Podzakonski akti

Odluka o imenovanju koordinatora Bosne i Hercegovine za Regionalni centar MARRI ("Sluzbeni glasnik BiH", broj 76/15)

29.9.2015

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 22. sjednici, održanoj 08. septembra 2015. godine, donijelo je 


ODLUKU 


O IMENOVANJU NACIONALNOG KOORDINATORA BOSNE I HERCEGOVINE ZA SARADNJU I KOORDINACIJU SA REGIONALNIM CENTROM "REGIONALNA INICIJATIVA ZA MIGRACIJE, AZIL I IZBJEGLICE" 


Član 1. 
(Imenovanje nacionalnog koordinatora) 

Svevlad Hoffmann, savjetnik direktora Granične policije Bosne i Hercegovine sa činom Glavnog policijskog inspektora, imenuje se za nacionalnog koordinatora Bosne i Hercegovine za saradnju i koordinaciju sa Regionalnim centrom "Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbjeglice" ("The Migration, Asylum, Refugees Regional Initiative") u Skoplju (u daljem tekstu: MARRI).

Član 2. 
(Period imenovanja) 

Nacionalni koordinator Bosne i Hercegovine za saradnju i koordinaciju sa Regionalnim centrom MARRI se imenuje na period od dvije godine.Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Član 3. 
(Stupanje na snagu) 

VM broj 130/15 08. septembra 2015. godine Sarajevo


Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Dr. Denis Zvizdić, s. r.