O nama

Sektor za graničnu i opću sigurnost

7.1.2010

Sektor za graničnu i opću sigurnost vrši poslove koji se odnose na praćenje, proučavanje, analizu i procjenu ukupnog stanja granične i opće sigurnosti, posebno vezano za zakonito, efikasno, i pravovremeno provođenje zakona i propisa koji se odnose na sve vidove zaštite javnog reda i mira, sarađuje i koordinira  aktivnosti vezano za zaštitu javnog reda i mira sa upravnim organizacijama Ministarstva te drugim državnim i entitetskim institucijama i sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama; prati i analizira provođenje međunarodnih sporazuma i drugih međunarodno pravnih instrumenata usmjerenih ka efikasnijoj zaštiti svih oblika javnog reda i mira, kao i zaštiti granica, aerodroma, lica i objekata; sačinjava izvještaje i predlaže preduzimanje potrebnih mjera i radnji u cilju efikasnijeg obavljanja poslova iz predmetne oblasti; učestvuje u izradi zakona i podzakonskih akata u Ministarstvu, cijeni njihovu usklađenost sa međunarodnim propisima i standardima, te predlaže pokretanje inicijative za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima sadržanim u međunarodnim pravnim instrumentima; sarađuje sa međunarodnim organizacijama i drugim zemljama u poslovima iz nadležnosti sektora.


Sektor za graničnu i opću sigurnost čine:

-Odsjek za graničnu sigurnost

-Odsjek za opću sigurnost