Arhiva

Odluka o izmjeni i dopuni tarife administrativnih taksi

6.10.2009

 

( “Službeni glasnik BiH” broj 3/08)

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03 i 81/06), člana 3. a) Zakona o administrativnim taksama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02, 19/02, 43/04 i 8/06), člana 14. stav 1. alineja 8. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 05/03, 42/03, 26/04, 42/04 i 45/06), a u vezi sa članom 24. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu ("Službeni glasnik BiH", broj 29/03, 4/04 i 53/07) i člana 3. stav 1. i 2. Zakona o Službi za poslove sa strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 54/05), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 30. sjednici održanoj 12. decembra 2007. godine, donijelo je 


ODLUKU 
O IZMJENI I DOPUNI TARIFE ADMINISTRATIVNIH TAKSI
 


Član 1. 


U Tarifi administrativnih taksi ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04 i 8/06) iza TAR. br. 105 dodaje se poglavlje X. sa TAR. brojem 106., koji glasi: 
"X. TAKSE ZA IZDAVANJE OBRAZACA I RADNJE U POSTUPCIMA SA STRANCIMA 


TAR. broj 106. 


a)    Za izdavanje lične karte za stranca 50,00 KM 
b)    Za izdavanje putnog lista za stranca 50,00 KM 
c)    Za izdavanje vize na granici 100,00 KM 
d)    Za izdavanje odobrenja privremenog boravka 100,00 KM 
e)    Za izdavanje odobrenja stalnog boravka 200,00 KM 
f)    Za ovjeru garantnog pisma ili poziva 10,00 KM 
g)    Za prijavu - odjavu i promjenu adrese boravka stranca 5,00 KM 

Napomena: 


Od takse po ovom tarifnom broju za izdavanje odobrenja privremenog boravka i/ili za izdavanje putnog lista za stranca oslobo|eni su stranci: žrtve trgovine ljudima koje imaju odobren privremeni boravak iz humanitarnih razloga u BiH ili stranci kojima je odobren izbjeglički status ili humanitarni boravak zbog primjene principa zabrane vraćanja ili privremeni prihvat u slučajevima masovnog priliva ili stranci koji su odustali od zahtjeva za azil u Bosni i Hercegovini ili stranci koji su u postupku izvr{enja mjere prisilnog udaljenja iz BiH ukoliko njihove troškove snosi Bosna i Hercegovina." 


Član 2. 


Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 168/07
12. decembra 2007. godine
Sarajevo 


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
dr. Nikola Špirić, s. r. 

 

 

 

( “Službeni glasnik BiH” broj 42/08)

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 3a. Zakona o administrativnim taksama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02, 19/02, 43/04 i 8/06), člana 14. stav 1. alineja 8. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06 i 88/07), a u vezi sa članom 24. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu ("Službeni glasnik BiH", broj 29/03, 4/04 i 53/07) i članom 3. st. (1) i (2) Zakona o Službi za poslove sa strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 54/05), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 45. sjednici, održanoj 24. aprila 2008. godine, donijelo je 


ODLUKU 
O IZMJENI TARIFE ADMINISTRATIVNIH TAKSI
 


Član 1. 


U Tarifi administrativnih taksi ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06 i 3/08), u poglavlju X. u TAR. broj 106. tačka g) se briše. 


Član 2. 


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". 


________________________________________
VM broj 61/08
24. aprila 2008. godine
Sarajevo 
________________________________________
Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
dr. Nikola Špirić, s. r. 
________________________________________