Govori

Govor zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministra sigurnosti BiH Sadika Ahmetovića na Prvoj planskoj konferenciji za izradu Procjene ugroženosti od prirodnih ili drugih nesreća Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 13. i 14. april 2010. godine

13.4.2010

Vaše ekselencije;

Gospodine direktore organizacije „Save the Childern“;

Gospodine generale Heider;

Uvaženi predstavnici UN-a, NATO-a, DEME i ostalih međunarodnih organizacija i institucija;

Cijenjeni predstavnici državnih, entitetskih i drugih organizacija i institucija;

Dame i gospodo !

Dozvolite mi da vas srdačno pozdravim u ime Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i u svoje lično ime. Zadovoljstvo mi je da vam mogu poželjeti dobrodošlicu na Prvoj planskoj konferenciji  za izradu Procjene ugroženosti od prirodnih ili drugih nesreća Bosne i Hercegovine.

Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini, utvrđeno je da Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine izrađuje i predlaže Procjenu ugroženosti od prirodnih ili drugih nesreća Bosne i Hercegovine. Ovaj dokument, potom usvaja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Polazni dokument za izradu Procjene je Metodologija za izradu Procjene ugroženosti BiH od prirodnih ili drugih nesreća, koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo u septembru prošle godine, a koju smo pripremili u saradnji sa UNDP-om kroz Razvojni program UN-a u BiH .

Obaveza izrade Metodologije i Procjene ugroženosti BiH, proizilazi i iz dokumenata Evropske unije i globalne platforme za redukciju rizika katastrofa - Hyogo deklaracije, koju je Bosna i Hercegovina prihvatila i potpisala 2005. godine.

Ova Prva planska konferencija je od posebnog značaja, jer predstavlja pripremu za izuzetno važan posao na izradi Procjene ugroženosti Bosne i Hercegovine, koja je planirana da se završi do kraja ove godine.

Na ovoj konferenciji će biti predstavljena Metodologija za izradu Procjene, te smjernice i zadaci predstavnicima državnih, entitetskih i drugih organizacija i institucija, koji u svojstvu članova Radne grupe učestvuju u izradi Procjene.

U ovom, dosta kompleksnom i zahtjevnom poslu, pomoć će pružiti i eksperti za pojedine oblasti, uključujući i predstavnike međunarodnih organizacija, institucija i agencija.

U pripremi Procjene će se, također, koristiti i ostale najbolje međunarodne prakse i principi, koji se odnose na ovu oblast, kao što je Globalni program za identifikaciju rizika – GRIP i zemalja EU, čija su se iskustva i znanja u procjeni ugroženosti, pokazala vrlo korisna, fleksibilna i primjenjiva u praksi.

Značaj izrade Procjene ugroženosti ogleda se i u tome što je njeno donošenje preduvjet za izradu Plana zaštite i spašavanja, te Programa razvoja sistema zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine.

Procjena ugroženosti BiH od prirodnih ili drugih nesreća se radi sa ciljem utvrđivanja i analize stalnih i potencijalnih rizika svih vrsta i rizika koji mogu uzrokovati prirodne ili druge nesreće, kako u Bosni i Hercegovini, tako i one sa prekograničnim efektima. 

Ovaj dokument će obuhvatiti i procjenu ranjivosti ljudi, imovine i kritične infrastrukture identificiranim rizicima, lociranost rizika, njihovu vjerovatnoću, uzroke i posljedice. Dokument će također, ponuditi i kvalitativnu procjenu kapaciteta operativnih i preventivnih za odgovor na rizike od nesreća, koji prijete BiH i procjenu prevazilaženja posljedica nesreće.

Kroz Procjenu će se iskazati i podaci o djeci kao posebno ugroženoj kategoriji, koji će poslužiti za izradu planskih dokumenata za njihovu zaštitu i zbrinjavanje u slučaju prirodnih ili drugih nesreća.

Procjena će sadržavati i sistematiziran i strukturiran popis općih karakteristika Bosne i Hercegovine i na kraju zaključke i preporuke o mogućnosti redukcije rizika od nesreća, kao i priložene mape, GIS-karte, propise, studije i druge korisne podatke.

Važno je istaći, da je ovo prvi dokument, koji će analizirati i procijeniti stanje rizika i ugroženosti na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i biće osnova za izradu dokumenata na nižim nivoima organizovanja.

Pored ove konferencije, predviđeno je održavanje još nekoliko planskih konferencija tokom godine, na kojima će biti sumirani postignuti rezultati na izradi Procjene, a konačan dokument će biti prezentiran na završnoj konferenciji.

Poštovane dame i gospodo !

Ovom prilikom bih se želio posebno zahvaliti predstavnicima norveške organizacije „Save the Childern“, uz čiju pomoć smo organizirali i pripremili ovu, prvu po redu Plansku konferenciju za izradu Procjene ugroženosti od prirodnih ili drugih nesreća Bosne i Hercegovine.

Zahvalnost upućujemo i UNDP-u u BiH, kroz čiji program je data podrška ovom projektu i Agenciji za upravljanje u vanrednim situacijama Kraljevine Danske (DEMA), koja također, planira podržati ove aktivnosti i čiji predstavnici će u svojstvu eksperata pomoći u izradi Procjene, kao i predstavnicima NATO-a, OSCE-a i Evropske komisije, čija finansijska i ekspertska pomoć je od izuzetnog značaja.

Također se, zahvaljujem svima vama koji ste danas došli da se zajedno upoznamo sa zadacima koji nam predstoje na ovom posebno važnom i odgovornom poslu.

Sve vas još jedanput pozdravljam, zahvaljujem na vašoj pažnji i želim vam uspješan rad tokom dvodnevnog zasjedanja Konferencije.