Struktura ureda

Koordinacijske strukture

16.2.2016

Odlukom o procedurama i načinu koordinacije aktivnosti na sprečavanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini i uspostavljanju funkcije Državnog koordinatora, Vijeće ministara BiH je 2003. godine, u cilju provođenja zajedničke politike i procedura nadležnih organa u oblasti sprečavanja trgovine ljudima kao i efikasne koordinacije aktivnosti u nadležnosti različitih institucija, uspostavilo funkciju državnog koordinatora. Državni koordinator je zadužen za koordinaciju aktivnosti u vezi sa trgovinom ljudima sa relavantnim domaćim i međunarodnim institucijama, organizacijama, kao i usmjeravanje aktivnosti i uspostavljanje kontakata sa ostalim ministarstvima na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta, a po potrebi i drugih lokalnih organa. Koordinator organizuje i inicira sastanke sa organizacijama i institucijama uključenim u sprečavanje trgovine ljudima te inicira prikupljanje relevantnih informacija i priprema izvještaj za Bosnu i Hercegovinu, a posebno o praćenju realizacije Akcionog plana na sprečavanju trgovine ljudima kao i provođenja drugih aktivnosti u vezi sa tim koje utvrdi Vijeće ministara BiH.

Nadležnosti Ministarstva sigurnosti BiH u borbi protiv trgovine ljudima i zaštite stranih žrtava trgovine ljudima proizlaze i iz Zakona o strancima, Zakona o boravku i kretanju stranaca i azilu i njegovog provedbenog akta – Pravilnika o zaštiti stranaca žrtava trgovine ljudima, kojim se utvrđuju pravila i standardi u postupanju, kao i druga pitanja u vezi sa prihvatom, oporavkom i povratkom stranaca žrtava trgovine ljudima. S obzirom na svakodnevnu uključenost u aktivnosti borbe protiv trgovine ljudima i pružanja pomoći i zaštite žrtvama trgovine, službenici Ministarstva su često u prilici raditi na identifikaciji i upućivanju žrtava trgovine ljudima te usko sarađivati sa drugim institucijama i organizacijama uključenim u referalni mehanizam za postupanje sa žrtvama trgovine.

U provođenju zakona i propisa, Ministarstvo sigurnosti BiH i državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne migracije u okviru aktivnosti usmjerenih na suzbijanje i otklanjanje uzroka i posljedica trgovine ljudima dužni su čuvati profesionalnu tajnu jer neovlaštenim objelodanjivanjem podataka nanosi se šteta žrtvi trgovine ljudima, te se protiv osobe koja odaje ove podatke može pokrenuti postupak za naknadu nanesene štete. U skladu sa spomenutom оdlukom Vijeća ministara BiH, Ministarstvo, odnosno Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima, nadležno je za uspostavljanje i održavanje koordinacije sa predstavnicima nadležnih institucija i ovlaštenih organizacija, prikupljanje podataka i pripremu odgovarajućih izvještaja o trgovini ljudima u BiH, koordiniranje i saradnju na pripremi programa obuke i edukacije.

Sve aktivnosti koje se realiziraju od strane Odsjeka obavljaju se u skladu sa državnim Akcionim planom; Zakonu o strancima, Zakonom o boravku i kretanju stranaca, Pravilnikom o zaštiti stranaca žrtava trgovine ljudima, Pravilima o zaštiti žrtava i svjedoka žrtava trgovine ljudima državljana Bosne i Hercegovine, kao i svom ostalom domaćom i međunarodnom legislativom. Osnovna funkcija državnog koordinatora je koordinacija ukupnih aktivnosti, prikupljanje informacija o problemu trgovine ljudima u BiH; informiranje Vijeća ministara BiH o ovim problemima; priprema odgovarajućih preporuka; međunarodna, regionalna i saradnja sa nadležnim institucijama i nevladinim organizacijama uključenih u ove aktivnosti; priprema i revizija Državnog akcionog plana; edukacija i promocija aktivnosti nadležnih ministarstva i institucija koje se odnose na preduzete aktivnosti na suzbijanju trgovine ljudima. Da bi se realizirale aktivnosti planirane Akcionim planom, neophodno je osigurati finansiranje aktivnosti. Subjekti finansiranja su trebali biti država, entiteti i lokalne zajednice, a krajnji cilj je sprečavanje trgovine ljudima i pružanje pomoći žrtvama. Međutim, praksa je pokazala da su aktivnosti koje su se realizirale u proteklom periodu uglavnom finansirane iz sredstava međunarodnih donatora.

Imajući u vidu nadležnosti i uloge institucija na svim nivoima vlasti u BiH te NVO-a aktivnih u borbi protiv trgovine ljudima, a u cilju daljnjeg razvijanja institucionalnih kapaciteta za provođenje pravnog okvira i pružanje adekvatne pomoći i zaštite žrtvama trgovine, u skladu sa članom 22 Pravila o zaštiti žrtava i svjedoka žrtava trgovine ljudima državljana Bosne i Hercegovine uspostavljeni su regionalni monitoring timovi. Pri svom djelovanju, regionalni monitoring timovi postupaju u skladu sa principima i zajedničkim standardima rada koji se odnose na postupak identifikacije, organiziranja zaštite i pomoći, primarne i sekundarne prevencije i ostalih aktivnosti na zaštiti i pomoći žrtvama trgovine i svjedocima žrtvama u BiH koji su utvrđeni Pravilima o zaštiti žrtava i svjedoka žrtava trgovine ljudima državljana Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o zaštiti stranaca žrtava trgovine ljudima.

Svrha regionalnih monitoring timova je uspostavljanje dodatnih kapaciteta za poboljšanje funkcionalnih veza između nadležnih institucija vlasti i NVO-a u BiH koje učestvuju u provođenju aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju trgovine ljudima. Kroz institucionaliziranje međusobnih veza neophodna je saradnja svih subjekata uključenih u suzbijanje trgovine ljudima, posebno onih koji djeluju na regionalnom i lokalnom nivou, imajući u vidu činjenicu da su žrtve trgovine ljudima pripadnici regionalnih i lokalnih zajednica gdje skoro isključivo ostvaruju sva svoja prava i obaveze. Stoga, plansko i usklađeno djelovanje regionalnih i lokalnih institucija i organizacija je neophodno da bi se unaprijedio sistem identifikacije žrtava trgovine ljudima i osigurala njihova odgovarajuća rehabilitacija, reintegracija i resocijalizacija te da bi se djelovalo preventivno na uzroke koji dovode do viktimizacije i reviktimizacije žrtava trgovine ljudima. Kroz djelovanje na regionalnom i lokalnom nivou u velikoj mjeri će se utjecati i na dostizanje odgovarajućih standarda u zaštiti žrtava te na provođenje aktivnosti i postizanje ciljeva Akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini.

 

 

ŠEMA RMT