O nama

Sektor za zaštitu tajnih podataka

11.10.2011

Državni sigurnosni organ - DSO BiH

Telefon: 033 492 457, 033 492 458
Fax:      033 492 791
E-mail:   nsa@msb.gov.ba

Nadležnosti  sektora 

Sektor za zaštitu tajnih podataka vrši poslove nadzora nad sigurnosnim provjerama; izdaje dozvole za pristup tajnim podacima BiH, drugih država, međunarodnih ili regionalnih organizacija u skladu sa Zakonom ili međunarodnim odnosno regionalnim ugovorom; prati stanje u oblasti određivanja i zaštite tajnih podataka i brine za usavršavanje i provođenje fizičkih, organizacionih i tehničkih standarda zaštite tajnih podataka u državnim entitetskim, i organima na drugim nivoima državne organizacije BiH, kod nosilaca javnih dužnosti, te u privrednim organizacijama koje dolaze do tajnih podataka i njima raspolažu; brine o izvršavanju prihvaćenih međunarodnih obaveza i međunarodnih ugovora o zaštiti tajnih podataka te s tim u vezi sarađuje sa nadležnim organima drugih država, međunarodnih ili regionalnih organizacija, brine o zaštiti tajnih podataka u državnim institucijama i organima u inostranstvu; izdaje sigurnosne potvrde za sisteme i sredstva za prijenos čuvanje i obradu tajnih podataka BiH, drugih država, međunarodnih ili regionalnih organizacija; potvrđuje ispunjavanje propisanih uslova za obradu tajnih podataka od strane pojedinih organa; izdaje uputstva za postupanje sa tajnim podacima BiH, druge države odnosno međunarodne ili regionalne organizacije, vrši nadzor nad sprovođenjem fizičkih, organizacionih i tehničkih odluka za zaštitu tajnih podataka druge države, međunarodne ili regionalne organizacije i u skladu sa saznanjima na osnovu nadzora izdaje obavezne instrukcije za otklanjanje ustanovljenih propusta koje su organi dužni neodgodivo otkloniti; razmjenjuje podatke s državnim sigurnosnim organima drugih država, međunarodnim organizacijama; priprema prijedloge propisa potrebnih za provođenje zakona; daje mišljenje o usaglašenosti općih akata o određivanju, zaštiti i pristupu tajnim podacima sa zakonom; koordinira djelovanje organa nadležnih za sigurnosnu provjeru; predlaže postupke za djelotvorniju zaštitu tajnih podataka; vrši nadzor nad kriptozaštitom tajnih podataka i izdaje certifikate za korišćenje sistema kriptozaštite u organima BiH; uspostavlja i vodi nacionalni centralni registar u kojem se vodi službena evidencija o izdatim dozvolama za sve osobe koje imaju pravo pristupa tajnim podacima povjerljivo, tajno i vrlo tajno; na osnovu sporazuma o saradnji BiH sa Sjeveroatlanskom ugovornom organizacijom (NATO) uspostavlja i vodi NATO centralni registar u Ministarstvu sigurnosti i pod-registar u vojnoj misiji BiH pri NATO u Briselu u kojima se čuvaju i procesuiraju klasifikovani podaci NATO-a; na osnovu sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o sigurnosnim procedurama za razmjenu klasifikovanih informacija uspostavlja i vodi pod-registar EU; uspostavlja i vodi pod-registar Minstarstva sigurnosti za čuvanje i procesuiranje tajnih podataka Ministarstva; obavlja poslove prijema i dostavljanja tajnih podataka na teritoriji BiH i drugih država; utvrđuje Pravilnik o edukaciji o pitanju sigurnosti tajnih podataka i obavlja druge zadatke koji su određeni Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega. 

Odsjeci   i njihove nadležnosti

U okviru Sektora za zaštitu tajnih podataka nalaze se tri Odsjeka, i to:
1. Odsjek za propise, dozvole i industrijsku sigurnost
2. Odsjek za informatičku sigurnost
3. Odsjek za tehničke standarde i nadzor

1. Nadležnosti Odsjeka za propise, dozvole i industrijsku sigurnost

Odsjek sarađuje sa drugim odsjecima u Sektoru, prati stanje u oblasti određivanja i zaštite tajnih podataka i brine za usavršavanje i provođenje fizičkih, organizacionih i tehničkih standarda zaštite tajnih podataka u državnim, entiteskim organima i organima na drugim nivoima državne organizacije BiH, kod nosilaca javnih dužnosti, te u privrednim organizcijama koje dolaze do tajnih podataka i njima raspolažu, učestvuje u izradi mjesečnih planova rada Odsjeka.


2. Nadležnosti Odsjeka za informatičku sigurnost

Odsjek sarađuje sa drugim odsjecima u Sektoru, prati stanje u oblasti određivanja i zaštite tajnih podataka i brine za usavršavanje i provođenje fizičkih, organizacionih i tehničkih standarda zaštite tajnih podataka u dijelu informatičke sigurnosti u državnim, entitetskim i organima na drugim nivoima državne organizcije BiH, učestvuje u izradi nacrta planova rada.

3. Nadležnosti Odsjeka za tehničke standarde i nadzor

Odsjek sarađuje sa drugim odsjecima u Sektoru; prati stanje u oblasti tehničke žaštite, ugradnje i izbora sigurnosnih sistema neophodnih za zaštitu osoblja; informacija i materijalno tehničkih dobara i brine za usavršavanje fizičkih i tehničkih mjera zaštite u državnim; entitetskim i organima na drugim nivoima u BiH, te u privrednim organizacijama koje imaju pristupa tajnim podacima i povjerljivim informacijama i njima raspolažu; planira i rukovodi mjerama fizičke i tehničke zaštite; sudjeluje u izradi pravila i standardnih operativnih procedura; izrađuje i usavršava sigurnosne standarde za sigurnosne sisteme koji se primjenjuju u zaštiti tajnih podataka; rukovodi i planira sigurnosne mjere koje se poduzimaju u kriznim sigurnosnim situacijama; vrši nadzor i kontrolu ugradjenih sigurnosnih sistema i mjera sigurnosne zaštite, te nadzor nad sigurnosnim provjerama.
 

Zakoni i podzakonski akti na osnovu kojih se vrši aktivnost u Sektoru: