Podzakonski akti

Pravilnik o pokriću troškova vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor

6.10.2009

("Službeni glasnik BiH" broj 2/09)  

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 97. stav (2) i člana 158. stav (3) Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu ("Službeni glasnik BiH", broj 36/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, na 68. sjednici održanoj 3. decembra 2008. godine, donijelo je 


PRAVILNIK 
O POKRIĆU TROŠKOVA VRAĆANJA I STAVLJANJA STRANCA POD NADZOR
 


POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE 


Član 1. 
(Predmet Pravilnika)


Ovim Pravilnikom propisuje se način postupanja u vezi pokrića troškova vraćanja i stavljanja stranaca pod nadzor. 


Član 2. 
(Nadležnost za provođenje Pravilnika) 


Za preduzimanje radnji i postupaka, odnosno donošenje odluka i rješenja na osnovu ovog Pravilnika nadležni su: Ministarstvo sigurnosti, Ministarstvo finansija i trezora i Služba za poslove sa strancima (u daljnjem tekstu: Služba). 


POGLAVLJE II. UTVRĐIVANJE OBAVEZNIKA I NAPLATA TROŠKOVA VRAĆANJA I STAVLJANJA STRANCA POD NADZOR 


Član 3. 
(Prethodne procedure) 


(1)    Organizaciona jedinica Službe koja je donijela rješenje o vraćanju i stavljanju stranca pod nadzor odmah utvrđuje: 
a)    da li postoje dokazi da stranac, kao obaveznik plaćanja troškova vraćanja i stavljanja pod nadzor, posjeduje dostupna novčana sredstva za podmirenje ukupnih ili dijela troškova nadzora i udaljenja; 
b)    da li postoje, bez obzira na činjenicu da stranac posjeduje dostupna novčana sredstva, ostali obveznici plaćanja troškova vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor u skladu sa članom 96. stav (2) Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu ("Službeni glasnik BiH" broj 36/08) (u daljnjem tekstu: Zakon). 
(2)    Organizaciona jedinica Službe iz stava (1) ovog člana obavezna je da istovremeno s predajom stranca u Imigracioni centar, preda i od stranca privremeno oduzete stvari , uključujući novac i bezgotovinska sredstva plaćanja, zajedno sa potvrdom koja je izdata strancu o privremeno oduzetim stvarima, kao i prikupljene dokaze o ostalim obveznicima plaćanja troškova vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor. 
(3)    Kao dokazi na osnovu kojih se utvrđuju ostali obveznici plaćanja troškova vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor smatraju se: 
a)    pozivno pismo, koje identifikuje obaveznika plaćanja po članu 96. stav (2) tačka a) Zakona; 
b)    izvještaj o inspekcijskom pregledu u kojem je stranac zatečen kod fizičkog ili pravnog lica da obavlja poslove bez radne dozvole, koji identifikuje obaveznika plaćanja po članu 96. stav (2) tačka b) Zakona; 
c)    radna dozvola, koja identifikuje obaveznika plaćanja po članu 96. stav (2) tačka c) Zakona; 
d)    sredstva bezgotovinskog plaćanja, koja identifikuju obaveznika plaćanja po članu 96. stav (2) tačka d) Zakona; 
e)    turistička organizacija ili udruženje koje je izdalo vaučer, odnosno drugi organizator putovanja koji se identifikuje po članu 96. stav (2) tačka e) Zakona; 
f)    karta za prijevoz, koja identifikuje obaveznika po članu 96. stav (2) tačka f) Zakona. 


Član 4. 
(Struktura troškova vraćanja i stavljanja stranca pod nazor) 


(1)    Troškovi vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor predstavljaju stvarne troškove nastale po osnovu: 
a)    smještaja i boravka stranca u Imigracionom centru, u koje su uključeni i troškovi transporta od organizacione jedinice Službe koja je donijela rješenje o vraćanju i stavljanju stranca pod nadzor do Imigracionog centra, obračunatih u skladu sa odlukom o cijeni smještajnog dana koju donosi direktor Službe; 
b)    namjerno pričinjene materijalne štete na stalnim sredstvima i inventaru Imigracionog centra, ili na imovini trećih lica, što se obračunava prema nabavnoj vrijednosti uništenog stalnog sredstva i inventara; 
c)    transporta stranca od Imigracionog centra do graničnog prijelaza države u koju se vraća; 
d)    putne karte u jednom pravcu odgovarajućim sredstvom prijevoza od Sarajeva do mjesta u državi u koju se stranac vraća; 
e)    povratne karte, noćenje u zemlji u koju se stranac vraća i drugi troškovi pratnje ukoliko je ista angažirana (prema nalogu za službeni put); 
(2)    Troškove iz prethodnog stava ovog člana utvrđuje Imigracioni centar na odgovarajućem obrascu obračuna troškova čiju formu i sadržaj propisuje direktor Službe. 


Član 5. 
(Postupak naplate troškova vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor) 


(1)    Stvarni iznos troškova vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor, obračunat u skladu sa članom 4. ovog Pravilnika, snosi neposredno stranac koji se protjeruje, odnosno stavlja pod nadzor do stvaranja uslova za njegovo protjerivanje. Neposredna naplata troškova, na osnovu pismene saglasnosti stranca/korisnika vrši se iz novčanih sredstava koja su oduzeta strancu prilikom njegovog privođenja radi vraćanja, odnosno smještaja u Imigracioni centar. 
(2)    Oduzimanje novčanih sredstava od stranca neće ga dovesti u nepovoljan položaj tako što će mu se ostaviti dovoljan iznos novca neophodan za ishranu i druge osnovne potrebe u toku putovanja do odredišta povratka. Pod novčanim sredstvima podrazumijeva se gotovina u domaćoj ili stranoj konvertibilnoj valuti te bezgotovinska sredstva plaćanja kao što su putni čekovi ili vaučeri. 
(3)    Dovoljan iznos novca iz stava (2) ovog člana utvrđuje upravnik Imigracionog centra, cijeneći sveukupne okolnosti vraćanja stranca u krajnje odrdište, s tim što taj iznos ne može biti veći od 30% od iznosa dnevnice za službena putovanja koja je utvrđena za odredište u koje se stranac udaljava. 
(4)    Plaćanje troškova u skladu sa stavom (1) ovog člana vrši stranac na osnovu izdatog obračuna ostvarenih troškova koji sadrži specifikaciju vrste troškova. Obrazac obračuna troškova sačinjava Imigracioni centar u tri istovjetna primjerka od kojih se jedan primjerak uručuje strancu a dva ostaju za potrebe Službe. Ukoliko stranac odbije da potpiše obračun troškova koje neposredno plaća, Sektor za readmisiju donosi rješenje u smislu stava (3) člana 96. Zakona. 
(5)    Prihode ostvarene naplatom troškova vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor Služba putem Imigracionog centra uplaćuje, u roku od sedam dana od dana naplate, na jedinstveni račun Trezora institucija Bosne i Hercegovine. 
(6)    Kada je utvrđeno da stranac nema dovoljna finansijska sredstva za plaćanje troškova vraćanja i stavljanja pod nadzor, obračunati troškovi dijelom se podmiruju od novčanih sredstava oduzetih od stranca a za preostali dio troškova tereti se obaveznik plaćanja utvrđen u skladu s članom 3. stav (3) ovog pravilnika. 
(7)    Plaćanje dijela ili ukupnih troškova vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor od strane obaveznika plaćanja iz stava (6) ovog člana vrši se po rješenju Službe. 
(8)    Rješenjem iz stava (7) ovog člana uvrđuje se obaveznik plaćanja, iznos za plaćanje, rok plaćanja i obaveza dostavljanja dokaza o izvršenoj uplati. 


Član 6. 
(Postupak donošenja rješenja o obavezniku plaćanja troškova i žalba) 


(1)    Sektor Službe nadležan za poslove readmisije, prihvata i smještaja stranaca, pozivom na član 96. stav (3) Zakona, po službenoj dužnosti pokreće postupak i donosi rješenje kojim se utvrđuje obaveznik plaćanja troškova vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor, uz upozorenje obavezniku plaćanja da u slučaju odbijanja plaćanja čini prekršaj iz člana 153. Zakona. 
(2)    U slučaju kada je pokrenut postupak iz prethodnog stava ovog člana, iz razloga ekonomičnosti postupka u smislu člana 96. stav (5) Zakona, sve troškove podmirit će Služba iz svog budžeta angažiranjem sredstava za posebne namjene, a ista će potraživati od obaveznika plaćanja troškova koji je utvrđen rješenjem. 
(3)    Na rješenje iz stava (1) ovog člana obaveznik plaćanja troškova vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor može podnijeti žalbu Ministarstvu sigurnosti u roku od 8 (osam) dana od dana uručenja rješenja. 
(4)    Žalba odlaže izvršenje rješenja. 
(5)    Rješenje po žalbi je konačno u upravnom postupku i postaje izvršno, a ukoliko obaveznik ne izmiri novčanu obavezu u roku koji je utvrđen rješenjem, postupa se po članu 153. Zakona. 


Član 7. 
(Izmirenje troškova nadzora i udaljenja na teret budžeta institucija Bosne i Hercegovine) 


(1)    Ukoliko se utvrdi da stranac/obaveznik u smislu člana 96. stav (1) Zakona nije u mogućnosti da plati troškove iz člana 4. ovog Pravilnika, a ne postoje dokazi koji upućuju na obaveznika plaćanja troškova u smislu člana 96. stav (2) Zakona, ukupan iznos troškova vraćanja i stavljanja pod nadzor stranca snosi Služba iz svog budžeta angažiranjem sredstava posebne namjene. 
(2)    Sredstva za posebne namjene Službe predstavljaju dio odobrenog godišnjeg budžeta Službe, programski opredijeljenog za potrebe Centra, uključujući i sredstva za potrebe pokrića troškova vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor u smislu stava (1) ovog člana. 
(3)    Služba je dužna, u saradnji sa Ministarstvom finansija i trezora, u cilju stvaranja uslova za pokriće troškova vraćanja i stavljanja stranaca pod nadzor u svom budžetu planirati i obezbijediti dovoljna sredstva za posebne namjene, uključujući i sredstva za potrebe angažovanja prijevoznika po ugovoru ili čarter letova za vraćanje stranaca koje je Služba, na osnovu prikupljenih operativnih sigurnosnih informacija, okarakterisala kao osobe visokog sigurnosnog rizika kojima neće biti dozvoljeno putovanje komercijalnim sredstvima prijevoza. 


III. ZAVRŠNA ODREDBA 


Član 8. 
(Stupanje na snagu) 


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 


________________________________________
VM broj 215/08
3. decembra 2008. godine
Sarajevo 
________________________________________
Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
dr. Nikola Špirić, s. r. 

Nagrada UN-a za javnu službu