Arhiva

Pravilnik o putnom listu za strance

10.1.2011

Na osnovu člana 29. stav 2. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu ("Sl. glasnik BiH", broj:29/03), člana 4. i 14. stav 1. alineja 8 Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BIH", broj:5/03) i člana 16. Zakona o upravi Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", broj:32/02) Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
d o n o s i:

P R A V I L N I K
O PUTNOM LISTU ZA STRANCE

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Pravilnikom o putnom listu za strance (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuje se: izgled i sadržaj obrazaca Prijave o gubitku ili uništenju ili iz drugih razloga neupotrebljivosti putne isprave, Potvrde o gubitku ili uništenju ili iz drugih razloga neupotrebljivosti putne isprave, Putnog lista za strance i Zahtjeva za izdavanje putnog lista za strance, način izdavanja putnog lista za strance, organ nadležan za izdavanje putnog lista za strance, opravdani razlozi izdavanja putnog lista za strance, dokazi kojima se opravdava podnošenje zahtjeva za izdavanje putnog lista za strance, način obezbjeđenja obrazaca kao i organ nadležan za vođenje centralnih evidencija.

Član 2.
(Definicije)

(1) Putni list za strance, u smislu člana 29. stav 1. tačka a) Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu (u daljem tekstu: Zakon) je putna isprava koja važi za jedno putovanje a izdaje se strancu kako bi mu se omogućio odlazak u matičnu državu ili državu u kojoj ima uobičajeno mjesto boravka, pod uslovom da na teritoriji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) nema diplomatskog ili konzularnog predstavništva (u daljem tekstu DKP) države čiji je stranac državljanin, niti na teritoriji BiH postoji DKP druge države koja zastupa njene interese.

(2) Putni list za strance izdaje se strancu čija je važeća putna isprava izgubljena ili uništena ili je iz drugih razloga neupotrebljiva i ne može se zamijeniti u BiH iz razloga propisanih stavom 1. ovog člana.

(3) Stavovi 1. i 2. ovog člana Pravilnika ne primjenjuju se pri izdavanju putnog lista za strance koji ispunjavaju uslove iz člana 29. stav 1. tačka b) Zakona. Uz zahtjev za izdavanje putnog lista za strance potrebno je dostaviti: kopiju identifikacionog dokumenta, izjavu podnosioca zahtjeva da želi dobrovoljan povratak u matičnu državu ili državu u kojoj ima uobičajeno mjesto boravka ili kopiju dokumenta izdatog od nadležnog organa države koja ga prihvata u smislu preseljenja u treću državu, bez odlaganja, nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva u sjedištu.

(4) U slučaju kad se putni list za strance izdaje za odlazak u treću zemlju koja to lice prihvata pod svoju zaštitu, na obrascu Zahtjeva za izdavanje putnog lista za strance evidentira se napomena da se putni list za strance izdaje za odlazak u državu koja pod svoju zaštitu prima ovo lice, uz naznačenje dokumenta izdatog od strane nadležnog organa države koja ga prihvata.

Član 3.
(Nadležni organ)

(1) Putni list za strance izdaje nadležna organizaciona jedinica Ministarstva iz člana 29. stav 3. Zakona, uz predhodnu saglasnost nadležne organizacione jedinice Ministarstva u sjedištu.

(2) Ako je stranac prijavio gubitak ili uništenje ili iz drugih razloga neupotrebljivost putne isprave organizacionoj jedinici Ministarstva, na čijem području ima prijavljeno boravište ili prebivalište, putni list za strance izdaje ta organizaciona jedinica Ministarstva.

(3) U slučaju da je stranac prijavio gubitak ili uništenje ili iz drugih razloga neupotrebljivost putne isprave organizacionoj jedinici Ministarstva, izvan mjesta prijavljenog boravišta ili prebivališta, ta ogranizaciona jedinica strancu izdaje Potvrdu o prijavi gubitka ili uništenja ili iz drugih razloga neupotrebljivosti putne isprave (u daljem tekatstu: Potvrda), shodno članu 9. Pravilnika.

(4) U svim drugim slučajevima organizaciona jedinica Ministarstva, kojoj je prijavljen gubitak ili uništenje putne isprave, nadležna je za izdavanje putnog lista za stranca, u skladu sa procedurom.

II – RAZLOZI ZA IZDAVANJE PUTNOG LISTA ZA STRANCE

Član 4.
(Opravdani razlozi)

Putni list za strance, shodno članu 29. stav 2. Zakona, može se izdati strancu:

a. koji ima odobren boravak u BiH, a država čiji je državljanin nema svoj DKP u BiH niti u BiH postoji DKP druge države koja zastupa njene interese, kako bi mu se omogućio odlazak iz BiH,
b. čija je važnost putne isprave istekla, a država čiji je državljanin nema svoj DKP u BiH niti u BiH postoji DKP druge države koja zastupa njene interese, kako bi mu se omogućio odlazak iz BiH,
c. novorođenom djetetu stranca koji ima odobrenje boravka u BiH, a država čiji je državljanin nema svoj DKP u BiH niti u BiH postoji DKP druge države koja zastupa njene interese, kako bi mu se omogućio odlazak iz BiH,
d. koji ispunjava uslove iz člana 29. stav 1. tačka b) Zakona, a na teritoriju BiH je ušao bez putnog dokumenta, kako bi mu se omogućio povratak u matičnu državu ili u državu u kojoj ima uobičajeno mjesto boravka ili u treću državu koja to lice prihvata,
e. iz drugih razloga koje nadležan organ ocijeni opravdanim.

Član 5.
(Rok)

Putni list za strance izdaje se sa rokom važenja do 30 (trideset) dana.

Član 6.
(Zahtjev za izdavanje putnog lista za strance)

(1) Izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje putnog lista za strance je propisan obrascem " Zahtjev za izdavanje putnog lista za strance" koji je sastavni dio Pravilnika (Obrazac 1).

(2) Zahtjev iz stava 1. ovog člana podnosi stranac ili druge zainteresovane institucije ili ustanove iz BiH nadležnom organu.

Član 7.
(Dokazi)

(1) Uz zahtjev za izdavanje putnog lista za strance, stranac je dužan priložiti dokaze kojima, u smislu člana 29. stav 1. Zakona i člana 4. Pravilnika, opravdava razloge podnošenja zahtjeva za izdavanje putnog lista za strance.

(2) Pod dokazima u smislu stava 1. ovog člana smatraju se:

a) potvrda o prijavi gubitka ili uništenja ili iz drugih razloga neupoterbljivosti putne isprave,
b) dokaz o odobrenju azila ili privremene zaštite,
c) dokaz o odobrenju boravka iz humanitarnih razloga,
d) ovjerena kopija dokumenta o prihvatu od nadležnog organa države koja ih prihvata, odnosno ovjerena kopija rješenja o otpustu iz državljanstva BiH,
e) rješenje o odobrenju boravka u BiH,
f) ovjerenu kopiju putne isprave čija je važnost istekla,
g) izvod iz matične knjige rođenih,
h) ili drugi dokaz kojim opravdava osnovu podnošenja zahtjeva.

(3) Nadležni organ, shodno odredbi člana 29. stav 1.  Zakona i člana 4. Pravilnika, razmatrat će opravdanost zahtjeva na osnovu priloženih dokaza.

(4) Uz zahtjev za izdavanje putnog lista za strance, stranac je dužan dostaviti i dvije fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm.

III – PRIJAVLJIVANJE GUBITKA ILI UNIŠTENJA ILI IZ DRUGIH RAZLOGA NEUPOTREBLJIVOSTI PUTNE ISPRAVE

Član 8.
(Prijavljivanje gubitka ili uništenja ili iz drugih razloga neupotrebljivosti putne isprave)

(1) Gubitak ili uništenje ili iz drugih razloga neupotrebljivost putne isprave stranac prijavljuje nadležnom organu, propisanom članom 3. Pravilnika, bez odlaganja a najkasnije u roku od 24 sata od trenutka saznanja za gubitak ili uništenje ili iz drugih razloga neupotrebljivosti putne isprave.
 
(2) Prijavljivanje iz stava 1. ovog člana, vrši se na obrascu “Prijava o gubitku ili uništenju ili iz drugih razloga neupotrebljivosti putne isprave”, koji je sastavni dio Pravilnika (Obrazac 2.).

(3) Uz obrazac, iz stava 2. ovog člana, stranac je dužan priložiti jednu fotografiju veličine 3,5 x 4,5 cm.

Član 9.
(Potvrda o prijavi gubitka ili uništenja ili iz drugih
razloga neupotrebljivosti putne isprave)

(1) Nadležni organ, nakon što utvrdi identitet stranca, zakonitost njegovog boravka i istinitost navoda, izdat će strancu "Potvrdu o prijavi gubitka ili uništenja ili iz drugih razloga neupotrebljivosti putne isprave"  koja je sastavni dio Pravilnika (Obrazac 3).

(2) Potvrda iz stava 1. ovog člana zamjenjuje stranu putnu ispravu stranca:
a) za odlazak do DKP-a države čiji je stranac državljanin ili za odlazak do DKP-a druge  države koja zastupa njene interese,
b) za boravak u BiH do dobijanja nove putne isprave ili putnog lista države čiji je državljanin, 
c) za boravak u BiH do izdavanja putnog lista za strance u smislu člana 29. stav 1. Zakona i člana 4. Pravilnika.

(3) Nadležni organ dužan je definisati rok važenja potvrde iz stava 1. ovog člana, koji ne može biti duži od 30 dana od dana izdavanja potvrde.

(4) Nadležni organ dužan je na potvrdi, u desnom gornjem uglu, unijeti fotografiju stranca i istu ovjeriti pečatom u lijevom gornjem uglu fotografije.

Član 10.
(Obustavljanje postupka)

(1) Putna isprava čiji je gubitak prijavljen, a koja se u međuvremenu pronađe, vratit će se strancu. Postupak koji je pokrenut na osnovu prijave o gubitku putne isprave obustavit će se.

(2) Strana putna isprava koja je pronađena a ne može se uručiti strancu na čije ime glasi, posredstvom organizacione jedinice Ministarstva u sjedištu, dostavit će se Ministarstvu inostranih poslova BiH radi prosljeđivanja nadležnom organu države koja je izdala putnu ispravu.

Član 11.
(Obrazac Putni list za strance)

(1) Izgled i sadržaj putnog lista za strance je propisan obrascem "Putni list za strance" koji je sastavni dio Pravilnika" (Obrazac 4).
 
(2) Obrazac putnog lista za strance numerisan je serijskim brojčanim oznakama.

IV – OBEZBJEĐENJE, DISTRIBUCIJA I EVIDENCIJA OBRAZACA

Član 12.
(Obezbjeđenje, distribucija i evidencija obrazaca)

(1) Obrasci koji su sastavni dio Pravilnika štampani su na latiničnom i ćiriličnom pismu, na zvaničnim jezicima BiH i na engleskom jeziku, koje obezbjeđuje Ministarstvo sigurnosti i iste distribuira organizacionim jedinicama Ministarstva, na njihov zahtjev.

(2) Organizacione jedinice Ministarstva su u obavezi da kopije prijava i potvrda o prijavi gubitka ili uništenja ili iz drugih razloga neupotrebljivosti putnih isprava kao i kopije svakog pojedinačno izdatog putnog lista za strance ili, eventualno, pogrešno popunjenog putnog lista za strance, dostave organizacionoj jedinici Ministarstva u sjedištu, te da o istima vode evidencije.

(3) Centralnu evidenciju o obrascima, iz stava 2. ovog člana, vodi organizaciona jedinica Ministarstva u sjedištu.

V – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.
(Izmjene,  dopune i tumačenje odredbi Pravilnika)

Izmjene, dopune i tumačenje odredbi  Pravilnika vrši Ministarstvo, u skladu sa Zakonom.

Član 14.
(Stupanje na snagu Pravilnika)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta BiH.


Broj: 01-02-306/04
23.aprila 2004. godine
Sarajevo


M I N I S T A R

Bariša Čolak