Arhiva

Odluka o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini

6.10.2009

("Službeni glasnik BiH" broj 17/09)  

Na osnovu člana 19. stav 7. i člana 158. stav 2. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu ("Službeni glasnik BiH", broj 36/08) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, na 74. sjednici, održanoj 29.01.2009. godine, donijelo je


O D L U K U
O NAJMANJEM IZNOSU SREDSTAVA POTREBNOM ZA IZDRŽAVANJE STRANCA ZA VRIJEME NAMJERAVANOG BORAVKA
U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom utvrđuje se najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini i sredstava za izlazak iz zemlje, uključujući i sredstva potrebna za zdravstvenu zaštitu stranca, za 2009. godinu.


Član 2.
(Iznos sredstava)

Najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati kod ulaska u BiH za 2009. godinu je 150,00KM ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini.

Posjedovanje sredstava dokazuje se na način propisan članom 23. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu.


Član 3.
(Stupanje na snagu Odluke)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku BiH“.


                                                                                                           Predsjedavajući 
                                                                                                        Vijeća ministara BiH
                                                                                                            dr. Nikola Špirić


      VM broj _______/09
_____________ 2009. godine
              Sarajevo