Arhiva

ODLUKA O NAJMANJEM IZNOSU SREDSTAVA POTREBNOM ZA IZDRŽAVANJE STRANCA ZA VRIJEME NAMJERAVANOG BORAVKA U BOSNI I HERCEGOVINI

11.5.2017

Službeni glasnik BiH, broj 95/16

Na osnovu člana 40. stav (2) i člana 141. stav (2) Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, na 84. sjednici, održanoj 29. novembra 2016. godine, donijelo je 


ODLUKU 


O NAJMANJEM IZNOSU SREDSTAVA POTREBNOM ZA IZDRŽAVANJE STRANCA ZA VRIJEME NAMJERAVANOG BORAVKA U BOSNI I HERCEGOVINI 


Član 1. 
(Predmet Odluke) 

Ovom odlukom utvrđuje se najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH) i sredstava za izlazak iz zemlje, uključujući i sredstva potrebna za zdravstvenu zaštitu stranca, za 2017. godinu. 

Član 2. 
(Upotreba roda) 

Izrazi u ovoj odluci koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene. 

Član 3. 
(Iznos sredstava) 

(1) Najmanji iznos sredstava iz člana 1. ove odluke kojima stranac mora raspolagati kod ulaska u BiH za 2017. godinu je 150,00 KM ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka u BiH. 

(2) Posjedovanje sredstava iz stava (1) ovog člana dokazuje se na način propisan članom 23. Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15). 

Član 4. 
(Stupanje na snagu) 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 289/16
29. novembra 2016. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.