Arhiva

Pravilnik o centralnoj bazi podataka o strancima

6.10.2009

("Službeni glasnik BiH" broj 25/09)  

Na osnovu čl. 144. i 146. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu («Službeni glasnik BiH», broj 36/08), čl. 4. i 14. stav (1) alineja 8) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 05/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06 i 88/07) i člana 16. Zakona o upravi («Službeni glasnik BiH», broj 32/02), Ministarstvo sigurnosti donosi


P R A V I L N I K
o centralnoj bazi podataka o strancima


POGLAVLJE  I  -  OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Pravilnikom o centralnoj bazi podataka o strancima utvrđuju se službene evidencije o strancima,  nadležnost postupanja, sadržaj i pravila o vođenju, korištenju i pristupu Centralnoj bazi podataka o strancima i pojedinim evidencijama, zaštita podataka, čuvanje podataka, te postupak brisanja podataka.

Član 2.
(Centralna baza podataka o strancima)

(1) Službena evidencija nosi naziv «Centralna baza podataka o strancima» i vodit će se u elektronskoj verziji.

(2) Centralna baza podataka o strancima  se uspostavlja na osnovu podataka iz službenih evidencija i drugih evidencija koje se vode na osnovu zakona i drugih propisa.   
  
             
POGLAVLJE  II – DEFINICIJE I NADLEŽNOST

Član 3.
(Definicije) 

U smislu ovog pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:
 
a) centralna baza podataka je skup podataka organiziranih tako da specijalni računarski program namijenjen za rad s bazama podataka može brzo i tačno unijeti, selektirati ili izvući željeni podatak,
b) softverska aplikacija je skup kompjuterskih programa kojima se vrši unos, obrada, arhiviranje i distribucija podataka,
c) izvorni organ je organ koji obrađuje podatke i koji je vlasnik podataka koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima,
d) korisnik podataka je organ kojem je u skladu sa ovim pravilnikom omogućen pristup Centralnoj bazi podataka o strancima.

Član 4.
(Nadležnost)

(1) Nadležni za postupanje i korištenje podataka u skladu sa ovim pravilnikom su Ministarstvo sigurnosti i Ministarstvo vanjskih poslova.


(2) Ministarstvo sigurnosti, u skladu sa ovim pravilnikom,  nadležno je za prikupljanje, obradu, vođenje, korištenje, čuvanje i brisanje podataka u oblasti kretanja i boravka stranaca, međunarodne zaštite, izdavanja viza na granici, skraćenja roka važenja vize i poništenja vize na granici i u zemlji.

(3) Ministarstvo vanjskih poslova, u skladu sa ovim pravilnikom,  nadležno je za prikupljanje, obradu, vođenje, korištenje, čuvanje i brisanje podataka u oblasti izdavanja viza.

POGLAVLJE   III – BORAVAK I KRETANJE STRANACA

Član 5.
(Sektori i upravne organizacije)

(1) Za prikupljanje, obradu, vođenje, korištenje, čuvanje i brisanje podataka, kao izvor i kao korisnik, u Ministarstvu sigurnosti nadležni su:

a) Služba za poslove sa strancima (u daljem tekstu: Služba),
b) Sektor za imigraciju,
c) Sektor za azil,
d) Granična policija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Granična policija BiH).

(2) Kao korisnici podataka nadležni su Državna agencija za istrage i zaštitu (u daljem tekstu: SIPA), Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: OSA) i ostali policijski organi u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: policija).

Član 6.
(Osnovni podaci o strancima)

(1) Podatke o strancu koji podnese zahtjev za vizu ili koji uđe u Bosnu i Hercegovinu (u daljem tekstu: BiH) ili se nađe na teritoriji BiH, nadležni organ unosi u Centralnu bazu podataka o strancima:
a) ime(na) i prezime(na),
b) ranija imena,
c) ranija prezimena,
d) pol,
e) ime(na) roditelja,
f) dan, mjesec i godina rođenja,
g) mjesto i država rođenja,
h) državljanstvo / druga državljanstva,
i) putna isprava (vrsta, broj, datum i mjesto izdavanja, organ izdavanja),
j) rok važnosti putne isprave,
k) država prethodnog privremenog ili stalnog boravka,
l) maloljetnici bez pratnje.

(2) Tehničku obradu podataka iz stava (1) ovog člana vrši organ koji prvi ostvari kontakt sa strancem, a to mogu biti:

a) Diplomatsko-konzularna predstavništva,
b) Granična policija BiH,
c) Služba za poslove sa strancima.

(3) Pristup osnovnim podacima o strancima imaju organi iz prethodnog stava ovog člana, Sektor za imigraciju, Sektor za azil, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je organ koji je izvršio tehničku obradu podataka.

Član 7.
(Služba za poslove sa strancima i Sektor za imigraciju - službene evidencije)

(1) Služba za poslove sa strancima, kao izvor i kao korisnik, u skladu sa svojim nadležnostima, vodi evidencije o:
 
a) prijavama boravka, odjavama boravka i promjenama adrese stranaca,
b) strancima koji imaju privremeni ili stalni boravak,
c) strancima kojima je otkazan boravak,
d) strancima kojima je izrečena mjera protjerivanja,
e) izvršenim mjerama koje se tiču stranaca,
f) strancima kojima je odobreno odgađanje izvršenja mjere protjerivanja,
g) strancima kojima je određeno stavljanje pod nadzor, odnosno koji su stavljeni pod nadzor,
h) strancima koji su podnijeli žalbe protiv rješenja Službe i o strancima koji su pokrenuli upravni spor,
i) odlukama u drugostepenom postupku i o pravosnažnim odlukama,
j) izvršenim mjerama koje se tiču stranaca,
k) strancima koji su prisilno udaljeni iz BiH,
l) izdatim ličnim dokumentima strancima,
m) putnim ispravama za strance,
n) prijavljenim nestalim putnim ispravama stranaca,
o) pravnim i fizičkim licima koja su izdala pozivna pisma za ulazak stranaca u BiH,
p) međunarodnim prevoznicima koji su prekršili odredbe Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu,
r) strancima koji su vraćeni u BiH po osnovu readmisije.

(2) Sektor za imigraciju, kao izvor i kao korisnik, u skladu sa svojim nadležnostima, vodi evidencije o:

a) strancima koji su podnijeli žalbe protiv prvostepenih rješenja,
b) strancima koji su pokrenuli upravni spor,
c) odlukama u drugostepenom postupku.

Član 8.
(Prijave i odjave boravka/prebivališta i promjene adrese)

(1) Evidencija „Prijave i odjave boravka/prebivališta i promjene adrese stranaca“ sadrži slijedeće podatke: 
 
a)   ID stranca koji povlači osnovne podatke o strancima,
b)   vrsta smještaja (hotel, privatni smještaj, vlastita imovina i sl.),
c)   jedinstveni matični broj /jedinstveni identifikacioni broj poreskog obveznika, kod
kojeg je stranac smješten,   
d) adresa u BiH – općina prijave boravka/prebivališta,
e) adresa u BiH - mjesto prijave boravka/prebivališta,
f) ulica i broj u BiH prijave boravka/prebivališta,
g) datum prijave/promjene adrese,
h) datum odjave/promjene adrese,
i) broj i vrsta identifikacionog dokumenta,
j) svrha ulaska i/ili boravka,
k) napomena.

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši nadležna organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ.

(3) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Sektor za imigraciju, Sektor za azil, Granična policija BiH, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba.

Član 9.
(Obrazac prijave boravka)

(1) Prijava boravka stranca vrši se na obrascu „Prijava boravišta, prijava i odjava prebivališta, odnosno promjena adrese“ koja se štampa iz baze podataka, a na osnovu evidencije „Prijave i odjave boravka/prebivališta i promjene adrese stranaca“.

(2) Obrazac, iz prethodnog stava ovog člana, sastoji se iz dva dijela. Prvi dio obrasca sadrži slijedeće podatke:

a) ime(na) i prezime(na),
b) datum, mjesto i država rođenja,
c) državljanstvo,
d) vrsta i broj putne isprave, kao i važnost isprave,
e) vrsta i broj vize, mjesto izdavanja i rok važenja vize,
f) datum i mjesto ulaska u BiH,
g) pravo boravka u BiH do...,
h) boravište (prebivalište) i adresa, ime i prezime stanodavca ukoliko se ne radi o smještaju u vlastitoj imovini, 
i) prethodno prijavljeno boravište ili prebivalište u BiH,
j) datum prijave,
k) datum odjave,
l) napomena.

(3) Prvi dio obrasca iz stava (2) ovog člana potpisuje podnositelj prijave, a čuva se i arhivira od strane izvornog organa.

(4) Drugi dio obrasca nosi naziv „Potvrda o prijavi boravišta, prijavi i odjavi prebivališta, odnosno promjeni adrese“ i sadrži slijedeće podatke:

a) ime(na) i prezime(na),
b) datum, mjesto i država rođenja,
c) državljanstvo,
d) vrsta i broj putne isprave ili druge isprave o identitetu, kao i važnost isprave,
e) boravište (prebivalište), prijava promjene adrese, ime i prezime stanodavca ukoliko se ne radi o smještaju u vlastitoj imovini,
f) datum prijave,
g) datum odjave,
h) napomena.

(5) Strancu, koji je izvršio prijavu ili odjavu boravišta, prijavu ili odjavu prebivališta, odnosno promjenu adrese, izdaje se „Potvrda o prijavi boravišta, prijavi i odjavi prebivališta, odnosno promjeni adrese“, koju potpisuje i ovjerava službena osoba nadležne organizacione jedinice Službe.

(6) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ.

(7) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Sektor za imigraciju, Sektor za azil, Granična policija BiH, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(8) Kontrolor podataka iz ovog člana je organizaciona jedinica Službe.

Član 10.
(Evidencija o strancima koji imaju privremeni ili stalni boravak)

Podaci vezani za „Evidenciju o strancima koji imaju privremeni ili stalni boravak“, unose se u Centralnu bazu podataka o strancima kroz slijedeće softverske aplikacije:
 
a) privremeni boravak,
b) obrazac zahtjeva za privremeni boravak,
c) rješavanje po zahtjevu za privremeni boravak,
d) stalni boravak,
e) obrazac zahtjeva za stalni boravak,
f) potvrda o podnesenom zahtjevu za izdavanje odobrenja/ produženje privremenog boravka i odobrenja stalnog boravka,
g) rješavanje po zahtjevu za stalni boravak,                                               
h) naljepnica o odobrenju boravka. 


Član 11.
(Evidencija o strancima koji imaju privremeni boravak)

(1) „Evidencija o strancima koji imaju privremeni boravak“ sadrži slijedeće podatke:

a) osnovne podatke o strancima definisane članom 6. ovog pravilnika,
b) posljednja adresa u zemlji porijekla (država, regija, grad, poštanski broj, ulica i broj),
c) dozvola boravka u drugoj državi (vrsta i period dozvole boravka i adresa) ukoliko takva dozvola postoji,
d) vrsta zahtjeva (odobrenje ili produženje),
e) osnov boravka,
f) period na koji se boravak traži,
g) datum i mjesto ulaska u BiH,
h) adresa u BiH (grad, ulica, broj i telefon),
i) sredstva za izdržavanje,
j) zdravstveno osiguranje,
k) zaposlenje u BiH,
l) zanimanje i stručna sprema,
m) bračno stanje,
n) maternji jezik,
o) znanje jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH,
p) znanje drugih jezika,
r)  boravak srodnika u BiH i adresa.

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ.

(3) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Sektor za imigraciju, Sektor za azil, Granična policija BiH, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba.

Član 12.
(Obrazac zahtjeva za privremeni boravak)

(1) Zahtjev za privremeni boravak podnosi se na obrascu broj 9 „Zahtjev za izdavanje odobrenja/produženje odobrenja privremenog boravka“, koji je propisan Pravilnikom o ulasku i boravku stranaca. Podaci iz obrasca broj 9 unose se u Centralnu bazu podataka o strancima.

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ.

(3) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Sektor za imigraciju, Sektor za azil, Granična policija BiH, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba.

Član 13.
(Rješavanje po zahtjevu za privremeni boravak)

(1) Organizaciona jedinica Službe, koja je nadležna za donošenje odluke po zahtjevu, pomoću softverske aplikacije „Rješavanje po zahtjevu za privremeni boravak“ u Centralnu bazu podataka o strancima unosi slijedeće podatke:

a) broj i datum rješenja,
b) odluka po zahtjevu,
c) vrsta zahtjeva,
d) broj zahtjeva,
e) osnov boravka,
f) osnovne podatke o strancima definisane članom 6. ovog pravilnika,
g) upravni postupak (prvostepeni/drugostepeni),
h) nadležni organ,
i) boravak važi od... ,
j) boravak važi do...,
k) datum konačnosti rješenja,
l) datum pravosnažnosti rješenja,
m) datum dostave rješenja,
n)   napomena.

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ.

(3) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Sektor za imigraciju, Sektor za azil, Granična policija BiH, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba.


Član 14.
(Evidencija o strancima koji imaju stalni boravak)

(1) „Evidencija o strancima koji imaju stalni boravak“ sadrži slijedeće podatke:

a) osnovne podatke o strancima definisane članom 6. Pravilnika,
b) posljednja adresa stranca u zemlji porijekla (država, regija, grad, poštanski broj, ulica i broj),
c) mjesto i adresa gdje se stranac namjerava trajno nastaniti u BiH,
d) prethodno odobravani privremeni boravci (period i osnov odobrenja boravka),
e) sredstva za izdržavanje,
f) zdravstveno osiguranje,
g) zaposlenje u BiH,
h) bračno stanje,
i) boravak članova porodice i adresa boravka,
j) maternji jezik,
k) znanje jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH,
l) znanje drugih jezika.

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ.

(3) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Sektor za imigraciju, Sektor za azil, Granična policija BiH, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba.

Član 15.
(Obrazac zahtjeva za stalni boravak u BiH)

(1) Zahtjev za stalni boravak u BiH podnosi se na obrascu „Zahtjev za izdavanje odobrenja stalnog boravka u BiH“, obrazac broj 10, koji je propisan Pravilnikom o ulasku i boravku stranaca. Podaci iz obrasca broj 10 unose se u Centralnu bazu podataka o strancima.

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ.

(3) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Sektor za imigraciju, Sektor za azil, Granična policija BiH, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba.


Član 16.
(Rješavanje po zahtjevu za stalni boravak)

(1) Organizaciona jedinica Službe, koja je nadležna za donošenje odluke po zahtjevu za odobrenje stalnog boravka u BiH, pomoću softverske aplikacije „Rješavanje po zahtjevu za stalni boravak“, u Centralnu bazu podataka o strancima unosi slijedeće podatke:

a) broj i datum rješenja,
b) odluka po zahtjevu,
c) vrsta zahtjeva,
d) broj zahtjeva,
e) osnov boravka,
f) osnovne podatke o strancima definisane članom 6. ovog pravilnika,
g) državljanstvo, broj i period važenja putne isprave,
h) upravni postupak,
i) nadležni organ,
j) boravak važi od...,
k) boravak važi do...,
l) datum konačnosti rješenja,
m) datum pravosnažnosti rješenja, 
n) datum dostave rješenja,
o) napomena.

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ.

(3) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Sektor za imigraciju, Sektor za azil, Granična policija BiH, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba.

Član 17.
(Potvrda o podnesenom zahtjevu)

(1) Strancu koji je podnio zahtjev za izdavanje odobrenja/ produženje privremenog boravka ili odobrenje stalnog boravka, organizaciona jedinica Službe, kojoj je zahtjev podnesen, izdaje potvrdu o podnesenom zahtjevu na obrascu koji je propisan Pravilnikom o ulasku i boravku stranaca, obrazac broj 8. Podaci iz obrasca broj 8 unose se u Centralnu bazu podataka o strancima.

(2) Potvrdu iz stava (1) ovog člana potpisuje i ovjerava ovlaštena osoba organizacione jedinice Službe.

(3) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ.

(4) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Sektor za imigraciju, Sektor za azil, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(5) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba.

Član 18.
(Naljepnica o odobrenju boravka)

(1) Na osnovu odluke o odobrenom boravku, strancu se izdaje naljepnica odobrenja boravka koja se unosi u putnu ispravu, te se pomoću softverske aplikacije „Naljepnica o odobrenju boravka“, u Centralnu bazu podataka o strancima unose podaci o strancu, putnoj ispravi i ostali podaci.

(2) Podaci koji se unose o strancu su:

a) jedinstveni matični broj,
b) ime(na) i prezime(na),
c) ime(na) roditelja,
d) ostala prezimena,
e) datum rođenja,
f) mjesto rođenja,
g) država rođenja,
h) pol.

(3) Podaci o putnoj ispravi su:

a) broj putne isprave,
b) državljanstvo i naziv države koja je izdala putnu ispravu,
c) rok važenja putne isprave,
d) vrsta putne isprave.

(4) Ostali podaci su:

a) naziv organizacione jedinice Službe koja je izdala rješenje o boravku,
b) broj i datum rješenja,
c) vrsta boravka,
d) entitet,
e) kanton,
f) mjesto boravka,
g) adresa,
h) osnov boravka,
i) boravak važi od...,
j) boravak važi do...,
k) naziv i sjedište poslodavca,
l) školska sprema,
m) zanimanje,
n) radno mjesto,
o) broj stikera.

(5) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši Služba, kao izvorni organ.
 
(6) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Sektor za imigraciju, Sektor za azil, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(7) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba.


 
Član 19.
(Evidencija o strancima kojima je otkazan boravak u BiH)

(1) „Evidencija o strancima kojima je otkazan boravak u BiH“ sadrži slijedeće podatke:

a) ID stranca,
b) datum i  mjesto rođenja,
c) vrsta i broj putne isprave ili druge isprave o identitetu,
d) rok važnosti putne isprave,
e) državljanstvo,
f) nadležni organ,
g) broj i datum rješenja,
h) vrsta boravka,
i) datum konačnosti rješenja,
j) datum izvršnosti rješenja,
k) datum pravosnažnosti rješenja,
l) datum dostave rješenja,
m) osnov za otkaz boravka,
n) rok za dobrovoljni izlazak iz zemlje,
o) mjesto izlaska iz BiH,
p) datum  izlaska iz BiH,
r)    napomena.

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ.

(3) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Sektor za imigraciju, Sektor za azil, Granična policija BiH, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba.

Član 20.
(Evidencija o strancima kojima je otkazan boravak i izrečena mjera protjerivanja)

(1) „Evidencija o strancima kojima je otkazan boravak i izrečena mjera protjerivanja“ sadrži slijedeće podatake:

a) ID stranca,
b) datum i mjesto rođenja,
c) vrsta i broj putne isprave ili druge isprave o identitetu,
d) rok važnosti putne isprave,
e) državljanstvo,
f) nadležni organ,
g) broj i datum rješenja,
h) vrsta boravka,
i) datum konačnosti rješenja,
j) datum izvršnosti rješenja,
k) datum pravosnažnosti rješenja,
l)  datum dostave rješenja,
m) osnov za otkaz boravka,
n) mjera protjerivanja izrečena od...,
o) mjera protjerivanja izrečena do...,
p) rok za dobrovoljni izlazak iz zemlje,
r) mjesto i datum izlaska iz BiH,
s) napomena.

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ.

(3) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Sektor za imigraciju, Sektor za azil, Granična policija BiH, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba.

Član 21.
(Evidencija o strancima kojima je izrečena mjera protjerivanja)

(1) „Evidencija o strancima kojima je izrečena mjera protjerivanja“ sadrži slijedeće podatke:

a) ID stranca,
b) datum i mjesto rođenja,
c) vrsta i broj putne isprave ili druge isprave o identitetu,
d) rok važnosti putne isprave,
e) državljanstvo,
f) nadležni organ,
g) broj i datum rješenja,
h) razlog protjerivanja,
i) datum konačnosti rješenja,
j) datum izvršnosti rješenja,
k) datum pravosnažnosti rješenja,
l) datum dostave rješenja,
m) mjera protjerivanja izrečena od...,
n) mjera protjerivanja izrečena do...,
o) rok za dobrovoljni izlazak iz zemlje,
p) datum i mjesto izlaska iz BiH,
r)    mjera protjerivanja skraćena /ukinuta /produžena (od/do),
s)   broj i datum rješenja kojim je mjera protjerivanja skraćena /ukinuta /produžena i
 naziv nadležnog organa koji je donio rješenje,
t)    napomena.

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ.

(3) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Sektor za imigraciju, Sektor za azil, Granična policija BiH, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba.

Član 22.
(Evidencija o strancima koji su prisilno udaljeni iz BiH i strancima kojima je odobreno odgađanje izvršenja mjere protjerivanja)

(1) U „Evidenciju o strancima koji su prisilno udaljeni iz BiH i strancima kojima je odobreno odgađanje izvršenja mjere protjerivanja“ unose se slijedeći podaci:

a) ID stranca,
b) datum i mjesto rođenja,
c) vrsta i broj putne isprave ili druge isprave o identitetu,
d) rok važnosti putne isprave,
e) državljanstvo,
f) nadležni organ,
g) broj i datum zaključka o dozvoli izvršenja,
h) datum konačnosti,
i) datum izvršnosti,
j) datum pravosnažnosti,
k) datum dostave zaključka,
l) odgađanje izvršenja mjere protjerivanja odobreno do...,
m) razlog odgađanja izvršenja mjere protjerivanja,
n) datum izvršenja mjere protjerivanja,
o) datum i mjesto izlaska iz BiH,
p) napomena.

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ.

(3) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Sektor za imigraciju, Sektor za azil, Granična policija BiH, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba.

 Član 23.
(Evidencija o strancima kojima je određeno stavljanje pod nadzor, odnosno koji su stavljeni pod nadzor)

(1) U „Evidenciju o strancima kojima je određeno stavljanje pod nadzor, odnosno koji su stavljeni pod nadzor“ unose se slijedeći podaci:

a) ID stranca,
b) datum i mjesto rođenja,
c) vrsta i broj putne isprave ili druge isprave o identitetu,
d) rok važnosti putne isprave,
e) državljanstvo,
f) nadležni organ,
g) datum i broj rješenja,
h) osnov za određivanje nadzora,
i) vrijeme trajanja nadzora,
j) obveznik troškova nadzora,
k) broj i datum rješenja o produženju nadzora,
l) vrijeme trajanja nadzora (po produženju),
m) datum konačnosti rješenja,
n) datum izvršnosti rješenja,
o) datum pravosnažnosti rješenja,
p) datum dostave rješenja,
r) datum  i mjesto izlaska iz BiH,
s) napomena.

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ.

(3) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Sektor za imigraciju, Sektor za azil, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba.

Član 24.
(Evidencija o podnesenim žalbama i pokrenutom upravnom sporu)

(1) U „Evidenciju o podnesenim žalbama i pokrenutom upravnom sporu“ unose se podaci o strancima koji su podnijeli žalbe protiv rješenja Službe, o strancima koji su pokrenuli upravni spor, o odlukama u drugostepenom postupku i o pravosnažnim odlukama. U ovu evidenciju unose se slijedeći podaci:

a) osnov za izjavljivanje žalbe,
b) broj i datum rješenja/zaključka na koje je izjavljena žalba,
c) ID stranca,
d) broj i datum podnošenja žalbe,
e) naziv organizacione jedinice Službe,
f) datum dostave spisa drugostepenom organu,
g) organ nadležan za rješavanje po žalbi (prvostepeni/drugostepeni),
h) broj i datum rješenja po žalbi,
i) datum dostave rješenja po žalbi,
j) način rješavanja žalbe,
k) datum konačnosti,
l) datum izvršnosti,
m) datum pravosnažnosti,
n) upravni spor,
o) odluka po upravnom sporu,
p) napomena.

(2) Podatke iz ovog člana zaključno sa tačkom g) unosi organizaciona jedinica Službe, a u slučajevima kada je za rješavanje po žalbi nadležan Sektor za imigraciju, dužan je unijeti podatke od tačke g) do tačke o).

(3) U slučajevima kada je za postupanje po žalbi nadležna organizaciona jedinica Službe, dužna je donijeti odluku po žalbi i popuniti sve podatke iz stava (1) ovog člana.

(4) Izuzetno, od stava (2) ovog člana, tačke k), l) i m) popunjavaju Služba ili Sektor za imigraciju iz okvira svoje nadležnosti.

(5) Tehničku obradu podataka iz ovog člana  vrši organizaciona jedinica Službe i Sektor za imigraciju, kao izvorni organ.

(6) Pristup podacima iz ovog člana  ima Služba, Sektor za imigraciju, Sektor za azil, Granična policija BiH, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(7) Kontrolor podataka iz ovog člana  je Služba i Sektor za imigraciju.

Član 25.
(Evidencija o izvršenim mjerama koje se tiču stranaca)

(1) „Evidencija o izvršenim mjerama koje se tiču stranaca“ vodi se kroz Registar određenih stranaca - ROS i sadrži podatke o strancima kojima je izrečena neka od slijedećih mjera:

a) odbijanje ulaska,
b) protjerivanje,
c) otkaz boravka,
d) sudski organi izrekli mjeru krivične odgovornosti,
e) sudski organi po osnovu prekršaja izrekli mjeru zatvorske kazne ili novčanu kaznu od 1000,00 KM i više,
f) poništena viza,
g) doneseno rješenje o obvezniku troškova prisilnog udaljenja iz BiH,
h) proglašenje nepoželjnim u BiH,
i) oduzeto državljanstvo BiH dobiveno naturalizacijom,
j) odbijen ulazak na teritoriji BiH rješenjem nadležnog organa,
k) ostalo,
l) napomena.

(2) U evidenciju iz stava (1) ovog člana unose se slijedeći podaci:

a) naziv organa koji je izrekao mjeru,
b) broj iz evidencije ROS,
c) ime(na) i prezime(na),
d) ostala imena,
e) alias imena,
f) pol,
g) nadimak,
h) ime(na) roditelja,
i) datum, mjesto i država rođenja,
j) vrsta putne isprave ili drugog identifikacionog dokumenta,
k) broj putne isprave ili drugog identifikacionog dokumenta,
l) država izdavanja putne isprave ili drugog identifikacionog dokumenta,
m) državljanstvo,
n) naziv organa koji je donio odluku koja se odnosi na stranca,
o) broj i datum odluke,
p) vrsta izrečene mjere ili odluke,
r) trajanje izrečene mjere (početak i prestanak izrečene mjere),
s) osnov za izricanje mjere.

(3) Tehničku obradu podataka iz stava (2) ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, Sektor za imigraciju i  Granična policija BiH, svako iz svoje nadležnosti, kao izvorni organ.

(4) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Sektor za imigraciju, Sektor za azil, Granična policija BiH, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(5) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba, Sektor za imigraciju i Granična policija BiH.

(6) Detaljnije procedure unosa, kontrole, korištenja, čuvanja i brisanja podataka iz člana 144. stav (1) tačka g) i h) Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu, kao i druge odredbe bitne za funkcionisanje „Evidencije o izvršenim mjerama koje se tiču stranaca“ propisat će instrukcijom Ministar sigurnosti.

Član 26.
(Evidencija o izdatim ličnim dokumentima strancima)

(1) U „Evidenciju o izdatim ličnim dokumentima strancima“ unose se podaci o  potvrdama o identitetu koje se izdaju licima bez državljanstva i izdatim ličnim kartama.

(2) U „Evidenciju o potvrdama o identitetu koje se izdaju licima bez državljanstva“ unose se slijedeći podaci:

a) ime(na) i prezime(na),
b) ime(na) roditelja,
c) datum rođenja,
d) država i mjesto rođenja,
e) adresa boravka u BiH,
f) mjesto i datum izdavanja potvrde o identitetu,
g) boravište (grad i adresa),
h) rok važnosti potvrde o identitetu,
i) serijski broj,
j) broj naljepnice,
k) napomena. 

(3) U „Evidenciju o izdatim ličnim kartama strancima“ unose se slijedeći podaci:

a) ime(na) i prezime(na),
b)  pol,
c)  državljanstvo,
d)  datum i mjesto rođenja,
e)  rok važnosti lične karte za strance,
f)  serijski broj,
g)  jedinstveni matični broj stranca,
h)  datum izdavanja,
i)  općina prebivališta,
j)  nadležni organ,
k)  napomena. 

(4) Tehničku obradu podataka iz st. (2) i (3) ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ.

(5) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Sektor za imigraciju, Sektor za azil, Granična policija BiH, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(6) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba.

Član 27.
(Evidencija o putnim ispravama za strance)

(1) U „Evidenciju o putnim ispravama za strance“ unose se podaci o  putnim ispravama za lica bez državljanstva i o putnom listu za stranca.

(2) U „Evidenciju o putnim ispravama za lica bez državljanstva i o putnom listu za stranca“ unose se slijedeći podaci:

a) naziv organizacione jedinice Službe,
b) datum podnošenja zahtjeva,
c) ime(na) i prezime(na),
d) datum, mjesto i država rođenja,
e) adresa u BiH,
f) adresa u inostranstvu,
g) državljanstvo, gdje je to primjenjivo,
h) s istom putnom ispravom za lica bez državljanstva/ putnim listom za stranca putuje - ime i prezime, srodstvo, datum rođenja srodnika,
i) razlog izdavanja putne isprave za lica bez državljanstva/ putnog lista za stranca,
j) naziv organa koji je izdao putnu ispravu za lica bez državljanstva/ putni list za stranca,
k) datum izdavanja putne isprave za lica bez državljanstva/ putnog lista za stranca,
l) rok važnosti putne isprave za lica bez državljanstva/ putnog lista za stranca,
m)  broj putne isprave za lica bez državljanstva/ putnog lista za stranca,
n) suglasnost za izdavnje putne isprave za lica bez državljanstva/ putnog lista za stranca (saglasnost data/odbijena),
o) broj i datum saglasnosti,
p) napomena.

(3) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ.

(4) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Sektor za imigraciju, Sektor za azil, Granična policija BiH, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(5) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba.

Član 28.
 (Evidencija o prijavljenim nestalim putnim ispravama stranaca)

(1) U „Evidenciju o prijavljenim nestalim putnim ispravama stranaca“ unose se slijedeći podaci:

a) naziv organizacione jedinice Službe,
b) ime(na) i prezime(na),
c) ime(na) roditelja,
d) pol,
e) datum rođenja,
f) mjesto i država rođenja,
g) državljanstvo,
h) putna isprava (vrsta, broj, datum izdavanja, organ i država izdavanja),
i) osnov boravka u BiH,
j) adresa u BiH,
k) s istom putnom ispravom putuje - ime i prezime, srodstvo, datum rođenja srodnika,
l) broj telefona i kontakt osoba,
m) mjesto i datum podnošenja prijave,
n) naziv organa kojem je prijavljen gubitak ili uništenje ili iz drugih razloga neupotrebljivost putne isprave,
o) okolnosti pod kojima je nestala putna isprava,
p) napomena.

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ.

(3) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Sektor za imigraciju, Sektor za azil, Granična policija BiH, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba.

Član 29.
          (Potvrda o prijavljenim nestalim putnim ispravama stranaca)

(1) Strancima koji su prijavili nestanak putne isprave izdaje se potvrda koja sadrži slijedeće podatke:

a) naziv organizacione jedinice Službe,
b) naziv organa kojem je prijavljen nestanak putne isprave,
c) ime(na) i prezime(na),
d) ime(na) roditelja,
e) datum rođenja,
f) mjesto i država rođenja,
g) državljanstvo,
h) putna isprava (vrsta, broj, datum izdavanja, organ i država izdavanja),
i) razlog zbog kojeg se izdaje potvrda,
j) s istom putnom ispravom putuje - ime i prezime, srodstvo i datum rođenja srodnika,
k) osnov boravka u BiH,
l) adresa u BiH,
m) rok važnosti potvrde,
n) mjesto i datum izdavanja potvrde,
o) napomena.

(2) Za tačnost podataka unesenih u potvrdu iz stava (1) ovog člana odgovara službena osoba nadležne organizacione jedinice Službe, koja potvrdu potpisuje, ovjerava i izdaje strancu.

(3) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ.

(4) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Sektor za imigraciju, Sektor za azil, Granična policija BiH, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(5) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba.

Član 30.
(Evidencija o pravnim i fizičkim licima koja su izdala pozivna pisma)

(1) „Evidencija o pravnim i fizičkim licima koja su izdala pozivna pisma“ sadrži podatke o domaćim ili stranim pravnim licima, državljanima BiH, strancima sa odobrenim stalnim boravkom ili strancima sa odobrenim privremenim boravkom u BiH, koja su izdala pozivna pisma strancima.

(2) U „Evidenciju o pravnom licu-pozivaocu“ unose se podaci o pravnom licu-pozivaocu i o strancu koji se poziva.

a) Podaci o pravnom licu-pozivaocu su:

1) naziv pravnog lica,
2) adresa sjedišta,
3) ime odgovornog lica i kontakt telefon.

b) Podaci o strancu koji se poziva su:

1) ime(na) i prezime(na),
2) ranija prezimena,
3)  pol,
4) ime(na) roditelja,                                
5)  datum, mjesto i država rođenja,
6)  broj i važnost putne isprave,
7) državljanstvo i druga državljanstva,
8)  stručna sprema,
9)  trenutno zaposlenje i podaci o poslodavcu,
10)  svrha poslovne posjete u BiH, vremenski period i broj dana trajanja posjete,
11)  podaci o ranijim poslovnim kontaktima sa pozvanim strancem,
12)  podatak da li će pozvani stranac tražiti privremeni boravak u BiH,
13) podatak gdje stranac namjerava ići nakon posjete u BiH,
14)  adresa boravka stranca u BiH,
15)  drugi podaci.

(3) U „Evidenciju o fizičkom licu-pozivaocu“ unose se podaci o fizičkom licu-pozivaocu, strancu koji se poziva i podaci o posjeti.

a) Podaci o fizičkom licu-pozivaocu su:

1)  ime(na) i prezime(na),
2)  ime(na) roditelja,
3)  datum, mjesto i država rođenja,
4)  adresa stanovanja, grad, kontakt telefon,
5)  broj, datum i mjesto izdavanja lične karte ili putne isprave za stranca sa odobrenim privremenim boravkom u BiH,
6)  podaci o trenutnom zaposlenju,
7) drugi izvori prihoda,
8)  mjesečni prihodi,
9)  visina drugih izvora prihoda,
10)  podaci o stambenom prostoru,
11)  podaci o statusu u BiH (za strance).

b) Podaci o strancu koji se poziva su:

1)  ime(na) i prezime(na),
2) ranija prezimena,
3)  pol,
4)  ime(na) roditelja,
5)  datum, mjesto i država rođenja,
6)  broj i važnost putne isprave,
7)  državljanstvo,
8)  druga državljanstva,
9)  bračni status,
10)  zanimanje,
11)  trenutno zaposlenje,
12)  podaci o poslodavcu,
13)  adresa boravka stranca u BiH.

c) Podaci o posjeti su:

1)  svrha posjete,
2)  podaci o vremenu ulaska stranca u BiH i dužini boravka u BiH,
3)  podaci da li će pozvani stranac tražiti privremeni boravak u BiH,
4)  podaci da li je pozivalac u srodstvu sa strancem i kako,
5)  podaci kako i koliko dugo poznaje stranca kojeg poziva,
6)  porodična situacija pozvanog stranca,
7)  podaci da li još neka osoba putuje sa pozvanim strancem,
8)  podaci gdje stranac namjerava ići nakon posjete u BiH i
9)  drugi podaci.

(4) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ.

(5) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Sektor za imigraciju, Sektor za azil, Granična policija BiH, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(6) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba.

Član 31.
(Evidencija o međunarodnim prevoznicima)

(1) U „Evidenciju o međunarodnim prevoznicima“ koji su prekršili odredbe Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu unose se slijedeći podaci:

a) naziv organa koji je izdao naredbu,
b) broj i datum naredbe,
c) ime(na) i prezime(na) / naziv prevoznika,
d) državljanstvo / država sjedišta,
e) adresa prebivališta / sjedišta (država, grad, ulica i broj),
f) vrsta prevoznog sredstva,
g) ID stranca kojem je odbijen ulazak,
h) broj i datum rješenja o odbijanju ulaska,
i) izjavljena žalba,
j) odluka po žalbi,
k) napomena.

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši Granična policija BiH, kao izvorni organ.

(3) Pristup podacima  iz ovog člana ima Granična policija BiH, Služba, Sektor za imigraciju, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Granična policija BiH.

Član 32.
(Evidencija o strancima koji su vraćeni u BiH po osnovu readmisije)

(1) Podaci o strancima koji su prema sporazumu o readmisiji potpisanom između BiH i druge zemlje, prihvaćeni na teritoriji BiH ili koji su u tranzitu kroz BiH, evidentiraju se u Centralnoj bazi podataka o strancima.

(2) U „Evidenciju o strancima koji su vraćeni u BiH po osnovu readmisije“ unose se slijedeći podaci:

a) naziv organizacione jedinice Službe,
b) država iz koje se stranac vraća,
c) ime(na) i prezime(na),
d) datum, mjesto i država rođenja,
e) državljanstvo,
f) lična dokumenta (vrsta, broj, datum i država izdavanja),
g) država porijekla ili uobičajenog mjesta boravka i adresa,
h) država iz koje je stranac ušao u BiH,
i) status stranca u BiH u momentu napuštanja BiH,
j) status stranca u BiH u momentu povratka u BiH,
k) datum i mjesto prihvata stranca u BiH,
l) datum i mjesto izlaska iz BiH,
m) datum i mjesto prelaska državne granice,
n) napomena.

(3)  Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ.

(4) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Sektor za imigraciju, Sektor za azil, Granična policija BiH, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(5) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba.

(6) Detaljnije procedure unosa, obrade, kontrole, korištenja, čuvanja i brisanja podataka po sporazumima o readmisiji, kao i druge odredbe bitne za funkcionisanje „Evidencije o strancima koji su vraćeni u BiH po osnovu readmisije“ propisat će instrukcijom Ministar sigurnosti.

POGLAVLJE IV – MEĐUNARODNA I PRIVREMENA ZAŠTITA (AZIL)

Član 33.
(Službene evidencije)

 Ministarstvo sigurnosti - Sektor za azil, u skladu sa svojim nadležnostima, vodi evidencije o:

a) podnosiocima zahtjeva za međunarodnu zaštitu,
b) strancima kojima je priznat izbjeglički status, status supsidijarne zaštite, status privremene zaštite, podnosiocima zahtjeva za međunarodnu zaštitu kojima je zahtjev odbijen, obustavljen ili odbačen, prestanku i ukidanju međunarodne zaštite,
c) putnim ispravama za strance – izbjeglice i prijavljenim nestalim putnim ispravama stranaca – izbjeglica.

Član 34.
(Evidencija o podnosiocima zahtjeva za međunarodnu zaštitu)

U ''Evidenciju o podnosiocima zahtjeva za međunarodnu zaštitu'' unose se podaci o namjeri podnošenja zahtjeva, potvrdi koja se izdaje strancu koji je izrazio namjeru za međunarodnu zaštitu, zahtjevu za međunarodnu zaštitu, registraciji tražioca međunarodne zaštite i kartonu tražioca međunarodne zaštite.

Član 35.
(Namjera podnošenja zahtjeva)

(1)  Namjera podnošenja zahtjeva se izražava na graničnom prelazu ili u organizacionoj jedinici Službe i sadrži slijedeće podatke:

a)  naziv nadležnog organa,
b)  datum i broj dokumenta o izraženoj namjeri,
c)  ime(na) i prezime(na),
d)  državljanstvo.

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe ili Granična policija BiH, kao izvorni organ.

(3) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Granična policija BiH i Sektor za azil, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba i Granična policija BiH.

Član 36.
(Potvrda)

(1) Strancu koji je izrazio namjeru za međunarodnu zaštitu organizaciona jedinica Službe izdaje potvrdu o izraženoj namjeri za međunarodnu zaštitu na obrascu «Potvrda o izraženoj namjeri podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu» koja sadrži fotografiju podnosioca zahtjeva i slijedeće podatke:

a)   nadležni organ,
b)   broj,
c)   mjesto i datum izdavanja,
d)   ime(na) i prezime(na),
e)   datum i mjesto rođenja,
f)   državljanstvo,
g)  pol,
h)  članovi uže porodice lica koje je izrazilo namjeru,
i)   smjer kretanja,
j)   važnost dokumenta,
k)  da li stranac razumije jedan od službenih jezika BiH,
l)   fotografije članova porodice,
m) napomena.

(2) Potvrdu iz prethodnog stava potpisuje i ovjerava ovlaštena osoba organizacione jedinice Službe.

(3) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši organizaciona jedinica Službe, kao izvorni organ.

(4) Pristup podacima iz ovog člana ima Služba, Sektor za azil i Granična policija BiH, kao korisnik podataka.

(5) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba.

Član 37.
(Zahtjev za međunarodnu zaštitu)

(1) Stranac koji želi ostvariti pravo na međunarodnu zaštitu u BiH mora Sektoru za azil podnijeti zahtjev za međunarodnu zaštitu, na obrascu «Zahtjev za međunarodnu zaštitu».

(2) U obrazac zahtjeva za međunarodnu zaštitu u BiH unose se slijedeći podaci:

a) naziv nadležnog organa,
b) datum i broj,
c) mjesto, datum i vrijeme kontakta s nadležnim organom,
d) ime(na) i prezime(na),
e) datum rođenja (dan, mjesec, godina) i mjesto rođenja (država, grad),
f) pol,
g) bračni status,
h) državljanstvo,
i) zemlja porijekla,
j) etnička pripadnost,
k) religija,
l) maternji jezik i jezik(ci) koje tražitelj međunarodne zaštite razumije,
m) posljednje mjesto prebivališta/boravišta/država,
n) datum napuštanja zemlje porijekla,
o) država iz koje je tražitelj međunarodne zaštite ušao u BiH,
p) mjesto i datum ulaska u BiH,
r)  članovi porodice koji su u pratnji podnosioca zahtjeva za međunarodnu zaštitu (prezime, ime, srodstvo, datum i mjesto rođenja, državljanstvo),
s)   adresa boravka/telefon u BiH.

(3) Za tačnost podataka unesenih u obrazac iz stava (2) ovog člana odgovara podnosilac zahtjeva i ovlaštena službena osoba koji obrazac potpisuju.

(4) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši Sektor za azil, kao izvorni organ.

(5) Pristup podacima iz ovog člana ima Sektor za azil, Služba, Sektor za imigraciju i Granična policija BiH, kao korisnik podataka.

(6) Kontrolor podataka iz ovog člana je Sektor za azil.

Član 38.
(Obrazac za registraciju tražioca međunarodne zaštite)


 
(1) U obrazac za registraciju tražioca međunarodne zaštite  unose se slijedeći podaci:
               
1)   nadležni organ,
2) broj i datum,
3) vrijeme podnošenja zahtjeva,
4) ime(na), prezime(na) i druga ime(na),
5) datum i mjesto rođenja,
6) pol,
7)   državljanstvo,
8)   bračno stanje,
9)   mjesto posljednjeg prebivališta/boravišta (država, općina, grad),
10)  etnička pripadnost,
11)  vjeroispovijest,
12)  da li tražilac međunarodne zaštite razumije jedan od službenih jezika BiH,
13)  drugi jezik/ci koji/e razumije tražilac međunarodne zaštite,
14)  jezik na kojem će se voditi intervju,
15)  datum odlaska iz zemlje porijekla (dan, mjesec, godina),
16) države boravka/tranzita nakon napuštanja zemlje porijekla - država, vrijeme boravka (datum: od - do),
17)  datum ulaska u BiH (dan, mjesec, godina),
18)  mjesto ulaska u BiH,
19)  način ulaska u BiH: kopno/zrak/more/legalno/ilegalno,
20)  identifikacione ili druge isprave: dokument sa kojim je tražitelj međunarodne zaštite ušao u BiH, broj, izdat od strane, datum izdavanja, rok važenja / kako je tražitelj međunarodne zaštite došao do dokumenta s kojim je ušao u BiH / ako tražitelj međunarodne zaštite na teritoriji BiH boravi legalno, po kom osnovu boravi (vrsta, broj i datum), izdavanja vize - dozvole boravka / ostala dokumenta za utvrđivanje identiteta: vrsta, izdat od strane, broj, datum izdavanja, važi do,
21)  obrazovanje i zanimanje: osnovna škola (od/do, u godinama), mjesto / srednja škola (od/do, u godinama), mjesto / univerzitet, vrijeme pohađanja, naziv stručne spreme -diplome / zanimanje – vještine / historijat zaposlenja u posljednjih 10 godina (počev od posljednjeg zaposlenja u zemlji porijekla): poslodavac, vrsta posla, od – do, grad,
22)  vojna služba: da – ne, mjesto, od – do,
23)  pripadnost političkoj stranci ili organizaciji: da – ne, kojoj,
24)  da li je tražilac ranije podnosio zahtjev za međunarodnu zaštitu u BiH,
25)  da li je tražilac  ranije podnosio zahtjev za međunarodnu zaštitu u nekoj drugoj državi,
26)  da li je tražilac u zemlji porijekla ikada hapšen, pritvaran, privođen na informativne razgovore (razlog, vrijeme, period  zadržavanja),
27)  da li je tražilac međunarodne zaštite u zemlji porijekla bio suočen sa kršenjem ljudskih prava (fizički ili psihički zlostavljan, uskraćen u ostvarivanju prava na obrazovanje, rad, zdravstvenu zaštitu),
28)  posebne potrebe ili problemi (npr. zdravstveni i sl.),
29)  porodični detalji za djecu bez pratnje i osobe s posebnim potrebama bez pratnje: ime srodnika, pol srodnika, srodstvo, starost srodnika, posljednje mjesto u kojem je srodnik boravio (grad, općina, država),
30)  članovi uže porodice u pratnji tražioca međunarodne zaštite: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, srodstvo,
31)  ostali srodnici u pratnji tražioca međunarodne zaštite: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, srodstvo,
32)  srodnici tražioca međunarodne zaštite koji trenutno borave u BiH: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, srodstvo, mjesto boravka,
33)  članovi uže porodice koji trenutno žive u zemlji porijekla (supružnik, djeca, roditelji, braća - sestre: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, srodstvo),
34)  članovi uže porodice koji nisu u pratnji podnosioca zahtjeva, a žive izvan zemlje porijekla: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, srodstvo sa podnosiocem zahtjeva, pol, zemlja prebivališta, adresa, pravni status (državljanin, imigrant, izbjeglica, tražilac međunarodne zaštite, posjetilac, ilegalni boravak, ostalo),
35)  izjava tražioca međunarodne zaštite o razlozima napuštanja zemlje porijekla i potrebi pružanja zaštite u BiH,
36)  napomena ovlaštene službene osobe o pravima i obavezama tražioca međunarodne zaštite,
37) da li tražilac međunarodne zaštite želi koristiti besplatnu pravnu pomoć,
38) da li tražilac međunarodne zaštite želi da voditelj postupka bude osoba istog pola,
39) napomena ovlaštene službene osobe,
40)  ime, prezime i potpis ovlaštene službene osobe,
41)  ime, prezime i potpis prevodioca/tumača,
42)  potpis podnosioca zahtjeva,
43)  adresa podnosioca zahtjeva u BiH,
44) kontakt osoba i broj telefona.

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši Sektor za azil, kao izvorni organ.

(3) Pristup podacima iz ovog člana ima Sektor za azil, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Sektor za azil.

Član 39.
(Karton tražioca međunarodne zaštite)

(1) Nakon registracije, tražiocu međunarodne zaštite se izdaje „Karton tražioca međunarodne zaštite“ koji služi kao idendifikacioni dokument do okončanja postupka.

(2)  Karton tražioca međunarodne zaštite popunjava i izdaje Sektor za azil.

(3)  U karton tražioca međunarodne zaštite unose se slijedeći podaci:

a) registarski broj tražioca međunarodne zaštite,
b) ime(na) i prezime(na),
c) ime(na) roditelja,
d) datum rođenja,
e) mjesto rođenja,
f) državljanstvo,
g) mjesto i datum izdavanja,
h) period važnosti kartona,
i) adresa boravka,
j) podaci uzeti na osnovu lične izjave, putne isprave, lične karte i ostalog,
k) fotografija,
l) potpis tražioca međunarodne zaštite,
m) ograničenje kretanja.

(4) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši Sektor za azil, kao izvorni organ.

(5) Pristup podacima iz ovog člana ima Sektor za azil, Služba, Granična policija BiH, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(6) Kontrolor podataka iz ovog člana je Sektor za azil.
                
Član 40.
(Evidencija o strancima kojima je priznat izbjeglički status, status supsidijarne zaštite, te odobrena privremena zaštita)

U „Evidenciju o strancima kojima je priznat izbjeglički status ili status supsidijarne zaštite, te o strancima kojima je odobrena privremena zaštita“ unose se podaci o: odlukama po zahtjevu za međunarodnu zaštitu, priznatom izbjegličkom statusu, priznatom statusu supsidijarne zaštite, strancima kojima je odobrena privremena zaštita, podnosiocima zahtjeva za međunarodnu zaštitu kojima je zahtjev odbijen, obustavljen ili odbačen, prestanku i ukidanju izbjegličkog statusa ili supsidijarne zaštite.

Član 41.
(Odluke po zahtjevu za međunarodnu zaštitu)

(1) Po zahtjevu za međunarodnu zaštitu Ministarstvo donosi odluku kojom se:

a)   zahtjev usvaja i strancu se priznaje izbjeglički status u BiH,
b)   zahtjev usvaja, ne priznaje se izbjeglički status i priznaje status supsidijarne zaštite,
c)   zahtjev odbija, a strancu se određuje rok u kojem mora napustiti BiH,
d)   obustavlja postupak i strancu se određuje rok u kojem mora napustiti BiH,
e)   odbacuje zahtjev i strancu se određuje rok u kojem mora napustiti BiH.

(2) Odluka po zahtjevu za međunarodnu zaštitu sadrži  slijedeće podatke:

a) naziv organa koji je donio odluku,
b) broj odluke,
c) datum donošenja,
d) vrsta odluke po zahtjevu,
e) ime(na) i prezime(na) podositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu,
f) državljanstvo,
g) etnička pripadnost,
h) posljednje mjesto prebivališta,
i) nadležni organ kome se stranac obratio,
j) datum kontakta s nadležnim organom,
k) članovi porodice,
l) datum i mjesto rođenja članova porodice,
m) osnov za donošenje odluke,
n) datum dostave odluke,
o) datum konačnosti odluke,
p) datum podnošenja tužbe,
r)  datum dostave tužbe na odgovor,
s)   vrsta sudske odluke,
t)   datum pravosnažnosti odluke,
u)  rok do kojeg je određena supsidijarna zaštita,
v)  rok do kojeg je određeno dobrovoljno napuštanje teritorije BiH,
z)  napomena.

(3) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši Sektor za azil, kao izvorni organ.

(4) Pristup podacima iz ovog člana ima Sektor za azil, Sektor za imigraciju, Služba, Granična policija BiH, SIPA i OSA, kao korisnik podataka.

(5) Kontrolor podataka iz ovog člana je Sektor za azil.

Član 42.
(Izbjeglički status)

(1) Evidencija o strancima kojima je priznat izbjeglički status sadrži slijedeće podatke:

 a) organ koji je donio odluku,
 b) broj i datum odluke o priznatom izbjegličkom statusu,
 c) ime(na) i prezime(na),
 d) ime(na) roditelja,
 e) datum rođenja,
 f) mjesto rođenja,
 g) država rođenja,
 h) državljanstvo.

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši Sektor za azil, kao izvorni organ.

(3) Pristup podacima iz ovog člana ima Sektor za azil, Sektor za imigraciju, Služba, Granična policija BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Sektor za azil.

Član 43.
(Status supsidijarne zaštite)

(1) Evidencija o strancima kojima je priznat status supsidijarne zaštite sadrži slijedeće podatke:


 a) organ koji je donio odluku,
 b) broj i datum odluke o priznatom statusu supsidijarne zaštite,
 c) ime(na) i prezime(na),
 d) ime(na) roditelja,
 e) datum rođenja,
 f) mjesto rođenja,
 g) država rođenja,
 h) državljanstvo,
 i)    rok do kojeg je određen status supsidijarne zaštite.

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši Sektor za azil, kao izvorni organ.

(3) Pristup podacima iz ovog člana ima Sektor za azil, Služba, Granična policija BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Sektor za azil.

Član 44.
(Privremena međunarodna zaštita)

(1) Strancima kojima je odobrena privremena međunarodna zaštita izdaje se karton koji sadrži fotografiju i u koji se unose slijedeći podaci:
       
a) naziv organa koji je odobrio privremenu zaštitu,
b) broj kartona,
c) ime(na) i prezime(na),
d) ime(na) roditelja,
e) datum i mjesto rođenja,
f) državljanstvo,
g) period važnosti kartona,
h) mjesto i datum izdavanja,
i) mjesto boravka,
j) adresa boravka,
k) period ranije odobrenog statusa korisnika privremene međunarodne zaštite,
l) potpis korisnika.

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši Sektor za azil, kao izvorni organ.

(3) Pristup podacima iz ovog člana ima Sektor za azil, Služba, Granična policija BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Sektor za azil.


Član 45.
(Podnosioci zahtjeva za međunarodnu zaštitu čiji je zahtjev odbijen, obustavljen ili odbačen)

(1)  Sektor za azil, pomoću softverske aplikacije ¨Podnosioci zahtjeva za međunarodnu zaštitu čiji je zahtjev odbijen, obustavljen ili odbačen, a zaštićeni su u skladu sa članom 118. stav (1) Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu, u Centralnu bazu podataka o strancima unosi slijedeće podatke:

a)  naziv organa koji je donio odluku,
b)  broj odluke,
c)  datum donošenja,
d)  vrsta odluke po zahtjevu,
e)  ime(na) i prezime(na) podositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu,
f)  državljanstvo,
g)  etnička pripadnost,
h)  posljednje mjesto prebivališta,
i)   nadležni organ kome se stranac obratio,
j)   datum kontakta s nadležnim organom,
k)  članovi porodice,
l)   datum i mjesto rođenja članova porodice,
m) osnov za donošenje odluke,
n)  datum dostave odluke,
o)  datum konačnosti odluke,
p)  datum podnošenja tužbe,
r)  datum dostave tužbe na odgovor,
s)  vrsta sudske odluke,
t)  datum pravosnažnosti odluke.

(2)  Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši Sektor za azil, kao izvorni organ.

(3) Pristup podacima iz ovog člana ima Sektor za azil, Služba, Granična policija BiH, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Sektor za azil.

Član 46.
(Prestanak statusa međunarodne zaštite)

(1) Sektor za azil, pomoću softverske aplikacije «Prestanak izbjegličkog statusa»,  u Centralnu bazu podataka o strancima unosi slijedeće podatke:

a) ime(na) i prezime(na),
b) pol,
c) datum i mjesto rođenja,
d) državljanstvo,
e) jedinstveni matični broj,
f) broj izbjegličkog kartona,
g) broj putne isprave,
h) broj i datum odluke o prestanku izbjegličkog statusa,
i) razlog prestanka izbjegličkog statusa,
j) datum podnošenja tužbe,
k) datum dostavljanja tužbe na odgovor,
l) vrsta sudske odluke,
m)   datum pravosnažnosti odluke,
n)    napomena.

(2) Sektor za azil, pomoću softverske aplikacije «Prestanak statusa supsidijarne zaštite»,  u Centralnu bazu podataka o strancima unosi slijedeće podatke:
 
a) registracioni broj korisnika supsidijarne zaštite,
b)  ime(na) i prezime(na),
c)  ime(na) roditelja,
d)  datum i mjesto rođenja,
e)  državljanstvo,
f)  adresa boravišta,
g)    period važnosti statusa supsidijarne zaštite,
h)  broj i datum rješenja o prestanku statusa supsidijarne zaštite,
i)  razlog prestanka statusa supsidijarne zaštite,
j)   datum podnošenja tužbe,
k)  datum dostavljanja tužbe na odgovor,
l)  vrsta sudske odluke,
m)   datum pravosnažnosti odluke,
n)   napomena.

(3) Tehničku obradu podataka, iz st. (1) i (2) ovog člana, vrši Sektor za azil, kao izvorni organ.

(4) Pristup podacima  iz ovog člana ima Sektor za azil, Služba, Granična policija BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(5) Kontrolor podataka iz ovog člana je Sektor za azil.

Član 47.
(Ukidanje važenja međunarodne zaštite)

(1) Sektor za azil, pomoću softverske aplikacije «Ukidanje izbjegličkog statusa»,  u Centralnu bazu podataka o strancima unosi slijedeće podatke:

a) ime(na) i prezime(na),
b) pol,
c) datum i mjesto rođenja,
d) državljanstvo,
e) jedinstveni matični broj,
f) broj izbjegličkog kartona,
g) broj putne isprave,
h) broj i datum rješenja o ukidanju izbjegličkog statusa,
i) razlog ukidanja izbjegličkog statusa,
j) datum podnošenja tužbe,
k) datum dostavljanja tužbe na odgovor,
l) vrsta sudske odluke,
m)  datum pravosnažnosti odluke,
n)   napomena. 

(2) Sektor za azil, pomoću softverske aplikacije «Ukidanje statusa supsidijarne zaštite»,  u Centralnu bazu podataka o strancima unosi slijedeće podatke:

a)    registracioni broj korisnika supsidijarne zaštite,
b)  ime(na) i prezime(na),
c)  ime(na) roditelja,
d)  datum i mjesto rođenja,
e)  državljanstvo,
f)  mjesto i datum izdavanja,
g)  mjesto boravišta,
h)  adresa boravišta,
i)  period važnosti kartona,
j)  broj i datum rješenja o ukidanju statusa supsidijarne zaštite,
k)  razlog ukidanja statusa supsidijarne zaštite,
l)  datum podnošenja tužbe,
m)  datum dostavljanja tužbe na odgovor,
n)  vrsta sudske odluke,
o)   datum pravosnažnosti odluke,
p)   napomena.

(3) Tehničku obradu podataka iz st. (1) i (2) ovog člana, vrši Sektor za azil, kao izvorni organ.

(4) Pristup podacima iz ovog člana ima Sektor za azil, Služba, Granična policija BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(5) Kontrolor podataka iz ovog člana je Sektor za azil.

Član 48.
(Evidencija o izdatim putnim ispravama za strance - izbjeglice)

(1) U „Evidenciju o putnim ispravama za strance – izbjeglice“ unose se slijedeći podaci:

a) ime(na) i prezime(na),
b) datum i mjesto rođenja,
c) državljanstvo,
d) važnost do...,
e) serijski broj,
f) jedinstveni matični broj,
g) datum izdavanja,
h) mjesto izdavanja,
i) nadležni organ koji je izdao putnu ispravu,
j)    adresa prebivališta,
k)  napomena.

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši Sektor za azil, kao izvorni organ.

(3) Pristup podacima iz ovog člana imaju Sektor za azil, Služba, Granična policija BiH, SIPA, OSA, policija i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Sektor za azil.

Član 49.
(Evidencija o prijavljenim nestalim putnim ispravama stranaca - izbjeglica)

(1) U „Evidenciju o prijavljenim nestalim putnim ispravama stranaca – izbjeglica“ unose se slijedeći podaci:


a) ime(na) i prezime(na),
b) ime(na) roditelja,
c) pol,
d) datum rođenja,
e) mjesto i država rođenja,
f) državljanstvo,
g) adresa u BiH,
h) s istom putnom ispravom putuje - ime i prezime, srodstvo, datum rođenja srodnika,
i) broj telefona i kontakt osoba,
j) mjesto i datum podnošenja prijave,
k) naziv organa kojem je prijavljen gubitak ili uništenje ili iz drugih razloga neupotrebljivost putne isprave,
l) napomena.

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši Sektor za azil, kao izvorni organ.
.
(3) Pristup podacima iz ovog člana ima Sektor za azil, Sektor za imigraciju, Služba, Granična policija BiH, SIPA, OSA, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i policija, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Sektor za azil.

POGLAVLJE V – ULAZAK U BIH

Član 50.
(Granična policija BiH – službene evidencije)

Granična policija BiH, kao izvor i kao korisnik, u skladu sa svojim nadležnostima vodi Evidenciju stranaca kojima je odbijen ulazak u BiH na granici.

Član 51.
 (Evidencija o strancima kojima je odbijen ulazak u BiH)

(1) U „Evidenciju o strancima kojima je odbijen ulazak u BiH“ unose se slijedeći podaci:

a) naziv nadležnog organa,
b) granični prelaz,
c) ime(na) i prezime(na),
d) ime(na) roditelja,
e) jedinstveni matični broj,
f) datum i mjesto rođenja,
g) pol,
h) država ili mjesto prebivališta,
i) državljanstvo,
j) vrsta i broj putne isprave,
k) datum odbijanja ulaska,
l) osnov odbijanja ulaska,
m) broj rješenja o odbijenom ulasku,
n) napomena. 

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši Granična policija BiH, kao izvorni organ.

(3) Pristup podacima iz ovog člana ima Granična policija BiH, Sektor za imigraciju, Služba, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Granična policija BiH. 

POGLAVLJE VI -  VIZE
                                     


Član  52.
(Evidencija o strancima u oblasti viza)

(1) Ministarstvo vanjskih poslova, kao izvor i kao korisnik, u skladu sa svojim nadležnostima, vodi Evidenciju o strancima kojima je izdata viza.

(2) Služba, kao izvor i kao korisnik, u skladu sa svojim nadležnostima, vodi Evidenciju o strancima kojima je skraćen rok važenja vize i  strancima kojima je viza poništena u zemlji.

(3) Granična policija BiH, kao izvor i kao korisnik, u skladu sa svojim nadležnostima, vodi Evidenciju o strancima kojima je izdata viza na granici, strancima kojima je skraćen rok važenja vize i  strancima kojima je viza poništena na graničnom prelazu.

Član  53.
(Evidencija o strancima kojima je izdata viza)

(1) U „Evidenciju o strancima kojima je izdata viza“ unose se slijedeći podaci:

1)  naziv organa koji je izdao vizu,
2)  ime(na) i prezime(na),
3)  prezime(na) pri rođenju (ranija prezime/na),
4)  datum rođenja,
5)  identifikacioni broj ili jedinstveni matični broj,
6)  mjesto i država rođenja,
7)  trenutna državljanstva,
8)  državljanstva pri rođenju,
9)  pol,
10)  bračno stanje,
11)  ime(na) roditelja,
12)  vrsta, broj pasoša i organ izdavanja,
13)  datum izdavanja i rok važnosti pasoša,
14)  podaci o dozvoli za povratak u zemlju koja nije zemlja porijekla,
15)  trenutno zanimanje,
16)  naziv, adresa i telefonski broj poslodavca/obrazovne ustanove,
17)  glavno odredište,
18)  vrsta vize,
19)  viza,
20)  broj ulazaka,
21)  odredište u BiH,
22)  druge vize,
23) dozvola za tranzit,
24)  raniji odobreni boravak i izdate vize u BiH,
25)  svrha putovanja,
26)  datum dolaska,
27)  datum odlaska,
28)  ime i prezime (naziv) poslodavca ili druge pravne osobe u BiH,
29)  nosilac troškova putovanja i boravka u BiH,
30)  novčana sredstava za vrijeme boravka u BiH,
31)  ime(na) i prezime(na) i prezime(na) pri rođenju bračnog druga,
32)  datum i mjesto rođenja bračnog druga,
33)  imena djece i datumi rođenja,
34)  podaci o članovima porodice u BiH (ime, prezime, državljanstvo, adresa u BiH i srodstvo),
35)  adresa podnosioca zahtjeva i broj telefona,
36)  mjesto i datum podnošenja zahtjeva,
37)  odluka po zahtjevu,
38)  broj i datum izdavanja vize,
39)  viza produžena do,
40)  napomena.

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši Ministarstvo vanjskih poslova kod izdavanja i produženja viza i Granična policija BiH kod izdavanja viza na granici, kao izvorni organ.

(3) Pristup podacima iz ovog člana ima Ministarstvo vanjskih poslova, Granična policija BiH, Sektor za imigraciju, Služba, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Ministarstvo vanjskih poslova i Granična policija BiH.

Član  54.
(Evidencija o strancima kojima je skraćen rok važenja vize i  strancima kojima je viza poništena)

(1) U „Evidenciju o strancima kojima je skraćen rok važenja vize i strancima kojima je viza poništena“ unose se slijedeći podaci:

a) broj naljepnice vize,
b) ime(na) i prezime(na),
c) ostala imena,
d) pol,
e) datum i mjesto rođenja,
f) država koja je izdala putnu ispravu,
g) broj putne isprave,
h) viza važi od...,
i) viza važi do...,
j) broj ulazaka,
k) dužina boravka,
l) tip vize,
m) datum izdavanja,
n) viza skraćena do...,
o) datum poništenja vize,
p)   broj i datum rješenja o poništenju vize,
r)    razlog skraćenja /poništenja vize,
s)   napomena.

(2) Tehničku obradu podataka iz ovog člana vrši Služba i Granična policija BiH, kao izvorni organ.

(3) Pristup podacima iz ovog člana ima Ministarstvo vanjskih poslova, Služba, Sektor za imigraciju, Granična policija BiH, SIPA, OSA i policija, kao korisnik podataka.

(4) Kontrolor podataka iz ovog člana je Služba i Granična policija BiH. 

POGLAVLJE  VII -  OBRADA PODATAKA

Član 55.
(Obrada podataka)

Obrada podataka, u smislu ovog pravilnika, podrazumijeva svaku radnju ili skup radnji koje se vrše sa podacima i to: prikupljanje, unošenje, organiziranje, pohranjivanje, prerađivanje ili izmjene, uzimanje, konsultovanje, korištenje, otkrivanje prenosom, širenje ili na drugi način omogućavanje pristupa podacima, svrstavanje ili kombinovanje, blokiranje, brisanje ili uništavanje.

Član 56.
(Kvalitet podataka)

Podaci koji se unose u Centralnu bazu podataka o strancima moraju biti:

a)  prikupljeni i obrađeni na zakonit način,
b)  sačuvani u cilju koji je određen i zakonit i da se koriste na način koji  je u skladu sa tim ciljem,
c)  adekvatni i relevantni u mjeri u kojoj ne nadmašuju cilj radi kojeg se pohranjuju,
d)  tačni i blagovremeno ažurirani,
e)  sačuvani u formi koja omogućava identifikaciju nositelja podataka tokom razdoblja potrebnog za ispunjavanje ciljeva zbog kojih se podaci čuvaju.

Član 57.
(Kontrolor Centralne baze podataka o strancima)

(1) Kontrolor Centralne baze podataka o strancima je organ nadležan za postupanje:

a)  Ministarstvo sigurnosti (u oblasti kretanja i boravka, međunarodne zaštite, prelaska granice i
    viza čije je izdavanje u nadležnosti Ministarstva sigurnosti),
b)  Ministarstvo vanjskih poslova (u oblasti viza).

(2) Kontrolor Centralne baze podataka o strancima donosi uputstvo u vezi pristupnih prava podacima i njihove obrade određujući nivo unosa i obrade podataka, te korištenja podataka dodjelom odgovarajuće šifre.

(3) Kontrolor Centralne baze podataka o strancima odgovoran je za primjenu uputstva.

(4) Izvorni organi su obavezni izraditi softverski modul, poštujući karakteristike Centralne baze podataka o strancima, koji će im omogućiti statističku obradu podataka i izradu izvještaja iz svoje nadležnosti.

(5)  Kontrolor Centralne baze podataka o strancima je obavezan omogućiti integrisanje ovog modula u Centralnu bazu podataka o strancima.

Član 58.
(Tehnička obrada podataka)

(1) Tehnička obrada podataka podrazumijeva unos i obradu podataka u Centralnu bazu podataka o strancima. Tehničku obradu podataka vrši obrađivač podataka koji je raspoređen na sistematizirane poslove i radne zadatke ili druga osoba po odobrenju kontrolora.

(2) Obrađivač podataka, iz prethodnog stava ovog člana, pri obradi podataka se mora pridržavati uputstva.

(3) Obrađivač podataka ne može svoje odgovornosti prenositi na druge obrađivače bez izričitog odobrenja kontrolora.
                                                                    

Član 59.
(Administracija sistema)

(1) Za administraciju Centralne baze podataka o strancima zaduženo je Ministarstvo sigurnosti.

(2) Ministar sigurnosti određuje dva administratora baze podataka koji će biti nosioci najvišeg pristupnog prava, te administratore korisnika u oblasti boravka, azila, granice i viza čije je izdavanje u nadležnosti Ministarstva sigurnosti.

(3) Za administraciju korisnika na nivou softverske aplikacije zaduženi su Ministarstvo sigurnosti i to Sektor za imigraciju i Služba za oblast boravka, Sektor za azil za oblast međunarodne zaštite i Granična policija BiH za oblast granica, a za oblast viza Ministarstvo vanjskih poslova, Služba i Granična policija BiH.

Član 60.
(Sigurnost sistema)

(1) Administrator Centralne baze podataka o strancima je nadležan za sigurnost sistema i poduzimanje tehničkih i organizacionih mjera u vezi sigurnosti, zaštite i tajnosti podataka, posebno ličnih podataka.

 (2) Ministar sigurnosti, na prijedlog administratora baze podataka, propisuje postupak za izradu sigurnosnih kopija podataka u Centralnoj bazi podataka o strancima (backup). Administrator baze podataka dužan je da, u skladu sa propisanim postupkom, redovno izrađuje sigurnosne kopije podataka u Centralnoj bazi podataka o strancima.


POGLAVLJE  VIII  -  POSTUPANJE SA PODACIMA

Član 61.
(Pristup podacima)

(1) Pristup podacima podrazumijeva svaku radnju koja omogućava uvid u podatke bez prava da se ti podaci mijenjaju, prenose, brišu i koriste u nedozvoljene svrhe.

(2) Pristup podacima se može odbiti ili ograničiti ukoliko se radi o specifičnim podacima.

(3) Kontrolor  podataka je nadležan za odobravanje pristupa podacima.


Član 62.
(Korištenje podataka)

(1) Zahtjev za pristup podacima dostavlja se kontroloru Centralne baze podataka o strancima, u pismenoj formi (elektronski ili putem pošte), uz navođenje svrhe zbog koje se traži pristup podacima.

(2) Kontrolor Centralne baze podataka o strancima postupa po zahtjevu i obavještava podnositelja zahtjeva.


Član 63.
(Zaštita podataka)

(1) Podaci u Centralnoj bazi podataka o strancima moraju biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa, prijenosa, brisanja ili uništenja, a što se propisuje Planom o zaštiti podataka.

(2) Zaštitu podataka osigurava administrator Centralne baze podataka o strancima.


                                                                     
Član 64.
(Čuvanje podataka)

Ministar sigurnosti propisuje instrukcijom rokove čuvanja podataka i dokumentacije koja je izvor podataka, te vrstu podataka koji se brišu iz Centralne baze podataka o strancima.
 


Član 65.
(Brisanje podataka)

(1) Brisanje podataka vrši se jednom godišnje po isteku rokova za čuvanje podataka u skladu sa instrukcijom iz člana 64. ovog pravilnika.

(2) Obrađivač podataka sačinjava prijedlog za brisanje podataka.

(3) Za brisanje podataka nadležna je Komisija od tri (3) člana koju imenuje Ministar sigurnosti.

(4) Komisija donosi odluku o brisanju podataka i uništavanju dokumentacije koja je izvor podataka.

(5) O svim radnjama se sačinjava zapisnik i podnosi  izvještaj Ministru sigurnosti.


POGLAVLJE  IX  - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 66.
(Vlasništvo)

(1) Ministarstvo sigurnosti vlasnik je Centralne baze podataka o strancima. 

(2) Vlasnici računara i druge opreme, koja je u skladu sa distributivnom listom Memoranduma o razumijevanju dostavljena korisnicima u sjedištu i na terenu, su Sektor za imigraciju, Sektor za azil,  Služba i Granična policija BiH.

(3) Ministarstvo vanjskih poslova vlasnik je opreme u sjedištu i u diplomatsko - konzularnim predstavništvima.

Član 67.
(Prelazne odredbe)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena Pravilnika o centralnoj bazi podataka o strancima («Službeni glasnik BiH», br. 61/07 i 45/08).


Član 68.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku BiH».

                                                                                                       M I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                         Tarik Sadović

Broj: ________________/09
Sarajevo, ___________ 2009. godine