Podzakonski akti

Pravilnik o standardima funkcionisanja i drugim pitanjima znacajnim za rad imigracionog centra ("Sluzbeni glasnik BiH", broj 55/16)

19.9.2016

Službeni glasnik BiH, broj 55/16

Na osnovu člana 121. stav (1) i člana 141. stav (5) Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva sigurnosti, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici održanoj 20. juna 2016. godine, donijelo je


PRAVILNIK


O STANDARDIMA FUNKCIONISANJA I DRUGIM PITANJIMA ZNAČAJNIM ZA RAD IMIGRACIONOG CENTRA


POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom se utvrđuje način upravljanja, uslovi finansiranja i standardi funkcionisanja Imigracionog centra (u daljem tekstu: Centar), a naročito postupak prihvata, smještaja, boravak i kretanje stranaca u Centru, kojima je odlukom nadležnog organa u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH) određena mjera stavljanja pod nadzor, uključujući sanitarno-higijenske uslove, prehranu, medicinsku pomoć, održavanje reda i discipline, kao i druga pitanja značajna za rad Centra.

Član 2.
(Upotreba roda)

Svi izrazi u ovom Pravilniku dati u jednom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene.

Član 3.
(Centar, službena lica i korisnici Centra)

(1) Centar je specijalizovana ustanova za prihvat i smještaj stranaca koji su stavljeni pod nadzor. Centar se uspostavlja kao organizaciona jedinica Službe za poslove sa strancima (u daljem tekstu: Služba) izvan njenog sjedišta čiji se status uređuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe.

(2) Službeno lice je svako lice zaposleno u Službi raspoređeno na poslovima u Centru u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe, uključujući inspektora za strance i ovlaštenog službenika Centra u skladu sa Zakonom o Službi za poslove sa strancima ("Službeni glasnik BiH", br. 54/05 i 36/08).

(3) Strancima koji su smješteni u Centar iz stava (1) ovog člana (u daljnjem tekstu: korisnici Centra) Centar osigurava siguran i human smještaj.

(4) Korisnici Centra se prihvataju i smještaju u Centar po sljedećim kategorijama: muškarci, žene, porodice i maloljetnici.

(5) Troškovi prihvata i smještaja korisnika Centra podmiruju se u skladu sa odredbama Zakona.

(6) Sredstva za rad Centra osiguravaju se budžetom Institucija BiH.

Član 4.
(Dostojanstvo korisnika Centra i zabrana diskriminacije)

(1) Službena lica Centra dužna su prema korisnicima Centra postupati na human način i na način kojim se ne vrijeđa osoba i dostojanstvo korisnika Centra.

(2) Prema korisniku Centra mogu se primjenjivati samo ona ograničenja koja su potrebna da se ostvari svrha stavljanja pod nadzor, spriječi bijeg korisnika Centra, spriječi počinjenje krivičnog djela, otkloni opasnost po život i zdravlje ljudi i ostvari sigurnost Centra. Ograničenja iz ovog stava definišu se Pravilnikom o kućnom redu (u daljem tekstu: Kućni red).

(3) Niko neće biti podvrgnut mučenju ili neljudskom ili ponižavajućem tretmanu i kažnjavanju.

(4) U postupanju s korisnicima Centra ne smije biti diskriminacije po bilo kojoj osnovi, kao što su: rod odnosno spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, veza s nacionalnom manjinom, imovinsko stanje, status koji se stiče rođenjem ili drugi status.

Član 5.
(Pravna pomoć i pravo na prevodioca)

(1) Korisnik Centra ima pravo na pravnu pomoć angažovanjem punomoćnika o svom trošku.

(2) Ako korisnik Centra nema finansijska sredstva da angažuje punomoćnika ima mogućnost korištenja besplatne pravne pomoći.

(3) Korisnici Centra imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć koju ostvaruju posredstvom agencija ili nevladinih organizacija u BiH koje se bave pružanjem pravne pomoći i koje imaju potpisan Protokol o saradnji sa Ministarstvom sigurnosti (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(4) Korisnik Centra ima pravo na prevodioca pri vođenju svih upravnih i drugih postupaka vezanih za njegov status, ukoliko ne razumije jezik ili ne govori jezik na kojem se vode postupci.

Član 6.
(Prigovor na uslove boravka u Centru)

(1) Korisnik Centra ima pravo podnijeti prigovor direktoru Službe na uslove boravka u Centru, postupanje službenih lica i druge razloge koji se odnose na boravak u Centru.

(2) Svi navodi iz prigovora moraju se temeljito ispitati i u slučaju opravdanosti navoda poduzeti odgovarajuće mjere.

(3) Direktor Službe obavezan je donijeti odluku po prigovoru korisnika Centra u roku od 7 dana od dana ulaganja prigovora.

POGLAVLJE II. NAČIN UPRAVLJANJA


Član 7.
(Upravljanje Centrom i dužnosti službenog lica)

(1) Centrom rukovodi upravnik Centra čije su dužnosti, prava i odgovornosti definisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe.

(2) Službeno lice dužno je postupati u skladu sa ovim Pravilnikom i drugim općim aktima u cilju održavanja reda u Centru.

(3) Službeno lice sa korisnicima Centra postupa profesionalno i podstiče dobrovoljnu saradnju, njihovo samo poštovanje, osjećaj lične odgovornosti i tolerancije prema drugima.

Član 8.
(Kontakti službenih lica i korisnika Centra)

(1) Nijedno službeno lice neće primiti bilo kakav poklon ili novčani iznos ili uslugu koja se može dovesti u vezu sa boravkom korisnika Centra u Centru.

(2) Nijedno službeno lice neće učestvovati u poslovnim ili novčanim transakcijama u ime korisnika Centra bez dozvole upravnika Centra, što se detaljnije propisuje instrukcijom koju donosi direktor Službe.

(3) Službeno lice prijavljuje upravniku Centra svaki slučaj kada korisnik Centra ostavi kakav predmet izvan ili unutar Centra, radi njegova unošenja u Centar ili iznošenja iz Centra.

Član 9.
(Pregledi prostorija i pretresi službenih lica)

Na zahtjev upravnika Centra službeno lice dozvoljava pretres odjeće i radnog mjesta unutar Centra, radi traženja predmeta za koje se pretpostavlja da su skriveni.

Član 10.
(Komunikacija sa sredstvima javnog informisanja)

(1) Nijedno službeno lice neće direktno ili indirektno bez odobrenja direktora Službe komunicirati sa pripadnicima sredstava informisanja ili drugih medija niti će u bilo kojem obliku objaviti ikakve informacije ili osvrte o radu Centra.

(2) Direktor Službe može ovlastiti lice koje može pripadnicima sredstava informisanja ili drugih medija davati informacije o pojedinim pitanjima u vezi sa izvršenjem mjere stavljanja stranca pod nadzor, što se propisuje Pravilnikom o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji Službe.

(3) Zabranjeno je, bez odobrenja upravnika Centra, fotografisati korisnike Centra, što se detaljnije propisuje instrukcijom koju donosi direktor Službe.

Član 11.
(Ulazak trećih lica u Centar)

(1) Bez odobrenja upravnika Centra trećem licu se ne može odobriti ulazak u prostor Centra.

(2) Svako lice koje ulazi ili izlazi iz Centra se zaustavlja, pregleda ili pretresa.

(3) Treće lice koje naruši odredbe ovog Pravilnika ili drugog akta kojim se uređuju odnosi unutar Centra, udaljava se iz Centra.

(4) Treća lica su sva lica koja nisu zaposlena u Službi ili nisu korisnici Centra.

Član 12.
(Upotreba sredstava prinude radi uspostave reda i mira u Centru)

(1) Ovlaštena službena lica su obučena za upotrebu sredstava prinude što se detaljnije uređuje propisom o načinu vršenja službe osiguranja Centra, naoružanju i opremi te upotrebi vatrenog oružja i drugih sredstava prisile, kao i o drugim pitanjima koja se odnose na rad službenih lica u Centru.

(2) Ovlašteno službeno lice može upotrijebiti sredstva prinude kad je to nužno, a u cilju uspostavljanja i održavanja reda u Centru, zaštite sigurnosti korisnika i službenog osoblja Centra ili zaštite opće sigurnosti u Centru.

(3) Upravnik Centra dužan je zabilježiti svaku upotrebu sredstava prinude i sačiniti izvještaj koji podnosi Načelniku sektora.

(4) Korisnik Centra mora poštovati odredbe ovog Pravilnika i Pravilnika o kućnom redu te se ponašati tako da ne ugrožava svoje zdravlje i sigurnost ili zdravlje i sigurnost drugih ili imovinu Centra.

(5) Kućni red donosi direktor Službe, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Član 13.
(Način vršenja službe osiguranja u Centru)

(1) Ministar sigurnosti, na prijedlog direktora Službe, donosi propise o načinu vršenja službe osiguranja Centra, naoružanju i opremi te upotrebi vatrenog oružja i drugih sredstava prisile, kao i o drugim pitanjima koja se odnose na rad službenih lica u Centru.

(2) Ministar sigurnosti, na prijedlog direktora Službe, donosi plan aktivnosti u slučajevima elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija koje se mogu dogoditi.

Član 14.
(Obrada i zaštita podataka i evidencija koje se vode u Centru)

(1) Na svaku obradu ličnih podataka korisnika Centra primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06 i 76/11).

(2) Evidencije koje se vode u Centru mogu se koristiti samo u svrhe radi kojih se vode.

(3) U postupcima po zahtjevima korisnika Centra za međunarodnu zaštitu javnost je isključena i svi podaci i informacije do kojih se u takvom postupku dođe smatraju se povjerljivim podacima.

POGLAVLJE III. PRIHVAT I SMJEŠTAJ KORISNIKA CENTRA


Član 15.
(Prihvat korisnika Centra)

(1) U Centar se može prihvatiti i smjestiti samo stranac za kojeg je nadležni organ donio rješenje o stavljanju pod nadzor, odnosno o produženju nadzora ili rješenje o privremenom ograničenju kretanja, odnosno rješenje o produženju ograničenja kretanja.

(2) Prilikom dolaska u Centar korisnik Centra ima pravo na jedan besplatni telefonski razgovor sa diplomatsko - konzularnim predstavništvom (u daljem tekstu: DKP) svoje zemlje ili punomoćnikom ili drugim organizacijama u skladu sa zakonom. Korisnik Centra ima pravo i na jedan privatni telefonski razgovor. Dužina telefonskog razgovora određuje se Kućnim redom.

Član 16.
(Medicinska intervencija)

(1) Ako ovlašteno službeno lice Centra prilikom prihvata utvrdi daje dovedeno lice ozlijeđeno ili ono izjavi da mu je hitno potrebna intervencija ljekara, ovlašteno službeno lice je dužno osigurati odgovarajući ljekarski tretman u zdravstvenoj ambulanti Centra.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana od korisnika Centra se oduzimaju ljekarski nalazi i predaju ljekaru koji ordinira u Centru (u daljem tekstu: ljekar Centra), a korisniku Centra se izdaje pismena potvrda o oduzimanju ljekarskih nalaza.

Član 17.
(Potvrda o prihvatu)

Službeno lice popunjava potvrdu o prihvatu korisnika Centra u koju se unosi prezime i ime, ime roditelja, datum, mjesto i država rođenja, dan i sat prihvata, ime i prezime ovlaštenog službenog lica koje je korisnika Centra sprovelo u Centar i ime i prezime službenog lica koje je u Centru primilo korisnika Centra, koja se pohranjuje u dosje korisnika Centra.

Član 18.
(Informisanje o pravima i obavezama)

Službeno lice koje je primilo korisnika u Centar dužno je informisati ga o pravima i obavezama koje se odnose na boravak u Centru, na jeziku koji razumije, usmeno ili putem informacijskog letka koji sačinjava Služba.

Član 19.
(Radnje prilikom prihvata korisnika Centra)

Prilikom prihvata korisnika Centra obavlja se:
a) provjera identiteta;

b) uzimanje biometrijskih podataka koji sadrže fotografiju i otiske 10 prstiju, te potpis;

c) pružanje informacija o posjedovanju ličnih stvari i novca;

d) sigurnosni pretres;

e) opći ljekarski pregled; i

f) pranje i dezinfekcija stvari i korisnika Centra, po potrebi.

Član 20.
(Provjera identiteta)

(1) Prilikom prihvata korisnika Centra provjerava se njegov identitet na osnovu putne isprave, lične karte ili druge isprave pogodne za provjeru identiteta.

(2) Ako korisnik Centra nema nikakvu ispravu na osnovu koje se može provjeriti njegov identitet, tada se preuzima identitet iz njegove izjave koju je dao u postupku određivanja mjere nadzora.

(3) Ako je identitet korisnika Centra određen na osnovu njegove izjave Služba provodi dalji postupak utvrđivanja identiteta u skladu sa Zakonom.

Član 21.
(Posjedovanje ličnih stvari i novca)

(1) Korisnicima Centra se pružaju informacije o ličnim stvarima i predmetima koje mogu posjedovati za vrijeme boravka u Centru.

(2) Korisnik Centra može u Centru zadržati ličnu imovinu, osim ako se radi o zabranjenim predmetima ili ako bi zadržavanje stvari bilo protivno interesima sigurnosti.

(3) Maksimum predmeta i ličnih stvari koje korisnik Centra može zadržati tokom boravka u Centru, propisuje se Kućnim redom.

(4) Novac koji korisnik Centra posjeduje kod sebe, a koji ne želi imati kod sebe ili nema pravo zadržati, predaje se na čuvanje u Centru uz potvrdu.

(5) Iznos novca koji korisnik Centra može imati na raspolaganju u Centru i način pristupa čuvanom novcu u Centru propisuje se Kućnim redom.

Član 22.
(Sigurnosni pretres)

(1) Prije smještaja u Centar, a radi pronalaženja identifikacionih dokumenata, novca ili drugih platežnih sredstava i predmeta pogodnih za napad, bijeg ili samoozljeđivanje, korisnik Centra se podvrgava obaveznom sigurnosnom pretresu i pretresu stvari koje je sa sobom donio.

(2) Sigurnosni pretres iz stava (1) ovog člana mogu vršiti samo ovlaštena službena lica istog spola kao korisnik Centra.

(3) Pretres stvari koje je korisnik Centra sa sobom donio vrši se u prisustvu korisnika Centra.

Član 23.
(Predaja odnosno oduzimanje identifikacionih dokumenata i zabranjenih predmeta)

(1) Identifikacione dokumente, predmete pogodne za napad, bijeg ili samoozljeđivanje, novac iznad propisanog iznosa i druge dragocjenosti korisnik Centra predaje na čuvanje službenom licu Centra.

(2) Lista predmeta iz stava (1) ovog člana propisuje se Kućnim redom.

(3) Ako korisnik Centra ne preda predmete iz stava (1) ovog člana, predmeti se oduzimaju. Ako prema procjeni službenog lica Centra ili medicinskog osoblja postoji ozbiljan rizik od samoozljeđivanja korisnika Centra, mogu se također oduzeti i drugi predmeti koji bi mogli predstavljati rizik za ličnu sigurnost.

(4) O predatim odnosno oduzetim predmetima iz st. (1) i (3) ovog člana korisniku Centra izdaje se potvrda o privremenom oduzimanju predmeta koja sadrži: prezime i ime, datum i mjesto rođenja, ime roditelja korisnika Centra, vrsta, količina i druge bitne lične stvari koje su oduzete, s tim da kad se količina stvari označava brojem taj se broj upisuje i slovima, datum i sat oduzimanja stvari, potpis službenog lica koje je oduzelo stvari i potpis korisnika Centra.

(5) Ako korisnik Centra potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta ne želi potpisati, potpisuju je dva službena lica Centra i navode činjenicu da korisnik Centra odbija da potpiše potvrdu.

(6) Jedna kopija potvrde o privremenom oduzimanju predmeta uručuje se korisniku Centra, druga se dostavlja u depozit Centra uz oduzete stvari, a original se čuva kod službenog lica koje je oduzelo stvari.

Član 24.
(Čuvanje i popis oduzetih stvari)

(1) Stvari oduzete od korisnika Centra čuvaju se u određenoj prostoriji ili dijelu prostorije Centra (depozitu) osigurane od kvarenja i oštećenja.

(2) Identifikacioni dokumenti, novac i dragocjenosti čuvaju se u kasi ili drugom sigurnom mjestu koje odredi direktor Službe, s tim da se prethodno sastavlja njihov popis, koji potpisuje korisnik Centra kao i službeno lice Centra.

(3) Ako korisnik Centra odbije potpisati popis stvari, potpisuju ga dva službena lica Centra i navode činjenicu da korisnik Centra odbija da potpiše potvrdu.

(4) Predate odnosno oduzete stvari iz člana 23. ovog Pravilnika, naročito one koje su podložne kvarenju, uz pismenu saglasnost korisnika Centra i o njegovom trošku, predaju se ili šalju poštom njegovoj porodici ili lica koje korisnik Centra odredi.

Član 25.
(Opći pregled, pranje i dezinfekcija)

(1) Korisnik Centra dužan je po dolasku u Centar o svom zdravstvenom i psihofizičkom stanju izvijestiti službeno lice Centra.

(2) U slučaju postojanja zarazne bolesti ili sumnje u postojanje zarazne bolesti, korisnik Centra se smješta u prostoriju za izolaciju, gdje ostaje dok ljekar Centra ne utvrdi stvarno zdravstveno stanje.

(3) Prije smještaja u Centar, stručno medicinsko osoblje vrši opći pregled korisnika Centra.

(4) Ljekarski nalazi unose se u zdravstveni karton korisnika Centra. Zdravstveni karton se čuva u prostoriji za medicinski pregled korisnika, tako da je zagarantovana povjerljivost podataka koje on sadrži u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

(5) Poslije obavljenog ljekarskog pregleda korisniku Centra osigurava se pranje toplom vodom, a po potrebi i pranje i dezinfekcija njegove odjeće i stvari koje je donio sa sobom.

(6) O potrebi dezinfekcije odjeće i stvari korisnika Centra odlučuje ljekar Centra.

(7) Po st. (5) i (6) ovog člana postupa se i sa predmetima koje korisnik Centra kasnije primi na korištenje.

Član 26.
(Evidencije korisnika Centra)

(1) U Centru se vodi matična knjiga i abecedni registar korisnika Centra, koje vodi ovlašteno službeno lice Centra.

(2) Upis korisnika Centra u matičnu knjigu vrši se hronološkim redom, odmah po dolasku korisnika Centra u Centar.

(3) U matičnu knjigu se za svakog korisnika Centra unose sljedeći podaci: redni broj (matični broj), prezime i ime, ime roditelja, dan, mjesec i godina rođenja, mjesto rođenja, prebivalište odnosno boravište, zanimanje, državljanstvo, datum prijema u Centar (sat, dan, mjesec i godina), naziv nadležnog organa koji je odredio mjeru stavljanja pod nadzor, odnosno ograničenje kretanja, broj i datum rješenja o određivanju nadzora, broj i datum rješenja o produženju nadzora, odnosno ograničenja kretanja, datum napuštanja Centra (sat, dan, mjesec i godina), naziv organa koji je donio rješenje o ukidanju mjere, broj i datum iješenja, razlog napuštanja Centra, te u posebnoj rubrici eventualne primjedbe.

(4) Upis korisnika Centra u abecedni registar (indeks) vrši se hronološkim redom prema abecednom inicijalu prezimena.

(5) U abecedni registar se unose sljedeći podaci: redni broj, prezime i ime, ime roditelja, matični broj korisnika Centra (redni broj, stranica i godina matične knjige), datum prijema u Centar (sat, dan, mjesec i godina), datum napuštanja Centra (sat, dan, mjesec i godina), te u posebnoj rubrici eventualne primjedbe.

(6) Evidencija u matičnoj knjizi korisnika Centra može se voditi više kalendarskih godina, dok se prateći registar vodi odvojeno za svaku kalendarsku godinu.

(7) Matična knjiga zaključuje se na kraju kalendarske godine (31. decembra), službenom zabilješkom napisanom ispod posljednjeg rednog broja.

(8) Zabilješka iz stava (7) ovog člana sadrži:

a) ukupni broj korisnika Centra koji su upisani u matičnu knjigu,

b) datum i potpis službenog lica ovlaštenog za vođenje matične knjige i

c) otisak pečata Centra.

(9) Registar se zaključuje na isteku kalendarske godine, tako što se zaključuje posebno svako slovo abecednog registra.

(10) Arhiva se čuva u skladu sa propisima o arhivskom poslovanju.

Član 27.
(Evidencijsko čuvanje pismena i medicinske dokumentacije)

(1) Za svakog korisnika Centra formira se poseban predmet u kojem se čuvaju sva pismena i medicinska dokumentacija vezana za korisnika Centra.

(2) Sa predmetom iz stava (1) ovog člana postupa se u skladu sa propisima koji regulišu uredsko poslovanje.

Član 28.
(Smještaj korisnika Centra)

(1) Korisnici Centra se smještaju i raspoređuju u posebne prostorije Centra namijenjene isključivo za smještaj korisnika Centra.

(2) Dio Centra u koji se smještaju korisnici Centra - žene fizičkom preprekom se odvaja od dijela Centra gdje se smještaju korisnici Centra - muškarci,

(3) Korisnici Centra - porodice mogu biti smještene u odvojene prostorije Centra u cilju osiguranja porodičnog zajedništva i prava na privatnost.

(4) Korisnik Centra može biti smješten odvojeno od ostalih u slijedećim okolnostima:

a) kada to nužno zahtijeva zdravstveno stanje tog ili drugih lica;

b) kada to korisnik Centra zahtijeva radi vlastite zaštite, a po odobrenju upravnika Centra; ili

c) kada korisnik Centra predstavlja ozbiljnu prijetnju redu u Centru, a pod uslovima propisanim u članu 78. ovog Pravilnika.

Član 29.
(Smještaj maloljetnog lica)

(1) Odluku o tome da li će maloljetno lice biti smješteno u Centar donosi nadležni organ u prisustvu roditelja ili staratelja maloljetnog lica.

(2) Smještaj maloljetnog lica u Centar vrši se pod nadzorom roditelja, staratelja ili organa starateljstva.

(3) Smještaj maloljetnog lica bez pratnje u Centar, vrši se ako je to u najboljem interesu maloljetnog lica.

(4) Maloljetno lice u Centru boravi odvojeno od punoljetnih lica s kojima ne čini porodicu.

(5) Za maloljetno lice u Centru se omogućava prilagođena ishrana, te prema mogućnostima kapaciteti za odmor, igru i obrazovanje prikladni uzrastu maloljetnih lica.

Član 30.
(Smještaj korisnika narušenog zdravlja)

(1) Korisnici Centra narušenog fizičkog i mentalnog zdravlja smještaju se odvojeno od ostalih tako da su pod kontrolom medicinskog osoblja.

(2) O smještaju iz stava (1) ovog člana odlučuje ljekar Centra.

POGLAVLJE IV. SANITARNO-HIGIJENSKI I DRUGI USLOVI SMJEŠTAJA


Član 31.
(Standardi sobe)

(1) Sobe u kojima je smješteno više lica moraju biti dovoljno prostrane da osiguravaju svakom korisniku Centra najmanje četiri kvadratna metra prostora, odnosno najmanje deset kubnih metara prostora. Sobe u kojima je smješteno po jedno lice moraju imati površinu od najmanje sedam metara kvadratnih.

(2) Sobe moraju imati dovoljno velike prozore koji omogućuju ulaz svježeg zraka i prirodne svjetlosti koja će osigurati korisniku Centra čitanje pod prirodnim svjetlom u uobičajenim uslovima.

(3) Umjetno osvjetljenje sobe mora zadovoljavati adekvatne tehničke standarde.

(4) Temperatura u sobama za smještaj ne smije biti niža od 18°C.

Član 32.
(Sanitarni čvor i pitka voda)

(1) Korisniku Centra mora se omogućiti da u svako doba ima pravo na neometanu upotrebu sanitarnog čvora (toaleta) i pitke vode.

(2) Ako se u sobi za smještaj više od jednog korisnika Centra nalazi sanitarni čvor (toalet), onda on mora biti odvojen pregradnim zidom koji korisniku Centra osigurava potpunu zaštitu privatnosti prilikom korištenja.

Član 33.
(Prozračivanje i pušenje)

(1) Sobe se moraju redovno prozračivati, a vrijeme otvaranja prozora definiše se Kućnim redom.

(2) Pušenje u sobama je zabranjeno. Kućnim redom se određuje prostor i vrijeme u kojem je dopušteno pušenje.

Član 34.
(Raspored po sobama)

(1) Raspored korisnika Centra po sobama vrši službeno lice koje ovlasti upravnik Centra.

(2) Lice iz stava (1) ovog člana, dužno je da svakog dana obiđe korisnike Centra i sve prostorije koje koriste korisnici Centra.

(3) Obilazak iz stava (2) ovog člana neradnim danima vrši dežurni Centra.

Član 35.
(Krevet i posteljina)

(1) Svaki korisnik Centra u sobi mora imati poseban krevet, s presvučenom spužvom, jednim jastukom, posteljinom te noćnim ormarićem.

(2) Posteljinu sačinjavaju: jastučnica, dva čaršafa i dva ili više pokrivača po potrebi.

(3) Čaršafi i jastučnice obavezno se mijenjaju svakih petnaest dana, a po potrebi i češće.

Član 36.
(Odjeća i obuća)

(1) Korisnik Centra ima pravo da nosi svoju odjeću i obuću, a koja je u skladu sa Kućnim redom.

(2) Korisniku Centra koji nema svoje rublje, odjeću ili obuću prikladnu klimatskim uslovima, a nema sredstava da ih nabavi, to se osigurava od strane Centra.

Član 37.
(Higijena prostorija boravka)

(1) Korisnik Centra je obavezan svakodnevno održavati higijenu prostorija u kojima boravi i koje koristi.

(2) Korisnik Centra dužan je čuvati inventar i prostorije od oštećenja.

(3) Korisnicima Centra mora se omogućiti da u prostoru kruga Centra izvrše istresanje prašine iz pokrivača jednom u petnaest dana, o čemu se brinu službena lica Centra.

Član 38.
(Lična higijena)

(1) Korisnik Centra svakodnevno treba održavati ličnu higijenu uključujući i uredno održavanje odjeće i obuće, u skladu sa Kućnim redom.

(2) Korisnicima Centra osigurava se svakog dana dovoljna količina tople vode za održavanje lične higijene.

(3) Korisnicima Centra osiguravaju se sredstva za ličnu higijenu.

(4) Korisnicima Centra sa posebnim potrebama, na preporuku ljekara Centra, osiguravaju se dodatna sredstva za ličnu higijenu.

(5) Vrsta i količina sredstava za ličnu higijenu iz st. (3) i (4) ovog člana propisuje se Kućnim redom.

(6) Korisnicima Centra se omogućava svakodnevno brijanje, a šišanje najmanje jednom u 30 dana ako to korisnici žele ili ako zbog zdravstvenih razloga medicinsko osoblje ne odredi drugačije.

(7) Upravnik Centra može odobriti korisniku Centra korištenje vlastitog aparata za brijanje, ako u Centru za to postoje tehničke mogućnosti.

(8) Korisnicima Centra omogućava se pranje najmanje jednom dnevno.

Član 39.
(Kontrola higijene po sobama)

(1) Ljekar Centra ili zdravstveni radnik zadužen za higijenu u Centru vrši kontrolu higijene u sobama (prostora, opreme, posteljine, odjeće i obuće) jednom sedmično, te poduzima odgovarajuće mjere u cilju otklanjanja uočenih nedostataka, što se detaljnije propisuje instrukcijom koju donosi direktor Službe.

(2) Lica iz stava (1) ovog člana vode posebnu evidenciju o svakoj izvršenoj kontroli soba, u koju se unosi: koje i kada vršio kontrolu, zatečeno stanje i mjere koje su poduzete ili koje je potrebno poduzeti u cilju otklanjanja uočenih nedostataka.

Član 40.
(Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i krečenje)

(1) Dezinfekcija i dezinsekcija prostora, opreme i instalacija Centra vrše se, po pravilu, tromjesečno.

(2) Deratizaciju u Centru obavljaju nadležne službe, u skladu sa propisima koji reguliraju tu materiju.

(3) Krečenje soba vrši se po potrebi.

Član 41.
(Korištenje TV prijemnika i druge elektronske opreme)

(1) Korisnicima Centra, u skladu sa mogućnostima Centra, omogućava se pravo na upotrebu TV prijemnika.

(2) Instalacija kojom se vrši napajanje TV prijemnika električnom energijom treba daje tako podešena da službeno lice iz hodnika može, u svako doba, izvršiti prekid napajanja TV prijemnika električnom energijom.

(3) Kućnim redom propisuje se način i vrijeme korištenja TV prijemnika.

(4) Korisniku Centra nije dopušteno koristiti lični TV prijemnik niti bilo koji drugi aparat za prenošenje i distribuciju zvuka ili slike (tranzistor, kamera, videorekorder, play station, računar i sl.).

POGLAVLJE V. PREHRANA KORISNIKA CENTRA


Član 42.
(Vlastita prehrana)

(1) Korisnik Centra ima pravo da se hrani o svom trošku u okviru Centra ili da mu se hrana donosi o njegovom trošku, a u skladu sa mogućnostima Centra.

(2) Ako se korisniku Centra na njegov zahtjev svakodnevno donosi hrana, Centar je dužan osigurati higijenske i sigurnosne uslove u proceduri prijema hrane. Pregledu hrane obavezno prisustvuje i lice koje je hranu donijelo.

(3) Hrana koja se donosi korisniku Centra o njegovom trošku, donosi se jedanput dnevno u količini koja odgovara normalnim dnevnim potrebama tog lica u vrijeme koje odredi upravnik Centra.

(4) U slučaju spora koja je količina hrane potrebna, upravnik Centra konsultuje ljekara Centra.

(5) O prijemu hrane vodi se posebna evidencija u koju se unosi: datum i vrijeme prijema hrane, ko je hranu donio, vrsta i količina donesene hrane.

(6) Za nabavku hrane i drugih artikala u smislu ovog člana Služba može zaključiti ugovor s određenim dobavljačem. Vrsta hrane i drugih artikala, kao i način njihove dostave definiše se Kućnim redom. Donošenje hrane od strane fizičkih lica nije dozvoljeno.

(7) Korisnicima Centra zabranjeno je primati, nabavljati i uživati alkohol ili opojna sredstva. Ukoliko korisniku Centra posjetilac dostavi alkohol, alkohol se vraća posjetiocu, a ako je primljen putem pošte uništava se o čemu se sastavlja službena zabilješka. Ako se radi o opojnim sredstvima ona se neće vratiti pošiljaocu niti će se uništiti, već će se obavijestiti direktor Službe koji će obavijestiti policiju.

Član 43.
(Držanje namirnica u sobi)

(1) Korisnik Centra u sobi ne može držati hranu ili namirnice podložne kvarenju.

(2) Ako se prilikom redovne kontrole soba utvrdi da određena hrana ili namirnice nisu više za upotrebu, takve namirnice se uništavaju.

(3) U slučaju iz stava (2) ovog člana sastavlja se poseban zapisnik koji potpisuju korisnik Centra i službeno lice Centra.

Član 44.
(Dnevni obroci)

(1) Korisniku Centra, koji se ne hrani o svom trošku, osiguravaju se tri dnevna obroka, u vremenu koje se određuje Kućnim redom.

(2) Prilikom pripremanja odnosno usluživanja obroka vodi se računa o vjeroispovijesti korisnika Centra, kao i o posebnim potrebama korisnika Centra uzrokovanim njegovim zdravstvenim stanjem ili godinama života.

(3) Dnevni obroci trebaju biti hranjivi i pripremljeni u dovoljnoj količini.

(4) Hrana treba sadržavati potrebne količine bjelančevina, masti, vitamina i ugljikohidrata, a sastoji se od hljeba, mesa, variva, povrća, voća, začina i drugih namirnica za ishranu.

(5) Najmanje jedan od tri dnevna obroka mora biti topli obrok.

(6) Energetska vrijednost obroka korisnika Centra propisuje se Kućnim redom.

Član 45.
(Pregled hrane)

(1) Hrana koja se priprema u Centru mora zadovoljavati sve propisane standarde.

(2) Ako hranu dostavlja vanjski dobavljač, on mora ispunjavati sve uslove za bavljenje tom poslovnom djelatnošću.

(3) Lica zadužena za pripremanje hrane dužna su od svakog pripremljenog ili dostavljenog jela ostaviti, u posebnoj posudi, manju količinu hrane kako bi, prema potrebi, mogla biti pregledana i nakon završenog obroka.

(4) Uzorci hrane iz stava (3) ovog člana čuvaju se u posebnom frižideru 72 sata.

Član 46.
(Jelovnik)

(1) Korisnici Centra dobivaju dnevne obroke prema jelovniku koji za svakih sedam dana unaprijed, na prijedlog kuhara ili ekonoma, odobrava upravnik Centra.

(2) Jelovnik mora biti izvješen na vidnom mjestu koje je svakodnevno dostupno korisniku Centra.

(3) Uz saglasnost upravnika Centra, na prijedlog ljekara ili kada to zahtijevaju prehrambene potrebe korisnika Centra, može se izvršiti promjena odobrenog jelovnika.

Član 47.
(Posebna prehrana iz zdravstvenih razloga)

Oboljelim korisnicima Centra i trudnicama kojima je iz zdravstvenih razloga potrebna posebna prehrana, hrana se osigurava prema prijedlogu ljekara Centra, a u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Član 48.
(Obilazak kuhinje)

(1) Ljekar Centra je dužan da najmanje jednom sedmično, a medicinski tehničar svaki dan, obiđu kuhinju i provjere higijenske uslove i način pripremanja hrane.

(2) Zapažanja i nalazi o obilasku kuhinje unose se u knjigu kontrole kuhinje i o tome se izvještava upravnik Centra.

(3) Uposleni u kuhinji moraju obavljati redovan sanitarni pregled.

Član 49.
(Postupanje u slučaju odbijanja hrane)

(1) Ako korisnik Centra odbije primati hranu, ovlašteno službeno lice o tome odmah pismeno obavještava upravnika Centra koji obavještava direktora Službe.

(2) Korisnik Centra koji odbija jesti smješta se odvojeno, svakodnevno ga kontroliše ljekar Centra i sve bitne promjene njegovog zdravstvenog stanja unosi u zdravstveni karton, o čemu pismeno izvještava upravnika Centra.

(3) Ako usljed odbijanja hrane budu ugrožene vitalne funkcije korisnika Centra, o poduzimanju neophodnih medicinskih mjera ili mogućeg premještanja u specijalizovanu medicinsku ustanovu, bez pristanka korisnika Centra, odluku donosi ljekar Centra.

(4) Odluku iz stava (3) ovog člana ljekar Centra donosi uz prethodnu saglasnost upravnika Centra i direktora Službe.

POGLAVLJE VI. MEDICINSKA POMOĆ KORISNICIMA CENTRA


Član 50.
(Medicinska pomoć)

(1) Tokom boravka u Centru korisnik ima pravo na medicinsku pomoć.

(2) Troškove medicinske pomoći nadoknađuje korisnik Centra, kroz osiguranja ili neposredno. Ako takva naknada nije moguća, ovi se troškovi nadoknađuju kao i ostali troškovi prihvata i smještaja u Centru.

(3) Korisnik Centra može pristupiti ljekarskom pregledu u radno vrijeme ljekara Centra.

(4) Ako korisnik Centra ima zdravstvenih problema izvan radnog vremena ljekara Centra, može se obratiti dežurnom službenom licu koje će poduzeti dalje mjere i radnje, što se detaljnije propisuje instrukcijom koju donosi direktor Službe.

Član 51.
(Potreba dodatne medicinske pomoći)

(1) Po procjeni ljekara korisniku Centra se omogućava i zdravstveni tretman u zdravstvenoj ustanovi izvan Centra.

(2) Trudnicama se osiguravaju uslovi za porođaj u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.

Član 52.
(Posjeta drugog ljekara)

(1) Korisnik Centra može zahtijevati posjetu drugog ljekara ako plati nastale troškove.

(2) Dolazak drugog ljekara u Centar omogućava se uz konsultacije sa ljekarom Centra.

(3) Ljekar Centra dužan je o posjeti drugog ljekara pismeno obavijestiti upravnika Centra.

(4) Ljekar Centra prisustvuje svim pregledima koje obavlja drugi ljekar.

Član 53.
(Usluge u mjesnoj zdravstvenoj ustanovi)

(1) Ako je korisnik Centra nezadovoljan pruženim zdravstvenim uslugama u krugu Centra, na njegov zahtjev mu se i o vlastitom trošku, a uz odobrenje upravnika Centra, takve usluge mogu pružiti u mjesnoj zdravstvenoj ustanovi.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana korisnika Centra prvo pregleda ljekar Centra i daje svoje mišljenje o opravdanosti zahtjeva, o čemu pismeno obavještava upravnika Centra.

(3) Pružanju zdravstvenih usluga iz stava (1) ovog člana prisustvuje ljekar Centra ili drugi zdravstveni radnik iz Centra.

Član 54.
(Upućivanje u vanjsku zdravstvenu ustanovu)

(1) Upućivanje korisnika Centra na liječenje u zdravstvenu ustanovu izvan Centra vrši ljekar Centra i o tome obavještava upravnika Centra. Upravnik Centra je dužan poduzeti neophodne mjere kako bi se osiguralo da korisnik Centra koji je upućen u vanjsku zdravstvenu ustanovu i dalje bude pod sigurnim nadzorom, što se detaljnije propisuje instrukcijom koju donosi direktor Službe.

(2) U hitnim slučajevima, kada je ugrožen život korisnika Centra i kada mu nije moguće pružiti odgovarajuću pomoć u Centru, glavni dežurni Centra može uputiti korisnika Centra u mjesnu zdravstvenu ustanovu i dalje postupati po uputama ljekara, o čemu odmah usmeno obavještava upravnika Centra i o tome sastavlja službenu zabilješku.

(3) U slučaju iz st. (1) i (2) ovog člana, upravnik Centra odmah obavještava direktora Službe.

(4) Osiguranje korisnika Centra na liječenju u zdravstvenoj ustanovi izvan Centra vrše službenici osiguranja Centra.

(5) U slučaju iz stava (4) ovog člana, kada to sigurnosni razlozi zahtijevaju, pomoć ovlaštenim službenicima osiguranja Centra može pružiti policija, o čemu na prijedlog upravnika Centra odlučuje direktor Službe.

(6) Služba može potpisati protokol o saradnji sa određenim zdravstvenim ustanovama u svrhu liječenja korisnika Centra.

Član 55.
(Vanjska nabavka lijekova)

(1) Korisnik Centra ima pravo da o svom trošku nabavlja lijekove ili da ih prima od porodice ili drugih lica, uz prethodno odobrenje ljekara Centra.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana nabavljeni lijekovi se čuvaju na odgovarajućem mjestu u Centru, a korisnik Centra ih koristi prema uputi specijaliste i pod kontrolom ljekara Centra.

Član 56.
(Vanjska nabavka medicinskih pomagala)

Korisnik Centra ima pravo da o svom trošku nabavlja ortopedska pomagala, proteze i naočale, uz prethodno odobrenje ljekara Centra.

Član 57.
(Prosljeđivanje i čuvanje medicinske dokumentacije)

(1) Medicinsko osoblje Centra osigurava da medicinska dokumentacija korisnika Centra bude proslijeđena u drugu specijalizovanu ustanovu u slučaju prelaska korisnika Centra u tu ustanovu.

(2) Medicinska dokumentacija korisnika Centra arhivira se i čuva 10 godina od dana njegovog napuštanja Centra.

Član 58.
(Nadzor zbog samoubilačkih nagona)

(1) Ljekar Centra pismeno obavještava upravnika Centra kada sumnja da korisnik Centra ima samoubilačkih nagona.

(2) U slučajevima iz stava (1) ovog člana, na prijedlog ljekara Centra, korisnik Centra stavlja se pod poseban nadzor, toliko dugo koliko postoji sumnja iz stava (1) ovog člana.

(3) Tokom posebnog nadzora korisnik Centra uživa prava predviđena ovim Pravilnikom i to: kretanje na otvorenom prostoru, komunikacija s licima izvan institucije, vjerska prava i druga prava.

(4) Korisnik Centra koji se stavlja pod poseban nadzor o tome se pismeno obavještava odlukom koju donosi upravnik Centra.

(5) Korisnik Centra ima pravo prigovora na odluku upravnika Centra, direktoru Službe o kojem se rješava u roku od sedam dana. Prigovor ne odlaže izvršenje odluke,

Član 59.
(Obavještavanje u slučaju oboljenja i teže ozljede)

(1) Ako korisnik Centra teže oboli, zadobije teže ozljede ili bude premješten u specijalizovanu zdravstvenu instituciju zbog psihičkog poremećaja, upravnik Centra o tome bez odgode pismeno obavještava direktora Službe. O nastaloj situaciji direktor Službe pismeno obavještava:

a) supružnika ili drugog člana porodice korisnika Centra ili

b) drugo lice na koje je korisnik Centra uputio.

(2) U slučaju ozljede koja se može dovesti u vezu s počinjenim krivičnim djelom, upravnik Centra dužan je pismeno obavijestiti direktora Službe, koji je dužan obavijestiti policiju.

POGLAVLJE VII. BORAVAK NA OTVORENOM PROSTORU


Član 60.
(Boravak na otvorenom prostoru)

(1) Korisniku Centra osigurava se boravak na otvorenom prostoru Centra (u daljem tekstu: šetnja) svakog dana u sedmici, najmanje dva sata dnevno, u terminima koji se odrede Kućnim redom.

(2) Šetnja se u normalnim vremenskim uslovima izvodi isključivo na posebnom prostoru u krugu Centra, namijenjenom za tu svrhu (u daljem tekstu: šetalište).

(3) Na šetalištu korisnici Centra mogu šetati, sjediti ili upražnjavati sportske aktivnosti koje šetalište omogućava.

(4) Tokom šetnje korisnici Centra slobodno međusobno komuniciraju na način da ne narušavaju red, mir i druga pravila discipline u Centru.

(5) Šetnja korisnika Centra vrši se pod stalnim nadzorom ovlaštenih službenika Centra, a može se uskratiti iz sigurnosnih razloga.

(6) U slučaju da korisnici Centra za vrijeme šetnje narušavaju pravila discipline Centra (galama, svađa, tuča, glasan razgovor sa drugim korisnicima Centra koji se nalaze u sobama, odbijanje naređenja službenih lica, ugrožavanje opće sigurnosti u Centru ili slično) šetnja lica koja narušavaju disciplinu se prekida, a ovlašteni službenik Centra o tome sačinjava službenu zabilješku.

Član 61.
(Pravila za zajedničku šetnju)

(1) Na šetnju se, u pravilu, izvode zajedno samo korisnici Centra iste kategorije iz člana 3. stava (4) ovog Pravilnika.

(2) U šetnji zajedno ne smiju biti lica čiji bi zajednički boravak prilikom šetnje mogao štetno uticati na održavanje reda i mira u Centru.

(3) U slučaju iz stava (2) ovog člana svakog dana na početku radnog vremena službeno lice koje ovlasti upravnik Centra sastavlja spisak korisnika Centra koji tog dana mogu zajedno izlaziti u šetnju.

(4) Ovlašteni službenik Centra koji je nadležan za šetnju, evidenciju obavljene šetnje vodi u posebnoj knjizi u koju se unose slijedeći podaci: datum obavljene šetnje, od koliko do koliko sati su korisnici Centra iz pojedine sobe boravili u šetnji, koji korisnik Centra i zbog čega nije boravio u šetnji, posebne primjedbe o svim značajnijim događanjima za vrijeme šetnje i potpis ovlaštenog službenika Centra.

(5) Službeno lice koje ovlasti upravnik Centra, a neradnim danom glavni dežurni Centra, dužno je da svakog dana po završetku šetnje prekontroliše knjigu evidencije obavljene šetnje i svojim potpisom potvrdi da je kontrola knjige izvršena.

Član 62.
(Šetnja po preporuci ljekara)

(1) Kada to zdravstveni razlozi zahtijevaju, a po preporuci ljekara Centra, korisniku Centra može se omogućiti boravak u šetnji duže od dva sata.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, šetnja se izvodi u skladu sa čl. 60. i 61. ovog Pravilnika.

POGLAVLJE VIII. KOMUNIKACIJA SA LICIMA IZVAN CENTRA I PUNOMOĆNIKOM


Član 63.
(Posjete)

(1) Korisnici Centra imaju pravo primati posjete jednom sedmično ili u izuzetnim situacijama u cilju rješavanja statusnih pitanja i više puta sedmično, uz saglasnost upravnika Centra.

(2) Sve posjete iz stava (1) ovog člana moraju biti odobrene od upravnika Centra i najavljene 24 sata prije namjeravane posjete, a u izuzetnim situacijama iz stava (1) ovog člana taj rok može biti i kraći.

(3) Lica koja dolaze u posjetu korisnicima Centra moraju imati pisani poziv od strane korisnika Centra, kojeg odobrava upravnik Centra.

(4) Posjeta korisnicima Centra obavlja se u posebnoj prostoriji. Vrijeme trajanja posjete određuje se Kućnim redom.

(5) Upravnik Centra može dozvoliti da posjete korisnicima Centra traju duže od vremena određenog Kućnim redom, a naročito u slučajevima kada je to u interesu porodičnih odnosa.

(6) Ovlašteni službenik Centra koji vrši nadzor nad obavljanjem posjete može prekinuti posjetu ako korisnik Centra ili posjetilac koristi posjetu na način koji bi mogao biti štetan za svrhu stavljanja stranca pod nadzor ili svojim ponašanjem narušava disciplinu, kućni red, sigurnost Centra ili opću sigurnost.

(7) U slučaju iz stava (6) ovog člana usmeno se obavještava upravnik Centra. Ako je posjeta prekinuta zbog postojanja dokaza da je posjeta korištena na način koji bi mogao biti štetan za svrhu stavljanja stranca pod nadzor, sigurnost Centra ili opću sigurnost, upravnik Centra o tome pismeno obavještava direktora Službe.

Član 64.
(Posjete predstavnika DKP-a, međunarodnih i nevladinih organizacija)

(1) Korisnik Centra može primati posjete diplomatskog ili konzularnog predstavnika države čiji je državljanin ili države koja štiti interese njegove države u skladu sa međunarodnim pravom.

(2) Predstavnik međunarodne ili nevladine organizacije koja štiti interese korisnika Centra ima pravo, u skladu sa Kućnim redom, posjećivati korisnika Centra, a u skladu sa Protokolom o saradnji sa Ministarstvom iz člana 5. ovog Pravilnika.

(3) Posjete iz st. (l) i (2) ovog člana obavljaju se u posebnoj prostoriji u krugu Centra.

(4) Trajanje posjeta iz st. (1) i (2) ovog člana nije ograničeno.

(5) Posjete iz st. (1) i 2) ovog člana nadzire ovlašteni službenik osiguranja Centra. Nadzor obuhvata samo sigurnosni aspekt i službenik ne može slušati razgovor tokom posjete.

(6) Posjete iz st. (1) i (2) ovog člana mogu se obavljati u vremenskom periodu određenom Kućnim redom. Upravnik Centra preporučuje licima iz st. (1) i (2) ovog člana da takve posjete najave unaprijed, ali će dozvoliti i obavljanje posjeta koje nisu najavljene kada je to neophodno.

Član 65.
(Sloboda dopisivanja)

(1) Korisnik Centra može se o svom trošku dopisivati s licima izvan Centra, putem uobičajene pošte ili. telefaksa (u daljnjem tekstu: pošta).

(2) Centar je dužan korisniku Centra predati svu poštu zaprimljenu na njegovo ime ili poštu za slanje poslati na traženu adresu, na dan kada dođe u posjed te pošte.

(3) Na pošiljke koje korisnik Centra šalje izvan Centra, službeno lice Centra stavlja štambilj sa oznakom "PRIMLJENO", datum, vrijeme prijema i potpis.

(4) Nikakva prepiska od strane korisnika Centra ne smije se otvarati niti kontrolisati bez prisustva korisnika Centra.

(5) Pisma se mogu otvarati i pregledati samo u prisustvu korisnika Centra i samo ako upravnik Centra, na osnovu sigurnosne procjene, ima razlog za sumnju da ona sadrže tekst ili predmete čija je namjera da:

a) osujete svrhu stavljanja stranca pod nadzor,

b) budu iskorišteni za pripremu ili počinjenje prekršaja ili krivičnog djela, ili

c) ugroze red i sigurnost u Centru ili šire.

(6) Osoblje Centra ne smije otvarati prepisku između korisnika Centra i domaćih ili stranih sudova.

Član 66.
(Nabavka sredstava za dopisivanje)

(1) Centar omogućava korisniku Centra da o svom trošku nabavlja sredstva za dopisivanje podizanjem vlastitog novca iz člana 24. stava (2) ovog Pravilnika, što se detaljnije određuje Kućnim redom.

(2) Centar besplatno osigurava papir i pisaća sredstva za podnošenje molbi, žalbi i pritužbi, uključujući prigovore na uslove boravka u Centru, organima vlasti BiH ili nadležnim međunarodnim organizacijama.

(3) Ako korisnik Centra nema novčanih sredstava, Centar mu omogućava da podnese molbu, žalbu, pritužbu ili druge podneske nadležnom organu kojem se obraća radi zaštite svojih prava.

Član 67.
(Zabrana korištenja mobitela)

Korisnik Centra nema pravo da posjeduje mobilni aparat, a oduzeti mobilni aparati se čuvaju u skladu sa članom 24. ovog Pravilnika.

Član 68.
(Redovni telefonski razgovori s porodicom)

(1) Korisnik Centra ima pravo o svom trošku obavljati telefonske razgovore sa javne telefonske govornice instalirane u Centru, a u skladu sa Kućnim redom.

(2) Iz sigurnosnih razloga ili kada se procijeni da korisnik Centra obavljanjem telefonskih razgovora može ometati svrhu stavljanja stranca pod nadzor, korisniku Centra se može ograničiti ili zabraniti upotreba telefona dok ne prestanu razlozi za ograničenje, odnosno zabranu.

(3) Obavljanje telefonskog razgovora korisnika Centra, vrši se pod nadzorom ovlaštenog službenika Centra. Nadzor obuhvaća samo sigurnosni aspekt i službenik ne može slušati razgovor korisnika Centra.

(4) Ako korisnik Centra ne obavlja telefonski razgovor na način propisan ovim članom ili ako se osnovano posumnja da korisnik Centra telefonski razgovor koristi na način kojim se ugrožava sigurnost Centra, ovlašteni službenik Centra prekida telefonski razgovor i o tome odmah usmeno obavještava upravnika Centra.

Član 69.
(Komunikacija s punomoćnikom)

(1) Korisnik Centra ima pravo slobodnog i neometanog razgovora sa punomoćnikom, u skladu sa ovim Pravilnikom. Razgovori sa punomoćnikom mogu se obavljati u vrijeme određeno Kućnim redom. Upravnik Centra preporučuje punomoćnicima da takve razgovore najave unaprijed, ali će dozvoliti i obavljanje razgovora koji nisu najavljeni, kada je to neophodno.

(2) Razgovor korisnika Centra i punomoćnika obavlja se u posebnoj prostoriji u krugu Centra.

(3) Trajanje razgovora iz stava (2) ovog člana nije ograničeno.

(4) Razgovor korisnika Centra i punomoćnika nadzire ovlašteni službenik Centra. Nadzor obuhvata samo sigurnosni aspekt i službenik ne može slušati razgovor korisnika Centra i pravnog zastupnika.

Član 70.
(Primanje novca)

(1) Korisnik Centra ima pravo primiti novac putem pošte ili prilikom posjete.

(2) Novac korisnika Centra čuva se kao njegov depozit i uvodi u evidenciju depozita korisnika Centra.

(3) Korisnik Centra ima pravo trošiti novac iz svog depozita za nabavku hrane i predmeta za ličnu upotrebu (higijenske potrepštine, knjige, štampa, rublje, odjeća, obuća).

(4) Namirnice i predmete iz stava (3) ovog člana korisnik Centra može držati kod sebe u sobi i to u količini i dimenzijama koje ne ometaju boravak u sobi i ne remete Kućni red.

(5) Korisnik Centra može uzimati novac iz depozita u gotovini samo po odobrenju upravnika Centra i u iznosu koji je određen Kućnim redom.

(6) Direktor Službe može zabraniti ili ograničiti korisniku Centra trošenje novca sa depozita ako je novac protivpravno stečen. Zabrana ili ograničenje mogu biti samo privremeni do odgovarajućeg sudskog postupka.

Član 71.
(Primanje paketa)

(1) Korisnik Centra ima pravo prijema paketa,

(2) Vrijeme, način prijema, kontrole i uručivanja paketa određuje se Kućnim redom.

POGLAVLJE IX. ZADOVOLJAVANJE VJERSKIH POTREBA


Član 72.
(Posjete vjerskih službenika)

(1) Korisnik Centra može primati vjerske službenike radi zadovoljavanja svojih vjerskih i duhovnih potreba, u skladu sa članom 63. ovog Pravilnika.

(2) Posjete iz stava (1) ovog člana obavljaju se u prostorijama za posjete ili u posebnoj prostoriji uređenoj samo za tu namjenu ako takva prostorija postoji u Centru.

(3) Posjete iz stava (1) ovog člana obavljaju se pod nadzorom ovlaštenog službenika Centra. Nadzor obuhvata samo sigurnosni aspekt i službenik ne može slušati razgovor korisnika Centra i predstavnika vjerske zajednice.

Član 73.
(Izražavanje vjerskih potreba)

(1) Ako u Centru ne postoji posebna prostorija za zadovoljavanje vjerskih potreba, korisnik Centra može vjerski obred (molitvu) obavljati u sobi.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana ne smije se remetiti red, disciplina i opća sigurnost u Centru, niti vrijeđati vjersko ili nacionalno osjećanje drugih korisnika Centra.

POGLAVLJE X. ODRŽAVANJE REDA I DISCIPLINE


Član 74.
(Pridržavanje pravila)

(1) Korisnici Centra dužni su se pridržavati ovog Pravilnika i Kućnog reda i postupati u skladu s upozorenjima i naredbama ovlaštenih službenih lica.

(2) U Centru nije dopušteno:

a) narušavanje Kućnog reda i mira na način da se uznemiravaju ili ometaju ostala lica koja se nalaze u Centru (vika, svađa, tuča i sl.);

b) pušenje, osim u za to određenoj prostoriji;

c) unošenje i konzumiranje alkohola, unošenje i uživanje opojnih droga te igranje igara za novac;

d) izlazak iz soba za smještaj u ostale prostorije nedolično odjeven;

e) fizičko, psihičko i spolno nasilje te rasna, vjerska, nacionalna ili politička netrpeljivost;

f) ulazak licima muškog spola u sobe i krilo sanitarnog čvora koje koriste lica ženskog spola i obratno;

g) unošenje hrane i pića u sobe izvan odredaba ovog Pravilnika;

h) nepotrebno zadržavanje u ulaznom holu i na stepeništu;

i) ulazak i boravak u sobe drugih korisnika Centra; ili

j) unošenje i posjedovanje stvari i predmeta koji predstavljaju prijetnju po sigurnost Centra i korisnika Centra.

(3) Korisnicima Centra strogo je zabranjeno da ulaze u prostor kuhinje, skladišta i ostale prostorije koje nisu određene za njihov boravak.

Član 75.
(Rasvjeta)

Rasvjeta u prostorijama za boravak korisnika Centra isključuje se u vrijeme određeno Kućnim redom.

Član 76.
(Mjera određivanja pojačanog nadzora)

(1) Ako se korisnik Centra ponaša protivno ovom Pravilniku ili Kućnom redu, ne poštuje upozorenja i naredbe ovlaštenih službenika Centra, pokuša bijeg iz Centra ili onemogućava izvršenje obaveze napuštanja države, upravnik Centra može donijeti odluku o određivanju mjere pojačanog nadzora.

(2) Mjera pojačanog nadzora iz stava (1) ovog člana može obuhvatati:

a) zabranu posjedovanja gotovog novca;

b) pojačani nadzor u određenim prostorijama, ili

c) usamljenje izdvojenim smještanjem u posebnu prostoriju do 10 dana.

(3) Upravnik Centra ukida mjeru pojačanog nadzora iz stava (2) ovog člana kada se ustanovi da više ne postoje razlozi zbog kojih je određena.

Član 77.
(Odbrana i prigovor)

(1) U postupku ispitivanja odgovornosti korisnika Centra, korisnik Centra ima pravo da izloži svoju odbranu.

(2) Prigovor na odluku upravnika Centra iz člana 76. ovog Pravilnika može se podnijeti u roku od tri dana od dana prijema odluke. Prigovor se podnosi direktoru Službe koji o prigovoru odlučuje u roku od sedam dana od dana prijema prigovora. Prigovor ne odlaže izvršenje odluke.

Član 78.
(Prava korisnika Centra izdvojenih u posebnu prostoriju)

(1) Za vrijeme usamljenja izdvojenim smještanjem u posebnu prostoriju iz člana 76. stava (2) tačke c) ovog Pravilnika, korisniku Centra se obezbjeđuju higijenski i zdravstveni uslovi, kao i šetnja u trajanju od dva sata dnevno na otvorenom.

(2) Ljekar Centra svakodnevno posjećuje korisnika Centra u periodu dok je izdvojen u posebnu prostoriju.

Član 79.
(Odgovornost za počinjenu štetu)

Korisnik Centra odgovara za počinjenu materijalnu štetu.

Član 80.
(Počinjenje krivičnog djela za vrijeme boravka u Centru)

Ako korisnik Centra za vrijeme boravka u Centru počini krivično djelo, upravnik Centra ili ovlašteno službeno lice Centra dužno je o tome usmeno obavijestiti policiju i direktora Službe, a prema korisniku Centra se određuje mjera pojačanog nadzora.

POGLAVLJE XI. RAD KORISNIKA CENTRA


Član 81.
(Rad na zahtjev korisnika Centra)

(1) Korisniku Centra se na njegov zahtjev, a po odobrenju upravnika Centra može dozvoliti da obavlja pojedine poslove u Centru, prema mogućnostima Centra.

(2) Rad korisnika Centra obavlja se pod nadzorom ovlaštenog službenika Centra.

(3) Rad korisnika Centra ne smije ugroziti sigurnost drugih korisnika i službenih lica Centra, kao ni sigurnost samog Centra.

Član 82.
(Pitanja vezana za rad korisnika Centra)

Pitanja vezana za rad korisnika Centra iz člana 81. ovog Pravilnika uređuje pravilnikom direktor Službe.

POGLAVLJE XII. IZVOĐENJE KORISNIKA IZ CENTRA I NAPUŠTANJE CENTRA


Član 83.
(Izvođenje korisnika iz Centra radi vođenja pravnog postupka)

(1) Korisnik Centra može se privremeno izvesti iz Centra samo na osnovu pisanog naloga suda ili drugog nadležnog organa ili poziva Suda BiH koji vodi postupak u vezi s korisnikom Centra.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, upravnik Centra posebnom naredbom reguliše način primopredaje korisnika Centra između ovlaštenih službenika Centra i sudske policije ili policijskog organa.

(3) Za kretanje korisnika Centra, do predaje ovlaštenim službenim licima sudske policije ili policijskog organa, odgovorna su ovlaštena službena lica Centra.

(5) Prilikom izvođenja iz Centra korisnik Centra mora biti što manje izložen javnosti i zaštićen odgovarajućim mjerama od uvreda, znatiželje i publiciteta u bilo kojem obliku, što se detaljnije propisuje instrukcijom direktora Službe.

Član 84.
(Napuštanje Centra)

(1) Korisnik Centra napušta Centar kada se osiguraju uslovi za njegovo udaljenje iz BiH ili kada se steknu drugi uslovi za napuštanje Centra u skladu sa Zakonom ili Zakonom o azilu ("Službeni glasnik BiH", broj 11/16).

(2) Korisniku Centra osigurava se prevoz iz Centra do graničnoga prelaza preko kojeg je predviđeno da napusti BiH.

(3) Prevoz vrše ovlaštena lica Službe. Kada je neophodno podršku mogu pružiti druge organizacione jedinice Ministarstva ili policije u skladu sa Zakonom.

(4) Prilikom prevoza iz stava (2) ovog člana, korisnik Centra mora biti što manje izložen javnosti i zaštićen odgovarajućim mjerama od uvreda, znatiželje i publiciteta u bilo kojem obliku, što se detaljnije propisuje instrukcijom direktora Službe.

Član 85.
(Napuštanje Centra prije proteka i po proteku vremena određenog rješenjem)

(1) Korisnik Centra može napustiti Centar prije ptoieka vremena određenog rješenjem o stavljanju stranca pod nadzor odnosno rješenjem o produženju nadzora ukoliko su ispunjeni uslovi za njegov povratak.

(2) Korisniku Centra se može odobriti napuštanje Centra i prije vremena određenog rješenjem o stavljanju stranca pod nadzor odnosno rješenjem o produženju nadzora kada se značajno izmjene razlozi koji su bili osnov za stavljanje tog lica pod nadzor.

(3) Napuštanje Centra iz stava (2) ovog člana može odobriti samo nadležni organ koji je donio rješenje o stavljanju stranca pod nadzor, odnosno rješenje o produženju nadzora.

(4) U slučaju iz stava (1) ovog člana korisnik Centra može biti sproveden u pratnji ovlaštenih lica Službe do graničnog prelaza preko kojeg je predviđeno da stranac napusti BiH.

(5) Korisnik Centra može napustiti Centar po isteku vremena određenog rješenjem o stavljanju stranca pod nadzor, odnosno po isteku vremena određenog rješenjem o produženju nadzora.

Član 86.
(Smrt korisnika Centra)

(1) Ako korisnik Centra premine za vrijeme boravka u Centru, upravnik Centra bez odgode usmeno obavještava direktora Službe koji će odmah usmeno obavijestiti policiju i posredstvom Ministarstva vanjskih poslova diplomatsko ili konzularno predstavništvo zemlje porijekla.

(2) Direktor Službe bez odgode pismenim putem obavještava supružnika ili drugog člana porodice korisnika Centra ili drugo lice na koje je korisnik Centra bio uputio, ukoliko se nalaze na teritoriji BiH.

(3) Posmrtni ostaci korisnika Centra predaju se njegovoj porodici, odnosno nadležnom licu ili nadležnom organu.

(4) Ako posmrtni ostaci ne budu preuzeti niti se dogovori drugačije, korisnik Centra sahranjuje se na mjesnom groblju.

(5) Na troškove sahrane se primjenjuje odredba člana 3. stava (5) ovog Pravilnika.

(6) U slučaju smrti korisnika Centra koja se može dovesti u vezu sa krivičnim djelom upravnik Centra dužan je odmah usmeno obavijestiti policiju i direktora Službe.

(7) U roku od 48 sati od utvrđene smrti korisnika Centra za vrijeme boravka u Centru, upravnik Centra sastavlja izvještaj u vezi s okolnostima smrti te ga dostavlja direktoru Službe.

Član 87.
(Postupak prilikom napuštanja Centra)

(1) Neposredno prije napuštanja Centra vrši se identifikacija i pretres korisnika Centra i njegovih ličnih stvari.

(2) Prije napuštanja Centra korisnik Centra dužan je razdužiti imovinu Centra s kojom je bio zadužen, u ispravnom stanju. U slučaju oštećenja zadužene imovine nastala šteta se nadoknađuje iz novčanih sredstava korisnika Centra deponovanih u Centru.

(3) Korisniku Centra predaju se oduzete stvari, novac i dragocjenosti koje su se nalazile na čuvanju u Centru, izuzev predmeta koji mogu ugroziti život i zdravlje lica i osim novca kojim se nadoknađuje eventualna šteta iz stava (2) ovog člana, troškovi boravka u Centru kao i troškovi povratka.

(4) Predaju odnosno prijem stvari iz stava (3) ovog člana pismeno potvrđuju ovlašteni službenik Centra i korisnik Centra, i to na poleđini potvrde o oduzetim stvarima koja je korisniku Centra bila uručena prilikom prihvata u Centar.

(5) Prilikom otpusta korisnika Centra od njega se uzima pisana izjava o tome ima li bilo kakvih potraživanja od Centra.

(6) Ako korisnik Centra odbije potpisati potvrdu o prijemu stvari iz stava (4) ovog člana, potvrdu potpisuju dva ovlaštena službenika Centra.

(7) Svu imovinu ili novac, za koju se ne izvrši potraživanje nakon godinu dana od dana izlaska korisnika iz Centra ili nakon smrti korisnika Centra, zapisnički utvrđuje komisija koju formira direktor Službe i po prijedlogu komisije ista se uništava, prodaje ili usmjerava za dobrobit svih korisnika Centra.

POGLAVLJE XIII. PRELAZNE 1 ZAVRŠNE ODREDBE


Član 88.
(Nadzor nad primjenom ovog Pravilnika)

Nadzor nad radom Centra i nadzor nad primjenom ovog pravilnika vrši Ministarstvo.

Član 89.
(Donošenje propisa)

Svi akti za koje postoji obaveza donošenja po osnovu ovog Pravilnika, donose se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, ukoliko ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

Član 90.
(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o standardima funkcionisanja i drugim pitanjima značajnim za rad Imigracionog centra ("Službeni glasnik BiH", broj 105/08).

Član 91.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 130/16
20. juna 2016. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.