O nama

Sektor za pravne, kadrovske, opšte i finansijsko-materijalne poslove

Nadležnosti sektora:

• Učestvuje i pruža pomoć u izradi zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva, te programa rada i izvještaja o radu;
• Daje stručna mišljenja i izrađuje prijedloge akata iz oblasti radnih odnosa
• Obavlja kadrovske i personalne poslove pravne prirode, te osigurava upravljanje ljudskim potencijalima u Ministarstsvu u čemu sarađuje i sa Agencijom za državnu službu
• Usklađuje potrebne aktivnosti i saradnju sa Agencijom za državnu službu i Odborom državne službe za žalbe
• Obavlja poslove pisarnice, arhive, ekonomata, te poslove izrade finansijskih planova Ministarstva
• Obavlja poslove obrade, obračuna i isplate plata i drugih naknada zaposlenih
• Vodi knjigovodstveno finansijsku dokumentaciju, nabavku roba i kancelarisjkog materijala te obavlja druge pravne, opšte i finansijske poslove od zajedničkog interesa za Ministarstvo.

Dokumenti
:

Zakoni:

- Zakon o državnoj službi u institucijama BiH ( Sl.Glasnik BiH 12/02,19/02,8/03,35/03,4/04.17/04,
26/04,37/04,7/05,48/05,2/06 )
- Zakon o radu u Institucijama BiH ( Sl.Glasnik BiH 26/04 I 48/05 )
- Zakon o izvršenju budžetskih institucija BiH I Međunarodnih obaveza Bosne I Hercegovine za 2006 godinu. ( Službeni Glasnik broj 23/06 )

Podzakonski akti:

- Pravilnik o umutrašnjij organizaciji Ministarstva sigurnosti ( Broj 01-02-453/05 od 08.12.2005 )
- Pravilnik o izmjenama I dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ( Broj: 01-02-45/06 Od 09.02.2006.godine, i 01-02-418/06 od 24.10.2006.godine)