Arhiva

Pravilnik o postupanju kod izdavanja viza u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine i tehničkim pitanjima uslova izdavanja aerodromske tranzitne vize (Viza A) i tranzitne vize (Viza B)

17.8.2009

Na osnovu člana 33. stav 6. člana 44. stav 5. i člana 159. stavova 2. i 3. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu ("Službeni glasnik BiH", broj 36/08), članova 4. i 8. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06 i 88/07) i člana 16. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02), kao i pribavljenog mišljenja Ministarstva sigurnosti BiH, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine donosi 


PRAVILNIK 
O POSTUPANJU KOD IZDAVANJA VIZA U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE I TEHNIČKIM PITANJIMA USLOVA IZDAVANJA AERODROMSKE TRANZITNE VIZE (VIZA A) I TRANZITNE VIZE (VIZA B)
 


A)    OPĆE ODREDBE 


Član 1.
Opće odredbe 


(1)    Ovim se Pravilnikom uređuje postupanje kod izdavanja viza strancima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH), tehnička pitanja uslova izdavanja aerodromske tranzitne vize (Viza A) i tranzitne vize (Viza B) i druga pitanja od značaja za izdavanje viza u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. 
(2)    Ovaj Pravilnik primjenjuje se i na postupanje Ministarstva vanjskih poslova BiH (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i diplomatsko-konzularnih predstavništva BiH u postupku izdavanja vize za kratkoročni boravak (Viza C), kao i vize za dugoročni boravak (Viza D) u slučajevima koji nisu propisani Pravilnikom o izdavanju viza za dugoročni boravak (Viza D) i postupanju kod izdavanja takvih viza ("Službeni glasnik BiH" broj 104/08). 


Član 2.
Nadležnost diplomatsko-konzularnog predstavništva 


(1)    Stranac zahtjev za izdavanje vize podnosi u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH (u daljnjem tekstu: DKP BiH), prema mjestu svog boravišta u inostranstvu. 
(2)    Ako stranac nije državljanin države u kojoj podnosi zahtjev, mora dokazati da ima odobren boravak u toj ili drugoj državi/oblasti iz konzularnog područja nadležnog DKP, osim u slučaju iz članova 3. i 4. Odluke o konzularnom pokrivanju. 


B)    POSTUPANJE KOD IZDAVANJA VIZA U DKP BiH 


Član 3.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje vize 


(1)    Prilikom ličnog podnošenja zahtjeva za izdavanje vize, ovlašteni službenik DKP BiH neposredno utvrđuje identitet stranca i obavlja razgovor s njim. 
(2)    DKP BiH mogu prihvatiti zahtjev za izdavanje vize podnesen bez ličnog prisustva podnosioca zahtjeva, u slučajevima koji se odnose na: 
• nosioce diplomatskih i službenih pasoša/putnih isprava, odnosno nosioce Laissez-Passer Organizacije Ujedinjenih naroda (u daljnjem tekstu: OUN); 
• izdavanje vize zatraženo notom odnosnog ministarstva vanjskih poslova ili DKP-a strane zemlje, OUN-a odnosno njene specijalizovane agencije ili slične organizacije; 
• izdavanje vize članovima nacionalnih sportskih selekcija stranih država, članovima sportskih klubova i udruženja koji sudjeluju na zvaničnim sportskim takmičenjima u BiH, u organizaciji međunarodnih sportskih saveza; 
• izdavanje vize članovima kulturno-umjetničkih društava, ansambala, horova, grupa i sl. za sudjelovanje na kulturno-zabavnim manifestacijama u BiH; 
• ugledne poslovne ili javne ličnosti iz oblasti privrede, politike, nauke, kulture i sporta. 
(3)    Zahtjev za izdavanje vize podnosi se na obrascu zahtjeva za vizu (obrazac broj 1), koji je propisan članom 2. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca ("Službeni glasnik BiH", broj 81/08), najranije (30) trideset, a najkasnije (3) dana prije datuma namjeravanog putovanja. 


Član 4.
Maloljetne i druge poslovno nesposobne osobe 


(1)    Za maloljetne, odnosno poslovno nesposobne osobe, zahtjev za izdavanje vize podnosi zakonski zastupnik ili staratelj i uz zahtjev prilaže: 
a)    izvod iz matične knjige rođenih ili drugi odgovarajući dokument maloljetnog stranca, ako su roditelji zakonski zastupnici, ili 
b)    odluku nadležnog tijela o usvojenju odnosno starateljstvu. 
(2)    Za stranca iz stava 1. ovog člana, koji putuje bez pratnje zakonskog zastupnika, uz zahtjev za izdavanje vize prilaže se ovjerena saglasnost zakonskog zastupnika ili staratelja, koja sadrži: 
a)    lične podatke o zakonskom zastupniku ili staratelju, 
b)    svrhu boravka, 
c)    razdoblje na koje se izdaje saglasnost, 
d)    potpis zakonskog zastupnika ili staratelja. 
(3)    Saglasnost iz stava 2. ovog člana mora biti sačinjena na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH, engleskom ili francuskom jeziku ili priložena na drugom jeziku uz prijevod i ovjeru od ovlaštenog sudskog tumača, a ukoliko nije lično data pred ovlaštenim službenikom DKP-a BiH, potpis zakonskog zastupnika ili staratelja mora biti ovjeren od strane nadležnog tijela. 


Član 5.
Opći uslovi za izdavanje vize 


Uz zahtjev za izdavanje vize stranac je dužan priložiti: 
a)    putnu ispravu, 
b)    jednu fotografiju u boji, veličine 35x45 mm, koja vjerno prikazuje nosioca putne isprave fotografisane osobe, 
c)    dokumentaciju kojom dokazuje svrhu boravka u Bosni i Hercegovini, osigurani smještaj i sredstva za izdržavanje u Bosni i Hercegovini, sredstvo putovanja, namjeru povratka u matičnu zemlju, odnosno mogućnost ulaska u treću zemlju, 
d)    dokaz o uplati konzularne takse. 


Član 6.
Prijemni štambilj 


(1)    Prilikom zaprimanja zahtjeva za izdavanje vize, na kopiju zahtjeva unosi se prijemni štambilj DKP-a. 
(2)    Prijemni štambilj iz stava 1. ovog člana je pravougaonog oblika, veličine 40 x 15 mm i sadrži: 
a)    oznaku "BiH" i naziv grada u kojem se nalazi DKP, 
b)    rubriku "Datum". 


Član 7.
Viza za kratkoročni boravak (Viza C) 


(1)    Viza za kratkoročni boravak (Viza C) izdaje se za jedan ili više ulazaka u BiH. 
(2)    Neprekidan boravak u BiH ni ukupno trajanje više uzastopnih boravaka u BiH, na osnovu vize za kratkoročni boravak (Viza C), ne mogu biti duži od 90 dana u razdoblju od šest mjeseci, počevši od dana prvog ulaska. 
(3)    O izdavanju vize za kratkoročni boravak sa rokom važnosti dužim od jedne godine u skladu sa članom 31. stav 3. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu (u daljnjem tekstu: Zakon) odlučuje Ministarstvo, nakon što pribavi saglasnost Službe za poslove sa strancima (u daljnjem tekstu: Služba).


Član 8.
Svrha boravka 


Svrha boravka kojom se opravdava izdavanje vize ili vize za kratkoročni boravak (Viza C) može se dokazivati sljedećom dokumentacijom: 
a)    pozivnim pismom, 
b)    sudskim ili drugim službenim pozivom kojim se stranac poziva u pravnom postupku koji se vodi u BiH, 
c)    pozivom na takmičenje, upućenim od strane nacionalnih sportskih udruženja organizovanih na državnom nivou ili Olimpijskog komiteta BiH, za učesnike međunarodnog sportskog takmičenja u BiH i osobe u njihovoj pratnji po službenoj dužnosti (treneri, masažeri, medicinsko osoblje, rukovodni radnici sportskog udruženja ili kluba), 
d)    molbom stranog DKP-a u BiH, upućenom posredstvom Ministarstva, 
e)    potvrdom o uplaćenom turističkom aranžmanu, uplaćenom hotelskom ili drugom smještaju, organizovanom turističkom putovanju i sl., 
f)    potvrdom o prijemu na obrazovanje, 
g)    drugom odgovarajućom dokumentacijom na osnovu koje se može razumno zaključiti o svrsi i uslovima namjeravanog boravka u BiH. 

Član 9.
Smještaj 


(l)    Osigurani smještaj može se dokazivati sljedećom dokumentacijom: 
a)    pozivnim pismom, 
b)    odgovarajućom potvrdom iz člana 8. ovog Pravilnika, 
c)    dokazom o najmu ili vlasništvu nekretnine u BiH, 
d)    drugom odgovarajućom dokumentacijom na osnovu koje se može razumno zaključiti o osiguranom smještaju u BiH. 
(2)    Izuzetno, u opravdanim slučajevima, stranac može biti oslobođen od prilaganja dokumentacije o osiguranom smještaju, ako dokaže da ima dovoljno finansijskih sredstava za troškove smještaja i izdržavanja tokom boravka u BiH. 


Član 10.
Sredstva za troškove izdržavanja 


(1)    Osigurana sredstva za troškove izdržavanja tokom boravka u BiH i za povratak u državu iz koje stranac dolazi ili za putovanje u treću državu mogu se dokazivati sljedećom dokumentacijom: 
a)    pozivnim pismom, 
b)    novčanim sredstvima u gotovini, u domaćoj ili stranoj konvertibilnoj valuti, 
c)    sredstvima bezgotovinskog plaćanja (putnički čekovi, kreditne kartice i dr.) općeprihvaćenim od bankarskog sistema BiH, odnosno garancijom banke iz BiH koja priznaje bezgotovinske vidove plaćanja koje stranac posjeduje ili sredstvima koja omogućavaju podizanje novca u BiH, 
d)    odgovarajućom potvrdom o posjedovanju novčanih sredstava ili o redovnim prihodima, 
e)    potvrdom o uplaćenom smještaju ili o organizovanom putovanju, 
f)    drugom odgovarajućom dokumentacijom na osnovu koje se može razumno zaključiti o posjedovanju sredstava za troškove izdržavanja u BiH (isprava o vlasništvu nad nekretninom u BiH na osnovu koje je moguće osigurati sredstva za izdržavanje u periodu planiranog boravka, posjedovanju sredstava po osnovu direktnih stranih ulaganja, proizvodno-tehničke saradnje ili kooperacije i sl.) 
(2)    Smatra se da stranac koji ima radnu dozvolu u BiH zadovoljava uslove koji se odnose na posjedovanje sredstava za izdržavanje. 


Član 11.
Sredstvo putovanja i povratak 


Dokumentacija kojom se dokazuje sredstvo putovanja i povratak u matičnu zemlju može biti: 
a)    povratna putna karta, 
b)    saobraćajna i vozačka dozvola, ako se putuje putničkim vozilom, 
c)    potvrda o zaposlenju, školovanju, ili druga potvrda o socijalnom, odnosno profesionalnom statusu. 


Član 12.
Pozivno pismo 


(1)    Stranac koji svrhu boravka, osigurani smještaj ili posjedovanje sredstava za troškove izdržavanja u BiH dokazuje pozivnim pismom, dužan je uz zahtjev za izdavanje vize priložiti originalno pozivno pismo. 
(2)    Izuzetno, u opravdanim slučajevima, stranac može uz zahtjev za izdavanje vize priložiti fotokopiju pozivnog pisma, ukoliko je originalni primjerak deponovan u Ministarstvu, o čemu je DKP BiH posredstvom Ministarstva službeno obaviješteno. 


Član 13.
Sudski ili drugi službeni poziv 


(1)    Stranac koji dolazi u BiH na sudski ili drugi službeni poziv iz člana 8. stav 1. tačka b) ovog Pravilnika ovlaštenom službeniku DKP BiH stavlja na uvid originalni poziv, a uz zahtjev za izdavanje vize prilaže njegovu kopiju i obavijest, koja sadrži: 
a)    podatke o strancu: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj putne isprave, mjesto izdavanja i rok važnosti putne isprave; 
b)    svrhu dolaska, 
c)    razdoblje u kojem će stranac boraviti u BiH, 
d)    podatke o smještaju stranca u BiH, 
e)    podatke o tome ko snosi troškove boravka stranca u BiH, 
f)    ime i prezime, dužnost (položaj, radno mjesto), adresu i broj telefona osobe za kontakt, od koje se mogu dobiti relevantne obavijesti o strancu. 
(2)    Izuzetno, u opravdanim slučajevima, stranac može uz zahtjev za izdavanje vize priložiti fotokopiju sudskog ili službenog poziva bez stavljanja njegovog originala na uvid ovlaštenom službeniku DKP BiH, ukoliko je orginalni primjerak ili ovjerena kopija deponovana u Ministarstvu, o čemu je DKP BiH posredstvom Ministarstva službeno obaviješteno. 


Član 14.
Vjerodostojnost isprava 


Dokumentacija iz članova 4. i 5. ovog Pravilnika, izuzimajući putnu ispravu, u trenutku podnošenja zahtjeva ne može biti starija od tri (3) mjeseca. 


Član 15.
Prijevod 


Ako ovlašteni službenik, zbog jezika ili pisma na kojem je isprava izdata, nije u mogućnosti nedvojbeno utvrditi sadržaj dokumentacije iz prethodnog člana ovog Pravilnika, može zatražiti prilaganje njezinog ovjerenog prijevoda na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH, engleski ili francuski jezik, prema izboru stranca koji podnosi zahtjev. 


Član 16.
Provjera podataka navedenih u zahtjevu 


(1)    Odgovori na pitanja u obrascu zahtjeva za izdavanje vize moraju biti tačni, potpuni i dosljedni. 
(2)    Trajanje boravka koji se traži mora odgovarati svrsi boravka, te u cjelini mora biti opravdano priloženom dokumentacijom. 


Član 17.
Putna isprava 


(1)    Lice ovlašteno za prijem zahtjeva u DKP BiH, na način uređen međunarodnopravnom praksom i pravilima Ministarstva, provjerava da li je strana putna isprava na koju se traži izdavanje vize uredna i važeća, da li je kompletna i vjerodostojna dokumentacija priložena uz zahtjev za izdavanje vize te da li postoje zakonske smetnje za izdavanje vize. 
(2)    Pod urednom stranom putnom ispravom, podrazumijeva se da nije oštećena, prepravljena, krivotvorena ili lažna, da sadrži sve naznačene listove i da su podaci u njoj čitko napisani, da nema mrlja ili tragova brisanja podataka, da fotografija vjerno pokazuje njezina nosioca i da su eventualne ispravke izvršene od ovlaštenog tijela i ovjerene pečatom i potpisom. 
(3)    Pod važećom stranom putnom ispravom podrazumijeva se da je istu izdao ovlašteni organ, da daje pravo povratka u zemlju koja ju je izdala ili pravo ulaska u treću zemlju, te da je njen rok važenja duži od važenja vize koju stranac traži - minimalno 3 (tri) mjeseca. 
(4)    U slučaju da je podnesen zahtjev za tranzitnom vizom, priložena strana putna isprava mora biti valjana za ulazak u zemlju odredišta, odnosno za prvu sljedeću zemlju u koju se ulazi iz BiH i ako je potrebno, u nju mora biti unesena viza te države. 

Član 18.
Intervju 


(1)    Ovlašteni službenik obavlja razgovor sa podnosiocem zahtjeva za izdavanje vize kako bi se utvrdile sve činjenice relevantne za odlučivanje o zahtjevu. 
(2)    Podnosilac zahtjeva može se pozvati na dodatni razgovor kako bi potkrijepio odnosno opravdao zahtjev dodatnim obavijestima, ako postoji opravdana sumnja u svrhu boravka ili njegovu namjeru povratka. 
(3)    Izuzetno od odredbi stava (1) i (2) ovog člana, razgovor sa podnosiocem zahtjeva za izdavanje vize ne obavlja se u slučaju predviđenim članom 3. stav 2. ovog Pravilnika. 


Član 19.
Dodatna dokumentacija 


Ovlašteni službenik, ako ocijeni potrebnim, može zatražiti i druge isprave kojima će stranac dodatno potkrijepiti svoj zahtjev, kao što su: isprava o vlasništvu nad nepokretnom imovinom u BiH, potvrda poslodavca o upućivanju na službeni put u BiH, potvrda poslodavca o korištenju godišnjeg odmora, potvrda banke o prihodima na računu, potvrda o penzionerskom statusu, potvrda o stalnim izvorima prihoda u zemlji porijekla ili zemlji polaznog odredišta, potvrda o upisanom studiju i sl. 


Član 20.
Odlučivanje o zahtjevu 


(1)    Odluka o zahtjevu za izdavanje vize donosi se na osnovu raspoloživih činjenica i dokaza i njihove slobodne procjene, svih zajedno i svakog pojedinačno, kao i u njihovoj međusobnoj vezi. 
(2)    Ako postoji bilo kakva sumnja u vjerodostojnost priloženih isprava ili u istinitost njihova sadržaja, u pouzdanost izjava stranca datih tokom razgovora ili u svrhu njegova boravka ili namjeru povratka, potrebno je izvršiti dodatne provjere i tek nakon toga donijeti konačnu odluku. 


Član 21.
Nepotpuni zahtjev 


(1)    U slučaju da se tokom postupka ocijeni kako je zahtjev za izdavanje vize potrebno dopuniti dodatnim ispravama ili ako je potreban dodatni razgovor, podnosilac zahtjeva obavještava se na odgovarajući način i određuje mu se rok do petnaest (15) dana u kojem je dužan upotpuniti zahtjev ili se javiti na razgovor. 
(2)    Ako podnosilac zahtjeva u datom roku ne dopuni zahtjev ili se ne odazove pozivu na razgovor, smatra se da je odustao od zahtjeva, o čemu se stavlja zabilješka u spis predmeta i predmet se zaključuje. 


Član 22.
Saglasnost 


(1)    Kada je zahtjev shodno članu 7. stav 3. proslijeđen na prethodnu saglasnost, viza se može izdati tek nakon dobivene saglasnosti. 
(2)    U slučaju pribavljene saglasnosti, ovlašteni službenik odlučuje hoće li izdati vizu na osnovu priložene dokumentacije i obavijesti kojima raspolaže, u svakom konkretnom slučaju. 


Član 23.
Rok 


(1)    Rok za rješavanje po zahtjevu za izdavanje vize ne može biti duži od 15 (petnaest) dana. 
(2)    U rok iz stava 1. ovog člana ne uračunava se vrijeme za dopunu zahtjeva iz člana 21. stav 1. ovog Pravilnika. 


Član 24.
Odbijanje zahtjeva za vizu 


Zahtjev za izdavanje vize će se odbiti ako: 
a)    postoje razlozi iz člana 39. stav 1. Zakona 
b)    bi stranac sa traženom vizom boravio u BiH u periodu koji je duži od zakonom dozvoljenog 
c)    stranac je u tranzitu i ne ispunjava uslove za ulazak u treću državu 
d)    postoji opravdana sumnja da boravak stranca neće biti korišten u namjeravanu svrhu ili opravdani razlog za neizdavanje vize zasnovan na drugim odredbama Zakona ili drugog važećeg propisa. 


Član 25.
Obavijest o odbijanju vize 


(1)    O razlozima odbijanja vize stavlja se zabilješka u spis predmeta. 
(2)    O odbijanju izdavanja vize DKP BiH je dužan obavijestiti podnosioca zahtjeva za vizu. 
(3)    Protiv odluke kojom se odbija izdavanje vize nije dopuštena žalba. 


Član 26.
Izdavanje vize u slučaju postojanja posebnih razloga 


(1)    Izuzetno od člana 24. ovog Pravilnika viza iz člana 39. stav 2. Zakona može se izdati strancu: 
a)    ako treba hitnu medicinsku pomoć, 
b)    ako daruje ljudske organe, 
c)    u slučaju prirodnih i drugih elementarnih nepogoda, 
d)    u slučaju nepredviđenog događaja kod članova uže porodice (teška bolest, smrt i sl.), 
e)    na poziv Suda BiH, 
f)    na pismenu molbu državnog tijela BiH. 
(2)    Viza iz stava 1. ovog člana, može se izdati samo uz prethodnu saglasnost Ministarstva. 


Član 27.
Izdavanje vize nosiocu diplomatske ili službene putne isprave 


(1)    Ako nosilac diplomatske ili službene putne isprave putuje službeno i posjeduje odgovarajući poziv: 
a)    državnog tijela BiH, 
b)    međunarodne organizacije čije je sjedište u BiH, 
c)    stranog DKP-a akreditiranog u BiH, 
oslobođen je konzularne takse i obaveze prilaganja dokumentacije kojom se dokazuje osigurani smještaj, posjedovanje sredstava za izdržavanje u BiH, sredstvo putovanja, namjera povratka u matičnu zemlju, odnosno mogućnost ulaska u treću zemlju, predviđene članom 5. ovog Pravilnika. 
(2)    Nosiocu diplomatske ili službene putne isprave, viza se na način opisan u prethodnom stavu ovog člana izdaje na zahtjev upućen notom ministarstva vanjskih poslova strane države ili DKP-a. 
(3)    Nosiocu diplomatske ili službene putne isprave, viza se na način opisan u stavu 1. ovog člana može izdati i kada privatno putuje u BiH, ukoliko prezentira dokumentaciju iz člana 8. ovog Pravilnika kojom dokazuje svrhu boravka u BiH i uz prethodnu saglasnost MVP. 


Član 28.
Izdavanje vize strancu koji dolazi na službu u BiH 


(1)    Strancima koji dolaze na dužnost u svojstvu člana: 
a)    diplomatske misije ili konzularnog ureda akreditiranog u BiH 
b)    organizacije Ujedinjenih naroda i drugih specijalizovanih ustanova Ujedinjenih naroda akreditiranih u BiH 
c)    međunarodnih organizacija akreditiranih u BiH, 
i članovima njihovih porodica, te članovima zajedničkog kućanstva, nosiocima običnih putnih isprava, odnosno svim osobama obuhvaćenim Pravilnikom o uslovima i načinu izdavanja posebnih identifikacijskih dokumenata (identifikacijske karte) po osnovu službovanja u diplomatskim i konzularnim predstavništvima i predstavništvima međunarodnih organizacija u BiH, izdaje se Viza za kratkoročni boravak (Viza C). 
(2)    Viza iz stava 1. ovog člana izdaje se na zahtjev upućen notom odnosnog ministarstva vanjskih poslova, diplomatske misije ili konzularnog ureda akreditiranog u BiH. 
(3)    Lica iz stava 1. ovog člana oslobođena su obaveze prilaganja dokumentacije iz člana 5. ovog Pravilnika. 
(4)    Viza iz stava 1. ovog člana izdaje se za jedno putovanje, s rokom važnosti od jednog (1) do tri (3) mjeseca, zavisno o udaljenosti zemlje iz koje lice dolazi. 
(5)    Viza iz stava 1. ovog člana može se izdati samo uz prethodnu saglasnost Ministarstva. 


Član 29.
Unos podataka u obrazac vize i njeno važenje 


(1)    Na obrascu naljepnice vize (Obrazac broj 2), koji je propisan članom 2. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca ("Službeni glasnik BiH", broj 81/08), podaci se unose elektronski i sadrže: 
a)    naziv DKP BiH koje izdaje vizu, 
b)    ime i prezime stranca, 
c)    broj putne isprave, 
d)    spol stranca, 
e)    datum rođenja, 
f)    oznaku zemlje koja je izdala putnu ispravu, 
g)    tip vize, 
h)    broj ulazaka, 
i)    razdoblje važenja vize, 
j)    dužina boravka, 
k)    broj osoba upisanih u putnu ispravu koji putuju zajedno sa njenim nosiocem. 
(2)    Ispod rubrike kojom je označeno važenje vize unosi se iznos naplaćene konzularne takse za vizu ili oznaka "GRATIS" ako je viza izdata bez naplate takse. 
(3)    Tip vize obilježava se velikim slovom u skladu sa članom 28. Zakona. U produžetku se upisuje broj lica upisanih u putnu ispravu, ukoliko putuju zajedno sa nosiocem putne isprave. 
(4)    Broj odobrenih dana za boravak u BiH, koji može biti jednak ili manji od razdoblja važenja vize za BiH unosi se pored datuma važenja vize. 
(5)    Ako je broj odobrenih dana manji od razdoblja važenja vize za BiH, stranac može ući u BiH bilo koji dan u razdoblju važenja vize, ali zemlju mora napustiti po proteku broja odobrenih dana. 
(6)    Ukoliko je od datuma ulaska stranca u zemlju do datuma isteka važenja vize ostao kraći vremenski period od broja odobrenih dana, stranac mora napustiti zemlju prije isteka važenja vize. 
(7)    Viza važi za razdoblje od 00.00 sati datuma koji je upisan kao početak roka važnosti do 24.00 sati datuma koji je upisan kao završetak. 
(8)    Na dan isteka važenja vize nije moguće ući u BiH. 
(9)    Potpis službene osobe i pečat izdavaoca vize kod elektronskog unosa podataka, stavlja se sa desne strane, izvan mašinski čitljive zone, tako da obuhvata i dio stikera za vizu i dio stranice putne isprave, a da pri tome ne prekriva unesene podatke u zoni s rubrikama. 
(10)    Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako to zahtijevaju humanitarni razlozi, nacionalni interes ili međunarodne obaveze BiH, viza se u slučaju tehničkih poteškoća uzrokovanih višom silom može unijeti na obrascu vize ispunjenom rukom. 


Član 30.
Unos vize u putnu ispravu 


(1)    Viza se unosi u putnu ispravu u obliku naljepnice, ovjerava se potpisom službene osobe i malim, okruglim pečatom tijela koje je izdalo vizu. 
(2)    Naljepnica vize se unosi u prvu slobodnu stranicu putne isprave predviđenu za unos vize, na kojoj ne smije biti štambilj ili neka druga oznaka, tako da mašinski čitljiva zona na stikeru bude okrenuta prema vanjskoj ivici stranice putne isprave. 


Član 31.
Poništavanje popunjenog obrasca vize 


(1)    Na naljepnici (obrascu) vize ne smije se ništa mijenjati. Ako je do greške došlo prilikom popunjavanja obrazac se mora poništiti. 
(2)    U slučaju da viza još nije unesena u putnu ispravu, poništava se otiskivanjem štambilja "PONIŠTENO", a preko optički promjenljivog elementa povlači se crta oštrim predmetom. 
(3)    Ako je viza već unesena u putnu ispravu, poništava se na način opisan u stavu 2. ovog člana, a u putnu ispravu se unosi nova viza. 
(4)    Štambilj iz stava 2. ovog člana pravougaonog je oblika, veličine 70 x 30 mm, sadrži riječ "PONIŠTENO", na bosanskom, hrvatskom, odnosno srpskom i engleskom ili francuskom jeziku. 


Član 32.
Predmeti zahtjeva za izdavanje vize 


(1)    U DKP-u BiH se čuvaju upravni predmeti zahtjeva za izdavanje vize. 
(2)    Predmet zahtjeva za izdavanje vize sadrži: 
a)    ispunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje vize s fotografijom podnosioca zahtjeva i oznakom broja pod kojom je predmet zaveden u elektronsku evidenciju za obradu zahtjeva za izdavanje vize, 
b)    fotokopiju putne isprave stranca (stranica sa ličnim podacima, stranice sa svim unesenim vizama koje su u roku važnosti, odnosno dozvolom boravka, stranice s eventualno prethodno izdanim BiH vizama, stranice s posebnim oznakama - oznaka zabrane ulaska u treće zemlje i dr.), 
c)    priloženu dokumentaciju ili fotokopije priložene dokumentacije, 
d)    dokaz o uplaćenoj konzularnoj taksi, 
e)    kopiju izdate vize, 
f)    ako je potrebno, druge akte vezane uz predmet. 
(3)    O usmenim izjavama stranke i drugim bitnim radnjama u postupku koje nisu evidentirane odgovarajućom dokumentacijom, ovlašteni službenik stavlja zabilješku u spis predmeta. 


Član 33.
Zaključivanje predmeta 


Predmet zahtjeva za izdavanje vize zaključuje se: 
a)    kad je proveden postupak, viza je izdana i strancu je uručena putna isprava, 
b)    kad je proveden postupak i viza je odbijena, a stranac obaviješten o razlozima odbijanja vize, 
c)    ako se stranac u roku od petnaest (15) dana od dana prijema obavijesti nije odazvao pozivu na razgovor ili za dopunom zahtjeva, 
d)    ako podnosilac odustane od zahtjeva, 
e)    ako je proveden postupak i viza se može izdati, a podnosilac zahtjeva, nakon što je obaviješten o roku od trideset (30) dana u kojem je dužan preuzeti vizu, propusti to učiniti bez posebno opravdanog razloga. 


Član 34.
Centralna baza podataka o strancima 


(1)    Zbirka podataka o zahtjevima za izdavanje viza vodi se u informacijskom sistemu - Centralnoj bazi podataka o strancima, na način utvrđen članom 145. Zakona i drugim propisima kojima se uređuje oblast centralne evidencije i razmjene podataka. 
(2)    U DKP-ima BiH vodi se posebna zbirka podataka o izdatim i poništenim vizama. 


C)    TEHNIČKA PITANJA USLOVA IZDAVANJA AERODROMSKE TRANZITNE VIZE (VIZA A) I TRANZITNE VIZE (VIZA B) 


Član 35.
Aerodromska tranzitna viza (Viza A) 


(1)    Aerodromska tranzitna viza (Viza A) omogućuje strancu prolazak kroz međunarodno tranzitno područje aerodroma bez stvarnog ulaska u zemlju, tokom zaustavljanja ili nastavljanja međunarodnog leta. 
(2)    Podnosilac zahtjeva za izdavanje aerodromske tranzitne vize prilaže dokumentaciju kojom se dokazuje sredstvo putovanja i namjera povratka u državu iz koje dolazi ili u treću državu. 
(3)    Broj i vrsta dokumentacije koja se prilaže zahtjevu za izdavanje aerodromske tranzitne vize, zavisi o mogućem riziku od nezakonitih migracija i o okolnostima svakog pojedinog slučaja. 


Član 36.
Tijelo nadležno za izdavanje aerodromske tranzitne vize

(Viza A) 


(1)    Stranac zahtjev za izdavanje aerodromske tranzitne vize podnosi lično, na graničnom prijelazu, aerodroma BiH, samo u izuzetnim slučajevima i pod uslovima i procedurama propisanim članom 36. stav 5. Zakona i kretanju i boravku stranaca i azilu i članom 20. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca ("Službeni glasnik BiH", broj 81/08). 
(2)    O zahtjevu za izdavanje aerodromske tranzitne vize odlučuje mjesno nadležna organizacijska jedinice Granične policije BiH na aerodromu, pod uslovima i procedurama propisanim članom 20 Pravilnika o ulasku i boravku stranaca ("Službeni glasnik BiH", broj 81/08). 


Član 37.
Tranzitna viza (Viza B) 


(1)    Tranzitna viza (Viza B) omogućuje strancu koji iz jedne zemlje putuje u treću zemlju prelazak preko teritorija BiH. 
(2)    Podnosilac zahtjeva za izdavanje tranzitne vize prilaže dokumentaciju kojom se dokazuju: sredstvo putovanja, namjeru povratka u državu iz koje dolazi ili treću državu i osigurana sredstava za troškove izdržavanja tokom boravka u BiH kao i za povrat u matičnu državu ili putovanje u treću državu. 
(3)    Broj i vrsta dokumentacije koja se prilaže zahtjevu za izdavanje tranzitne vize, zavisi o mogućem riziku od nezakonitih migracija i o okolnostima svakog pojedinog slučaja. 


Član 38.
Tijelo nadležno za izdavanje tranzitne vize (Viza B) 


(1)    Stranac zahtjev za izdavanje tranzitne vize (Vize B) podnosi osobno/lično u DKP BIH. 
(2)    Izuzetno od stava (1) ovoga člana, stranac zahtjev za izdavanje tranzitne vize (Viza B), može podnijeti na graničnom prijelazu pod uslovima propisanim članom 20. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca ("Službeni glasnik BiH" broj 81/08). 
(3)    O zahtjevu za izdavanje tranzitne vize (Viza B) iz stava (2) ovoga člana, cijeni i odlučuje mjesno nadležna organizacijska jedinica Granične policije BiH. 


D)    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 


Član 39. 


Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja viza strancima, produženju viza, poništenju viza, tipovima viza i evidencijama izdatih viza ("Službeni glasnik BiH" broj 56/04). 


Član 40. 


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 


________________________________________
Broj 08/2-32-30-1216
16. marta 2009. godine
Sarajevo 
________________________________________

Ministar
Sven Alkalaj, s. r. 
________________________________________