Podzakonski akti

Pravilnik o obavezama prijevoznika i organizatora turističkog ili sličnog putovanja

6.10.2009

("Službeni glasnik BiH" broj 17/09)  

Na osnovu člana 158. stav (1) i člana 160. stav (1) tačka a), a u vezi sa članom 18. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu („Službeni glasnik BiH“, broj 36/08), te člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH i prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 74. sjednici, održanoj 5. februara 2009. godine, donijelo je


P R A V I L N I K
O OBAVEZAMA PRIJEVOZNIKA I ORGANIZATORA TURISTIČKOG ILI SLIČNOG PUTOVANJA

POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom detaljnije se uređuju obaveze prijevoznika i organizatora turističkog ili sličnog putovanja propisane članom 18. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu ( u daljem tekstu Zakon), vezane za vraćanje stranih državljana koji ne ispunjavaju opće uslove za ulazak u Bosnu i Hercegovinu (u daljem tekstu: BiH) i kojima je u vezi s tim odbijen ulazak u BiH, rokovi za vraćanje takvih lica, snošenje troškova zadržavanja, te kažnjavanje učinilaca prekršaja vezanih za obaveze prijevoznika i organizatora turističkih ili sličnih putovanja.


Član 2.
(Nadležnost u postupanju)

Organi nadležni za postupanje u smislu ovog pravilnika su: Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo), Granična policija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: GP BiH), Služba za poslove sa strancima (u daljem tekstu: Služba) i po potrebi druge državne i entitetske institucije, odnosno institucije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.


Član 3.
(Primjena propisa)

Na sva proceduralna pitanja iz člana 1. ovog pravilnika koja nisu uređena Međunarodnim ugovorima u kojima je BiH potpisnica i Zakonom ili ovim pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku („Službeni glasnik BiH“, br. 29/02, 12/04 i 88/07) i Zakona o prekršajima („Službeni glasnik BiH“, broj 41/07).

Član 4.
(Definiranje pojmova)

U smislu ovog pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) prijevoznik je svako fizičko ili pravno lice koje pruža usluge prijevoza lica u međunarodnom saobraćaju bilo kojim prijevoznim sredstvom;

b) prijevozno sredstvo je svako vozilo namjenjeno za prijevoz putnika u vazdušnom, vodenom, željezničkom ili drumskom saobraćaju;

c) organizator turističkog ili sličnog putovanja je svako pravno lice čija je djelatnost organizacija turističkih ili sličnih putovanja, prijevoz i/ili organizacija prijevoza koji je u sastavu turističke ponude.

d) Operater graničnog prijelaza je :

1) pravno lice koje je vlasnik ili korisnik aerodroma (operater aerodroma);
2) lučka uprava morske luke i luke unutrašnjih voda, koje upravljaju lučkim područjem;
3) pravno lice koje brine o željezničkom saobraćaju, odnosno željezničkim stabilnim postrojenjima;
4) pravno lice koje upravlja graničnim prijelazima.

e) Pod pojmom viša sila podrazumjeva se svaki događaj koji prijevoznik nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, a koji je nastupio bez njegove krivice i uticaja.


POGLAVLJE II- OBAVEZE I ODGOVORNOST PRIJEVOZNIKA


Član 5.
(Obaveze i odgovornost prijevoznika u slučajevima odbijanja ulaska)

(1) Prijevoznik može dovesti stranca na granični prijelaz u BiH, samo pod uslovom da stranac ispunjava sljedeće uslove:

a) posjeduje važeći pasoš ili drugi identifikacioni dokument koji BiH priznaje kao validan za prelazak državne granice BiH;
b) posjeduje vizu za ulazak, boravak ili tranzit preko teritorije BiH ukoliko ne ulazi u BiH sa putnom ispravom čiji su nosioci izuzeti od obaveze pribavljanja vize u skladu sa Zakonom i Odlukom o vizama („Službeni glasnik BiH“, broj 100/08). Stranac nema obavezu posjedovanja vize ukoliko ima važeće odobrenje boravka u skladu sa Zakonom.

(2) Prije dolaska na granični prijelaz u BiH, prijevoznik je obavezan na pogodan način utvrditi da li putnici koje prevozi, ispunjavaju uslove za ulazak u BiH propisane stavom (1) ovog člana.

(3) Ukoliko prilikom vršenja granične kontrole, organ nadležan za kontrolu prelaska državne granice utvrdi da strani državljanin ne ispunjava uslove iz stava (1) ovog člana, prijevoznik ima obavezu  da o svom trošku i bez odlaganja, odveze takvo lice sa graničnog prijelaza BiH u prvu državu iz koje je stranca dovezao u BiH.

(4) Izuzetno od odredbi stava (3) ovog člana, ukoliko prijevoznik, zbog vremenskog rasporeda linija u vazdušnom, vodenom ili željezničkom saobraćaju ili popunjenosti kapaciteta prijevoznog sredstva u vazdušnom sobraćaju, nije u mogućnosti odmah i bez odlaganja vratiti stranca u prvu državu iz koje je stranca dovezao u BiH, isti je to dužan učiniti najkasnije u roku do 24 časa od momenta odbijanja ulaska, a u izuzetnim slučajevima u vazdušnom saobraćaju u roku do 72 časa.

(5) Rokovi iz stava (4) ovog člana neće se primjenjivati u slučajevima više sile kada je prijevoznik u obavezi vratiti stranca u zemlju iz koje ga je dovezao u BiH odmah kad se za to stvore uslovi odnosno po prestanku više sile.

(6) U slučajevima iz stava (4) ovog člana, operator graničnog prijelaza je obavezan na graničnom prijelazu obezbjediti odgovarajuće prostorije za privremeni smještaj i zadržavanje stranaca koji ne ispunjavaju uslove za ulazak u BiH propisane u stavu (1) ovog člana, dok je prijevoznik koji je takva lica dovezao na granični prijelaz obavezan  obezbjediti ishranu, minimalne higijenske potrebe i medicinsko zbrinjavanje nastale za vrijeme dok lica čekaju povratak u državu iz koje ih je prijevoznik dovezao u BiH.

(7) Obaveze prijevoznika propisane ovim članom ne odnose se na stranca koji dolazi na teritoriju BiH direktno s teritorije gdje su mu život ili sloboda ugroženi i koji zatraži međunarodnu zaštitu u BiH.

(8) Odredbe člana 154. Zakona neće se primjenjivati u pogledu odgovornosti prijevoznika u slučajevima kada je dovezao stranog državljanina iz stava (1) ovog člana koji je pokušao ući u BiH koristeći krivotvorenu ili tuđu putnu ispravu, ali je dužan ispuniti obavezu iz stava (3) ovog člana.

(9) Odredbe člana 154. Zakona u pogledu odgovornosti prijevoznika neće se primjenjivati u slučajevima kada se utvrdi da je prijevoznik u željezničkom i drumskom saobraćaju, preduzeo odgovarajuće mjere da bi spriječio da se stranac koji ne ispunjava uslove iz stava (1) ovog člana doveze na granični prijelaz i to samo u slučaju kada je na graničnom prijelazu prije započinjanja granične kontrole, službeno lice koje je odgovorno za prijevozno sredstvo, informisalo policijske službenike koji vrše graničnu kontrolu, da se u prijevoznom sredstvu nalazi strani državljanin ili više njih, koji ne ispunjavaju uslove iz stava (1) ovog člana.


 Član 6.
(Obaveze i odgovornost prijevoznika u vazdušnom saobraćaju)

(1) Domaći ili strani avio-prijevoznik može dovesti stranca na granični prijelaz u BiH, samo pod uslovom da stranac ispunjava opće uslove za ulazak u BiH iz člana 5. stav (1) ovog pravilnika.

(2) Ukoliko stranac ne ispunjava opće uslove za ulazak u BiH i po tom osnovu mu bude odbijen ulazak u BiH, avio-prijevoznik je dužan o svom trošku i bez odlaganja odvesti stranca sa graničnog prijelaza u BiH na aerodrom sa koga je započeo let ka međunarodnom aerodromu u BiH.

(3) Vraćanje stranca iz stava (2) ovog člana vrši se avionom kojim je stranac doputovao u BiH ili prvim sljedećim letom iste avio-kompanije ili partnerske avio-kompanije, ili izuzetno avionom druge avio-kompanije za koju prijevoznik plati troškove putovanja.

(4) U slučaju da strancu bude odbijen ulazak u BiH po nekom drugom pravnom osnovu koji nije predviđen članom 5. stav (1) ovog pravilnika, avio-prijevoznik je i u tim slučajevima dužan postupiti u skladu sa stavom (2) ovog člana kao i u skladu sa Čikago Konvencijom i preporukama ICAO (International Civil Aviation Organization).

(5) Ukoliko zbog reda letenja nije u mogućnosti odmah i bez odlaganja vratiti stranca na aerodrom sa koga je započeo let ka međunarodnom aerodromu u BiH, prijevoznik je dužan to učiniti najkasnije u roku do 24 časa od momenta odbijanja ulaska, a u izuzetnim slučajevima do 72 časa.

(6) Za činjenje prekršaja predviđenog članom 154. Zakona od strane prijevoznika u vazdušnom saobraćaju, kao prijevoznik se kažnjava pravno lice (avio-kompanija) i odgovorno lice u pravnom licu ukoliko su podaci o odgovornom licu poznati organu nadležnom za pokretanje prekršajnog postupka ili je nadležni organ u mogućnosti pribaviti podatke o odgovornom licu u pravnom licu.

(7) Za prekršaje navedene u stavu (6) ovoga člana počinjene od strane fizičkog lica kažnjavanje se vrši samo u slučajevima kada fizičko lice samostalno pruža usluge prijevoza lica u međunarodnom vazdušnom saobraćaju.

(8) U ponovljenom slučaju povreda odredbi člana 18. Zakona od strane iste avio-kompanije, u periodu do šest mjeseci, GP BiH je dužna o tome obavijestiti Direkciju za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, koja će činjenice o povredama Zakona uzeti u obzir u postupcima odobravanja i produženja dozvola.

(9) Odredbe člana 154. Zakona u pogledu odgovornosti prijevoznika neće se primjenjivati u slučajevima navedenim u članu 5. stav (8) ovog pravilnika.

Član 7.
(Obaveze i odgovornost prijevoznika u vodnom saobraćaju)

(1) Domaći ili strani prijevoznik u pomorskom i riječnom saobraćaju može dovesti stranca na granični prijelaz u BiH, samo pod uslovom da stranac ispunjava opće uslove za ulazak u BiH iz člana 5. stav (1) ovog pravilnika.

(2) Ukoliko stranac ne ispunjava opće uslove za ulazak u BiH i po tom osnovu mu bude odbijen ulazak u BiH, prijevoznik u vodnom saobraćaju je dužan bez odlaganja i o svom trošku odvesti stranca sa graničnog prijelaza u BiH na teritoriju države iz koje ga je dovezao u BiH, teritoriju države čije stranac ima državljanstvo ili u kojoj stranac ima uobičajeno mjesto prebivališta. Rok za vraćanje stranca ne može biti duži od 24 časa od momenta odbijanja ulaska.

(3)  Kapetan ili drugo lice koje je odgovorno za plovilo, kojim je stranac dovezen na granični prijelaz u BiH, dužan je u slučajevima kada je takvom licu po bilo kom osnovu odbijen ulazak u BiH, odmah omogućiti prijem istog na plovilo.

(4)  Za prekršaj predviđen članom 154. Zakona, u slučajevima prijevoznika u vodnom saobraćaju, kažnjava se pravno lice ukoliko je plovilo kojim je stranac dovezen u BiH vlasništvo pravnog lica i kapetan ili drugo lice koje je odgovorno za plovilo kao odgovorno lice u pravnom licu.

(5) Za prekršaje navedene u stavu (4) ovoga člana počinjene od strane fizičkog lica kažnjavanje  se vrši samo u slučajevima kada fizičko lice samostalno pruža usluge prijevoza lica u vodnom saobraćaju.

(6) Odredbe člana 154. Zakona u pogledu odgovornosti prijevoznika neće se primjenjivati u slučajevima navedenim u članu 5. stav (8) ovog pravilnika.


Član 8.
(Obaveze i odgovornost prijevoznika u željezničkom saobraćaju)

(1) Domaći ili strani prijevoznik u željezničkom saobraćaju može dovesti stranca na granični prijelaz u BiH, samo pod uslovom da stranac ispunjava opće uslove za ulazak u BiH iz člana 5. stav (1) ovog pravilnika.

(2) Ukoliko stranac ne ispunjava opće uslove za ulazak u BiH i po tom osnovu mu bude odbijen ulazak u BiH, prijevoznik u željezničkom saobraćaju dužan je bez odlaganja i o svom trošku odvesti stranca sa graničnog prijelaza u BiH na teritoriju susjedne države iz koje ga je dovezao u BiH.

(3) Ako zbog vremenskog rasporeda željezničkih linija prijevoznik nije u mogućnosti odmah i bez odlaganja vratiti stranca na teritoriju susjedne države iz koje ga je dovezao u BiH, isti je to dužan učiniti najkasnije u roku od 24 časa od momenta odbijanja ulaska.

(4) U željezničkom saobraćaju na graničnim prijelazima koji su definirani kao zajedničke granične stanice BiH i susjedne zemlje, može se omogućiti da stranac koji ne ispunjava uslove za ulazak u BiH iz člana 5. stav (1) ovog pravilnika, samostalno napusti granični prijelaz i vrati se na teritoriju susjedne države čime se prijevoznik oslobađa obaveze iz stava (2) ovog člana.

(5) Za prekršaj predviđen članom 154. Zakona, u slučajevima prijevoznika u željezničkom saobraćaju, kažnjava se pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu ukoliko su podaci o odgovornom licu poznati organu nadležnom za pokretanje prekršajnog postupka ili je nadležni organ u mogućnosti pribaviti podatke o odgovornom licu u pravnom licu.

(6) Odredbe člana 154. Zakona u pogledu odgovornosti prijevoznika neće se primjenjivati u slučajevima navedenim u članu 5. st. (8) i (9) ovog pravilnika.


Član 9.
(Obaveze i odgovornost prijevoznika u drumskom saobraćaju)

(1) Domaći ili strani drumski prijevoznik može dovesti stranca na granični prijelaz u BiH, samo pod uslovom da stranac ispunjava opće uslove za ulazak u BiH iz člana 5. stav (1) ovog pravilnika.

(2) Ukoliko stranac ne ispunjava opće uslove za ulazak u BiH i po tom osnovu mu bude odbijen ulazak u BiH, prijevoznik je dužan o svom trošku i bez odlaganja odvesti stranca sa graničnog prijelaza u BiH na teritoriju susjedne države iz koje ga je dovezao u BiH.

(3) U drumskom saobraćaju na graničnim prijelazima koji su definisani kao zajedničke lokacije granične kontrole BiH i susjedne zemlje, kao i graničnim prijelazima na kojima su granične kontrole organa BiH i susjedne zemlje postavljene tako da stranac ne može izbjeći povratak u zemlju iz koje je došao u BiH, može se omogućiti da stranac koji ne ispunjava uslove za ulazak u BiH iz člana 5. stav (1) ovog pravilnika, samostalno napusti granični prijelaz i vrati se na teritoriju susjedne države čime se prijevoznik oslobađa obaveze iz stava (2) ovog člana.

(4) Za prekršaj predviđen članom 154. Zakona, kod prijevoznika u drumskom saobraćaju, u slučajevima kada je prijevozno sredstvo kojim je stranac dovezen u BiH vlasništvo pravnog lica, kažnjava se pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu, ukoliko su podaci o odgovornom licu poznati organu nadležnom za pokretanje prekršajnog postupka ili je nadležni organ u mogućnosti pribaviti podatke o odgovornom licu u pravnom licu.

(5) Ukoliko je prijevozno sredstvo, kojim su lica koja ne ispunjavaju uslove za ulazak u BiH iz člana 5. stav (1) ovog pravilnika dovezena na granični prijelaz, vlasništvo fizičkog lica, za prekršaj iz člana 154. Zakona kažnjava se lice koje upravlja prijevoznim sredstvom u momentu vršenja granične kontrole.

(6) U ponovljenom slučaju povrede odredbi člana 18. Zakona od strane istog prijevoznika, u periodu do šest mjeseci, GP BiH je dužna o tome obavijestiti Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine koja će činjenice o povredama Zakona uzeti u obzir u postupcima odobravanja i produženja dozvola.

(7)  Odredbe člana 154. Zakona u pogledu odgovornosti prijevoznika neće se  primjenjivati u slučajevima navedenim u članu 5. st. (8) i (9) ovog pravilnika.


Član 10.
(Naredba o obavezi vraćanja stranog državljanina)

(1) U slučajevima kada prijevoznik na granični prijelaz doveze stranca koji ne ispunjava uslove za ulazak predviđene u članu 5. stav (1) ovog pravilnika, službenik  GP BiH će upozoriti prijevoznika na njegovu obavezu da takvog stranca o svom trošku i bez odlaganja odveze sa graničnog prijelaza BiH u prvu državu iz koje je stranca dovezao u BiH. Ukoliko prijevoznik to odbije učiniti, mjesno nadležna organizaciona jedinica GP BiH izdaje prijevozniku naredbu o obavezi vraćanja stranog državljanina.

(2) Naredba iz stava (1) ovog člana, se sačinjava u dva primjerka od kojih jedan primjerak zadržava mjesno nadležna jedinica GP BiH, a drugi primjerak se predaje licu odgovornom za prijevozno sredstvo.

(3) Naredba o vraćanju stranog državljanina sadrži podatke o organu, datumu i vremenu njenog izdavanja, podatke o prijevozniku kome se naredba izdaje, podatke o licu kome je odbijen ulazak, mjestu, vremenu i razlogu odbijanja ulaska, tekst kojim se nalaže vraćanje lica, pečat i potpis, te mjesto za potpis lica koje je u ime prijevoznika preuzelo naredbu.


(4) Prijevoznik ima pravo žalbe na izdatu naredbu u roku od 8 dana od dana prijema iste. Žalba se podnosi Ministarstvu putem GP BiH. Žalba ne odgađa izvršenje naredbe.
 
(5) Oblik i sadržaj naredbe o vraćanju stranog državljanina je u vidu „Obrasca broj 1“ koji je sastavni dio ovog pravilnika.

POGLAVLJE III- OBAVEZE I ODGOVORNOST ORGANIZATORA TURISTIČKOG ILI  SLIČNOG PUTOVANJA


Član 11.
(Obaveze i odgovornost organizatora turističkog ili sličnog putovanja)

(1) Organizator turističkog ili sličnog putovanja u smislu ovog pravilnika se tretira kao prijevoznik u situacijama kada se u okviru turističkog ili sličnog putovanja pojavljuje kao organizator prijevoza vlastitim prijevoznim sredstvom ili na osnovu ugovora o angažovanju tuđeg prijevoznog sredstva.

(2) Odredba iz stava (1) ovog člana primjenjuje se samo u situacijama kada je predstavnik organizatora prisutan u prijevoznom sredstvu, odnosno kada se nalazi u pratnji stranaca kojima je organizovao turističko ili slično putovanje.

(3) U slučajevima iz stava (1) ovog člana kada se organizator turističkog ili sličnog putovanja tretira kao prijevoznik, za prekršaj iz člana 154 Zakona, kažnjava se pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu. Kažnjavanje organizatora turističkog i sličnog putovanja za prekršaj iz člana 154. Zakona isključuje kažnjavanje vlasnika prijevoznog sredstva.

POGLAVLJE IV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 12.
(Način uplate novčane kazne i evidencije)

(1) Novčane kazne izrečene u skladu sa članom 154. Zakona uplaćuju se na jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa naredbama o uplatnom računu Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

(2) GP BiH je dužna pratiti realizaciju naplate novčane kazne i voditi odgovarajuće evidencije o izdatim prekršajnim nalozima.

Član 13.
(Izmjene, dopune i tumačenje odredbi)

1) Izmjene i dopune ovog pravilnika vrši Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva nakon prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine. 

2) Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje Ministarstvo nakon prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine.


Član 14.
(Stupanje na snagu)

Ovaj  pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku BiH».


VM broj: ________
5. februara 2009. godine
Sarajevo
                                                                                                         Predsjedavajući
                                                                                                      Vijeća ministara BiH

                                                                                                          dr. Nikola Špirić

Naredba o obavezi vraćanja stranog državljanina

Nagrada UN-a za javnu službu