Arhiva

Odluka o vizama

27.5.2009

Na osnovu člana 21. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu ("Službeni glasnik BiH", broj 36/08) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 62. sjednici, održanoj 23. oktobra 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
O VIZAMA


Član 1.


Ovom Odlukom propisuju se izuzeća od obaveze pribavljanja viza, vizni režim Bosne i Hercegovine i određuju se države čiji građani mogu ući u Bosnu i Hercegovinu koristeći se dokumentom koji nije pasoš.


Član 2.


Izuzimaju se od obaveze pribavljanja viza za ulazak i boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine do 90 (devedeset) dana stranci koji su državljani sljedećih država:
1.     Andora 
2.     Argentina 
3.     Australija 
4.     Austrija 
5.     Belgija 
6.     Brazil 
7.     Brunei Darussalam 
8.     Bugarska 
9.     Crna Gora 
10.   Češka Republika 
11.   Čile 
12.    Danska 
13.    Estonija 
14.    Finska 
15.    Francuska 
16.    Grčka 
17.    Gvatemala 
18.    Honduras 
19.    Hrvatska 
20.    Irska 
21.    Island 
22.    Izrael 
23.    Italija 
24.    Japan 
25.    Kostarika 
26.    Koreja Republika 
27.    Kanada 
28.    Katar 
29.    Kipar 
30.    Kuvajt 
31.    Letonija 
32.    Lihtenštajn 
33.    Litvanija 
34.    Luksemburg 
35.    Mađarska 
36.    Makedonija 
37.    Malezija 
38.    Malta 
39.    Malteški red 
40.    Meksiko 
41.    Monako 
42.    Nikaragva 
43.    Nizozemska 
44.    Njemačka 
45.    Norveška 
46.    Novi Zeland 
47.    Panama 
48.    Paragvaj 
49.    Poljska 
50.    Portugal 
51.    Rumunija 
52.    Sjedinjene Američke Države 
53.    Salvador 
54.    San Marino 
55.    Singapur 
56.    Slovačka 
57.    Slovenija 
58.    Sveta Stolica 
59.    Srbija 
60.    Španija 
61.    Švedska 
62.    Švicarska Konfederacija 
63.    Turska 
64.    Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske 
65.    Urugvaj 
66.    Venecuela 
Nezahtijevanje vize odnosi se i na nosioce putnih isprava izdatih u posebnim upravnim područjima: 
1.    Hong Kong (Narodne Republike Kine) 
2.    Makao (Narodne Republike Kine) 

Član 3. 


Za strance koji nisu državljani, odnosno nosici putnih isprava izdatih u državama i posebnim upravnim područjima navedenim u članu 2. ove Odluke. 
Nosioci sljedećih posebnih vrsta putnih isprava i s njima izjednačenih putnih dokumenata dužni su pribaviti vize za ulazak na teritoriju Bosne i Hercegovine: 
• putne isprave za izbjeglice koje izdaju države potpisnice Ženevske konvencije o statusu izbjeglica od 28. jula 1951. godine, 
• putne isprave za osobe bez državljanstva koje izdaju države potpisnice Ženevske konvencije o pravnom položaju osoba bez državljanstva, od 28. septembra 1954. godine, 
• putne isprave za strance. 
Zahtijevanje viza odnosi se i na nosioce putnih isprava izdatih od strane Privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu (UNUMIK) i putnih isprava izdatih u slijedećim područjima: 
• Palestinska Samouprava 
• Tajvan, Narodna Republika Kina 


Član 4. 


Izuzetno od odredbi člana 3. ove Odluke, osim ako nije drugačije određeno međunarodnim ugovorom, izuzimaju se od viznog režima za ulazak i boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine do 90 (devedeset) dana nosioci diplomatskih i službenih pasoša sljedećih država: 
1.     Albanija 
2.     Bahrein 
3.     Egipat 
4.      Iran 
5.      Jordan 
6.      Kina 
7.      Kuba 
8.      Oman 
9.      Pakistan 
10.    Ruska Federacija 
11.    Saudijska Arabija 
12.    Tunis 
13.    Ujedinjeni Arapski Emirati 
14.    Ukrajina 

Član 5. 


Izuzetno od odredbi člana 3. ove Odluke, izuzimaju se od viznog režima za ulazak i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine do 90 (devedeset) dana nosioci poslovno-običnih pasoša sljedećih država: 
1. Narodna Republika Kina 

Član 6. 


Izuzetno od odredbi člana 3. ove Odluke, izuzimaju se od viznog režima za ulazak na teritoriju i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine do 90 (devedeset) dana nosioci specijalnih pasoša sljedećih država: 
1.    Egipat 


Član 7. 


Izuzetno od odredbi člana 3. ove Odluke nosioci važećih diplomatskih, službenih ili običnih pasoša, koji su akreditovani pri Diplomatskom protokolu Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i kojima je izdana posebna osobna iskaznica, ne trebaju vizu za ulazak na teritoriju Bosne i Hercegovine. 


Član 8. 


Izuzetno od odredbi člana 3. ove Odluke državljani Ruske Federacije, nosioci običnih pasoša, ne trebaju vizu za ulazak i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine do 30 (trideset) dana, ako posjeduju: 
• ovjereno pozivno pismo fizičke ili pravne osobe, 
• ugovor o pružanju turističkih usluga (vaučer o uplaćenom turističkom aranžmanu) 


Član 9. 


Izuzetno od odredbi člana 3. ove Odluke, nosioci vaeće putne isprave za izbjeglice ili putne isprave za osobe bez državljanstva, izdane u: 
• državama članicama Evropske unije 
• državama potpisnicama Šengenskog sporazuma 
• Andori, Lihtenštajnu, Monaku, San Marinu, Sjedinjenim Američkim Državama, Svetoj Stolici i Švicarskoj Konfederaciji 
ne trebaju vizu za ulazak i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine do 90 (devedeset) dana. 


Član 10. 


Izuzetno od odredbi člana 3. ove Odluke, nosioci važeće putne isprave za strance izdane u: 
• državama članicama Evropske unije 
• državama potpisnicama Šengenskog sporazuma 
• Andori, Lihtenštajnu, Monaku, San Marinu, Sjedinjenim Američkim Državama, Svetoj Stolici i Švicarskoj Konfederaciji 
ne trebaju vizu za ulazak i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine do 90 (devedeset) dana, ako se nosiocu omogućuje povratak u državu koja je izdala putnu ispravu.  


Član 11. 


Nosioci posebnih putnih isprava što ih izdaju Ujedinjeni narodi, odnosno specijalizirane ustanove Ujedinjenih naroda (Laissez-Passer) ne trebaju vizu za ulazak i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine do 90 (devedeset) dana. 


Član 12. 


Državljani slijedećih država mogu ući u Bosnu i Hercegovinu, osim s putnom ispravom i s valjanom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo: 
• države članice Evropske unije 
• države potpisnice Šengenskog sporazuma 
• Andora, Crna Gora, Hrvatska, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica i Švicarska Konfederacija 


Član 13. 


Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o određivanju zemalja čiji su državljani izuzeti od viznog režima prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorije Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 31/01, 33/01, 30/02, 10/03, 41/04, 57/05 i 8/08) i Odluka o priznavanju lične karte državljana potpisnica Šengenskog sporazuma i zemalja Evropske Unije za pasoš prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorije Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 4/03). 


Član 14. 


Odluka stupa na snagu osmog dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 


________________________________________
VM broj 196/08
23. oktobra 2008. godine
Sarajevo 
________________________________________
Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
dr. Nikola Špirić, s. r.