Novosti

Akcioni plan suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini za period od 2016. do 2019. godine

16.2.2016

Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je na 37. sjednici održanoj 30.12.2015.godine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo  Akcioni plan suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini za period od 2016. do 2019. godine,.

Akcioni plan strateški je usmjeren na unapređenje sistema podrške za borbu protiv trgovine ljudima u BiH, na efikasno krivično gonjenje trgovine ljudima i povezane zločine, na preveniranje trgovine ljudima smanjenjem rizika i efikasnu zaštitu i pomoć žrtvama trgovine ljudima te na jačanje partnerstva i saradnje između aktera uključenih u suprotstavljanje trgovine ljudima.

Riječ je o sveobuhvatnom i multidisciplinarnom planu u čiju realizaciju su uključeni nadležni organi na državnom, entitetskom, kantonalnom i nivou Brčko Distrikta BiH.