Podzakonski akti

Pravilnik o registrovanju biometrijskih karakteristika stranaca ("Sluzbeni glasnik BiH", broj 55/16)

19.9.2016

Službeni glasnik BiH, broj 55/16

Na osnovu člana 131. stav (1) i člana 142. stav (1) tačka f) Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15), člana 80. stav (3) Zakona o azilu ("Službeni glasnik BiH", br. 11/16 i 16/16), čl. 4. i 14. stav (1) alineja 8) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13) i člana 16. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), Ministarstvo sigurnosti donijelo je


PRAVILNIK


O REGISTROVANJU BIOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA STRANACA


POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupanje prilikom uzimanja biometrijskih karakteristika stranaca, rokovi čuvanja, pohranjivanje, korištenje, pristup, prenos, te mehanizmi zaštite biometrijskih podataka.

Član 2.
(Upotreba roda)

Svi izrazi u ovom Pravilniku dati u jednom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene.

Član 3.
(Uzimanje biometrijskih podataka)

Pod uzimanjem biometrijskih podataka, u smislu ovog Pravilnika, podrazumijeva se uzimanje fotografije i otisaka prstiju, kao i potpisa pomoću odgovarajućih tehničkih sredstava.

Član 4.
(Organi nadležni za uzimanje biometrijskih podataka)

(1) Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: MVP) nadležno je za uzimanje biometrijskih podataka u postupku izdavanja vize u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: DKP BiH) i u postupku podnošenja zahtjeva za odobrenje boravka u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH) putem DKP-a BiH.

(2) Granična policija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Granična policija BiH) nadležna je za uzimanje biometrijskih podataka u postupku izdavanja vize na granici.

(3) Služba za poslove sa strancima (u daljem tekstu: Služba) nadležna je za uzimanje biometrijskih podataka: u postupku u kojem se utvrđuje identitet stranca ili od stranca koji nezakonito boravi ili kojem je izrečena mjera protjerivanja iz BiH ili mjera stavljanja pod nadzor ili je u postupku izdavanja potvrde o ostanku, kao i od stranca u postupku odobrenja boravka u BiH.

(4) Ministarstvo sigurnosti - Sektor za azil (u daljem tekstu: Sektor za azil) nadležan je za uzimanje biometrijskih podataka u postupku po zahtjevu za azil u BiH.

POGLAVLJE II. SADRŽAJ I NAČIN UZIMANJA BIOMETRIJSKIH PODATAKA


Član 5.
(Uzimanje fotografije)

(1) Uzimanje fotografije vrši se skeniranjem ili snimanjem digitalnom kamerom u momentu podnošenja zahtjeva ili poduzimanja određenih mjera iz člana 4. ovog Pravilnika.

(2) Fotografija mora ispunjavati sljedeće uslove:

a) dimenzija 35x45mm u boji,

b) izoštrena i jasna sa minimalnom rezolucijom 800x600 piksela,

c) prikazuje lice koje direktno gleda u kameru tako da zauzima 70-80% fotografije i jasno prikazuje obje ivice lica,

d) prikazuje prirodne tonove kože,

e) ima odgovarajuću jačinu svjetlosti i kontrast,

f) neutralna na boje,

g) prikazuje otvorene i jasno vidljive oči bez kose preko njih,

h) snimljena sa ravno i svijetlo obojenom pozadinom,

i) snimljena pri univerzalnom osvjetljenju bez sjenki ili odbljeska blica na licu i bez crvenih očiju,

j) snimak mora prikazati oči jasno, bez odsjaja blica na naočalama i bez obojenih sočiva (ako je moguće izbjegavati teške okvire naočala),

k) provjeriti da okviri naočala ne pokrivaju niti jedan dio očiju,

l) bez pokrivala za glavu, osim kada se nose iz religioznih ili medicinskih razloga, ali karakteristike lica od početka brade do vrha čela, kao i obje ivice lica moraju biti jasno prikazane.

Član 6.
(Uzimanje otisaka prstiju)

(1) Uzimanje otisaka prstiju vrši se pomoću odgovarajućih tehničkih sredstava.

(2) Ako lice nema prsta ili je vrh prsta povrijeđen, uzima se otisak narednog prsta i to sljedećim redosljedom: palac, kažiprst, srednji prst, domali, mali, a ako nema jedne ruke uzima se otisak drugog prsta druge ruke.

(3) Za svaku ruku, ukoliko je prst povrijeđen ili nedostaje, uzima se otisak drugog prsta iste ruke. Ako svi prsti jedne ruke daju otisak lošeg kvaliteta, uzima se otisak prsta sa najboljim rezultatom.

(4) Otisci prstiju se ne uzimaju od lica, ako to zbog medicinskih razloga koji nisu privremeni, nije moguće ili od lica od kojih se fizički ne mogu uzeti otisci prstiju.

(5) U slučajevima iz st. (2), (3) i (4) ovog člana, na poleđini zahtjeva ili obrasca, službeno lice upisuje podatak sa kojih prstiju su uzeti otisci, odnosno da uzimanje otiska nije moguće, sa kratkim obrazloženjem, što svojim potpisom potvrđuje.

(6) U slučaju privremene nemogućnosti davanja otisaka prstiju, stranac je dužan dati otiske prstiju u prvom narednom postupku.

(7) Otisci prstiju od maloljetnika uzimaju se u prisustvu roditelja ili staratelja.

Član 7.
(Uzimanje potpisa)

(1) Uzimanje potpisa vrši se, u pravilu, pomoću table za digitalizaciju potpisa. Potpis mora biti originalan, svojeručan, treba minimalno sadržavati puno ime ili puno prezime stranca. Pod pojmom originalan potpis podrazumijeva se potpis koji stranac koristi ili ima namjeru koristiti u pravnom prometu.

(2) Ako je stranac nepismen ili uzimanje potpisa nije moguće iz drugih objektivnih razloga, na obrascu na mjestu predviđenom za potpis upisuje se oznaka XX, a službeno lice na poleđini zahtjeva navodi razloge nemogućnosti uzimanja potpisa i to potvrđuje svojim potpisom.

Član 8.
(Biometrijski podaci koji se uzimaju u postupku izdavanja vize)

(1) Stranac koji podnosi zahtjev za vizu dužan je DKP-u BiH ili Graničnoj policiji BiH omogućiti uzimanje fotografije, otisaka 10 prstiju koji se uzimaju s ravno položenih prstiju, te potpisa.

(2) Ako su biometrijski podaci već uzeti kao dio prethodnog zahtjeva za izdavanje vize koji je vođen prije manje od 59 mjeseci, isti se kopiraju u okviru formi aktuelnog postupka, osim ako postoji opravdana sumnja u identitet stranca ili ako ranije uzeti biometrijski podaci nisu bili uzeti u skladu sa propisanim uslovima.

(3) Ako se u aktuelnom postupku ne može odmah utvrditi da su biometrijski podaci uzeti u razdoblju manjem od 59 mjeseci od datuma pokretanja novog postupka, od stranca se zahtijeva ponovno davanje njegovih biometrijskih podataka.

(4) Otisci prstiju se ne uzimaju od:

a) djece koja su mlađa od 12 godina,

b) čelnika države i vlade i članova nacionalne vlade u pratnji bračnog druga, članova njihovih službenih delegacija ako su ih BiH ili međunarodne organizacije pozvale u službenu svrhu, ili

c) vladara ili drugih visokih članova kraljevske porodice, ako su ih BiH ili međunarodne organizacije pozvale u službenu svrhu.

Član 9.
(Biometrijski podaci koji se uzimaju u postupku odobrenja boravka)

(1) Stranac koji podnosi zahtjev za odobrenje boravka u BiH, dužan je DKP-u BiH ili Službi omogućiti uzimanje fotografije i otisaka dva prsta, te potpisa.

(2) Otisci prstiju i potpis ne uzimaju se od djece koja su mlađa od šest godina.

Član 10.
(Biometrijski podaci koji se uzimaju u postupku izricanja mjera prema strancima)

(1) Stranac kojem se utvrđuje identitet ili koji nezakonito boravi u BiH ili kojem je izrečena mjera protjerivanja ili mjera stavljanja pod nadzor ili je u postupku izdavanja potvrde o ostanku, dužan je omogućiti Službi uzimanje fotografije, otisaka 10 prstiju, te potpisa.

(2) Otisci prstiju i potpis ne uzimaju se od djece koja su mlađa od 14 godina.

Član 11.
(Biometrijski podaci tražitelja azila)

(1) Stranac koji podnosi zahtjev za azil u BiH dužan je Sektoru za azil omogućiti uzimanje fotografije, otisaka 10 prstiju koji se uzimaju rolanjem, te potpisa.

(2) Otisci prstiju i potpis ne uzimaju se od djece koja su mlađa od 14 godina.

Član 12.
(Obrazac)

Otisci prstiju iz čl. 8., 9., 10. i 11. ovog Pravilnika mogu se prikazati na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 1.

POGLAVLJE III. ROKOVI ČUVANJA I POSTUPANJE SA PODACIMA


Član 13.
(Rokovi čuvanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja vize)

(1) Biometrijski podaci uzeti u postupku po zahtjevu za izdavanje vize, čuvaju se pet godina.

(2) Rok čuvanja biometrijskih podataka iz stava (1) ovog člana računa se od datuma isteka roka važenja vize.

Član 14.
(Rokovi čuvanja biometrijskih podataka u postupku po zahtjevu za odobrenje boravka)

(1) Biometrijski podaci uzeti u postupku po zahtjevu za odobrenje privremenog boravka, ako je privremeni boravak odobren, čuvaju se trajno.

(2) Biometrijski podaci uzeti u postupku po zahtjevu za odobrenje stalnog boravka, ako je stalni boravak odobren, čuvaju se trajno.

(3) Biometrijski podaci uzeti u postupku po zahtjevu za odobrenje privremenog boravka, ako je privremeni boravak odbijen, čuvaju se trajno.

(4) Biometrijski podaci uzeti u postupku po zahtjevu za odobrenje stalnog boravka, ako je stalni boravak odbijen, čuvaju se trajno.

Član 15.
(Rokovi čuvanja biometrijskih podataka u postupcima izricanja mjera)

Biometrijski podaci uzeti u postupku utvrđivanja identiteta ili izricanja mjere protjerivanja iz BiH ili mjere stavljanja pod nadzor ili u postupku izdavanja potvrde o ostanku, čuvaju se trajno.

Član 16.
(Rokovi čuvanja biometrijskih podataka u postupku azila)

Biometrijski podaci uzeti u postupku po zahtjevu za azil, čuvaju se trajno.

Član 17.
(Promjena, ranije brisanje i blokiranje podataka)

(1) Biometrijski podaci uzeti u skladu sa ovim Pravilnikom, evidentiraju se u Centralnoj bazi podataka o strancima i u pravilu se ne mijenjaju do isteka rokova čuvanja, osim ako su u međuvremenu nastupile trajne fizičke promjene koje zahtijevaju njihovu izmjenu.

(2) U slučaju da stranac prije isteka roka iz člana 14. ovog Pravilnika, stekne državljanstvo BiH, biometrijski podaci koji se odnose na njega se brišu.

(3) U slučaju da se strancu iz člana 11. ovog Pravilnika prizna status izbjeglice u BiH, biometrijski podaci koji se odnose na njega, se blokiraju tri godine nakon dodijeljenog statusa.

(4) U slučaju da se dodijeljeni status izbjeglice ukine ili prestane, blokirani biometrijski podaci iz stava (3) ovog člana, koji se odnose na njega, se deblokiraju.

(5) U slučaju da priznata izbjeglica stekne državljanstvo BiH, biometrijski podaci koji se odnose na priznatu izbjeglicu se brišu.

Član 18.
(Postupanje sa podacima)

(1) Biometrijski podaci unose se u službene evidencije iz člana 128. stav (2) Zakona o strancima i člana 80. stav (1) tačka a) Zakona o azilu i pohranjuju u Centralnu bazu podataka o strancima.

(2) Pristup, korištenje, prenos i mehanizmi zaštite biometrijskih podataka propisani su Pravilnikom o Centralnoj bazi podataka o strancima.

POGLAVLJE IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 19.
(Prestanak važenja propisa)

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o registrovanju biometrijskih karakteristika stranaca ("Službeni glasnik BiH", broj 62/14).

Član 20.
(Stupanje na snagu i primjena)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Odredbe koje se odnose na Zakon o strancima primjenjivaće se od donošenja odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine iz člana 122. stav (7) Zakona o strancima.

Broj 06-02-1-7868/15
14. jula 2016. godine
Sarajevo


Ministar
Dragan Mektić, s. r.

Obrazac 1