, organizuje informacijski sistem i nadzire kompjutersku opremu, mrežu i programe po pitanju instalacije, podrške sistemu, održavanja, analize i razvoja cjelokupne lokalne mreže (uspostava statistike, logova i sl.), konfigurira, optimizira i mijenja postavke za unutrašnje korisnike, vanjske korisnike i SMTP adrese članica INTERPOL-a i drugih kontakata, konfigurira e-mail server za lokalne i vanjske veze (X.25, X.400,I-24/7), uključujući dial-up korisnike, prati performanse LAN/WAN, dial-up i rješava mrežne probleme, konfigurira internet pristup uključujući sigurnosni aspekt, za svaku aplikaciju korisnika sistema, utvrđuje kojim podacima i sa kojim pravom pristupa, dodjeljuje korisnička imena i šifre, pruža informacije direktoru i zamjenicima u vezi sa instalacijama, radom i razvojem poslovnih informacijskih sistema u cilju optimalne upotrebe u protoku informacija, proučava primjenu određenih programskih rješenja i daje preporuke u smislu njihovog korištenja, prisustvuje tehničkim sastancima, prati naučna dostignuća i pohađa obuke u cilju usavršavanja u oblasti informacijske tehnologije i zaštite podataka, planira optimalno iskorištenje telefonskih linija, uključujući govorne kanale, iznajmljene linije i linije za vanjski dial-up pristup, neposredno prati, analizira i evidentira sve zahtjeve i materijale koji se odnose na otkrivanje i sprečavanje krivičnih djela informatičkog kriminala, prati, analizira i evidentira pojedinačne slučajeve, opšte tendencije i nove moduse operandi u oblasti informatičkog kriminala, izrađuje redovne i vanredne izvještaje iz navedene oblasti, usmjerava rad na razradi podataka aplikativnog softvera i njihovoj postavci na računar, osigurava integritet i konzistentnost podataka, sudjeluje u postavljanju globalnog opisa baze podataka, definiše način pravljenja sigurnosnih kopija baze podataka i restauriranja konzistentnog stanja, radi sistemski orijentisane programe i uvodi ih u rad, proučava primjenu određenih programskih rješenja i daje preporuke u smislu njihovog korištenja sa stajališta zaštite podataka i učestvuje u izradi i realizaciji programa za stručno osposobljavanje zaposlenih u oblasti zaštite podataka, vrši i druge poslove koje mu odredi rukovodilac.
Poslovi osnovne djelatnosti - informatičko – dokumentacioni poslovi, najsloženiji.

Član 28.

 Pomoćnik IT menagera, osigurava podršku prvog nivoa za unutrašnje i vanjske korisnike te tehničku pomoć korisnicima na licu mjesta ako je potrebno; priprema planove za obuku korisnika i izvodi obuku korisnika; vrši otklanjanje kvarova prvog stepena i procjenu težih kvarova; postavlja, provjerava i rješava probleme mrežnog ožičenja, utičnica, kablova, patch kablova i druge opreme; pravi i održava lokalnu web stranicu; razvija jednostavnije aplikacije za podršku informacionom sistemu; vrši obradu, praćenje, arhiviranje i komisijski uništavanje cjelokupne arhive Ureda, održava minimalni dio potrebnih rezervnih djelova i prati stanje neophodnih rezervnih dijelova i računarskog potrošnog materijala; vrši druge poslove po nalogu rukovodioca.
Poslovi osnovne djelatnosti - informatičko – dokumentacioni poslovi, složeni.

Član 29.

 Administrator za potrage obavlja administrativne poslove u toj oblasti kao što su: vođenje evidencija, registrovanje iobrada podataka, izrada redovnih i vanrednih izvještaja, praćenje i arhiviranje predmeta prema važećim zakonskim propisima.
Poslovi osnovne djelatnosti - stručno – operativni poslovi, složeni.

Član 30.

 Stručni saradnik za planiranje i obuku; je državni službenik koji planira, priprema, organizira i neposredno vrši poslove u vezi sa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem kadrova Biroa, učestvuje u izradi projekata iz oblasti stručnog osposobljavanja kadrova Biroa, bavi se konkretnim istraživanjima i analizama za potrebe izrade programa obuke, predlaže način i oblike saradnje sa drugim sličnim institucijama, vodi dokumentaciju o obuci, obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodilac.
Poslovi osnovne djelatnosti - studijsko – analitički poslovi, najsloženiji.

Član 31.

 Odjeljenje za regionalnu saradnju; osigurava uzajamnu pomoć u razmjeni podataka i informacija sa svim regionalnim organizacijama kao što su EUROPOL, SECI, Schengen, osigurava saradnju sa oficirom za vezu BiH u SECI centru-Bukurešt i drugim regionalnim organizacijama. Koordinira regionalnu suradnju te neposredno sarađuje sa drugim regionalnim sigurnosnim i pravosudnim organima, osigurava sprovođenje regionalnih sporazuma iz svog područja rada, učestvuje u pripremanju prijedloga regionalnih sporazuma, memoranduma, protokola i nota o pozitivnim namjerama iz područja svoje nadležnosti.
Poslovi osnovne djelatnosti - stručno – operativni poslovi, najsloženiji – složeni.

Član 32.

 Inspektor – Državne tačke I kontakta BiH (NFP BIH) je državni službenik koji vrši koordinaciju i komunikaciju aktivnosti, vezane za borbu protiv prekograničnog kriminala u regionu jugoistočne Evrope, između SECI centra u Bukureštu - Rumunija i Biroa. Neposredno prati, evidentira i postupa po svim zahtjevima dobivenim iz Seci centra kao i zahtjevima Biroa, vrši obradu, praćenje, arhiviranje i uništavanje predmeta prema važećim zakonskim propisima.
Poslovi osnovne djelatnosti - stručno – operativni poslovi, najsloženiji.

Član 33.

 Stručni saradnik za prevođenje-lektor; je državni službenik koji obavlja prevode pismena i stručnih tekstova iz područja kriminalističke policije, kao i druge tekstove, u saradnji s drugim organizacionim jedinicama priprema ugovore međunarodno-pravnog karaktera kao i druge akte; simultano prevodi u BiH i inostranstvu, stalno se stručno usavršava, naročito u pogledu stručne terminologije iz područja kriminalističke policije; obavlja poslove prevođenja rukopisa, foto-dokumentacije, štampe, knjiga, zvaničnih materijala, učestvuje u organizovanju i vođenju tečajeva za učenje stranih jezika i  vrši druge poslove koje odredi rukovodilac.
Poslovi osnovne djelatnosti - stručno – operativni poslovi, najsloženiji.

Član 34.

 Tehnički tajnik; prima, registruje, raspoređuje i arhivira povjerljivu i strogo povjerljivu poštu i vodi odgovarajuće evidencije o tome, brine se o umnožavanju materijala, obavlja poslove oko prijema stranaka kao i druge poslove koje  mu odredi rukovodilac.
Poslovi osnovne djelatnosti - administrativno – tehnički poslovi, jednostavniji.

Član 35.

 Vozač-kurir; obavlja poslove vozača motornih vozila, vodi računa o njihovoj ispravnosti i čistoći, brine o održavanju i servisiranju vozila i blagovremeno prijavljuje uočene nedostatke, raznosi poštu do drugih institucija, obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodilac.
Pomoćno – tehnički poslovi, jednostavniji.

RUKOVOĐENJE I NAČIN RADA U ORGANIZACIONIM JEDINICAMA

Član 36.

 Biroom rukovodi direktor i dva zamjenika. Direktor i zamjenici imaju prava i obveze utvrđene zakonom i drugim propisima. Ako posebnim propisom nije drugačije regulisano direktor i zamjenici imaju prava i dužnosti koje odgovaraju pravima i dužnostima sekretara. Direktor i zamjenici za svoj rad i rad Biroa odgovaraju ministru sigurnosti.

Član 37.

Zaposleni je dužan da povjerene poslove i zadatke vrši savjesno, uredno, blagovremeno, kvalitetno, ekonomično, odgovorno i u skladu sa zakonom i drugim propisima kao i upustvima i instrukcijama.

Član 38.

 Pored opštih dužnosti utvrđenih zakonom, zaposleni ima na radu i u vezi sa radom slijedeće obveze:
- u izvršavanju radnih obveza ulaže svoje lične i stručne sposobnosti i savjesno obavlja povjerene poslove;
- čuva državnu, službenu i vojnu tajnu;
-  ne zloupotrebljava službeni položaj;
-  povjerene funkcije u Službi vrši savjesno i u skladu sa zakonom i drugim propisima;
-  redovno i na vrijeme dolazi na posao i odlazi sa posla u vrijeme utvrđeno za početak, odnosno završetak rada;
-  u toku radnog vremena ne napušta posao bez odobrenja rukovodioca i da odmah obavijesti tu osobu ako je iz bilo kog razloga spriječen da dođe na posao i da opravda izostanak;
- na poslu se ponaša pristojno.

ZAPOŠLJAVANJE I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

Član 39.

 Zapošljavanje u Birou se vrši putem javnog oglasa.


Član 40.

 Prije donošenja odluke o izboru osoba vrši se prethodna provjera stručnih i drugih sposobnosti kandidata prijavljenih na konkurs u skladu sa Zakonom u državnoj službi u institucijama BiH.

Član 41.

 Pravilnikom o zapošljavanju i radu potpunije će se urediti postupak i uslovi za zapošljavanje, raspoređivanje, napredovanje, prava i dužnosti zaposlenih i druga pitanja.

Član 42.

 Službenik odgovara disciplinski za povredu radnih dužnosti u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti službenika u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 20/03) i drugim propisima i opštim aktima.


PROGRAM RADA I PLANIRANJE

Član 43.

 Poslove iz svog djelokruga Biro obavlja prema godišnjem programu rada koji utvrđuje direktor Biroa.
 Biro podnosi godišnji izvještaj o radu i izvršavanju programa rada ministru sigurnosti.

SARADNJA U VRŠENJU POSLOVA

Član 44.

 Biro u izvršavanju svojih poslova sarađuje sa NCB-ovima drugih zemelja, institucijama BiH, policijskim snagama entiteta, DGS i drugim državnim organima.

Član 45.

 Biro sarađuje s organima uprave i drugim organima putem razmjene iskustava, usaglašavanjem programa rada, razmjenom informacija, održavanjem sastanaka i savjetovanjem, razmjenom analitičko-informativnih materijala i drugim oblicima saradnje.

Član 46.

 Biro će imati svoj pečat, u skladu sa Zakonom o pečatu institucija Bosne i hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 12/98). Pečat ima oblik kruga i sadrži tekst: Bosna i Hercegovina i Ured za saradnju sa INTERPOL-om, Sarajevo napisanim latiničnim pismom ijekavskog izgovora i ćirilićnim pismom ekavskog izgovora s tim da su oba naziva u obliku koncentričnih krugova koji neposredno okružuju grb Bosne i Hercegovine koji se nalazi u sredini pečata. Biro će imati mali i veliki pečat u skladu sa zakonom.

OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA

Član 47.

Direktor u dogovoru sa zamjenicima, određuje poslove i zadatke koji predstavljaju službenu tajnu i ne mogu se objavljivati.

Član 48.

 Radi ostvarivanja načela javnosti rada Biroa održavaju se po potrebi konferencije za štampu, intervjui i drugi oblici saradnje sa sredstvima javnog informisanja.

Član 49.

 Obavještenja i podatke o radu Biroa, sredstvima javnog informisanja daje direktor i zamjenici direktora uz prethodno odobrenje ministra.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 50.

 U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika izvršit će se raspoređivanje zaposlenih na radna mjesta utvrđena ovim Pravilnikom, u skladu sa zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 19/02).
 Nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika direktor će donijeti ostale normativne akte – Pravilnike, za čije donošenje postoji pravni osnov u zakonu ili drugom propisu.

Član 51.

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu kada ga svojom odlukom potvrdi Vijeće ministara BiH.

M I N I S T A R

Bariša Čolak

Nagrada UN-a za javnu službu