Podzakonski akti

Pravilnik o izdavanju viza za dugoročni boravak (Viza D) i postupanju kod izdavanja takvih viza

6.10.2009

("Službeni glasnik BiH" broj 104/08)  

Na osnovu člana 32. stav 7. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu ("Službeni glasnik BiH", broj 36/08), člana 4. i 8. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06 i 88/07), i člana 16. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02), kao i pribavljene saglasnosti Ministarstva sigurnosti BiH i Službe za poslove sa strancima, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine donosi 


PRAVILNIK 
O IZDAVANJU VIZA ZA DUGOROČNI BORAVAK (VIZA D) I POSTUPANJU KOD IZDAVANJA TAKVIH VIZA
 


Član 1. 
Opće odredbe 


Ovim se pravilnikom propisuju situacije u kojima se može izdati viza za dugoročni boravak (Viza D) te postupanje Ministarstva vanjskih poslova BiH (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i diplomatsko konzularnih predstavništava BiH (u daljnjem tekstu: DKP) kod izdavanja takvih viza. 


Član 2. 
Nadležnost DKP-a 


(1) Stranac je dužan pribaviti vizu za dugoročni boravak (u daljnjem tekstu: Viza D) prije ulaska u BiH. 
(2) Stranac zahtjev za izdavanje Vize D podnosi lično u nadležnom DKP-u, prema mjestu svog boravišta u inostranstvu. 
(3) Ako stranac nije državljanin države u kojoj podnosi zahtjev, mora dokazati da ima odobren boravak u toj ili drugoj državi /oblasti iz konzularnog područja nadležnog DKP-a. 
(4) Pod pojmom "oblast" iz prethodnog stava podrazumijeva se posebno administrativno područje koje nema status međunarodno priznate države. 
(5) Izuzetno od stava 2. ovog člana, zahtjev za izdavanje Vize D može se osobno podnijeti i u drugom DKP-u, iz humanitarnih razloga ili ako je to u interesu BiH ili je sukladno prihvaćenim međunarodnim obavezama BiH. 
Za zaprimanje zahtjeva za izdavanje vize od strane drugog DKP-a potrebna je prethodna saglasnost Ministarstva. 


Član 3. 
Podnošenje zahtjeva za izdavanje Vize D 


(1) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje Vize D ovlašteni službenik DKP-a neposredno utvrđuje identitet stranca i obavlja razgovor sa njim. 
(2) Zahtjev za izdavanje Vize D podnosi se na propisanom obrascu koji podzakonskim aktom propisuje Ministarstvo sigurnosti i isti se mora tačno i potpuno popuniti. 
(3) Zahtjev za izdavanje Vize D podnosi se najranije tri (3), a najkasnije jedan (1) mjesec prije datuma namjeravanog putovanja. 
(4) Ovlašteni službenik DKP je dužan odmah, a najkasnije u roku od 3 radna dana, zahtjev za izdavanje vize sa kompletnom dokumentacijom putem Ministarstva proslijediti Službi na davanje saglasnosti. 


Član 4. 
Opći uslovi izdavanja Vize D 


(1) Podnosilac zahtjeva za izdavanje vize D dužan je dati lične podatke te biometrijske podatke (fotografija, otisak prsta, potpis) koji se od njega traže, te druge potrebne informacije koje se odnose na razloge njegovog ulaska u BiH. 
(2) Za izdavanje Vize D podnosilac zahtjeva dužan je priložiti: 
a) važeću putnu ispravu; 
b) pozivno pismo izdato na propisanom obrascu i ovjereno od Službe za poslove sa strancima (u daljnjem tekstu: Služba) po mjestu prebivališta odnosno sjedišta davaoca poziva; 
c) jednu fotografiju u boji, veličine 35x45mm, koja vjerno prikazuje nositelja putne isprave; 
d) potvrda o razlozima boravka u BiH kojom se dokazuje da je potreban boravak u BiH duži od 90 dana, u periodu od 6 mjeseci; 
e) liječničko uvjerenje kojim dokazuje da ne boluje od zaraznih bolesti, ukoliko dolazi sa područja na kojem vlada epidemija zaraznih bolesti; 
f) dokaz o uplati konzularne takse; 
g) drugi dokumenti koji se odnose na osiguranje smještaja i sredstava za izdržavanje, uslove putovanja i povratka u matičnu zemlju, a na osnovu kojih se može razumno zaključiti o razlozima i uslovima namjeravanog boravka u BiH. 
(3) Pored dokaza i priloga iz stava 2. ovog člana, na zahtjev ovlaštenog službenika DKP, stranac je dužan u skladu sa članom 22. stav 1. ovog Pravilnika dostaviti i druge dokaze. 


Član 5. 
Maloljetne i druge poslovno nesposobne osobe 


(1) Za maloljetne, odnosno poslovno nesposobne osobe, zahtjev za izdavanje Vize D podnosi zakonski zastupnik ili staratelj. 
(2) Pored dokaza o ispunjenju općih uslova iz člana 4. ovog Pravilnika, zakonski zastupnik ili staratelj maloljetne i druge poslovno nesposobne osobe dužan je priložiti: 
a) izvod iz matične knjige rođenih ili drugi odgovarajući dokument maloljetnog stranca ili druge poslovno nesposobne osobe, ako su roditelji zakonski zastupnici, ili 
b) odluku nadležnog tijela o usvojenju odnosno starateljstvu. 
(3) Za stranca iz stava 2. ovog člana, koji putuje bez pratnje zakonskog zastupnika, uz zahtjev za izdavanje Vize D obavezno je priložiti i ovjerenu saglasnost zakonskog zastupnika ili staratelja koja sadrži: 
a) lične podatke o zakonskom zastupniku odnosno staratelju; 
b) period na koje se izdaje saglasnost; 
c) potpis zakonskog zastupnika (roditelja) ili staratelja; 
(4) Saglasnost iz stava 3. ovog člana mora biti sačinjena na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH, engleskom jeziku ili priložena na drugom stranom jeziku uz prijevod i ovjeru od ovlaštenog sudskog tumača. 
(5) Ukoliko saglasnost iz prethodnog stava nije lično data pred ovlaštenim službenikom DKP-a, potpis zakonskog zastupnika ili staratelja mora biti ovjeren od strane nadležnog organa. 


Član 6. 
Prijemni štembilj 


(1) Prilikom zaprimanja zahtjeva za izdavanje vize, na kopiju zahtjeva unosi se prijemni štembilj DKP-a. 
(2) Prijemni štembilj iz stava 1. ovog člana je pravougnog oblika, veličine 40 x 15mm i sadrži: 
a) oznaku "BiH" i naziv grada u kojem se nalazi DKP; 
b) rubriku "Datum". 


Član 7. 
Rok važenja Vize D 


(1) Viza D omogućuje strancu ulazak i boravak u BiH do 180 dana tokom jedne godine, počevši od dana prvog ulaska. 
(2) Viza D izdaje se za jedan ili više ulazaka u BiH. 
(3) Viza D izdaje se s rokom važenja do najviše 1 (jedne) godine. 
(4) Izuzetno, Viza D može se izdati s rokom važenja dužim od 1 (jedne) godine ako je to u interesu BiH, o čemu odlučuje MVP BiH nakon što dobije saglasnost Službe. 


Član 8. 
Rok davanja saglasnosti 


(1) Za izdavanje Vize D potrebna je prethodna saglasnost Službe. 
(2) Zahtjev za izdavanje Vize D sa svom potrebnom dokumentacijom koja opravdava osnov za njeno izdavanje DKP BiH dostavlja Službi putem MVP BiH. 
(3) Služba će odgovoriti na zahtjev iz prethodnog stava što je prije moguće, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva. Služba o svojem odgovoru obavještava MVP BiH. 


Član 9. 
Uskraćivanje odgovora Službe 


(1) Ako MVP BiH ne primi odgovor Službe na svoj zahtjev za davanjem saglasnosti u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva od strane Službe, smatrat će se da je saglasnost data te da nema zapreka za izdavanje vize. 
(2) O uskraćivanju odgovora Službe, po proteku roka iz prethodnog stava, MVP BiH će bez odlaganja obavijestiti DKP BiH. 


Član 10. 
Svrha boravka 


Svrha boravka po zahtjevu za Vizu D može se dokazivati sljedećom dokumentacijom: 
a) pozivnim pismom; 
b) molbom stranog diplomatsko-konzularnog predstavništva ili međunarodne organizacije akreditirane u BiH, upućenom putem Ministarstva; 
c) potvrdom o prijemu na obrazovanje ili obuku; 
d) radnom dozvolom; 
e) drugim dokumentom na temelju kojeg se dokazuje da je za svrhu boravka u BiH potreban boravak duži od 90 dana, u periodu od 6 mjeseci. 


Član 11. 
Smještaj 


(1) Osiguran smještaj može se dokazivati sljedećom dokumentacijom: 
a) pozivnim pismom; 
b) posjedovanjem potvrde ili drugog dokaza o uplaćenom smještaju; 
c) dokazom o vlasništvu ili najmu nekretnine za stanovanje u BiH; 
d) drugim dokumentom na osnovu kog se može razumno zaključiti o osiguranom smještaju u BiH. 
(2) Izuzetno, u opravdanim slučajevima, stranac može biti oslobođen prilaganja dokumentacije o osiguranom smještaju, ako dokaže da ima dovoljno finansijskih sredstava za troškove smještaja i izdržavanja tokom boravka u BiH. 


Član 12. 
Sredstva za troškove izdržavanja 


(1) Postojanje sredstava za izdržavanje stranca tijekom boravka u BiH kao i za povratak u državu iz koje stranac dolazi ili za putovanje u treće države, može se dokazivati sljedećom dokumentacijom: 
a) pozivnim pismom, 
b) posjedovanjem gotovine u domaćoj ili stranoj konvertibilnoj valuti, 
c) posjedovanje sredstava bezgotovinskog plaćanja (putnički čekovi, kreditne kartice i sl.), prihvaćenih od bankarskog sustava BiH, sredstva koja omogućuju podizanje novca u BiH ili jamstva banke iz BiH koja priznaje bezgotovinske vidove plaćanja koje stranac posjeduje, 
d) posjedovanjem dokaza o plaćenom smještaju ili o organizovanom putovanju, 
e) posjedovanjem drugih sredstava (nekretnine u BiH) na osnovu kojih je moguće osigurati sredstva za izdržavanje tokom boravka u BiH, sredstava po osnovu direktnih stranih ulaganja, proizvodno-tehničke saradnje ili kooperacije i sl. 
(2) Smatra se da stranac koji ima radnu dozvolu u BiH ispunjava uslove koji se odnose na posjedovanje sredstava za izdržavanje. 


Član 13. 
Sredstvo putovanja i povratak 


(1) Dokumentacija kojom se dokazuje sredstvo putovanja i povratak u matičnu zemlju može biti: 
a) povratna putna karta; 
b) saobraćajna i vozačka dozvola ako se putuje vlastitim putničkim vozilom; 
c) punomoć za upravljanje vozilom i vozačka dozvola ako se putuje vozilom u vlasništvu druge osobe. 
(2) Ovlašteni službenik DKP pored dokaza iz stava 1. ovog člana može tražiti i potvrdu o zaposlenju, školovanju ili drugu potvrdu o socijalnom odnosno profesionalnom statusu stranog državljanina u zemlji boravka. 


Član 14. 
Pozivno pismo 


(1) Stranac koji razlog boravka, osigurani smještaj ili posjedovanje sredstava za troškove izdržavanja u BiH dokazuje pozivnim pismom dužan je uz zahtjev za izdavanje vize priložiti originalno pismo izdato na propisanom obrascu. 
(2) Izuzetno, u opravdanim slučajevima, stranac može uz zahtjev za izdavanje vize priložiti fotokopiju pozivnog pisma, ukoliko je originalni primjerak deponovan u Ministarstvu, o čemu je DKP posredstvom Ministarstva službeno obaviješten. 


Član 15. 
Vjerodostojnost isprava 


Dokumentacija iz člana 4. i 5. ovog Pravilnika, izuzimajući putnu ispravu, u trenutku podnošenja zahtjeva ne može biti starija od 3 (tri) mjeseca. 


Član 16. 
Prijevod 


Ako ovlašteni službenik, zbog jezika ili pisma na kojem je isprava izdata, nije u mogućnosti nesporno utvrditi sadržaj dokumentacije iz prethodnog člana ovog Pravilnika, može zatražiti prilaganje njezina ovjerenog prijevoda na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH ili engleski jezik, prema izboru stranca koji podnosi zahtjev. 


Član 17. 
Provjera podataka navedenih u zahtjevu 


(1) Odgovori na pitanja u obrascu zahtjeva za izdavanje vize moraju biti tačni, potpuni i dosljedni. 
(2) Trajanje boravka koji se traži mora odgovarati razlozima boravka te u cjelosti mora biti opravdan priloženom dokumentacijom. 


Član 18. 
Putna isprava 


(1) Ovlašteni službenik DKP-a, na način uređen pravilima Ministarstva i međunarodnom praksom, provjerava da li je strana putna isprava na koju se traži izdavanje vize uredna i važeća, da li je kompletna i vjerodostojna dokumentacija priložena uz zahtjev za izdavanje vize, te da li postoje zakonske smetnje za izdavanje vize. 
(2) Pod urednom stranom putnom ispravom, podrazumijeva se da ista nije oštećena, prepravljana, krivotvorena, lažna, da sadrži sve naznačene listove i da su podaci u njoj čitko napisani, da nema mrlja ili tragova brisanja podataka, da fotografija vjerno pokazuje njezina nositelja i da su eventualne ispravke izvršene od ovlaštenog organa i ovjerene pečatom i potpisom. 
(3) Pod važećom putnom ispravom, podrazumijeva se da je istu izdalo ovlašteni organ, da daje pravo povratka u zemlju koja je putnu ispravu izdala ili pravo ulaska u treću zemlju, te da je njen rok važenja duži od važenja vize koju stranac traži - minimalno 3 (tri) mjeseca. 


Član 19. 
Intervju 


(1) Ovlašteni službenik DKP-a obavlja razgovor sa podnosiocem zahtjeva za izdavanje vize, kako bi se utvrdile sve činjenice relevantne za odlučivanje o zahtjevu. 
(2) Podnosilac zahtjeva može se pozvati na dodatni razgovor kako bi potkrijepio, odnosno opravdao zahtjev dodatnim obavijestima, ako postoji sumnja u svrhu boravka ili njegovu namjeru povratka. 


Član 20. 
Dodatna dokumentacija 


Ovlašteni službenik, ako ocijeni potrebnim, može zatražiti i druge isprave kojima će stranac dodatno potkrijepiti svoj zahtjev, kao što su: 
a) isprava o vlasništvu nad nepokretnom imovinom u BiH; 
b) potvrda banke o prihodima na računu; 
c) drugi dokaz koji se traži u cilju dokazivanja osnove ulaska i boravka u BiH. 


Član 21. 
Odlučivanje o zahtjevu 


(1) Odluka o zahtjevu za izdavanje Vize D donosi se na osnovu prethodne saglasnosti Službe, raspoloživih činjenica i dokaza i njihove slobodne procjene, svih zajedno i svakog pojedinačno, kao i u njihovoj međusobnoj vezi. 
(2) Ako postoji bilo kakva sumnja u vjerodostojnost priloženih isprava ili u istinitost njihova sadržaja, u pouzdanost izjava stranca datih tokom razgovora o razlozima njegovog boravka ili namjeri povratka, potrebno je izvršiti dodatne provjere i tek nakon toga donijeti konačnu odluku. 
(3) Kada DKP primi pozitivnu saglasnost Službe, ovlašteni službenik odlučuje hoće li izdati Vizu D na osnovu priložene dokumentacije i obavijesti kojima raspolaže u svakom konkretnom slučaju. 


Član 22. 
Nepotpuni zahtjev 


(1) U slučaju da se tokom postupka ocijeni kako je zahtjev za izdavanje vize potrebno dopuniti dodatnim ispravama ili ako je potreban dodatni razgovor, podnosilac zahtjeva obavještava se na odgovarajući način i utvrđuje mu se rok do 15 dana u kojem je dužan upotpuniti zahtjev ili se javiti na razgovor. 
(2) Ako podnositelj zahtjeva u zadanom roku ne dopuni zahtjev ili se ne odazove pozivu na razgovor, a zato ne pruži razumno opravdanje, smatra se da je odustao od zahtjeva, o čemu se stavlja zabilješka u spis predmeta i predmet zaključuje. 


Član 23. 
Rok 


(1) Rok za rješavanje po zahtjevu za izdavanje Vize D u pravilu ne može biti duži od 30 dana. 
(2) U rok iz stava 1. ovog člana ne uračunava se vrijeme za dopunu zahtjeva iz člana 23. stava 1. ovog Pravilnika. 


Član 24. 
Odbijanje zahtjeva za vizu 


Zahtjev za izdavanje vize će se odbiti ako: 
a) postoje razlozi iz člana 39. stava 1. Zakona, 
b) postoji opravdana sumnja da bi stranac sa traženom vizom boravio u BiH u periodu koji je duži od zakonom dozvoljenog, 
c) Služba uskrati saglasnost za izdavanje vize, 
d) postoji opravdana sumnja da boravak stranca neće biti korišten u namjeravanu svrhu ili ako postoji opravdani razlog za neizdavanje vize zasnovan na Zakonu ili drugom važećem propisu. 


Član 25. 
Obavijest o odbijanju vize 


(1) Protiv odluke o zahtjevu za izdavanjem Vize D nije dopuštena žalba. 
(2) O razlozima odbijanja Vize D stavlja se zabilješka u spis predmeta. O odluci se usmeno obavještava podnositelj zahtjeva. 


Član 26. 
Unos podataka u obrazac Vize D i njeno važenje 


(1) Na obrazac vize podaci se unose elektronski i sadrže: 
a) ime i prezime stranca; 
b) broj putne isprave; 
c) spol; 
d) datum rođenja; 
e) oznaku zemlje koja je izdala putnu ispravu; 
f) tip vize; 
g) broj ulazaka; 
h) period važenja vize; 
i) dužina boravka; 
j) broj osoba upisanih u putnu ispravu koji putuju zajedno sa njenim nosiocem. 
(2) Ispod rubrike kojom je označeno važenje vize unosi se iznos naplaćene konzularne takse za vizu ili oznaka "GRATIS" ako je viza izdata bez naplate takse. 
(3) Viza D obilježava se velikim slovom u skladu sa članom 28. Zakona. 
(4) Broj odobrenih dana za boravak u BiH, koji može biti jednak ili manji od razdoblja važenja vize za BiH unosi se pored datuma važenja vize. 
(5) Ako je broj odobrenih dana manji od razdoblja važenja vize za BiH, stranac može ući u BiH bilo koji dan u razdoblju važenja vize, ali zemlju mora napustiti po proteku broja odobrenih dana. 
(6) Ukoliko je od datuma ulaska stranca u zemlju do datuma isteka važenja vize ostao kraći vremenski period od broja odobrenih dana, stranac mora napustiti zemlju prije isteka vize. 
(7) Viza važi za razdoblje od 00.00 sati datuma koji je upisan kao početak roka važnosti do 24.00 sati datuma koji je upisan kao završetak. 
(8) Na dan isteka važenja vize nije moguće ući u BiH. 
(9) Potpis službene osobe i pečat davaoca vize kod elektronskog unosa podataka, stavlja se sa desne strane, izvan mašinski čitljive zone, tako da obuhvata i dio stikera za vizu i dio stranice putne isprave, a da pri tome ne prekriva unesene podatke u zoni s rubrikama. 


Član 27. 
Unos podataka u slučaju tehničkih poteškoća 


(1) Izuzetno od odredbi člana 26. ovog Pravilnika, ako to zahtijevaju humanitarni razlozi, nacionalni interes ili međunarodne obveze BiH, Viza D se u slučaju tehničkih poteškoća uzrokovanih višom silom može unijeti na obrascu vize ispunjenom rukom. 
(2) Viza se može izdati na način iz stava (1) ovog člana samo uz prethodnu saglasnost Ministarstva, koje će o tome prethodno obavijestiti Službu i Graničnu policiju BiH. 


Član 28. 
Unos Vize D u putnu ispravu 


(1) Viza D se unosi u putnu ispravu u obliku naljepnice, ovjerava se potpisom službene osobe i malim, okruglim pečatom organa koji je izdao vizu. 
(2) Naljepnica vize se unosi u prvu slobodnu stranicu putne isprave predviđenu za unos vize, na kojoj ne smije biti žig ili neka druga oznaka tako da mašinski čitljiva zona na stikeru bude okrenuta prema vanjskoj ivici stranice putne isprave. 


Član 29. 
Poništavanje popunjenog obrasca vize 


(1) Na naljepnici - obrascu vize ne smije se ništa mijenjati. Ako je do greške došlo prilikom popunjavanja obrazac se mora poništiti. 
(2) U slučaju da viza još nije unesena u putnu ispravu, poništava se otiskivanjem žiga "PONIŠTENO", a preko optički promjenjivog elementa povlači se crta oštrim predmetom. 
(3) Ako je viza već unesena u putnu ispravu, poništava se na način opisan u stavu 2. ovog člana, a u putnu ispravu se unosi nova viza. 
(4) Žig iz stavka 2. ovog člana pravougaonog je oblika, veličine 70 x 30 mm, sadrži riječ "PONIŠTENO", na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom ili francuskom jeziku. 


Član 30. 
Predmeti zahtjeva za izdavanje vize 


(1) U diplomatsko-konzularnom predstavništvu čuvaju se upravni predmeti zahtjeva za izdavanje vize. 
(2) Predmet zahtjeva za izdavanje vize sadrži: 
a) popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje vize s fotografijom podnosioca zahtjeva i oznakom broja pod kojom je predmet zaveden u elektronsku evidenciju za obradu zahtjeva za izdavanje vize; 
b) fotokopiju putne isprave stranca (stranica sa ličnim podacima, stranice sa svim unesenim vizama koje su u roku važnosti, odnosno dozvolom boravka, stranice s eventualno prethodno izdatim bosansko-hercegovačkim vizama, stranice s posebnim oznakama - oznaka zabrane ulaska u treće zemlje i dr.); 
c) priloženu dokumentaciju ili fotokopije priložene dokumentacije; 
d) dokaz o uplaćenoj konzularnoj taksi; 
e) kopiju izdate vize; 
f) ako je potrebno, druge akte vezane uz predmet. 
(3) O usmenim izjavama stranke i drugim bitnim radnjama u postupku koje nisu evidentirane odgovarajućom dokumentacijom, ovlašteni službenik stavlja zabilješku u spis predmeta. 


Član 31. 
Zaključivanje predmeta 


Predmet zahtjeva za izdavanje vize zaključuje se: 
a) kad je proveden postupak, viza je izdata i strancu je uručena putna isprava; 
b) kad je proveden postupak i viza je odbijena, a stranac obaviješten o odluci odbijanja vize; 
c) ako se stranac u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema obavijesti nije odazvao pozivu na razgovor ili za dopunom zahtjeva, a za to nije pružio razumno opravdanje; 
d) ako podnosilac odustane od zahtjeva; 
e) ako je proveden postupak i viza se može izdati, a podnosilac zahtjeva, nakon što je obaviješten o roku od 30 (trideset) dana u kojem je dužan preuzeti vizu, propusti to učiniti bez posebno opravdanog razloga. 


Član 32. 
Centralna baza podataka o strancima 


(1) Zbirka podataka o zahtjevima za izdavanje viza vodi se u informacionom sistemu - Centralnoj bazi podataka o strancima, na način utvrđen članom 145. Zakona i drugim propisima kojima se uređuje oblast centralne evidencije i razmjene podataka. 
(2) U DKP-u se vodi posebna evidencija podataka o izdatim i poništenim vizama. 

Član 33. 


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 


________________________________________
Broj 08/-1-20535/08
11. decembra 2008. godine
Sarajevo 
________________________________________

Ministar
Sven Alkalaj, s. r. 

Nagrada UN-a za javnu službu