Podzakonski akti

Uputstvo o načinu i postupku prelaska državne granice prilikom primanja i/ili upućivanja međunarodne pomoći u zaštiti i spašavanju

17.9.2009

Na osnovu člana 10. i člana 13. tačka b) Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini (»Službeni glasnik BiH«, broj 50/08) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, na  90. sjednici održanoj 11. juna 2009. godine, donijelo je


UPUTSTVO
O NAČINU I POSTUPKU PRELASKA DRŽAVNE GRANICE PRILIKOM PRIMANJA I/ILI UPUĆIVANJA MEĐUNARODNE POMOĆI U ZAŠTITI I SPAŠAVANJU


POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet)

Ovim Uputstvom uređuje se način i postupak prelaska državne granice prilikom primanja i/ili upućivanja međunarodne pomoći u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara (u daljem tekstu: pomoć za zaštitu i spašavanje) od strane drugih država  i međunarodnih organizacija, tranzit pomoći za zaštitu i spašavanje preko državnog područja Bosne i Hercegovine, koordinacija tranzita, primanja i/ili upućivanja pomoći od strane nadležnih tijela zaštite i spašavanja, te administrativni i logistički uvjeti.


Član 2.
(Definicije)

Pojmovi korišteni u ovom Uputstvu imaju sljedeće značenje:

a) „Prirodna nesreća“, događaj koji je prouzrokovan iznenadnim djelovanjem prirodnih sila, sa ili bez čovjekovog uticaja, koji ugrožava zdravlje ili život ljudi, životinja, uzrokuje štetu na materijalnim dobrima i životnoj okolini.
b) „Druge nesreće“, podrazumijevaju nesreće prirodnog porijekla ili nesreće koje je uzrokovao čovjek, konkretnog naziva, koje nisu obuhvaćene nijednom drugom klasifikacijom, kao što su: rudarske nesreće, epidemije zaraznih bolesti, avionske nesreće, željezničke nesreće, tehničko-tehnološke nesreće, posljedice terorističkih aktivnosti, neposredne ratne opasnosti i  slično.
c) „Oprema“, označava svaku opremu, sredstva transporta i dobra koja se koriste za zaštitu i spašavanje u okviru suočavanja sa posljedicama prirodne ili druge nesreće, uključujući opremu, vozila, i stvari potrebne za ličnu upotrebu osoblja za pomoć.
d) „Osoblje za pomoć“, označava, između ostalog, civile, grupe civila, timove i uspostavljene jedinice pošiljaoca i upućene na teritoriji države primaoca radi suočavanja sa posljedicama prirodne ili druge nesreće i koje prihvata država primalac.
e) »Država primalac«, je država pogođena prirodnom ili drugom nesrećom koja šalje zahtjev za pružanje hitne pomoći u svrhu otklanjanja posljedica prirodne ili druge nesreće.
f) »Pošiljalac«, je međunarodna organizacija ili država koja šalje hitnu pomoć na zahtjev primaoca.
g) »Tranzit«, znači svako prelaženje granice, uključujući njen zračni prostor i teritorijalne vode, od strane osoblja i materijala za pomoć koju je uputio pošiljalac, uključujući neophodnu pomoć u oblasti podrške za jedinice koje će biti transportirane, tj. podršku u osoblju, medicinsku pomoć, dopunjavanje zaliha, tehničku pomoć i logistiku radi suočavanja sa posljedicama prirodne ili druge nesreće.
h) »Međunarodna pomoć«, je pomoć koju pošiljalac šalje na područje države primaoca u svrhu otklanjanja posljedica prirodne ili druge nesreće i koju je država primalac prihvatila, a čine je pojedinci i ekipe za spašavanje, zaštitna oprema te oprema za spašavanje i zbrinjavanje ugroženog stanovništva.


POGLAVLJE II - PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE

Član 3.
(Donošenje odluka)

(1) Odluku o pružanju i primanju pomoći za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih ili drugih nesreća donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće ministara).

(2) Pomoć za zaštitu i spašavanje ima prioritet prilikom prelaska državne granice.

(3) Tijela nadležna za kontrolu prelaska državne granice dužna su osigurati prioritetno obavljanje kontrole pomoći iz stava (2) ovog člana kada prelazi državnu granicu.

Član 4.
(Saglasnost za prelazak granice)

Pojedinci i ekipe za spašavanje koji učestvuju u pružanju pomoći za zaštitu i spašavanje mogu prelaziti državnu granicu i izvan područja graničnih prijelaza na osnovu saglasnosti nadležnih tijela za kontrolu prelaska državne granice (Granične policije Bosne i Hercegovine, Uprave za indirektno oporezivanje, veterinarskih, sanitarnih i fitosanitarnih nadzornih tijela) Bosne i Hercegovine i pošiljaoca ili na osnovu bilateralnih međunarodnih sporazuma.

Član 5.
(Isprave)

Pojedinci i ekipe za spašavanje iz člana 4. ovog uputstva moraju posjedovati propisane isprave za prelazak državne granice.

Član 6.
(Izdavanje viza)

(1) U slučaju primjenjivanja viznog režima za pojedince i/ili ekipe za spašavanje iz čl. 4. i 5. ovog uputstva, koje pošiljalac upućuje u Bosnu i Hercegovinu, u diplomatskim i konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine vize se izdaju u hitnom postupku, a iznimno se mogu izdavati i na granici što, na zahtjev Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo sigurnosti) osigurava Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

(2) Podložno poštivanju uvjeta ulaska i izlaska sa teritorije Bosne i Hercegovine, osoblje za pomoć će, kad je to god moguće, biti izuzeto od viznih regulativa i pregleda prilikom ulaska.

(3) Osoblje za pomoć će, kad god je to moguće, biti izuzeto od regulative Bosne i Hercegovine o registraciji i kontroli stranaca, i neće se smatrati stjecateljem bilo kojeg prava za stalni boravak ili nastanjenje na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Član 7.
(Oprema)

Pojedinci i ekipe za spašavanje pošiljaoca mogu preko državne granice prenijeti zaštitnu opremu, opremu za spašavanje i zbrinjavanje ugroženog stanovništva i materijalnih dobara, te sredstva i opremu koja je potrebna za njihovo snabdijevanje i djelovanje.

Član 8.
(Dužnosti voditelja ekipa)

(1) Voditelj ekipe za pružanje pomoći za zaštitu i spašavanje dužan je na zahtjev tijela nadležnih za kontrolu prelaska državne granice predočiti popis pomoći za zaštitu i spašavanje koju je pošiljalac poslao na područje države primaoca u svrhu otklanjanja posljedica prirodne ili druge nesreće.

(2) Popis pomoći za zaštitu i spašavanje treba sadržavati sljedeće podatke unesene u obrazac 1., 2. .i  3. koji su sastavni dio ovog uputstva:

a) Popis članova ekipe za zaštitu i spašavanje: prezime i ime, datum rođenja, spol, broj identifikacijske isprave, funkcija u ekipi za pružanje pomoći za zaštitu i spašavanje.
b) Popis opreme: vrstu opreme, namjena opreme, serijski broj, Obrazac br. 1.
c) Popis vozila ekipe za zaštitu i spašavanje: tip, marka i boja vozila, namjena vozila, registarska oznaka, dimenzije vozila, težinu vozila, Obrazac br. 2.
d) Popis lijekova: vrsta i naziv, količina, napomene, Obrazac 3.
e) Popis ostalih sredstava: vrsta, količina, napomene, Obrazac 3.

(3) Popis pomoći za zaštitu i spašavanje koja se upućuje iz Bosne i Hercegovine mora biti izrađen na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini i engleskom jeziku.

(4) Osoblje za pomoć države pošiljaoca će poštovati zakone države primaoca.

Član 9.
(Postupak sa psima)

(1) Ako se u sastavu ekipe za spašavanje nalaze i službeni psi, voditelj ekipe za pružanje pomoći za zaštitu i spašavanje mora na zahtjev nadležnih tijela za kontrolu prelaska državne granice predočiti popis službenih pasa. Podaci o službenim psima moraju biti ovjereni od ovlaštenog veterinara.

(2) Popis službenih pasa koji se upućuju iz Bosne i Hercegovine u sastavu ekipe za pružanje pomoći za zaštitu i spašavanje mora biti izrađen na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini i engleskom jeziku.

(3) Popis službenih pasa treba sadržavati sljedeće podatke:
a) Ime, prezime, adresa i telefonski broj osobe koja je vlasnik psa ili odgovorna za psa.
b) Opis psa (pasmina, datum rođenja, opis, spol, i dr.).
c) Identifikacijski podaci o psu (broj mikročipa, mjesto aplikacije mikročipa, datum apliciranja mikročipa, broj tetovaže, datum tetoviranja).
d) Podaci o cijepljenju protiv bjesnoće (proizvođač i naziv cjepiva, serijski broj cjepiva, datum cijepljenja, do kada cijepljenje vrijedi).  Potrebno je da psi budu cijepljeni prema zahtjevima pošiljaoca i zakonske regulative Bosne i Hercegovine.
 

Član 10.
(Obilježja i uniforme)

Pojedinci ili ekipe za spašavanje iz zemlje pošiljaoca dok borave na području Bosne i Hercegovine radi pružanja pomoći u zaštiti i spašavanju imaju pravo nositi vlastitu uniformu i oznake i koristiti vozila s vlastitim oznakama.

Član 11.
(Lijekovi)

(1) Ekipe za spašavanje mogu unijeti lijekove koje sadrže narkotike samo u količinama koje su potrebne za hitnu medicinsku pomoć.

(2) Unošenje i iznošenje lijekova, te lijekova koji sadrže narkotike i psihotropne tvari, u skladu sa međunarodnim ugovorima, ne smatra se prometom roba.

(3) Upotreba lijekova koji sadrže narkotike dozvoljena je samo pod nadzorom ovlaštenog stručnog medicinskog osoblja.


Član 12.
(Postupak sa doniranim sredstvima)

Ako se sredstva hitne pomoći, koja se ne utroše u akcijama spašavanja ostavljaju državi primaocu, o vrsti, količini i lokaciji tih sredstava potrebno je obavijestiti nadležna carinska tijela radi provođenja carinskog postupka.

Član 13.
(Sigurnost osoblja)

(1) Nadležne institucije i organi Bosne i Hercegovine  dužni su osigurati sigurnost angažiranih snaga pošiljaoca.

(2) Snage za zaštitu i spašavanje pošiljaoca su dužne poštivati procedure vezane za djelovanje u slučaju prirodnih ili drugih nesreća koje važe uBosni i Hercegovini.


POGLAVLJE III - TRANZIT

Član 14.
(Postupci prilikom tranzita)

(1) Bosna i Hercegovina će omogućiti tranzit pomoći za zaštitu i spašavanje koju pošiljalac dostavlja državi primaocu preko teritorije Bosne i Hercegovine u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama.

(2) Pošiljalac podnosi zahtjev za tranzit Ministarstvu sigurnosti.

(3) Odgovarajući načini transporta, tačke graničnog prijelaza i maršruta će se utvrditi u konsultacijama između zemlje pošiljaoca i Ministarstva sigurnosti.

(4) Ako su granice zatvorene, bilo djelomično bilo potpuno, Ministarstvo sigurnosti će, u mjeri u kojoj je to moguće, dozvoliti tranzit osoblja i materijala za pomoć.

(5) Država tranzita će osigurati uvjete za povratak osoblja i materijala za pomoć.

(6) Osoblje za pomoć pošiljaoca će tokom tranzita poštovati zakone Bosne i Herecgovine.

 
Član 15.
(Osiguranje osoblja u tranzitu)

Ministarstvo sigurnosti može po potrebi organizirati tranzit pomoći za zaštitu i spašavanje, odnosno pratnju od mjesta ulaska do mjesta izlaska iz Bosne i Hercegovine.


POGLAVLJE IV- KOORDINACIJA NADLEŽNIH TIJELA

Član 16.
(Nadležnost)

(1) Koordiniranje aktivnosti primanja i pružanja međunarodne pomoći s organima i institucijama Bosne i Hercegovine,  entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikt) vrši Koordinaciono tijelo  Bosne i Herecgovine za zaštitu i spašavanje (u daljem tekstu Koordinaciono tijelo).

(2) Ministarstvo sigurnosti u koordinaciji sa entitetskim upravama civilne zaštite i nadležnim organom za civilnu zaštitu Brčko Distrikta vrši raspoređivanje međunarodne pomoći.

(3) Kontakt osoba za provođenje aktivnosti iz st. (1) i (2) ovog člana će biti predsjedavajući Koordinacionog tijela.

Član 17.
(Operativno-komunikacijski centar)

Operativno-komunikacijski centar Bosne i Hercegovine-112, u postupku primanja i upućivanja pomoći za zaštitu i spašavanje i tranzita u zaštiti i spašavanju, obavlja sve zadatke i aktivnosti iz svoje nadležnosti u pripremi prijema, tokom prijema, završetku pružanja međunarodne pomoći i tranzitu.


POGLAVLJE V– ADMINISTRATIVNI I LOGISTIČKI UVJETI

Član 18.
(Nadležnost)

(1) Vijeće ministara će kroz nadležne institucije i organe Bosne i Hercegovine, institucije entiteta i Brčko Distrikta osigurati sve logističke i administrativne uvjete za prijem osoblja, materijalno-tehničkih sredstava i vozila pošiljaoca (odrediti lokaciju za smještaj, osigurati snabdijevanje električnom energijom, vodom, i sl.).

(2) Pošiljalac će, u skladu sa Rezolucijom UN-a broj 57/150, od 12.12.2002.godine i INSARAG smjernicama UN OCHA-e, u potpunosti osigurati sve neophodne logističke i administrativne uvjete za svoje osoblje, materijalno-tehnička sredstva i vozila koji učestvuju u zaštiti i spašavanju (oprema za smještaj, ishrana, gorivo i sl.).

 (3) Troškove nastale kao posljedica upućivanja snaga zaštite i spašavanja iz Bosne i Hercegovine, u druge države radi međunarodne pomoći snosi Vijeće ministara i institucije i organi iz kojih se pomoć upućuje (osiguranje, ishrana, smještaj i drugi logistički troškovi).


POGLAVLJE VI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.
(Međunarodni propisi i dokumenti)

(1) Tokom prelaska državne granice u postupcima primanja i upućivanja pomoći za zaštitu i spašavanje Bosna i Hercegovina  primjenjuje i odredbe međunarodnih ugovora ili sporazuma o saradnji u području zaštite i spašavanja koje je sklopila s drugim državama.

(2) Uvjeti prijema i pružanja pomoći, kao i tranzita sa zemljama članicama NATO-a i PfP vrše se u skladu sa Memorandumom o razumijevanju o olakšavanju vitalnog civilnog prekograničnog transporta (sa potpisnicima Memoranduma), a koji je Bosna i Hercegovina prihvatila i potpisala u Briselu 26.maja 2008. godine.

Član 20.
(Stupanje na snagu)

Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

 


VM broj _____________                                                   Predsjedavajući
11. juna  2009.godine                                                          Vijeća ministara
Sarajevo                                                                              dr Nikola Špirić

Nagrada UN-a za javnu službu