O nama

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

12.11.2009

Odsjeci

Odsjek za međunarodnu saradnju
Odsjek za evropske integracije
Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima


Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije koordinira aktivnostima Ministarstva sigurnosti  i agencija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini i u saradnji sa njima usklađuje njihovo zakonodavstvo i organizacionu strukturu u dijelu koji se odnosi na ispunjavanju međunarodnih obaveza i obaveza vezanih za evropske integracije. Osim toga, Sektor uspostavlja saradnju između agencija za provođenje zakona i međunarodnih tijela i drugih zemalja, predstavlja i koordinira prisustvo Bosne i Hercegovine na međunarodnim i bilateralnim sastancima i konferencijama. Sektor provodi postupke zaključivanja međunarodnih ugovora, kao i prijedloge za ratifikaciju konvencija Ujedinjenih nacija, evropskih i regionalnih konvencija u oblastima iz nadležnosti Ministarstva sigurnosti. Sektor prati i koordinira aktivnostima na provođenju međunarodnih ugovora i osigurava usvajanje međunarodnih i evropskih policijskih standarda i drugih standarda u oblastima iz nadležnosti Ministarstva, definira prioritete i politike, preduzima potrebne aktivnosti s ciljem razvijanja međunarodne saradnje i uzima učešće u pripremi zakona, drugih propisa i podzakonskih akata vezanih za ova pitanja. Sektor prati i koordinira aktivnostima na provođenju sporazuma zaključenih sa Evropskom unijom i harmonizacije zakonodavstva sa standardima Evropske unije te koordinira aktivnostima na programiranju i provođenju projekata  financiranih od strane Evropske komisije i drugih donatora u oblastima iz nadležnosti Ministarstva. Sektor koordinira aktivnostima upućivanja policijskih službenika, državnih službenika i uposlenika u međunarodne mirovne operacije. Sektor koordinira aktivnosti vladinih institucija, međunarodnih organizacija i nevladinih organizacija u borbi protiv trgovine ljudima.