Odluke

Odluka o dopuni Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u BiH

14.7.2020

Službeni glasnik BiH, broj 44/20

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 19. stav (6) i člana 141. stav (7) tačka a) Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15),Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 12 sjednici, održanoj 14. jula 2020. godine, donijelo jeODLUKU


O DOPUNI ODLUKE O PROPISIVANJU DODATNIH USLOVA ZA ULAZAK STRANACA U BOSNU I HERCEGOVINU


Član 1.

U Odluci o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu ("Službeni glasnik BiH", br. 18/20, 20/20, 27/20, 29/20, 32/20 i 34/20) iza člana 2b., dodaje: se novi član 2c., koji glasi:"Član 2c.
(Ulazak državljana Europske unije i drugih država)(1) Odredbe o zabrani ulaska iz člana 2. ove odluke ne primjenjuju se na državljane zemalja članica Europske unije i zemalja članica Šengenskog sporazuma, kao i na sve strance koji posjeduju višekratnu Šengensku vizu ili vizu zemalja Europske unije ili odgovarajuću dozvolu boravka u zemljama Europske unije i Šengenskog područja, ukoliko posjeduju potvrdu o negativnosti testa na virus SARS-CoV-2, ne stariji od 48 sati do trenutka ulaska u Bosnu i Hercegovinu.

(2) Državljani država iz stava (1) ovog člana, obavezni su pridržavati se i poštovati sva nputstva i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi).

(3) Od odredbe iz stava (1) ovog člana izuzeti su državljani Republike Hrvatske i isti ulaze u skladu sa članom 2b. Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu".


Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu 16. jula 2020. godine u 00:00 sati i ubjavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 127/20

14jula 2020. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajući

Vijeća ministara BiH

Dr.Zoran Tegeltija, s.r.
Nagrada UN-a za javnu službu