Podzakonski akti

Pravilnik o sadrzaju, nacinu vodjenja i koristenja sluzbenih evidencija o strancima ("Sluzbeni glasnik BiH", broj 51/16)

19.9.2016

Službeni glasnik BiH, broj 51/16

Na osnovu člana 131. stava (2) i člana 142. stava (2) Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15), člana 81. stava (5) Zakona o azilu ("Službeni glasnik BiH", broj 11/16), člana 4. i člana 14. stava (1) alineje 8) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13) i člana 16. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), Ministarstvo sigurnosti donijelo je


PRAVILNIK


O SADRŽAJU, NAČINU VOĐENJA I KORIŠTENJA SLUŽBENIH EVIDENCIJA O STRANCIMA


POGLAVLJE I. – OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom utvrđuju se organi nadležni za vođenje službenih evidencija iz člana 128. stava (1) Zakona o strancima (u daljem tekstu: Zakon) i člana 81. stava (5) Zakona o azilu, sadržaj, način prikupljanja i način obrade, svrha i način korištenja, te druga pitanja značajna za vođenje službenih evidencija o strancima.

Član 2.
(Upotreba roda)

Svi izrazi u ovom Pravilniku dati u jednom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene.

Član 3.
(Pravni osnov i nazivi službenih evidencija)

(1) Pravni osnov za vođenje službenih evidencija iz ovog člana, propisan je članom 128. stavom (1) Zakona i članom 81. stavom (5) Zakona o azilu.

(2) Službene evidencije (u daljem tekstu: evidencije) vode se o:

a) strancima kojima je Služba za poslove sa strancima (u daljem tekstu: Služba) zabranila izlazak iz Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH),

b) strancima kojima je utvrđivan identitet,

c) međunarodnim prevoznicima koji su prekršili odredbe Zakona,

d) strancima kojima je odbijen ulazak,

e) strancima koji su podnijeli zahtjev za vizu i strancima kojima je izdata viza,

f) pravnim i fizičkim licima koja su izdala pozivna pisma za ulazak stranaca u BiH,

g) strancima kojima je viza ukinuta,

h) strancima kojima je viza poništena,

i) strancima kojima je viza poništena i izrečena mjera protjerivanja,

j) putnim ispravama za strance izdatim u skladu s Zakonom,

k) prijavljenim nestalim putnim ispravama stranaca,

l) izdatim ličnim dokumentima strancima,

m) strancima koji su podnijeli zahtjev za boravak, koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak ili potvrdu o ostanku,

n) potvrdama o prijavi rada stranaca,

o) prijavama boravaka, odjavama boravaka i promjeni adrese boravka,

p) strancima kojima je prestao boravak,

r) strancima kojima je otkazan boravak,

s) strancima kojima je otkazan boravak i izrečena mjera protjerivanja,

t) strancima kojima je izdat nalog za napuštanje,

u) strancima kojima je izrečena mjera protjerivanja,

v) strancima kojima je odobreno odgađanje izvršenja mjere protjerivanja,

z) strancima kojima je period zabrane ulaska i boravka produžen,

aa) strancima kojima je period zabrane ulaska i boravka skraćen ili ukinut,

bb) strancima koji su dobrovoljno napustili BiH,

cc) strancima koji su prisilno udaljeni iz BiH,

dd) izvršenim mjerama koje se tiču stranaca,

ee) strancima kojima je određeno stavljanje pod nadzor, odnosno koji su stavljeni pod nadzor,

ff) strancima koji su podnijeli žalbe protiv rješenja Službe, Granične policije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Granična policija BiH) ili diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH (u daljem tekstu: DKPBiH) i o strancima koji su pokrenuli upravni spor,

gg) odlukama u drugostepenom postupku i odlukama u upravnom sporu,

hh) strancima koji su iskazali namjeru podnošenja zahtjeva za azil,

ii) strancima kojima je izdata potvrda o ostanku,

jj) tražiteljima azila,

kk) licima kojima je priznat izbjeglički status, status supsidijarne zaštite ili privremena zaštita,

ll) putnim ispravama za izbjeglice i

mm) identifikacionim dokumentima.

(3) Evidencije iz stava (2) ovog člana vode se u elektronskoj i/ili pisanoj formi.

Član 4.
(Nadležni organi)

Organi nadležni za prikupljanje, obradu, vođenje, korištenje, čuvanje i brisanje podataka u evidencijama, u skladu sa nadležnostima, su:

a) Ministarstvo vanjskih poslova (u daljem tekstu: MVP),

b) Ministarstvo sigurnosti (u daljem tekstu: Ministarstvo):

1) Granična policija BiH,

2) Služba,

3) Sektor za imigraciju i

4) Sektor za azil.

Član 5.
(Nadležnost postupanja)

(1) MVP nadležno je za evidencije o:

a) strancima koji su podnijeli zahtjev za vizu i strancima kojima je izdata viza,

b) strancima kojima je viza ukinuta od strane DKP-a BiH,

c) strancima kojima je viza poništena od strane DKP-a BiH,

d) strancima koji su podnijeli žalbe protiv rješenja DKP-a BiH i strancima koji su pokrenuli upravni spor,

e) odlukama u drugostepenom postupku i odlukama u upravnom sporu i

f) strancima koji su podnijeli zahtjev za boravak putem DKP-a BiH.

(2) Ministarstvo je nadležno za sljedeće evidencije:

a) Granična policija BiH vodi evidencije o:

1) međunarodnim prevoznicima koji su prekršili odredbe Zakona,

2) strancima kojima je odbijen ulazak,

3) strancima koji su podnijeli zahtjev za vizu i strancima kojima je izdata viza na granici,

4) strancima kojima je viza ukinuta,

5) strancima kojima je viza poništena,

6) strancima koji su dobrovoljno napustili BiH,

7) strancima koji su prisilno udaljeni iz BiH,

8) strancima koji su iskazali namjeru za podnošenje zahtjeva za azil.

b) Služba vodi evidencije o:

1) strancima kojima je Služba zabranila izlazak iz BiH,

2) strancima kojima je utvrđivan identitet,

3) strancima koji su podnijeli zahtjev za vizu i strancima kojima je izdata viza,

4) pravnim i fizičkim licima koja su izdala pozivna pisma za ulazak stranaca u BiH,

5) strancima kojima je viza ukinuta,

6) strancima kojima je viza poništena,

7) strancima kojima je viza poništena i izrečena mjera protjerivanja,

8) putnim ispravama za strance izdatim u skladu s Zakonom,

9) prijavljenim nestalim putnim ispravama stranaca,

10) izdatim ličnim dokumentima strancima,

11) strancima koji su podnijeli zahtjev za boravak, koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak ili potvrdu o ostanku,

12) potvrdama o prijavi rada stranaca,

13) prijavama boravaka, odjavama boravaka i promjeni adrese boravka,

14) strancima kojima je prestao boravak,

15) strancima kojima je otkazan boravak,

16) strancima kojima je otkazan boravak i izrečena mjera protjerivanja,

17) strancima kojima je izdat nalog za napuštanje,

18) strancima kojima je izrečena mjera protjerivanja,

19) strancima kojima je odobreno odgađanje izvršenja mjere protjerivanja,

20) strancima kojima je period zabrane ulaska i boravka produžen,

21) strancima kojima je period zabrane ulaska i boravka skraćen ili ukinut,

22) strancima koji su dobrovoljno napustili BiH,

23) strancima koji su prisilno udaljeni iz BiH,

24) strancima kojima je određeno stavljanje pod nadzor, odnosno koji su stavljeni pod nadzor,

25) strancima koji su podnijeli žalbe protiv rješenja Službe i o strancima koji su pokrenuli upravni spor,

26) strancima koji su iskazali namjeru podnošenja zahtjeva za azil i

27) strancima kojima je izdata potvrda o ostanku.

c) Sektor za imigraciju vodi evidencije o:

1) strancima koji su podnijeli žalbe protiv rješenja Službe i Granične policije BiH i strancima koji su pokrenuli upravni spor,

2) odlukama u drugostepenom postupku i odlukama u upravnom sporu.

d) Sektor za azil vodi evidencije o:

1) tražiteljima azila,

2) licima kojima je priznat izbjeglički status, status supsidijarne zaštite ili privremena zaštita,

3) putnim ispravama za izbjeglice,

4) identifikacionim dokumentima.

(3) Ministarstvo i to: Granična policija BiH, Služba i Sektor za imigraciju vode zajedničku Evidenciju o izvršenim mjerama koje se tiču stranaca pod nazivom "Registar određenih stranaca (ROS)". Procedure unosa, kontrole, korištenja, čuvanja i brisanja podataka u ovoj evidenciji propisuje Instrukcijom ministar sigurnosti.

(4) Organi iz stava (2) ovog člana, u smislu člana 128. stava (3) Zakona i člana 81. stava (5) Zakona o azilu, mogu voditi i druge evidencije radi efikasnosti rada ili obrade podataka, koje ne sadrže lične podatke, čiji sadržaj, način vođenja, korištenja i čuvanja propisuju vlastitim uputstvom.

Član 6.
(Svrha vođenja evidencija)

Vođenjem evidencija iz člana 3. ovog Pravilnika obezbjeđuju se podaci koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, kao i podaci potrebni za statističko istraživanje, izvještavanje, provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranaca, te razmjenu podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

Član 7.
(Korisnici podataka)

(1) Korisnici podataka sadržanih u evidencijama su: MVP, Ministarstvo, Granična policija BiH, Služba, kada je to potrebno za obavljanje poslova iz njihove zakonske nadležnosti.

(2) Korisnici podataka sadržanih u evidencijama iz ovog Pravilnika mogu biti i Obavještajno-sigurnosna agencija BiH, policijski organi u BiH i druge institucije u BiH kada je to u službi izvršavanja zadataka iz njihove nadležnosti.

(3) Prenos ličnih podataka iz ovih evidencija u inostranstvo je moguć u okviru realizacije bilateralnih ugovora/sporazuma ili pravne potražnje na način propisan članom 18. Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Član 8.
(Način korištenja podataka)

(1) Davanje podataka sadržanih u evidencijama iz člana 3. ovog Pravilnika, uz poštivanje propisa kojima se uređuje oblast zaštite ličnih podataka, vrši se u skladu sa članom 127. stavom (3) Zakona o upravnom postupku koji propisuje obavezu organa uprave kao korisnika podataka da provjere činjenica iz službenih evidencija traže pismenim putem po službenoj dužnosti.

(2) O ličnim podacima koji su dati na korištenje drugim organima ili korisnicima kao i o svrsi za koju su ti podaci dati, organi iz člana 4. ovog Pravilnika vode posebne evidencije.

(3) Podaci sadržani u evidencijama iz člana 3. ovog Pravilnika, shodno članu 162. Zakona o upravnom postupku pružaju se i na pisani zahtjev lica na koje se ti podaci odnose radi ostvarivanja njihovih prava, u kojem se navodi svrha korištenja podataka, ukoliko nije drugačije propisano odredbama ovog Pravilnika ili Instrukcijom iz člana 5. stava (3) ovog Pravilnika.

Član 9.
(Rokovi čuvanja ličnih podataka posebne kategorije)

Lični podaci posebne kategorije čuvaju se u skladu sa rokovima propisanim Pravilnikom o registrovanju biometrijskih karakteristika stranaca.

Član 10.
(Način obrade ličnih podataka posebne kategorije)

Način obrade ličnih podataka posebne kategorije propisuje se Pravilnikom o registrovanju biometrijskih karakteristika stranaca.

POGLAVLJE II - EVIDENCIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA BiH


Član 11.
(Evidencija o strancima koji su podnijeli zahtjev za vizu i strancima kojima je izdata viza)

(1) Evidencija o strancima koji su podnijeli zahtjev za vizu i strancima kojima je izdata viza sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) naziv DKP-a BiH koje je izdalo vizu,

2) ime i prezime,

3) imena roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) državljanstvo,

8) putna isprava (vrsta, broj, datum i mjesto izdavanja, organ izdavanja),

9) rok važenja putne isprave,

10) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka;

b) lični podaci posebne kategorije:

1) fotografija,

2) otisci prstiju,

3) potpis;

c) ostali podaci:

1) vrsta smještaja (hotel, privatni smještaj, vlastita imovina i sl.),

2) ime i prezime/naziv fizičkog ili pravnog lica koje poziva stranca,

3) adresa u BiH na kojoj će stranac boraviti,

4) broj naljepnice izdate vize sa naznakom vrste vize, broj ulazaka, dužina boravka i period važenja,

5) iznos naplaćene takse,

6) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj i pisanoj formi, u knjizi evidencije koja nosi naziv "Evidencija o strancima kojima je izdata viza" i popunjavanjem propisanog obrasca koji nosi naziv "Zahtjev za izdavanje vize" i isti je izvor podataka za Centralnu bazu podataka o strancima.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je MVP.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom e) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona, radi provjere činjenica koje su od značaja za postupak pokrenut po zahtjevu za izdavanje vize, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka iz ove evidencije i način prikupljanja je:

a) stranac i putna isprava stranca neposredno,

b) druge isprave koje se koriste u postupku izdavanja vize neposredno,

c) službena dokumentacija posredno.

Član 12.
(Evidencija o strancima kojima je viza ukinuta)

(1) Evidencija o strancima kojima je viza ukinuta sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) naziv DKP-a BiH koje je izdalo vizu,

2) ime i prezime,

3) imena roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) državljanstvo,

8) putna isprava (vrsta, broj, datum i mjesto izdavanja, organ izdavanja),

9) rok važenja putne isprave,

10) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka;

b) ostali podaci:

1) vrsta smještaja (hotel, privatni smještaj, vlastita imovina i sl.),

2) ime i prezime/ naziv fizičkog ili pravnog lica koje poziva stranca,

3) adresa u BiH na kojoj će stranac boraviti,

4) broj stikera izdate vize sa naznakom vrste vize, broj ulazaka, dužina boravka i period važenja,

5) iznos naplaćene takse,

6) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj i pisanoj formi, u knjizi evidencije koja nosi naziv "Evidencija o strancima kojima je izdata viza" i popunjavanjem propisanog obrasca koji nosi naziv "Zahtjev za izdavanje vize" i isti je izvor podataka za Centralnu bazu podataka o strancima.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je MVP.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom g) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona, radi provjere činjenica koje su od značaja za postupak pokrenut po zahtjevu za izdavanje vize, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka iz ove evidencije i način prikupljanja je:

a) stranac i putna isprava stranca neposredno,

b) druge isprave koje se koriste u postupku izdavanja vize neposredno,

c) službena dokumentacija posredno.

Član 13.
(Evidencija o strancima kojima je viza poništena)

(1) Evidencija o strancima kojima je viza poništena sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) naziv DKP-a BiH koje je izdalo vizu,

2) ime i prezime,

3) imena roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) državljanstvo,

8) putna isprava (vrsta, broj, datum i mjesto izdavanja, organ izdavanja),

9) rok važenja putne isprave,

10) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka;

b) ostali podaci:

1) vrsta smještaja (hotel, privatni smještaj, vlastita imovina i sl.),

2) ime i prezime/ naziv fizičkog ili pravnog lica koje poziva stranca,

3) adresa u BiH na kojoj će stranac boraviti,

4) broj stikera izdate vize sa naznakom vrste vize, broj ulazaka, dužina boravka i period važenja,

5) iznos naplaćene takse,

6) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj i pisanoj formi, u knjizi evidencije koja nosi naziv "Evidencija o strancima kojima je izdata viza" i popunjavanjem propisanog obrasca koji nosi naziv "Zahtjev za izdavanje vize" i isti je izvor podataka za Centralnu bazu podataja o strancima.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je MVP.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom h) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona, radi provjere činjenica koje su od značaja za postupak pokrenut po zahtjevu za izdavanje vize, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka iz ove evidencije i način prikupljanja je:

a) stranac i putna isprava stranca neposredno,

b) druge isprave koje se koriste u postupku izdavanja vize neposredno,

c) službena dokumentacija posredno.

Član 14.
(Evidencija o strancima koji su podnijeli žalbe protiv rješenja DKP-a BiH i strancima koji su pokrenuli upravni spor)

(1) Evidencija o strancima koji su podnijeli žalbe protiv rješenja DKP-a BiH i strancima koji su pokrenuli upravni spor, sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) državljanstvo/ druga državljanstva,

8) putna isprava (vrsta, broj, datum, država i mjesto izdavanja, organ izdavanja),

9) rok važenja putne isprave,

10) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka,

11) maloljetnik bez pratnje (da/ne);

b) ostali podaci:

1) naziv prvostepenog organa

2) pravni osnov donošenja prvostepene odluke,

3) broj i datum prvostepene odluke,

4) datum podnošenja žalbe lično ili putem pošte prvostepenom organu,

5) datum i vrijeme (ako je poznato) prijema žalbe kod drugostepenog organa,

6) broj žalbe kod drugostepenog organa,

7) broj odluke po žalbi,

8) datum odluke po žalbi,

9) pokrenut upravni spor (da/ne/ nepoznato),

10) datum prijema zahtjeva za odgovor na tužbu u upravnom sporu,

11) datum odgovora na tužbu,

12) broj sudske odluke,

13) datum sudske odluke,

14) pokrenuto preispitivanje sudske odluke (da/ ne/ nepoznato),

15) datum prijema zahtjeva za odgovor za preispitivanje sudske odluke,

16) datum odgovora na zahtjev za preispitivanje sudske odluke,

17) broj sudske odluke po zahtjevu za preispitivanje sudske odluke,

18) datum sudske odluke po zahtjevu za preispitivanje sudske odluke,

19) voditelj drugostepenog postupka,

20) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je MVP.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom ff) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona, radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka iz ove evidencije i način prikupljanja je:

a) stranac posredno ili neposredno zavisno od načina izjavljivanja žalbe, te posredno prikupljanjem ličnih podataka iz ličnih dokumenata stranca i izjava stranca datih prvostepenom organu,

b) MVP posredno iz službenih dokumenata.

Član 15.
(Evidencija o odlukama u drugostepenom postupku i odlukama u upravnom sporu)

(1) Evidencija o odlukama u drugostepenom postupku i odlukama u upravnom sporu, sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) državljanstvo/ druga državljanstva,

8) putna isprava (vrsta, broj, datum, država i mjesto izdavanja, organ izdavanja),

9) rok važenja putne isprave,

10) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka,

11) maloljetnik bez pratnje (da/ne);

b) ostali podaci:

1) naziv prvostepenog organa

2) pravni osnov drugostepene odluke,

3) broj drugostepene odluke,

4) datum drugostepene odluke,

5) vrsta odluke (rješenje/zaključak/dostavljanje drugom organu),

6) način rješavanja žalbe (odbijena/usvojena/odbačena/obustava postupka),

7) datum dostavljanja drugostepene odluke stranci,

8) broj sudske odluke,

9) datum sudske odluke,

10) način rješavanja po tužbi (odbijena/usvojena/odbačena/obustava postupka),

11) broj sudske odluke po zahtjevu za preispitivanje sudske odluke,

12) datum sudske odluke po zahtjevu za preispitivanje sudske odluke,

13) način rješavanja po zahtjevu za preispitivanje sudske odluke,

14) datum prijema zahtjeva za odgovor na apelaciju Ustavnom sudu BiH,

15) datum odgovora na apelaciju,

16) broj odluke Ustavnog suda BiH po apelaciji,

17) datum odluke Ustavnog suda BiH po apelaciji,

18) način rješavanja po apelaciji,

19) datum pravosnažnosti,

20) voditelj drugostepenog postupka,

21) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je MVP.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom gg) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka iz ove evidencije i način prikupljanja je:

a) stranac posredno ili neposredno zavisno od načina izjavljivanja žalbe, te posredno prikupljanjem ličnih podataka iz ličnih dokumenata stranca i izjava stranca datih prvostepenom organu,

b) MVP posredno iz službenih dokumenata.

Član 16.
(Evidencija o strancima koji su podnijeli zahtjev za boravak putem DKP-a BiH)

(1) Evidencija o strancima koji su podnijeli zahtjev za boravak putem DKP-a BiH sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) državljanstvo/ druga državljanstva,

8) putna isprava (vrsta, broj, datum, država i mjesto izdavanja, organ izdavanja),

9) rok važenja putne isprave,

10) maloljetnik bez pratnje (da/ne),

11) posljednja adresa u zemlji porijekla (država, regija, grad, poštanski broj, ulica i broj),

12) dozvola boravka u drugoj državi (vrsta i period dozvole boravka i adresa),

13) školska sprema i zanimanje,

14) bračno stanje,

15) maternji jezik,

16) boravak srodnika u BiH i adresa,

17) sredstva za izdržavanje,

18) zaposlen u BiH,

19) znanje jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH,

20) znanje drugih jezika,

21) naziv i sjedište poslodavca,

22) radno mjesto;

b) lični podaci posebne kategorije:

1) fotografija,

2) otisci prstiju,

3) potpis;

c) ostali podaci:

1) naziv DKP-a BiH kojem je podnesen zahtjev,

2) vrsta zahtjeva (odobrenje/ produženje privremenog boravka),

3) datum podnošenja zahtjeva,

4) osnov boravka,

5) broj i datum odluke o podnesenom zahtjevu,

6) rok važenja odobrenja od... do...,

7) broj naljepnice/ stikera,

8) iznos naplaćene takse,

9) napomena.

(2) Evidencija iz ovog člana vodi se u elektronskoj formi i u pisanoj formi - popunjavanjem propisanog obrasca koji nose naziv: "Zahtjev za izdavanje odobrenja/ produženje odobrenja privremenog boravka".

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je MVP.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom m) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili zakonski zastupnik.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, te iz propisanih obrazaca koji se popunjavaju u postupku podnošenja zahtjeva za boravak.

POGLAVLJE III - EVIDENCIJE MINISTARSTVA SIGURNOSTI


Odjeljak A. Granična policija BiH


Član 17.
(Evidencija o međunarodnim prevoznicima koji su prekršili odredbe Zakona)

(1) Evidencija o međunarodnim prevoznicima koji su prekršili odredbe Zakona sadrži sljedeće podatke:

a) naziv organizacione jedinice i graničnog prelaza,

b) broj i datum obavijesti,

c) broj i datum prekršajnog naloga/zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka,

d) ime i prezime/naziv prevoznika,

e) državljanstvo/država sjedišta,

f) adresa prebivališta/sjedišta (država, grad, ulica i broj),

g) vrsta prevoznog sredstva,

h) ID stranca kojem je odbijen ulazak,

i) broj i datum rješenja o odbijanju ulaska,

j) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Granična policija BiH.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom c) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je fizičko lice koje je u ulozi međunarodnog prevoznika.

(7) Izvor ličnih podataka iz ove evidencije i način prikupljanja je:

a) fizičko lice stranac i putna isprava stranca neposredno,

b) dokumentacija posredno iz službenih dokumenata.

Član 18.
(Evidencija o strancima kojima je odbijen ulazak)

(1) Evidencija o strancima kojima je odbijen ulazak u BiH sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ime roditelja,

3) JMB (ukoliko postoji),

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka,

8) državljanstvo,

9) putna isprava (vrsta, tip, broj, datum i mjesto izdavanja, država izdavanja);

b) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice i graničnog prelaza,

2) datum odbijanja ulaska,

3) pravni osnov,

4) broj rješenja o odbijenom ulasku,

5) odbijeni ulasci po vrsti granice,

6) izjavljena žalba,

7) odluka po žalbi,

8) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u pisanoj i elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Granična policija BiH.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom d) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka iz ove evidencije i način prikupljanja je:

a) stranac i putna isprava stranca neposredno,

b) druge isprave koje se koriste u postupku ulaska stranca u BiH neposredno,

c) službena evidencija neposredno,

d) službena dokumentacija posredno.

Član 19.
(Evidencija o strancima koji su podnijeli zahtjev za vizu i strancima kojima je izdata viza na granici)

(1) Evidencija o strancima koji su podnijeli zahtjev za vizu i strancima kojima je izdata viza na granici sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) naziv organizacione jedinice i graničnog prelaza,

2) ime i prezime,

3) ostala imena,

4) imena roditelja,

5) spol,

6) dan, mjesec i godina rođenja,

7) mjesto i država rođenja,

8) državljanstvo,

9) putna isprava (vrsta, tip, broj, datum i mjesto izdavanja, država izdavanja),

10) rok važenja putne isprave,

11) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka;

b) lični podaci posebne kategorije:

1) fotografija,

2) otisci prstiju,

3) potpis;

c) ostali podaci:

1) vrsta smještaja (hotel, privatni smještaj, vlastita imovina i sl.),

2) ime i prezime/naziv fizičkog ili pravnog lica koje poziva stranca,

3) adresa u BiH na kojoj će stranac boraviti,

4) broj naljepnice izdate vize sa naznakom vrste vize, broj ulazaka, dužina boravka i period važenja,

5) iznos naplaćene takse,

6) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u pisanoj i elektronskoj formi, u knjizi evidencije koja nosi naziv "Evidencija o strancima koji su podnijeli zahtjev za vizu i strancima kojima je izdata viza" i popunjavanjem propisanog obrasca koji nosi naziv "Zahtjev za izdavanje vize" i isti je izvor podataka za Centralnu bazu podataka o strancima.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Granična policija BiH.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom e) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za postupak izdavanja vize na granici, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka iz ove evidencije i način prikupljanja je:

a) stranac i putna isprava stranca neposredno,

b) druge isprave koje se koriste u postupku izdavanja vize neposredno,

c) službena dokumentacija posredno.

Član 20.
(Evidencija o strancima kojima je viza ukinuta)

(1) Evidencija o strancima kojima je viza ukinuta sadrži sljedeće podatke:

a) ime i prezime,

b) ostala imena,

c) spol,

d) dan, mjesec i godina rođenja,

e) mjesto i država rođenja,

f) državljanstvo lica,

g) putna isprava (vrsta, tip, broj, datum i mjesto izdavanja, država izdavanja),

h) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka,

i) naziv organizacione jedinice i graničnog prelaza,

j) tip vize i datum izdavanja,

k) serijski broj vize,

l) broj ulazaka,

m) viza važi od... do...,

n) broj i datum rješenja o ukidanju vize,

o) razlog ukidanja vize,

p) datum ukidanja vize,

r) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u pisanoj i/ili elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Granična policija BiH.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom g) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka iz ove evidencije i način prikupljanja je:

a) stranac i putna isprava stranca neposredno,

b) druge isprave koje se koriste u postupku ukidanja vize neposredno,

c) službena dokumentacija posredno.

Član 21.
(Evidencija o strancima kojima je viza poništena)

(1) Evidencija o strancima kojima je viza poništena sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ostala imena,

3) dan, mjesec i godina rođenja,

4) spol,

5) mjesto i država rođenja,

6) državljanstvo lica,

7) putna isprava (vrsta, tip, broj, datum i mjesto izdavanja, država izdavanja),

8) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka;

b) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice i graničnog prelaza,

2) datum poništenja,

3) tip vize i datum izdavanja,

4) serijski broj vize,

5) broj ulazaka,

6) viza važi od... do...,

7) broj i datum rješenja o poništenju vize,

8) razlog poništenja vize,

9) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u pisanoj i/ili elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Granična policija BiH.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom h) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka iz ove evidencije i način prikupljanja je:

a) stranac i putna isprava stranca neposredno,

b) druge isprave koje se koriste u postupku poništenja vize neposredno,

c) službena dokumentacija posredno.

Član 22.
(Evidencija o strancima koji su dobrovoljno napustili BiH)

(1) Evidencija o strancima koji su dobrovoljno napustili BiH odnosi se na strance kojima je: izdat nalog za dobrovoljno napuštanje, poništena viza uz mjeru protjerivanja, ukinuta viza uz mjeru protjerivanja, otkazan boravak uz mjeru protjerivanja ili izrečena mjera protjerivanja, a koji su dobrovoljno izvršili izrečenu mjeru i sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ostala imena,

3) spol,

4) dan, mjesec i godina rođenja,

5) mjesto i država rođenja,

6) putna isprava ili druga isprava o identitetu (vrsta, broj, datum izdavanja, država izdavanja),

7) državljanstvo,

8) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka;

b) ostali podaci:

1) datum dobrovoljnog napuštanja,

2) broj i datum odluke koja se dobrovoljno izvršava,

3) vrsta mjere koja se izvršava,

4) način dobrovoljnog napuštanja (prevozno sredstvo),

5) jedinica Granične policije BiH i granični prelaz,

6) država u koju putuje,

7) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u pisanoj i elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Granična policija BiH.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom bb) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka iz ove evidencije i način prikupljanja je:

a) stranac i putna isprava stranca neposredno,

b) druge isprave korištene u postupku,

c) Službena dokumentacija posredno.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, u službene dokumente iz arhive, te uzimanjem izjava.

Član 23.
(Evidencija o strancima koji su prisilno udaljeni iz BiH)

(1) Evidencija o strancima koji su prisilno udaljeni iz BiH sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ostala imena,

3) spol,

4) dan, mjesec i godina rođenja,

5) mjesto i država rođenja,

6) putna isprava ili druga isprava o identitetu (vrsta, broj, datum izdavanja, država izdavanja),

7) državljanstvo,

8) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka;

b) ostali podaci:

1) datum prisilnog udaljenja,

2) razlog prisilnog udaljenja,

3) način prisilnog udaljenja (prevozno sredstvo, pod pratnjom ili bez pratnje i sl.),

4) jedinica Granične policije BiH i granični prelaz,

5) država u koju se prisilno udaljava,

6) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u pisanoj i elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Granična policija BiH.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom cc) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, u službene dokumente iz arhive, te uzimanjem izjava.

Član 24.
(Evidencija o strancima koji su iskazali namjeru podnošenja zahtjeva za azil)

(1) Evidencija o strancima koji su iskazali namjeru podnošenja zahtjeva za azil, u okviru nadležnosti Granične policije BiH, odnosi se na namjeru stranca o podnošenju zahtjeva za azil i sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ostala imena,

3) ranija imena i prezimena,

4) ime roditelja,

5) spol,

6) dan, mjesec i godina rođenja,

7) mjesto i država rođenja,

8) državljanstvo/ druga državljanstva,

9) putna isprava (vrsta, tip, broj, datum, država i mjesto izdavanja, država izdavanja),

10) rok važenja putne isprave,

11) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka,

12) članovi porodice koji su u pratnji;

b) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice i graničnog prelaza,

2) broj i datum dokumenta o predaji lica Službi,

3) da li stranac razumije jedan od službenih jezika BiH,

4) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u pisanoj ili elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Granična policija BiH.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom hh) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka iz ove evidencije i način prikupljanja je stranac neposredno.

Odjeljak B. Služba za poslove sa strancima


Član 25.
(Nadležnost za vođenje evidencija)

(1) Evidencije za čije je vođenje nadležna Služba vode se po njenim organizacionim jedinicama, shodno zakonskim i prenesenim nadležnostima za postupanje u određenoj stvari.

(2) Podaci iz pojedinačnih evidencija organizacionih jedinica Službe mogu se objedinjavati na nivou Službe.

(3) Podaci iz pojedinačnih evidencija se pohranjuju u Centralnu bazu podataka o strancima.

Član 26.
(Evidencija o strancima kojima je Služba zabranila izlazak iz BiH)

(1) Evidencija o strancima kojima je Služba zabranila izlazak iz BiH, koju vode organizacione jedinice Službe, sadrži sljedeće podatake:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) državljanstvo/ druga državljanstva,

8) putna isprava (vrsta, broj, datum i mjesto izdavanja, organ izdavanja),

9) rok važenja putne isprave,

10) adresa boravišta u BiH;

b) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe,

2) datum pokretanja postupka,

3) boravišni status stranca u momentu pokretanja postupka (vrsta boravka),

4) organ koji je tražio zabranu,

5) razlog za zabranu izlaska,

6) period zabrane izlaska,

7) datum uručenja potvrde,

8) voditelj postupka (ime i prezime),

9) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom a) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, te uvida u službene dokumente iz arhive.

Član 27.
(Evidencija o strancima kojima je utvrđivan identitet)

(1) Evidencija o strancima kojima je utvrđivan identitet, koju vode organizacione jedinice Službe, sadrži:

a) osnovni podaci o strancu kojem je utvrđivan identitet:

1) ime i prezime,

2) ostala imena,

3) spol,

4) dan, mjesec i godina rođenja,

5) mjesto i država rođenja,

6) državljanstvo lica;

b) lični podaci posebne kategorije:

1) fotografija,

2) otisci prstiju,

3) potpis;

c) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe koja je vodila postupak,

2) razlog zbog kojeg je vođen postupak utvrđivanja identiteta,

3) potvrđen identitet (da/ne),

4) isprava ili podatak na osnovu kojeg je utvrđen identitet;

d) osnovni podaci o strancu kojem je utvrđen identitet:

1) ime i prezime,

2) ostala imena,

3) spol,

4) dan, mjesec i godina rođenja,

5) država i mjesto rođenja,

6) državljanstvo lica.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom b) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, uvida u službene dokumente iz arhive, te na osnovu izjave stranca ili lica kojem je identitet provjeren.

Član 28.
(Evidencija o strancima koji su podnijeli zahtjev za vizu i strancima kojima je izdata viza)

(1) Evidencija o strancima koji su podnijeli zahtjev za vizu i strancima kojima je viza izdata, obuhvata zbirke podataka koje se odnose na strance kojima je izdata viza kojom se prethodno izdata viza produžava, kao i na strance kojima zahtjev za produženje prethodno izdate vize nije odobren.

(2) Evidencija o strancima kojima je izdata viza kojom se prethodno izdata viza produžava sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ostala imena,

3) spol,

4) dan, mjesec i godina rođenja,

5) mjesto i država rođenja,

6) državljanstvo;

b) lični podaci posebne kategorije:

1) fotografija,

2) otisci prstiju,

3) potpis;

c) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe koja je vodila postupak,

2) datum i broj odluke,

3) tip vize i datum izdavanja,

4) serijski broj vize,

5) datum do kada se viza produžuje,

6) razlog produženja,

7) napomena.

(3) Evidencija o strancima kojima nije odobreno izdavanje vize kojom se prethodno izdata viza produžava sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ostala imena,

3) spol,

4) dan, mjesec i godina rođenja,

5) mjesto i država rođenja,

6) državljanstvo lica;

b) lični podaci posebne kategorije:

1) fotografija,

2) otisci prstiju,

3) potpis;

c) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe kojoj je zahtjev podnesen,

2) datum podnošenja zahtjeva,

3) broj i datum rješenja/zaključka kojim je zahtjev za izdavanje vize odbijen/odbačen/obustavljen

4) datum uručenja akta,

5) datum konačnosti,

6) datum izvršnosti,

7) datum pravosnažnosti,

8) voditelj postupka (ime i prezime),

9) napomena.

(4) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(5) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(6) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom e) Zakona.

(7) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(8) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(9) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik.

(10) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, u službene dokumente iz arhive, te uzimanjem izjava.

Član 29.
(Evidencija o pravnim i fizičkim licima koja su izdala pozivna pisma za ulazak stranaca u BiH)

(1) Evidencija o pravnim i fizičkim licima koja su izdala pozivna pisma za ulazak stranaca u BiH, koju vode organizacione jedinice Službe, obuhvata zbirke podataka: o domaćim ili stranim pravnim licima, državljanima BiH, strancima sa odobrenim stalnim boravkom ili strancima sa odobrenim privremenim boravkom u BiH, te o strancima koji su predmet pozivnih pisama.

(2) Zbirka podataka o pravnim licima koja su izdala pozivna pisma sadrži sljedeće podatke:

a) podaci o pravnom licu-pozivaocu:

1) naziv pravnog lica,

2) adresa sjedišta,

3) ime odgovornog lica i kontakt telefon;

b) podaci o strancu koji se poziva:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja

7) broj i rok važenja putne isprave,

8) državljanstvo i druga državljanstva,

9) vrsta vize koja se traži,

10) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka,

11) stručna sprema,

12) trenutno zaposlenje i podaci o poslodavcu,

13) svrha poslovne posjete u BiH,

14) vremenski period i broj dana trajanja posjete,

15) podaci o ranijim poslovnim kontaktima sa pozvanim strancem,

16) podatak da li će pozvani stranac tražiti privremeni boravak u BiH,

17) podatak gdje stranac namjerava ići nakon posjete u BiH,

18) adresa boravka stranca u BiH,

19) drugi podaci,

20) naziv organizacione jedinice Službe koja je izvršila ovjeru pozivnog pisma,

21) datum ovjere pozivnog pisma,

22) napomena.

(3) Zbirka podataka o fizičkim licima koja su izdala pozivna pisma sadrži sljedeće podatke:

a) podaci o fizičkom licu-pozivaocu:

1) ime i prezime,

2) ime roditelja,

3) dan, mjesec i godina rođenja,

4) mjesto i država rođenja,

5) adresa stanovanja, grad, kontakt telefon,

6) broj, datum i mjesto izdavanja lične karte ili putne isprave za stranca sa odobrenim privremenim boravkom u BiH,

7) podaci o trenutnom zaposlenju,

8) drugi izvori prihoda,

9) mjesečni prihodi,

10) visina drugih izvora prihoda,

11) podaci o stambenom prostoru,

12) podaci o statusu u BiH (za strance);

b) podaci o strancu koji se poziva:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) broj i važenje putne isprave,

8) državljanstvo,

9) vrsta vize koja se traži,

10) druga državljanstva,

11) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka,

12) bračni status,

13) zanimanje,

14) trenutno zaposlenje,

15) podaci o poslodavcu,

16) adresa boravka stranca u BiH,

17) svrha posjete,

18) podaci o vremenu ulaska stranca u BiH i dužini boravka u BiH,

19) podaci da li će pozvani stranac tražiti privremeni boravak u BiH,

20) podaci da li je pozivalac u srodstvu sa strancem i kako,

21) podaci kako i koliko dugo poznaje stranca kojeg poziva,

22) porodična situacija pozvanog stranca,

23) podaci da li još neka osoba putuje sa pozvanim strancem,

24) podaci gdje stranac namjerava ići nakon posjete u BiH,

25) naziv organizacione jedinice Službe koja je izvršila ovjeru pozivnog pisma,

26) datum ovjere pozivnog pisma,

27) napomena.

(4) Evidencija iz ovog člana vodi se u elektronskoj formi i u pisanoj formi - popunjavanjem propisanih obrazaca u vezi sa izdavanjem pozivnog pisma (zahtjeva za izdavanje pozivnog pisma i pozivnog pisma).

(5) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(6) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom f) Zakona.

(7) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(8) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac i fizička lica izdavaoci pozivnih pisama.

(9) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik, fizička lica ili odgovorne osobe u pravnim licima, izdavaoci pozivnih pisama.

(10) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca i fizičkog lica, te uzimanjem izjava.

Član 30.
(Evidencija o strancima kojima je viza ukinuta)

(1) Evidencija o strancima kojima je viza ukinuta, koju vode organizacione jedinice Službe, sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ostala imena,

3) spol,

4) dan mjesec i godina rođenja

5) mjesto i država rođenja,

6) državljanstvo lica,

7) vrsta i broj putne isprave,

8) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka;

b) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe koja je vodila postupak,

2) datum pokretanja postupka,

3) tip vize i datum izdavanja,

4) serijski broj vize,

5) broj ulazaka,

6) viza važi od... do...,

7) dužina boravka,

8) broj i datum rješenja o ukidanju vize,

9) razlog ukidanja vize i pravni osnov,

10) datum ukidanja vize,

11) rok za dobrovoljno izvršenje rješenja,

12) datum i mjesto izlaska stranca iz BiH (samostalno/ potpomognuto),

13) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom g) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, u službene dokumente iz arhive, te uzimanjem izjava.

Član 31.
(Evidencija o strancima kojima je viza poništena)

(1) Evidencija o strancima kojima je viza poništena, koju vode organizacione jedinice Službe, sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ostala imena,

3) spol,

4) dan, mjesec i godina rođenja,

5) mjesto i država rođenja,

6) državljanstvo lica,

7) vrsta i broj putne isprave,

8) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka;

b) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe koja je vodila postupak,

2) datum pokretanja postupka,

3) tip vize i datum izdavanja,

4) serijski broj vize,

5) broj ulazaka,

6) viza važi od... do...,

7) dužina boravka,

8) broj i datum rješenja o poništenju vize,

9) razlog poništenja vize i pravni osnov,

10) datum poništenja vize,

11) rok za dobrovoljno izvršenje rješenja,

12) datum i mjesto izlaska stranca iz BiH (samostalno/ potpomognuto),

13) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom h) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, u službene dokumente iz arhive, te uzimanjem izjava.

Član 32.
(Evidencija o strancima kojima je viza poništena i izrečena mjera protjerivanja)

(1) Evidencija o strancima kojima je viza poništena i izrečena mjera protjerivanja, koju vode organizacione jedinice Službe, sadrži sljedeće podatake:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) državljanstvo/ druga državljanstva,

8) putna isprava (vrsta, broj, datum i mjesto izdavanja, organ izdavanja),

9) rok važenja putne isprave,

10) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka;

b) lični podaci posebne kategorije:

1) fotografija,

2) otisci prstiju,

3) potpis;

c) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe,

2) datum pokretanja postupka,

3) broj i datum rješenja,

4) razlog i pravni osnov,

5) period zabrane ulaska,

6) rok za dobrovoljni izlazak iz zemlje,

7) datum uručenja rješenja,

8) datum konačnosti rješenja,

9) datum izvršnosti rješenja,

10) datum pravosnažnosti rješenja,

11) mjesto i datum izlaska iz BiH (samostalno/ potpomognuto),

12) datum od kada teče zabrana ulaska u BiH,

13) voditelj postupka (ime i prezime),

14) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom i) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, u službene dokumente iz arhive, te uzimanjem izjava.

Član 33.
(Evidencija o putnim ispravama za strance izdatim u skladu sa Zakonom)

(1) Evidencija o putnim ispravama za strance izdatim u skladu sa Zakonom, koju vode organizacione jedinice Službe, odnosi se na putne isprave za lice bez državljanstva i putni list za strance i sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) spol,

3) dan, mjesec i godina rođenja,

4) mjesto i država rođenja,

5) adresa u BiH,

6) adresa u inostranstvu,

7) državljanstvo, gdje je to primjenjivo,

8) ime i prezime srodnika, srodstvo i datum rođenja srodnika koji se unosi u putnu ispravu/ putni list;

b) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe koja vodi postupak izdavanja putne isprave,

2) datum podnošenja zahtjeva,

3) razlog izdavanja putne isprave za lice bez državljanstva/ putnog lista za stranca,

4) datum izdavanja putne isprave za lice bez državljanstva/ putnog lista za stranca,

5) rok važenja putne isprave za lice bez državljanstva/ putnog lista za stranca,

6) broj putne isprave za lice bez državljanstva/ putnog lista za stranca,

7) saglasnost za izdavanje putne isprave za lice bez državljanstva/ putnog lista za stranca – ukoliko je potrebna (saglasnost data/ odbijena),

8) broj i datum saglasnosti,

9) napomena.

(2) Evidencije iz stava (1) ovog člana vode se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom j) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka iz ove evidencije i način prikupljanja je stranac neposredno ili posredno putem punomoćnika, te službeni dokumenti predmeta prvostepenog postupka.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca i u službene dokumente iz arhive.

Član 34.
(Evidencija o prijavljenim nestalim putnim ispravama stranaca)

(1) Evidencija o prijavljenim nestalim putnim ispravama stranaca, koju vode organizacione jedinice Službe, sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ime roditelja,

3) spol,

4) dan, mjesec i godina rođenja,

5) mjesto i država rođenja,

6) državljanstvo,

7) putna isprava (vrsta, broj, datum izdavanja, organ i država izdavanja),

8) osnov boravka u BiH,

9) adresa u BiH,

10) s istom putnom ispravom putuju – ime i prezime, srodstvo, datum rođenja srodnika,

11) broj telefona i kontakt osoba;

b) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe kojoj je prijavljen gubitak/ uništenje/ neupotrebljivost putne isprave,

2) mjesto i datum podnošenja prijave,

3) okolnosti pod kojima je putna isprava nestala/ uništena/ učinjena neupotrebljivom,

4) mjesto, broj i datum izdavanja potvrde o prijavljenoj nestaloj/ uništenoj/ neupotrebljivoj putnoj ispravi,

5) rok važenja potvrde,

6) broj Službenog glasnika BiH u kojem je putna isprava proglašena nevažećom,

7) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi i u pisanoj formi – popunjavanjem potvrde o prijavljenim nestalim putnim ispravama koja se izdaje strancu.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom k) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, u službene dokumente iz arhive, te uzimanjem izjava.

Član 35.
(Evidencija o izdatim ličnim dokumentima strancima)

(1) Evidencija o izdatim ličnim dokumentima strancima, koju vode organizacione jedinice Službe, sadrži zbirke podatka o izdatim potvrdama o identitetu i sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ime roditelja,

3) spol,

4) dan, mjesto i država rođenja,

5) mjesto i država rođenja,

6) adresa boravka u BiH;

b) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe koja je izdala potvrdu o identitetu,

2) mjesto i datum izdavanja potvrde o identitetu,

3) boravište (grad i adresa),

4) rok važenja potvrde o identitetu,

5) serijski broj,

6) broj naljepnice,

7) napomena.

(2) Evidencija iz ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom l) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, te u službene dokumente iz arhive.

Član 36.
(Evidencija o strancima koji su podnijeli zahtjev za boravak, koji imaju odobren privremeni ili stalni boravak)

(1) Evidencija o strancima koji su podnijeli zahtjev za boravak, imaju privremeni ili stalni boravak, koju vode organizacione jedinice Službe, obuhvata zbirke podataka koje se odnose na: strance koji imaju privremeni boravak, strance koji imaju stalni boravak i strance kojima boravak nije odobren.

(2) Zbirka podataka o strancima koji imaju privremeni boravak u BiH sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) državljanstvo/ druga državljanstva,

8) putna isprava (vrsta, broj, datum, država i mjesto izdavanja, organ izdavanja),

9) rok važenja putne isprave,

10) maloljetnik bez pratnje (da/ne),

11) posljednja adresa u zemlji porijekla (država, regija, grad, poštanski broj, ulica i broj),

12) dozvola boravka u drugoj državi (vrsta i period dozvole boravka i adresa),

13) školska sprema i zanimanje,

14) bračno stanje,

15) maternji jezik,

16) datum i mjesto ulaska u BiH,

17) adresa u BiH (grad, ulica i broj telefona, e-mail),

18) boravak srodnika u BiH i adresa,

19) sredstva za izdržavanje,

20) zaposlen u BiH,

21) znanje jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH,

22) znanje drugih jezika,

23) naziv i sjedište poslodavca,

24) radno mjesto;

b) lični podaci posebne kategorije:

1) fotografija,

2) otisci prstiju,

3) potpis;

c) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe kojoj je podnesen zahtjev,

2) vrsta zahtjeva (odobrenje/ produženje privremenog boravka, izmjena rješenja),

3) datum podnošenja zahtjeva,

4) osnov boravka,

5) broj i datum odluke (obavijesti ili rješenja) o odobrenom boravku ili broj i datum izmjene odluke po zahtjevu (obavijesti ili rješenja),

6) razlog izmjene odluke (obavjesti ili rješenja),

7) rok važenja odobrenja od... do...,

8) broj naljepnice odobrenog boravka,

9) broj poništene naljepnice odobrenog boravka,

10) iznos naplaćene takse,

11) voditelj postupka (ime i prezime),

12) sticanje državljanstva BiH,

13) dnevni migrant (da/ne),

14) napomena.

(3) Zbirka podataka o strancima koji imaju stalni boravak sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) državljanstvo/ druga državljanstva,

8) putna isprava (vrsta, broj, datum, država i mjesto izdavanja, organ izdavanja),

9) rok važenja putne isprave,

10) maloljetnik bez pratnje (da/ ne),

11) posljednja adresa u zemlji porijekla (država, regija, grad, poštanski broj, ulica i broj),

12) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka,

13) bračno stanje,

14) maternji jezik,

15) mjesto i adresa gdje se stranac namjerava trajno nastaniti u BiH,

16) prethodno odobravani privremeni boravci (period i osnov odobrenja boravka),

17) kontakt telefon i e-mail,

18) zaposlenje u BiH,

19) boravak članova porodice i adresa boravka,

20) znanje jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH,

21) znanje drugih jezika;

b) lični podaci posebe kategorije:

1) fotografija,

2) otisci prstiju,

3) potpis;

c) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe kojoj je zahtjev podnesen,

2) vrsta zahtjeva (odobrenje stalnog boravka/izmjena rješenja),

3) datum podnošenja zahtjeva,

4) broj i datum rješenja o odobrenom stalnom boravku/izmjeni rješenja,

5) razlog izmjene rješenja,

6) važnost stalnog boravka od...,

7) broj naljepnice odobrenog boravka,

8) broj poništene naljepnice odobrenog boravka,

9) iznos naplaćene takse,

10) voditelj postupka (ime i prezime),

11) JMBS,

12) broj lične karte i rok važenja,

13) način prestanka stalnog boravka (sticanje državljanstva, smrt i sl.),

14) napomena.

(4) Zbirka podataka o strancima kojima nije odobren boravak u BiH, odnosno kojima je zahtjev za odobrenje privremenog ili stalnog boravka odbijen ili odbačen ili postupak po zahtjevu obustavljen, sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) državljanstvo/druga državljanstva,

8) putna isprava (vrsta, broj, datum, država i mjesto izdavanja, organ izdavanja),

9) rok važenja putne isprave,

10) maloljetnik bez pratnje (da/ ne),

11) posljednja adresa u zemlji porijekla (država, regija, grad, poštanski broj, ulica i broj);

b) lični podaci posebne kategorije:

1) fotografija,

2) otisci prstiju,

3) potpis;

c) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe kojoj je zahtjev podnesen,

2) vrsta zahtjeva (odobrenje/ produženje privremenog boravka, odobrenje stalnog boravka/ izmjena rješenja),

3) osnov boravka naveden u zahtjevu,

4) datum podnošenja zahtjeva,

5) broj i datum rješenja/ zaključka po zahtjevu,

6) vrsta odluke po zahtjevu (rješenje o odbijanju zahtjeva, zaključak o odbacivanju zahtjeva/ obustavi postupka),

7) razlog i pravni osnov,

8) rok za dobrovoljni izlazak iz BiH (ukoliko je određen),

9) datum uručenja akta,

10) datum konačnosti,

11) datum izvršnosti,

12) datum pravosnažnosti,

13) iznos naplaćene takse,

14) voditelj postupka (ime i prezime),

15) napomena.

(5) Evidencija iz ovog člana vodi se u elektronskoj formi i u pisanoj formi - popunjavanjem propisanih obrazaca koji nose naziv: "Zahtjev za izdavanje odobrenja/ produženje odobrenja privremenog boravka", "Zahtjev za odobrenje stalnog boravka u BiH", "Potvrda o podnesenom zahtjevu za odobrenje privremenog boravka" i "Potvrda o podnesenom zahtjevu za odobrenje stalnog boravka".

(6) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(7) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom m) Zakona.

(8) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(9) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(10) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik.

(11) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, te iz propisanih obrazaca koji se popunjavaju u postupku podnošenja zahtjeva za boravak.

Član 37.
(Evidencija o izdatim potvrdama o prijavi rada stranaca)

(1) Evidencija o izdatim potvrdama o prijavi rada stranaca za vrijeme viznog, bezviznog ili prethodno odobrenog boravka u BiH, koju vode organizacione jedinice Službe, sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) datum, mjesto i država rođenja,

3) državljanstvo lica,

4) putna isprava (vrsta, broj, važi do).

b) ostali podaci:

1) naziv organa kojem se podnosi zahtjev,

2) datum podnošenja zahtjeva,

3) adresa prijave boravišta,

4) naziv i adresa poslodavca i adresa mjesta obavljanja poslova,

5) vrsta boravka stranca,

6) podaci o vrsti poslova koje će stranac obavljati,

7) podaci o vremenskom razdoblju za koje se traži izdavanje potvrde,

8) serijski broj potvrde,

9) datum izdavanja potvrde,

10) podaci o vremenskom razdoblju za koje je potvrda izdata.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj i/ ili pisanoj formi unošenjem podataka u štampani primjerak zahtjeva i u štampanu potvrdu o prijavi rada koja se strancu izdaje u dva primjerka.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom n)Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov poslodavac.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, u službene dokumente iz arhive, te uzimanjem izjava.

Član 38.
(Evidencija o prijavama i odjavama boravka i promjenama adrese stranaca)

(1) Evidencija o prijavama i odjavama boravka i promjenama adrese stranaca, koju vode organizacione jedinice Službe, sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) prezime i ime,

2) datum, mjesto i država rođenja,

3) državljanstvo,

4) vrsta i broj putne isprave ili druge isprave o identitetu, kao i važnost isprave.

b) ostali podaci:

1) vrsta i broj vize, mjesto izdavanja i broj vize,

2) datum i mjesto ulaska u BiH,

3) ima pravo boravka u BiH do...,

4) boravište, (prebivalište) i adresa, ime i prezime stanodavca,

5) osnov boravka,

6) datum prijave,

7) datum odjave.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi, te popunjavanjem propisanog obrasca koji nosi naziv: "Prijava boravišta, prijava i odjava prebivališta, odnosno promjene adrese".

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom o) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac i stanodavac kao fizičko lice.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik, te obaveznici prijave stranaca koji koriste usluge smještaja.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca i stanodavca ako je smještaj stranca kod fizičkog lica.

(9) Izdavanja uvjerenja ili potvrda iz ove evidencije nije dopušteno, a strancima se, kada im to bude potrebno za ostvarivanje nekog prava, izdaje duplikat propisanog obrasca potvrde o prijavi boravišta, prijavi i odjavi prebivališta, odnosno promjeni adrese.

Član 39.
(Evidencija o strancima kojima je prestao boravak u BiH)

(1) Evidencija o strancima kojima je prestao boravak u BiH, koju vode organizacione jedinice Službe, sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) državljanstvo/ druga državljanstva,

8) putna isprava (vrsta, broj, datum i mjesto izdavanja, organ izdavanja),

9) rok važenja putne isprave,

10) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka;

b) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe koja je provela postupak,

2) datum pokretanja postupka,

3) broj i datum rješenja,

4) vrsta boravka koji je prestao,

5) razlog i pravni osnov,

6) broj naljepnice odobrenog boravka koji prestaje da važi,

7) datum prestanka važenja,

8) rok za dobrovoljni izlazak iz zemlje,

9) datum dostave rješenja,

10) datum konačnosti rješenja,

11) datum izvršnosti rješenja,

12) datum pravosnažnosti rješenja,

13) datum i mjesto izlaska iz BiH (samostalno/ potpomognuto),

14) voditelj postupka (ime i prezime),

15) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom p) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, u službene dokumente iz arhive, te uzimanjem izjava.

Član 40.
(Evidencija o strancima kojima je otkazan boravak u BiH)

(1) Evidencija o strancima kojima je otkazan boravak u BiH, koju vode organizacione jedinice Službe, sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) državljanstvo/ druga državljanstva,

8) putna isprava (vrsta, broj, datum i mjesto izdavanja, organ izdavanja),

9) rok važenja putne isprave,

10) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka;

b) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe koja je provela postupak,

2) datum pokretanja postupka,

3) broj i datum rješenja,

4) vrsta boravka koji je otkazan, (broj i datum odluke i osnov odobrenog boravka koji se otkazuje),

5) razlog i pravni osnov,

6) rok za dobrovoljni izlazak iz zemlje,

7) datum dostave rješenja,

8) datum konačnosti rješenja,

9) datum izvršnosti rješenja,

10) broj poništene naljepnice odobrenog boravka,

11) datum pravosnažnosti rješenja,

12) datum i mjesto izlaska iz BiH (samostalno/ potpomognuto),

13) voditelj postupka (ime i prezime),

14) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom r) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, u službene dokumente iz arhive, te uzimanjem izjava.

Član 41.
(Evidencija o strancima kojima je otkazan boravak i izrečena mjera protjerivanja)

(1) Evidencija o strancima kojima je otkazan boravak i izrečena mjera protjerivanja, koju vode organizacione jedinice Službe, sadrži sljedeće podatake:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) državljanstvo/ druga državljanstva,

8) putna isprava (vrsta, broj, datum i mjesto izdavanja, organ izdavanja),

9) rok važenja putne isprave,

10) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka;

b) lični podaci posebne kategorije:

1) fotografija,

2) otisci prstiju,

3) potpis;

c) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe,

2) datum pokretanja postupka,

3) boravišni status stranca u momentu pokretanja postupka (vrsta boravka),

4) broj i datum rješenja,

5) razlog i pravni osnov,

6) period zabrane ulaska,

7) rok za dobrovoljni izlazak iz zemlje,

8) datum uručenja rješenja,

9) datum konačnosti rješenja,

10) datum izvršnosti rješenja,

11) datum pravosnažnosti rješenja,

12) mjesto i datum izlaska iz BiH (samostalno/ potpomognuto),

13) datum od kada teče zabrana ulaska u BiH,

14) voditelj postupka (ime i prezime),

15) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom s) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, u službene dokumente iz arhive, te uzimanjem izjava.

Član 42.
(Evidencija o strancima kojima je izdat nalog za dobrovoljno napuštanje)

(1) Evidencija o strancima kojima je izdat nalog za dobrovoljno napuštanje, koju vode organizacione jedinice Službe, sadrži sljedeće podatake:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) državljanstvo/ druga državljanstva,

8) putna isprava (vrsta, broj, datum i mjesto izdavanja, organ izdavanja),

9) rok važenja putne isprave;

b) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe,

2) datum pokretanja postupka,

3) boravišni status stranca u momentu pokretanja postupka (vrsta boravka/ nezakoniti boravak),

4) broj i datum naloga,

5) razlog izdavanja naloga,

6) rok za dobrovoljni izlazak iz zemlje,

7) datum uručenja naloga,

8) mjesto i datum izlaska iz BiH,

9) voditelj postupka (ime i prezime),

10) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom t) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, u službene dokumente iz arhive, te uzimanjem izjava.

Član 43.
(Evidencija o strancima kojima je izrečena mjera protjerivanja)

(1) Evidencija o strancima kojima je izrečena mjera protjerivanja, koju vode organizacione jedinice Službe, sadrži sljedeće podatake:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) državljanstvo/ druga državljanstva,

8) putna isprava (vrsta, broj, datum i mjesto izdavanja, organ izdavanja),

9) rok važenja putne isprave,

10) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka;

b) lični podaci posebne kategorije:

1) fotografija,

2) otisci prstiju,

3) potpis;

c) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe,

2) datum pokretanja postupka,

3) boravišni status stranca u momentu pokretanja postupka (vrsta boravka/ nezakoniti boravak),

4) broj i datum rješenja,

5) razlog i pravni osnov,

6) period zabrane ulaska,

7) rok za dobrovoljni izlazak iz zemlje,

8) datum uručenja rješenja,

9) datum konačnosti rješenja,

10) datum izvršnosti rješenja,

11) datum pravosnažnosti rješenja,

12) mjesto i datum izlaska iz BiH (samostalno/ potpomognuto),

13) datum od kada teče zabrana ulaska u BiH,

14) voditelj postupka (ime i prezime),

15) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom u) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, u službene dokumente iz arhive, te uzimanjem izjava.

Član 44.
(Evidencija o strancima kojima je odobreno odgađanje izvršenja mjere protjerivanja)

(1) Evidencija o strancima kojima je odobreno odgađanje izvršenja mjere protjerivanja, koju vode organizacione jedinice Službe, sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto rođenja,

7) vrsta i broj putne isprave ili druge isprave o identitetu (vrsta, broj, datum izdavanja, organ izdavanja),

8) rok važenja putne isprave,

9) državljanstvo,

10) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka;

b) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe koja je donijela zaključak o dozvoli izvršenja,

2) broj i datum rješenja koje se prisilno izvršava,

3) broj i datum zaključka o dozvoli izvršenja,

4) broj i datum izdate potvrde o odgađanju izvršenja mjere protjerivanja,

5) odgađanje izvršenja mjere protjerivanja odobreno do...,

6) razlog odgađanja izvršenja mjere protjerivanja,

7) datum prestanka razloga za odgađanje izvršenja mjere protjerivanja,

8) datum izvršenja mjere protjerivanja,

9) datum i mjesto izlaska iz BiH,

10) datum od kada teče zabrana ulaska u BiH,

11) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom v) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, u službene dokumente iz arhive, te uzimanjem izjava.

Član 45.
(Evidencija o strancima kojima je period zabrane ulaska i boravka produžen)

(1) Evidencija o strancima kojima je period zabrane ulaska i boravka produžen, koju vode organizacione jedinice Službe, sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) putna isprava ili druga isprava o identitetu (vrsta, broj, datum izdavanja, organ izdavanja),

8) rok važenja putne isprave,

9) državljanstvo,

10) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka.

b) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe koja je donijela rješenje,

2) broj i datum rješenja,

3) datum uručenja rješenja,

4) razlog i pravni osnov,

5) period zabrane ulaska,

6) rok za napuštanje BiH,

7) datum uručenja rješenja,

8) datum konačnosti rješenja,

9) datum izvršnosti rješenja,

10) datum pravosnažnosti rješenja,

11) mjesto i datum izlaska iz BiH (samostalno/ potpomognuto),

12) datum od kada teče zabrana ulaska u BiH,

13) voditelj postupka (ime i prezime),

14) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom z) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, u službene dokumente iz arhive, te uzimanjem izjava.

Član 46.
(Evidencija o strancima kojima je period zabrane ulaska i boravka skraćen ili ukinut)

(1) Evidencija o strancima kojima je period zabrane ulaska i boravka skraćen ili ukinut, koju vodi Služba u sjedištu, sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) vrsta i broj putne isprave ili druge isprave o identitetu (vrsta, broj, datum izdavanja, organ izdavanja),

8) rok važenja putne isprave,

9) državljanstvo;

b) ostali podaci:

1) broj i datum rješenja,

2) datum uručenja rješenja,

3) odluka po rješenju (ukinut, skraćen)

4) period skraćenja zabrane ulaska,

5) novi period zabrane ulaska,

6) datum uručenja rješenja,

7) datum konačnosti rješenja,

8) datum izvršnosti rješenja,

9) datum pravosnažnosti rješenja,

10) datum prestanka zabrane ulaska u BiH,

11) voditelj postupka (ime i prezime),

12) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom aa) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, dostavljenom dokumentacijom, te uvidom u službene dokumente iz arhive.

Član 47.
(Evidencija o strancima koji su dobrovoljno napustili BiH)

(1) Evidencija o strancima koji su dobrovoljno napustili BiH, koju vode organizacione jedinice Službe, odnosi se na strance kojima je: izdat nalog za dobrovoljno napuštanje, poništena viza uz mjeru protjerivanja, ukinuta viza uz mjeru protjerivanja, otkazan boravak uz mjeru protjerivanja ili izrečena mjera protjerivanja, a koji su dobrovoljno izvršili izrečenu mjeru i sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) putna isprava ili druga isprava o identitetu (vrsta, broj, datum izdavanja, organ izdavanja),

8) rok važenja putne isprave,

9) državljanstvo,

10) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka;

b) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe koja je donijela odluku koja se izvršava,

2) broj i datum odluke koje se dobrovoljno izvršava,

3) vrsta mjere koja se izvršava,

4) datum konačnosti,

5) datum izvršnosti,

6) datum pravosnažnosti,

7) datum i mjesto dobrovoljnog izvršenja mjere

8) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom bb) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, u službene dokumente iz arhive, ili uzimanjem izjava.

Član 48.
(Evidencija o strancima koji su prisilno udaljeni iz BiH)

(1) Evidencija o strancima koji su prisilno udaljeni iz BiH, koju vode organizacione jedinice Službe, sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) putna isprava ili druga isprava o identitetu (vrsta, broj, datum izdavanja, država izdavanja),

8) rok važenja putne isprave,

9) državljanstvo,

10) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka;

b) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe koja je donijela zaključak o dozvoli izvršenja,

2) broj i datum rješenja koje se izvršava prisilnim putem,

3) broj i datum zaključka o dozvoli izvršenja,

4) datum uručenja zaključka,

5) datum konačnosti,

6) datum izvršnosti,

7) datum pravosnažnosti,

8) datum izvršenja mjere protjerivanja,

9) datum i mjesto izlaska iz BiH,

10) datum od kada teče zabrana ulaska u BiH,

11) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom cc) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, u službene dokumente iz arhive, te uzimanjem izjava.

Član 49.
(Evidencija o strancima kojima je određeno stavljanje pod nadzor odnosno koji su stavljeni pod nadzor)

(1) Evidencija o strancima kojima je određeno stavljanje pod nadzor, odnosno koji su stavljeni pod nadzor, koju vode organizacione jedinice Službe, sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) državljanstvo/ druga državljanstva,

8) vrsta i broj putne isprave ili druge isprave o identitetu (vrsta, broj, datum izdavanja, organ izdavanja),

9) rok važenja putne isprave,

10) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka;

b) lični podaci posebne kategorije:

1) fotografija,

2) otisci prstiju,

3) potpis;

c) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe koja je provela postupak,

2) datum i broj rješenja o stavljanju pod nadzor,

3) razlog i pravni osnov,

4) broj i datum rješenja čije se izvršenje obezbjeđuje,

5) vrsta nadzora (u Imigracionom centru ili blaža mjera nadzora),

6) adresa boravka stranca za vrijeme trajanja mjere nadzora,

7) vrijeme trajanja nadzora,

8) obveznik troškova nadzora,

9) nadležna organizaciona jedinica Službe koja produžava nadzor,

10) broj i datum rješenja o produženju nadzora,

11) vrijeme trajanja nadzora po produženju,

12) datum uručenja rješenja,

13) datum konačnosti,

14) datum izvršnosti,

15) datum pravosnažnosti,

16) datum prestanka nadzora i razlog,

17) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom tačkom ee) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, u službene dokumente iz arhive, te uzimanjem izjava.

Član 50.
(Evidencija o strancima koji su podnijeli žalbe protiv rješenja Službe i o strancima koji su pokrenuli upravni spor)

(1) Evidencija o strancima koji su podnijeli žalbe protiv rješenja Službe i o strancima koji su pokrenuli upravni spor, koju vode organizacione jedinice Službe, sadrži sljedeće podatke:

a) lični podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) državljanstvo/ druga državljanstva,

8) putna isprava (vrsta, broj, datum, država i mjesto izdavanja, organ izdavanja),

9) rok važenja putne isprave,

10) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka,

11) maloljetnik bez pratnje (da/ ne);

b) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe koja je donijela prvostepenu odluku,

2) pravni osnov prvostepene odluke,

3) broj i datum prvostepene odluke,

4) broj i datum podnošenja žalbe prvostepenom organu,

5) broj i datum odluke prvostepenog organa po žalbi,

6) vrsta odluke po žalbi,

7) datum uručenja odluke prvostepenog organa po žalbi,

8) datum dostavljanja žalbe sa izjašnjenjem i spisom drugostepenom organu,

9) broj i datum odluke drugostepenog organa po žalbi,

10) vrsta odluke drugostepenog organa po žalbi,

11) datum uručenja drugostepene odluke stranci,

12) broj i datum odluke prvostepenog organa u ponovnom postupku,

13) datum uručenja odluke u ponovnom postupku,

14) datum konačnosti,

15) pokrenut upravni spor (da/ ne),

16) datum izvršnosti,

17) datum pravosnažnosti,

18) voditelj postupka,

19) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom ff) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, u službene dokumente iz arhive, te uzimanjem izjava.

Član 51.
(Evidencija o strancima koji su iskazali namjeru podnošenja zahtjeva za azil)

(1) Evidencija o strancima koji su iskazali namjeru podnošenja zahtjeva za azil, koju vode organizacione jedinice Službe, sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ime roditelja,

3) spol,

4) dan, mjesec i godina rođenja,

5) mjesto i država rođenja,

6) državljanstvo / druga državljanstva,

7) putna isprava (vrsta, broj, datum, država i mjesto izdavanja, organ izdavanja),

8) rok važenja putne isprave,

9) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka,

10) članovi porodice koji su u pratnji (ime, prezime, srodstvo, datum rođenja i državljanstvo);

b) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe,

2) broj i datum izjave o iskazanoj namjeri,

3) broj i datum izdate potvrde o iskazanoj namjeri,

4) važenje potvrde i pravac kretanja,

5) adresa boravka u BiH i broj telefona,

6) da li stranac razumije jedan od službenih jezika BiH,

7) datum obavještavanja Sektora za azil o iskazanoj namjeri,

8) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi i pisanoj formi - sačinjavanjem izjave koja sadrži navedene podatke i potvrde o izraženoj namjeri koja sadrži fotografiju i gore navedene podatke.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom hh) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, u službene dokumente iz arhive, te uzimanjem izjava.

Član 52.
(Evidencija o strancima kojima je izdata potvrda o ostanku)

(1) Evidencija o strancima kojima je izdata potvrda o ostanku, koju vode organizacione jedinice Službe, sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) državljanstvo / druga državljanstva,

8) putna isprava (vrsta, broj, datum, država i mjesto izdavanja, organ izdavanja),

9) rok važenja putne isprave,

10) adresa u BiH;

b) lični podaci posebne kategorije:

1) fotografija,

2) otisci prstiju,

3) potpis;

c) ostali podaci:

1) naziv organizacione jedinice Službe,

2) broj i datum izdavanja potvrde o ostanku,

3) važenje potvrde kojom se strancu dozvoljava ostanak u BiH,

4) razlozi izdavanja potvrde

5) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi i pisanoj formi, izdavanjem potvrde o ostanku.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Služba.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom ii) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana je stranac ili njegov punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik.

(8) Lični podaci sadržani u ovoj evidenciji prikupljaju se na osnovu uvida u lične dokumente stranca, u službene dokumente iz arhive, te uzimanjem izjava.

Član 53.
(Način vođenja evidencija iz nadležnosti Službe)

(1) Evidencije iz nadležnosti Službe vode se u elektronskoj formi, istovremenim unosom podataka u pojedinačne evidencije i u Centralnu bazu podataka o strancima.

(2) Služba može pojedine evidencije iz svoje nadležnosti voditi po organizacionim jedinicama u pisanoj formi, u vidu knjiga/registara, čiji sadržaj i formu propisuje vlastitim uputstvom.

Odjeljak C. Sektor za imigraciju


Član 54.
(Evidencija o strancima koji su podnijeli žalbe protiv rješenja Službe i Granične policije BiH i o strancima koji su pokrenuli upravni spor)

(1) Evidencija o strancima koji su podnijeli žalbe protiv rješenja Službe i Granične policije BiH i o strancima koji su pokrenuli upravni spor, sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) državljanstvo/ druga državljanstva,

8) putna isprava (vrsta, broj, datum, država i mjesto izdavanja, organ izdavanja),

9) rok važenja putne isprave,

10) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka,

11) maloljetnik bez pratnje (da/ ne);

b) ostali podaci:

1) naziv prvostepenog organa (Služba u sjedištu ili naziv terenskog centra, jedinica Granične policije BiH),

2) pravni osnov prvostepene odluke,

3) broj i datum prvostepene odluke,

4) datum podnošenja žalbe lično ili putem pošte prvostepenom organu ili DKP BiH,

5) datum i vrijeme (ako je poznato) prijema žalbe kod drugostepenog organa (Ministarstvo),

6) broj žalbe kod drugostepenog organa (Ministarstvo),

7) broj odluke po žalbi,

8) datum odluke po žalbi,

9) pokrenut upravni spor (da/ ne/ nepoznato),

10) datum prijema zahtjeva za odgovor na tužbu u upravnom sporu,

11) datum odgovora na tužbu,

12) broj sudske odluke,

13) datum sudske odluke,

14) pokrenuto preispitivanje sudske odluke (da/ ne/ nepoznato),

15) datum prijema zahtjeva za odgovor za preispitivanje sudske odluke,

16) datum odgovora na zahtjev za preispitivanje sudske odluke,

17) broj sudske odluke po zahtjevu za preispitivanje sudske odluke,

18) datum sudske odluke po zahtjevu za preispitivanje sudske odluke,

19) voditelj drugostepenog postupka,

20) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Ministarstvo.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom128. stavom (1) tačkom ff) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka iz ove evidencije i način prikupljanja je:

a) stranac posredno ili neposredno zavisno od načina izjavljivanja žalbe, te posredno prikupljanjem ličnih podataka iz ličnih dokumenata stranca i izjava stranca datih prvostepenom organu,

b) Služba posredno iz službenih dokumenata.

Član 55.
(Evidencija o odlukama u drugostepenom postupku i odlukama u upravnom sporu)

(1) Evidencija o odlukama u drugostepenom postupku i pravosnažnim odlukama, sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ranija imena i prezimena,

3) ime roditelja,

4) spol,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto i država rođenja,

7) državljanstvo/ druga državljanstva,

8) putna isprava (vrsta, broj, datum, država i mjesto izdavanja, organ izdavanja),

9) rok važenja putne isprave,

10) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka,

11) maloljetnik bez pratnje (da/ ne);

b) ostali podaci:

1) naziv prvostepenog organa (Služba u sjedištu ili naziv terenskog centra Službe, jedinica Granične policije BiH),

2) pravni osnov drugostepene odluke,

3) broj drugostepene odluke,

4) datum drugostepene odluke,

5) vrsta odluke (rješenje/ zaključak/ dostavljanje drugom organu),

6) način rješavanja žalbe (odbijena/ usvojena/ odbačena/ obustava postupka),

7) datum dostavljanja drugostepene odluke stranci,

8) broj sudske odluke,

9) datum sudske odluke,

10) način rješavanja po tužbi (odbijena/ usvojena/ odbačena/ obustava postupka),

11) broj sudske odluke po zahtjevu za preispitivanje sudske odluke,

12) datum sudske odluke po zahtjevu za preispitivanje sudske odluke,

13) način rješavanja po zahtjevu za preispitivanje sudske odluke,

14) datum prijema zahtjeva za odgovor na apelaciju Ustavnom sudu BiH,

15) datum odgovora na apelaciju,

16) broj odluke Ustavnog suda BiH po apelaciji,

17) datum odluke Ustavnog suda BiH po apelaciji,

18) način rješavanja po apelaciji,

19) datum pravosnažnosti,

20) voditelj drugostepenog postupka,

21) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Ministarstvo.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 128. stavom (1) tačkom gg) Zakona.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 128. stavom (4) i članom 129. Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka iz ove evidencije i način prikupljanja je:

a) stranac posredno ili neposredno zavisno od načina izjavljivanja žalbe, te posredno prikupljanjem ličnih podataka iz ličnih dokumenata stranca i izjava stranca datih prvostepenom organu,

b) Služba posredno iz službenih dokumenata.

Odjeljak D. Sektor za azil


Član 56.
(Evidencija o tražiteljima azila)

(1) Evidencija o tražiteljima azila sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ime jednog roditelja,

3) spol,

4) državljanstvo,

5) posljednje mjesto prebivališta/boravišta (država, grad),

6) dan, mjesec i godina rođenja,

7) mjesto rođenja,

8) država rođenja,

9) zemlja porijekla,

10) etnička pripadnost,

11) vjeroispovjest,

12) nacionalnost,

13) bračni status,

14) adresa boravka u BiH (mjesto/ grad, naziv terenskog centra Službe),

15) broj kartona tražitelja azila,

16) broj osoba obuhvaćenih zahtjevom za azil,

17) maloljetnik bez pratnje (da/ ne),

18) podaci o članovima porodice koji su u pratnji tražitelja azila (ime i prezime, spol, srodstvo sa podnosiocem zahtjeva, dan, mjesec i godina rođenja, mjesto i država rođenja, državljanstvo, broj kartona tražitelja azila);

b) lični podaci posebne kategorije:

1) fotografija,

2) otisci prstiju,

3) potpis;

c) ostali podaci:

1) datum iskazane namjere podnošenja zahtjeva za azil,

2) broj i datum podnošenja zahtjeva za azil,

3) prvi ili ponovljeni zahtjev za azil,

4) redni broj podnositelja zahtjeva za azil,

5) datum registracije tražitelja azila,

6) datum obavljanja intervjua (jednog ili više),

7) datum donošenja odluke/a po zahtjevu za azil,

8) vrsta odluke/a po zahtjevu za azil,

9) razlog i pravni osnov,

10) datum uručenja odluke/a po zahtjevu za azil,

11) upravni spor (da/ ne),

12) datum podnošenja tužbe,

13) datum odgovora na tužbu,

14) datum donošenja odluke/ a po tužbi,

15) vrsta sudske odluke,

16) datum pravosnažnosti odluke po zahtjevu za azil,

17) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj i pisanoj formi popunjavanjem obrazaca propisanih Pravilnikom o azilu i isti su izvor podataka za Centralnu bazu podataka o strancima.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Sektor za azil.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 80. stavom (1) tačkom a) Zakona o azilu.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije propisana je članom 80. stavom (3) Zakona o azilu i 129. stavom (2) Zakona radi provjere činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, obezbjeđenja podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona o azilu.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka iz ove evidencije je stranac, a način prikupljanja je neposredan.

Član 57.
(Evidencija o licima kojima je priznat izbjeglički status, status supsidijarne zaštite ili privremena zaštita)

(1) Evidencija o licima kojima je priznat izbjeglički status, status supsidijarne zaštite ili privremena zaštita sadrži podatke o: licima kojima je priznat izbjeglički status u BiH, licima kojima je priznat status supsidijarne zaštite u BiH, te o licima kojima je odobrena privremena zaštita u BiH.

(2) Evidencija o licima kojima je priznat izbjeglički status sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ime roditelja,

3) spol,

4) državljanstvo,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto rođenja,

7) država rođenja,

8) jedinstveni matični broj,

9) bračni status,

10) podaci o prebivalištu u BiH (adresa prebivališta u BiH, mjesto/ grad),

11) broj izbjegličkog kartona (datum izdavanja, datum važenja, broj prethodno izdatog izbjegličkog kartona),

12) broj putne isprave za izbjeglice, ukoliko je ista izdata,

13) članovi porodice (ime i prezime, ime jednog roditelja, spol, srodstvo, dan, mjesec i godina rođenja, mjesto i država rođenja, državljanstvo, JMB, broj izbjegličkog kartona - datum izdavanja, datum važenja, broj prethodno izdatog izbjegličkog kartona, podaci o prebivalištu u BiH - adresa prebivališta u BiH, mjesto/ grad, broj putne isprave za izbjeglice, ukoliko je izdata);

b) ostali podaci:

1) naziv organa koji je donio odluku o priznavanju izbjegličkog statusa,

2) redni broj zahtjeva,

3) broj odluke o priznavanju izbjegličkog statusa,

4) datum donošenja odluke o priznavanju izbjegličkog statusa,

5) prestanak/ ukidanje izbjegličkog statusa (da/ ne),

6) broj i datum odluke o prestanku/ ukidanju izbjegličkog statusa,

7) razlog prestanka/ ukidanja izbjegličkog statusa,

8) datum podnošenja tužbe,

9) datum dostavljanja odgovora na tužbu,

10) vrsta sudske odluke,

11) datum pravosnažnosti odluke,

12) napomena.

(3) Evidencija o strancima kojima je priznat status supsidijarne zaštite sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ime roditelja,

3) spol,

4) državljanstvo,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto rođenja,

7) država rođenja,

8) bračni status,

9) podaci o boravku u BiH (adresa boravka u BiH, mjesto/ grad),

10) broj kartona supsidijarne zaštite (datum izdavanja, datum važenja, broj prethodno izdatog kartona),

11) članovi porodice (ime i prezime, ime jednog roditelja, spol, srodstvo, dan, mjesec i godina rođenja, mjesto i država rođenja, državljanstvo, broj kartona o supsidijarnoj zaštiti - datum izdavanja, datum važenja, broj prethodno izdatog kartona, podaci o boravku u BiH - adresa boravka u BiH, mjesto / grad);

b) ostali podaci:

1) naziv organa koji je donio odluku o priznavanju statusa supsidijarne zaštite,

2) redni broj (pod kojim se vodi zahtjev),

3) broj odluke o priznavanju statusa supsidijarne zaštite,

4) datum donošenja odluke o priznavanju statusa supsidijarne zaštite,

5) rok do kojeg je odobren status supsidijarne zaštite,

6) prestanak/ ukidanje statusa supsidijarne zaštite (da/ ne),

7) broj i datum odluke o prestanku / ukidanju statusa supsidijarne zaštite,

8) razlog prestanka/ukidanja statusa supsidijarne zaštite,

9) datum podnošenja tužbe,

10) datum dostavljanja odgovora na tužbu,

11) vrsta sudske odluke,

12) datum pravosnažnosti odluke,

13) napomena.

(4) Evidencija o strancima kojima je priznata privremena zaštita sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) ime roditelja,

3) spol,

4) državljanstvo,

5) dan, mjesec i godina rođenja,

6) mjesto rođenja,

7) država rođenja,

8) bračni status,

9) podaci o boravku u BiH (adresa boravka u BiH, mjesto/ grad),

10) broj kartona privremene zaštite (datum izdavanja, datum važenja, broj prethodno izdatog kartona),

11) članovi porodice (ime i prezime, ime roditelja, spol, srodstvo, dan, mjesec i godina rođenja, mjesto i država rođenja, državljanstvo, podaci o boravku u BiH - adresa boravka u BiH, mjesto/ grad, broj kartona privremene zaštite - datum izdavanja, datum važenja, broj prethodno izdatog kartona);

b) ostali podaci:

1) naziv organa koji je odobrio privremenu zaštitu,

2) rok do kojeg je odobrena privremena zaštita,

3) period ranije odobrenog statusa privremene zaštite,

4) prestanak privremene zaštite (da/ne),

5) datum prestanka privremene zaštite,

6) napomena.

(5) Evidencija iz ovog člana se vodi u elektronskoj formi.

(6) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Sektor za azil.

(7) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 80. stavom (1) tačkom b) Zakona o azilu.

(8) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije je evidentiranje činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona i Zakona o azilu.

(9) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(10) Izvor ličnih podataka iz ove evidencije je stranac, a način prikupljanja je neposredan.

Član 58.
(Evidencija o putnim ispravama za izbjeglice)

(1) Evidencija o putnim ispravama za izbjeglice sadrži sljedeće podatke:

a) osnovni podaci o strancu:

1) ime i prezime,

2) dan, mjesec i godina rođenja,

3) mjesto i država rođenja,

4) državljanstvo,

5) spol,

6) JMB izbjeglice,

7) broj izbjegličkog kartona,

8) podaci o prebivalištu u BiH (adresa, mjesto/ grad),

9) podaci o starateljima (JMB, ime i prezime, srodstvo, broj identifikacionog dokumenta);

b) lični podaci posebne kategorije:

1) fotografija,

2) otisci prstiju,

3) potpis;

c) ostali podaci:

1) datum podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave za izbjeglice,

2) datum izdavanja potvrde o prijemu zahtjeva za izdavanje i preuzimanje putne isprave za izbjeglice,

3) nadležni organ koji je izdao putnu ispravu za izbjeglice,

4) serijski broj putne isprave za izbjeglice,

5) datum izdavanja putne isprave za izbjeglice,

6) rok važenja putne isprave za izbjeglice,

7) mjesto izdavanja,

8) podaci o prijavljenom gubitku putne isprave (prijavljen gubitak putne isprave za izbjeglice – da / ne, datum prijave, država prijave, mjesto prijave, naziv organa organa kojem je prijavljen gubitak ili uništenje ili iz drugih razloga neupotrebljivost putne isprave za izbjeglice, vrsta i broj putne isprave, datum izdavanja, mjesto izdavanja, naziv organa koji je izdao putnu ispravu, okolnosti nestanka putne isprave),

9) broj telefona i kontakt osoba,

10) napomena.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

(3) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Sektor za azil.

(4) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 80. stavom (1) tačkom c) Zakona o azilu.

(5) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije je evidentiranje činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona i Zakona o azilu.

(6) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(7) Izvor ličnih podataka iz ove evidencije je stranac, a način prikupljanja je neposredan.

Član 59.
(Evidencija o identifikacionim dokumentima)

(1) U evidenciji o izdatim identifikacionim dokumentima vode se podaci o izdatim Izbjegličkim kartonima i izdatim Kartonima o supsidijarnoj zaštiti.

(2) Evidencija o izdatim ličnim dokumentima strancima - Izbjeglički karton sadrži sljedeće podatke:

a) JMB,

b) broj kartona,

c) ime i prezime,

d) ime roditelja,

e) datum rođenja,

f) mjesto rođenja,

g) državljanstvo,

h) period važenja kartona,

i) mjesto i datum izdavanja,

j) mjesto i adresa prebivališta.

(3) Evidencija o izdatim ličnim dokumentima strancima – Karton o supsidijarnoj zaštiti sadrži sljedeće podatke:

a) broj kartona,

b) ime i prezime,

c) ime roditelja,

d) datum rođenja,

e) mjesto rođenja,

f) državljanstvo,

g) period važenja kartona,

h) mjesto i datum izdavanja,

i) mjesto i adresa boravka,

(4) Evidencije iz stava (2) i (3) ovog člana vode se u elektronskoj i pisanoj formi.

(5) Kontrolor podataka iz ove evidencije je Sektor za azil.

(6) Pravni osnov za vođenje ove evidencije propisan je članom 80. stavom (1) tačkom d) Zakona o azilu.

(7) Svrha obrade ličnih podataka iz ove evidencije je evidentiranje činjenica koje su od značaja za statusna pitanja stranca, obezbjeđenja podataka za statističko istraživanje i izvještavanje, te razmjene podataka u okviru zakonske obaveze ostvarivanja službene saradnje između organa nadležnih za provođenje Zakona i Zakona o azilu.

(8) Nosilac ličnih podataka iz ove evidencije je stranac.

(9) Izvor ličnih podataka iz ove evidencije je stranac, a način prikupljanja je neposredan.

POGLAVLJE IV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 60.
(Primjena odredbi o biometrijskim podacima)

Primjena odredbi ovog Pravilnika koje se odnose na lične podatke posebne kategorije (biometrijski podaci) počinje po sticanju tehničkih uslova, što posebnim aktom utvrđuje Ministarstvo.

Član 61.
(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i korištenja službenih evidencija o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 50/13).

Član 62.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 06-02-1-263-1/16
21. juna 2016. godine
Sarajevo


Ministar
Dragan Mektić, s. r.