Odluke

Odluka o statusu stranaca za vrijeme važenja Odluke o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesrece na teritoriji BiH

14.7.2020

Službeni glasnik BiH, broj 44/20

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa Odlukom o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 18/20), na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 12, sjednici održanoj 14. jula 2020. godine, donijelo jeODLUKU


O STATUSU STRANACA ZA VRIJEME VAŽENJA ODLUKE O PROGLAŠENJU NASTANKA STANJA PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom propisuje se postupanje prema strancima koji imaju regulisan status u Bosni i Hercegovini za vrijeme važenja Odluke o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 18/20).


Član 2.
(Upotreba roda)

Svi izrazi u ovoj odluci dati u jednom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene.


Član 3.
(Stranci na koje se odnosi ova odluka)

(1) Stranac neće trpiti posljedice za podnošenje zahtjeva za odobrenje ili produženje privremenog ili stalnog boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine, za period izbivanja iz Bosne i Hercegovine ili period u kojem stranac nije nastanjen u Bosni i Hercegovini za otkaz privremenog ili stalnog boravka u Bosni i Hercegovini, te za period izbivanja iz Bosne i Hercegovine u postupku odobrenja stalnog boravka u Bosni i Hercegovini, a sve to za vrijeme važenja Odluke o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine.

(2) Stranac koji je u vrijeme stupanja na snagu Odluke o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine imao zakonit boravak u Bosni i Hercegovini neće trpiti posljedice zbog nezakonitog ostanka na teritoriji Bosne i Hercegovine ukoliko je to rezultat primjene Odluke o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine i mjera donesenih u vezi sa tom odlukom.

(3) Stranac iz stava (2) ovog člana dužan je napustiti Bosnu i Hercegovinu u roku od 30 dana od dana prestanka važenja Odluke o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine.

(4) Ova odluka se ne primjenjuje na strance koji su iskazali namjeru za podnošenje zahtjeva za azil ili su u postupku azila u Bosni i Hercegovini.


Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 129/20
14. jula 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

 
Nagrada UN-a za javnu službu