Najava događaja/aktuelnosti

Radionica o izradi Strategije i Akcionog plana integrisanog upravljanja granicom u BiH

25.10.2018

U organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH na Vlašiću je održana Radionica na temu "Izrada Strategije i Akcionog plana integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2019. - 2021. godina ".
U organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH na Vlašiću je održana Radionica na temu "Izrada Strategije i Akcionog plana integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2019. - 2021. godina ".

Učešće u radu Radionice uzeli su članovi Koordinacionog tijela za praćenje provođenja strateških i operativnih ciljeva utvrđenih Strategijom i Akcionim planom provođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH, te predstavnici nadležnih agencija i međunarodnih organizacija u BiH.

Stručnu pomoć kompletnoj Radionici pružio je ekspert iz Republike Hrvatske koji je učesnicima prezentovao predstojeće obaveze, izazove, te dobru praksu i iskustva kada je u pitanju oblast integrisanog upravljanja granicom u zemljama Evropske unije.

Cilj Radionice je bio otpočinjanje aktivnosti na izradi novog dokumenta „Strategije i Akcionog plana integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2019. - 2021. godina“, što će u konačnici doprinjeti unaprijeđenju integrisanog upravljanja granicom u BiH, prilagođavanju zakonodavstva BiH u dijelu koji se odnosi na ovu oblast, te usklađivanje sa EU acquis i Schengen pravilima.

Radonica je finansijski podržana iz projekta Razvojnog fonda Međunarodne organzacije za migracije IOM, a koji će i u narednom 18-mjesečnom periodu davati podršku cijelokupnom procesu integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini.