112

SISTEM 112

8.9.2009

Uvođenje jedinstvenog europskog broja 112 za hitne slučajeve u EU

Uvođenje jedinstvenog europskog broja 112 za hitne slučajeve u EU

        Jedinstveni evropski 112 broj za hitne slučajeve je uveden kako bi se omogućilo građanima u nevolji da pozovu hitne službe (policija, hitna pomoć i vatrogasci), koristeći isti broj bilo gdje na području Europske unije. To je od naročite važnosti uzevši u obzir da evropski građani sve više putuju u druge zemlje EU-e radi posla, studija ili u slobodno vrijeme.

Prema zakonodavstvu EU-e, države članice moraju osigurati da korisnici bilo fiksne ili mobilne telefonije mogu nazvati hitne službe besplatno putem evropskog broja 112 za hitne slučajeve. Ovaj broj je sada dostupan u svim zemljama članicama.

Uspostavljanje jedinstvenog europskog broja za hitne slučajeve 112 je definisano Direktivom Europske unije (Odluka Vijeća od 29.07.1991. godine o uvođenju jedinstvenog europskog broja za hitne slučajeve, br. 91/396/EEC) i ojačano kroz naknadno usvojene zakone, tačnije Direktivu br. 98/10/EC Europskoga parlamenta i Vijeća od 26.02.1998. godine o primjeni odredbi otvorenog pristupa mreži (ONP) za glasovne telefonije i o univerzalnim telekomunikacijskim uslugama u konkurentnom okruženju.

Prema toj direktivi, 112 je jedinstven trocifreni broj koji mora biti dodijeljen isključivo hitnim službama, a telekomunikacijski operateri moraju osigurati da je poziv dostupan i besplatan.

 Broj 112 je sada dostupan u svih 27 zemalja članica. Različiti sistemi 112 ili sistemi za pozive hitnim službama se usklađuju u cijeloj Europskoj uniji, ali i zemlje kandidati poput Turske usvajaju ovaj format.

Oni koji pozovu broj 112 se povezuju sa operaterom. Ovisno o državnim sistemima civilne zaštite, operater (koji npr. može biti dio policije) će se ili direktno baviti zahtjevom ili ga prenijeti odgovarajućim hitnim službama (hitna pomoć, vatrogasci, itd.). U mnogim slučajevima, operateri su u stanju odgovoriti na više od jednog jezika.

Neke od zemalja članica (Danska, Finska, Nizozemska, Portugal, Rumunija i Švedska) su uvele 112 kao glavni broj za hitne službe, dok u većini zemalja članica, broj 112 funkcioniše uporedo sa državnim brojevima hitnih službi. Svaka zemlja članica je odgovorna za organizaciju vlastite hitne službe i intervencije po pozivu na broj 112 i državne brojeve za hitne slučajeve.

U svrhu popularizacije 112 broja osnovana je Organizacija jedinstvenog evropskog broja za vanredne situacije (European Emergency Number Association – EENA). EENA je neprofitna organizacija sa sjedištem u Belgiji. 

Ciljevi djelovanja EENA-e su promovisanje znanja i upotrebe 112 broja širom Europe putem okupljanja političkih organizacija, privatnih preduzeća, službi zaštite i spašavanja, civilnog društva, pojedinih građana, to jeste svih aktera uključenih u razvoj i implementaciju broja 112.

Uvođenje jedinstvenog europskog broja 112 za hitne slučajeve u BiH

 Delegati Doma naroda Parlamenta BiH na sjednici od 16.05.2008. godine usvojli  su Okvirni zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH, kojim se uređuje  zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH, provođenje međunarodnih obaveza i saradnja u provođenju zaštite i spašavanja, odnosno civilne zaštite, kao i nadležnosti institucija BiH i koordinacija djelovanja institucija i organa BiH, entitetskih uprava civilnih zaštita i nadležnog organa za civilnu zaštitu Brčko Distrikta.

Zakon je stupio na snagu 01. jula 2008. godine.

Ovim zakonom predviđeno je formiranje Operativno komunikacijskog centra BiH-112  i uvođenje sistema jedinstvenog evropskog broja za hitne slučajeve 112.

S Operativno-komunikacijskim centrom BiH-112 biće uvezani operativni centri drugih institucija i organa BiH, kao i centri entiteta i Brčko Distrikta.

Zakonom je također utvrđena obaveza formiranja Koordinacionog tijela BiH za zaštitu i  spašavanje kao stručno-operativnog tijela Vijeća ministara BiH.

Podzakonski akti

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na svojoj 83. sjednici održanoj 09.04.2009. godine, dalo saglasnost  na novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. U skladu sa ovim pravilnikom usvojena je i nova sistematizacija radnih mjesta prema kojoj Sektor za civilnu zaštitu mijenja naziv u Sektor za zaštitu i spašavanje u okviru kojeg je uspostavljen i Operativno komunikacijski centar BiH-112.

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 90. sjednici, održanoj 11.06.2009. godine, donijelo je Pravilnik o organizaciji, uvjetima i načinu funkcioniranja operativno komunikacijskog centra Bosne i Hercegovine - 112.

Ovim pravilnikom regulirani su organizacija, uslovi, zadaci i funkcioniranje Operativno komunikacijskog centra Bosne i Hercegovine-112, način rada, način obučavanja i osposobljavanja uposlenika te način informiranja javnosti.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na svojoj 85. sjednici održanoj 29.04.2009. godine donijelo Odluku o imenovanju  Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje čije nadležnosti su utvrđene članom 17. Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj:50/08). Koordinaciono tijelo BiH formirano je 31.8.2009. godine na Konstituirajućoj sjednici koja je održana u prostorijama Operativno-komunikacijskog centra BiH-112.

Na nižim nivoima organizacije sistema zaštite i spašavanja formirane su i operativno funkcioniraju entitetske uprave civilne zaštite (Federalna uprava civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine i Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske) i Odjel za javnu sigurnost Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Odsjek za civilnu zaštitu).

Operativno komunikacijski centar BiH-112

Operativno komunikacijski centar BiH-112 svečano je otvoren 22.05 2009 godine, a počeo je sa radom 08.01.2010 godine. Centar BiH -112 radi neprekidno, 0-24 sata, sedam dana sedmično (24/7).

Centar BiH-112 u slučaju prijetnje, odnosno nastanka prirodne ili druge nesreće, postupa na osnovu preuzetih obaveza Bosne i Hercegovine u skladu sa propisanim postupkom i uz primjenu standardnih obrazaca o nesrećama propisanim međunarodnim konvencijama, ugovorima i sporazumima.

U vezi sa navedenim Sektor za zaštitu i spašavanje Ministrstva sigurnosti Bosne i Hercegovine vrijedno radi na stvaranju preduslova za uspješnu implementaciju sistema 112 u Bosni i Hercegovini sa ciljem zaštite stanovnika i materijalnih dobara, kao i ispunjavanju uslova za pristupanje Europskoj uniji.Album slika-Akcija spašavanja „Zelengora“