Podzakonski akti

Pravilnik o izgledu i sadrzaju zahtjeva za izdavanje putne isprave za lica bez drzavljanstva i putnog lista za strance ("Sluzbeni glasnik BiH", broj 41/16)

19.9.2016

Službeni glasnik BiH, broj 41/16

Na osnovu člana 46. stava (1) i člana 142. stava (2) tačke a) Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15), čl. 4. i 14. stava (1) alineje 8) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13) i člana 16. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), Ministarstvo sigurnosti donijelo je


PRAVILNIK


O IZGLEDU I SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE ZA LICA BEZ DRŽAVLJANSTVA I PUTNOG LISTA ZA STRANCE


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i sadržaj zahtjeva za izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva i izgled i sadržaj zahtjeva za izdavanje putnog lista za strance.

Član 2.
(Upotreba roda)

Svi izrazi u ovom Pravilniku dati u jednom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene.

Član 3.
(Zahtjev za izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva)

(1) Zahtjev za izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva sačinjen je na obrascu formata A4, bijele boje, na dvije stranice i sastoji se iz dva dijela.

(2) U prvi dio obrasca zahtjeva iz stava (1) ovog člana unosi se naziv organa za izdavanje putne isprave kod kojeg se zahtjev podnosi, broj zahtjeva i sljedeći podaci o podnosiocu zahtjeva:

a) jedinstveni matični broj (u daljem tekstu: JMB),

b) prezime i ime (osobe ženskog pola dužne su navesti i djevojačko prezime),

c) država, mjesto i datum rođenja,

d) pol,

e) prebivalište/ boravište i adresa stanovanja u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH),

f) izrada putne isprave u roku kraćem od propisanog,

g) podaci o putnim ispravama/ novi dokument - prvi zahtjev,

h) najava zahtjeva za akviziciju putem mobilne radne stanice,

i) broj potvrde o identitetu,

j) kontakt telefon,

k) datum podnošenja zahtjeva,

l) potpis podnosioca zahtjeva.

(3) U drugi dio obrasca zahtjeva iz stava (1) ovog člana unose se podaci o roditeljima, zakonskim starateljima ili drugom licu koje najavljuje akviziciju mobilnom radnom stanicom:

a) JMB,

b) prezime,

c) ime,

d) srodstvo,

e) broj identifikacionog dokumenta,

f) datum,

g) potpis,

h) datum prijema zahtjeva,

i) potpis ovlaštenog lica koje je zaprimilo zahtjev,

j) datum i potpis lica koje je vršilo akviziciju podataka,

k) datum i potpis lica koje je vršilo provjeru identiteta,

l) datum i potpis lica koje je odobrilo izradu putne isprave.

(4) Obrazac zahtjeva za izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 1.

Član 4.
(Način upisa podataka u zahtjev)

Podaci u obrazac zahtjeva iz člana 3. ovog Pravilnika ispisuju se elektronskim putem od strane ovlaštenog lica, a podnosilac zahtjeva tačnost unesenih podataka potvrđuje svojim potpisom.

Član 5.
(Potvrda o prijemu zahtjeva i preuzimanju putne isprave)

(1) O primljenom zahtjevu za izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva i preuzetoj putnoj ispravi izdaje se potvrda.

(2) Potvrda iz stava (1) ovog člana sadrži naziv organa, broj zahtjeva, datum i barkod i sastoji se iz dva dijela i to:

a) dio koji se odnosi na predaju zahtjeva za izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva,

b) dio koji se odnosi na preuzimanje putne isprave za lica bez državljanstva.

(3) U dio potvrde koji se odnosi na predaju zahtjeva za izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva unosi se: ime, prezime, JMB, mjesto prebivališta / boravišta podnosioca zahtjeva i potpis službenog lica.

(4) U dio potvrde koji se odnosi na preuzimanje putne isprave za lica bez državljanstva unosi se: datum, serijski broj putne isprave, ime, prezime, JMB, potpis primaoca putne isprave i potpis službenog lica.

(5) Potvrda iz stava (1) ovog člana sadrži obavještenje da će lični podaci iz zahtjeva za izdavanje putne isprave biti obrađeni u svrhu određenu Zakonom o putnim ispravama, te da će biti predmetom prava i zaštite prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka.

(6) Potvrda o prijemu zahtjeva za izdavanje i preuzimanje putne isprave za lica bez državljanstva je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 2.

Član 6.
(Zahtjev za izdavanje putnog lista za strance)

(1) Zahtjev za izdavanje putnog lista za strance sačinjen je na obrascu formata A4, bijele boje, na dvije stranice i sastoji se iz dva dijela.

(2) U prvi dio obrasca zahtjeva iz stava (1) ovog člana unosi se naziv organa kojem se zahtjev podnosi, fotografija i sljedeći podaci o podnosiocu zahtjeva:

a) prezime (osobe ženskog pola dužne su navesti i djevojačko prezime),

b) ime,

c) pol,

d) dan, mjesec i godina rođenja,

e) mjesto i država rođenja,

f) državljanstvo,

g) u kojem svojstvu boravi u BiH,

h) zanimanje,

i) adresa u BiH,

j) adresa u inostranstvu,

k) putna isprava (vrsta, broj, datum i organ izdavanja),

l) lica u pratnji nosioca putnog lista (prezime i ime, srodstvo i datum rođenja),

m) dokazi koji se prilažu uz zahtjev,

n) datum i mjesto podnošenja zahtjeva,

o) potpis podnosioca zahtjeva.

(3) Prvi dio obrasca iz stava (1) ovog člana sadrži izjavu podnosioca zahtjeva da je upoznat da odgovara za tačnost podataka navedenih u zahtjevu i da davanje lažne izjave može dovesti do krivičnog gonjenja shodno propisima u BiH, te da je saglasan da se podaci navedeni u zahtjevu, u svrhu donošenja odluke po zahtjevu, prosljeđuju na provjeru i obradu nadležnim organima BiH.

(4) U drugi dio obrasca iz stava (1) ovog člana unosi se:

a) odluka po zahtjevu,

b) broj putnog lista za stranca,

c) datum izdavanja putnog lista za stranca,

d) rok važenja putnog lista za stranca,

e) napomena,

f) fotografija članova porodice koji putuju sa nosiocem putnog lista za stranca,

g) potpis primaoca putnog lista za stranca,

h) potpis službene osobe.

(5) Obrazac zahtjeva za izdavanje putnog lista za stranca je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 3.

Član 7.
(Obrasci)

Obrasci koji su sastavni dio ovog Pravilnika štampani su latiničnim i ćiriličnim pismom, na jezicima u službenoj upotrebi u BiH i na engleskom jeziku.

Član 8.
(Prestanak važenja propisa)

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izgledu i sadržaju zahtjeva za izdavanje putne isprave za izbjeglice, putne isprave za lica bez državljanstva i putnog lista za strance ("Službeni glasnik BiH", broj 78/09), izuzev u dijelu koji se odnosi na izgled i sadržaj zahtjeva za izdavanje putne isprave za izbjeglice koji ostaje na snazi do stupanja na snagu propisa kojim se uređuje ova oblast.

Član 9.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 06-02-1-266/16-9
25. maja 2016. godine
Sarajevo


Ministar
Dragan Mektić, s. r.        


Obrazac 1 strana a, strana b

Obrazac 2

Obrazac 3