Arhiva

Pravilnik o izgledu i sadržaju zahtjeva za izdavanje putne isprave za izbjeglice, putne isprave za osobe bez državljanstva i putnog lista za strance

7.10.2009

Na osnovu člana 16. stav (2) Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08 i 39/08), člana 4. i 14. stav (1) alineja 8) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09 i 59/09) i člana 16. Zakona o upravi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 32/02), Ministarstvo sigurnosti donosi 

PRAVILNIK
O IZGLEDU I SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE ZA IZBJEGLICE, PUTNE ISPRAVE ZA OSOBE BEZ DRŽAVLJANSTVA I PUTNOG LISTA ZA STRANCE


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim pravilnikom propisuje se izgled i sadržaj zahtjeva za izdavanje putne isprave za izbjeglice, putne isprave za osobe bez državljanstva, odnosno izgled i sadržaj zahtjeva za izdavanje putnog lista za strance.


Član 2.
(Zahtjev za izdavanje putne isprave za izbjeglice)


(1) Zahtjev za izdavanje putne isprave za izbjeglice sačinjen je na obrascu formata A4, bijele boje, na dvije stranice i sastoji se iz dva dijela.

(2) Prvi dio obrasca zahtjeva iz stava (1) ovog člana sadrži naziv organa za izdavanje putne isprave kod kojeg se zahtjev podnosi, broj zahtjeva i slijedeće podatke o podnosiocu zahtjeva:
a) JMB izbjeglice,
b) prezime i ime (osobe ženskog spola dužne su navesti još i djevojačko prezime),
c) država, mjesto i datum rođenja,
d) spol,
e) boravište i adresa stanovanja u Bosni i Hercegovini,
f) državljanstvo,
g) izrada putne isprave u roku kraćem od propisanog,
h) podaci o putnim ispravama/ novi document - prvi zahtjev,
i) najava zahtjeva za akviziciju putem mobilne radne stanice,
j) broj izbjegličkog kartona,
k) kontakt telefon,
l) datum podnošenja zahtjeva,
m) potpis podnosioca zahtjeva.

(3) Drugi dio obrasca zahtjeva iz stava (1) ovog člana sadrži podatke o roditeljima, zakonskim starateljima ili licu koje najavljuje akviziciju mobilnom radnom stanicom:
a) JMB,
b) prezime,
c) ime,
d) srodstvo,
e) broj identifikacionog dokumenta,
f) datum,
g) potpis,
h) datum prijema zahtjeva,
i) potpis ovlaštenog lica koje je zaprimilo zahtjev,
j) datum i potpis lica koje je izvršilo akviziciju podataka,
k) datum i potpis lica koje je vršilo provjeru identiteta, 
l) datum i potpis lica koje je odobrilo izradu putne isprave.

(4) Obrazac zahtjeva za izdavanje putne isprave za izbjeglice je sastavni dio ovog pravilnika, Obrazac broj 1.
 

Član 3.
(Zahtjev za izdavanje putne isprave za osobe bez državljanstva)

(1) Zahtjev za izdavanje putne isprave za osobe bez državljanstva sačinjen je na obrascu formata A4, bijele boje, na dvije stranice i sastoji se iz dva dijela.

(2) Prvi dio obrasca zahtjeva iz stava (1) ovog člana sadrži naziv organa za izdavanje putne isprave kod kojeg se zahtjev podnosi, broj zahtjeva i slijedeće podatke o podnosiocu zahtjeva:
a) JMB,
b) prezime i ime (osobe ženskog spola dužne su navesti još i djevojačko prezime),
c) država, mjesto i datum rođenja,
d) spol,
e) prebivalište / boravište i adresa stanovanja u Bosni i Hercegovini,
f) izrada putne isprave u roku kraćem od propisanog,
g) podaci o putnim ispravama/ novi dokument - prvi zahtjev,
h) najava zahtjeva za akviziciju putem mobilne radne stanice,
i) broj potvrde o identitetu,
j) kontakt telefon,
k) datum podnošenja zahtjeva,
l) potpis podnosioca zahtjeva.

(3) Drugi dio obrasca zahtjeva iz stava (1) ovog člana sadrži podatke o roditeljima, zakonskim starateljima ili licu koje najavljuje akviziciju mobilnom radnom stanicom:
a) JMB,
b) prezime,
c) ime,
d) srodstvo,
e) broj identifikacionog dokumenta,
f) datum,
g) potpis,
h) datum prijema zahtjeva,
i) potpis ovlaštenog lica koje je zaprimilo zahtjev,
j) datum i potpis lica koje je vršilo akviziciju podataka,
k) datum i potpis lica koje je vršilo provjeru identiteta,
l) datum i potpis lica koje je odobrilo izradu putne isprave.

(4) Obrazac zahtjeva za izdavanje putne isprave za osobe bez državljanstva je sastavni dio ovog pravilnika, Obrazac broj 2.
    

Član 4.
(Način upisa podataka u zahtjev)

Podaci u obrazac zahtjeva iz člana 2. i 3. ovog pravilnika ispisuju se elektronskim putem od strane ovlaštenog lica, a podnosilac zahtjeva tačnost unesenih podataka ovjerava svojim potpisom.

Član 5.
(Potvrda o prijemu zahtjeva i preuzimanju putne isprave)


(1) O primljenom zahtjevu za izdavanje putne isprave za izbjeglice ili putne isprave za osobe bez državljanstva i preuzetoj putnoj ispravi izdaje se potvrda.
(2) Potvrda iz stava (1) ovog člana sadrži naziv organa, broj zahtjeva, datum i barkod i sastoji se iz dva dijela i to:
a) dio koji se odnosi na predaju zahtjeva za izdavanje putne isprave za izbjeglice ili osobe bez državljanstva,
b) dio koji se odnosi na preuzimanje putne isprave za izbjeglice ili osobe bez državljanstva.
(3) Dio potvrde koji se odnosi na predaju zahtjeva za izdavanje putne isprave za izbjeglice ili osobe bez državljanstva sadrži ime, prezime, JMB, mjesto prebivališta / boravišta podnosioca zahtjeva i potpis službenog lica.
(4) Dio potvrde koji se odnosi na preuzimanje putne isprave za izbjeglice ili osobe bez državljanstva sadrži datum, serijski broj putne isprave, ime, prezime, JMB, potpis primaoca putne isprave i potpis službenog lica.
(5) Potvrda iz stava (1) ovog člana sadrži obavještenje da će lični podaci iz zahtjeva za izdavanje putne isprave biti obrađeni u svrhu određenu Zakonom o putnim ispravama, te da će biti predmetom prava i zaštite prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka.
(6) Potvrda o prijemu zahtjeva za izdavanje i preuzimanje putne isprave za izbjeglice ili osobe bez državljanstva je sastavni dio ovog pravilnika, Obrazac broj 3.

Član 6.
(Zahtjev za izdavanje putnog lista za strance)

(1) Zahtjev za izdavanje putnog lista za strance sačinjen je na obrascu formata A4, bijele  boje, na dvije stranice i sastoji se iz dva dijela.

(2) Prvi dio obrasca zahtjeva iz stava (1) ovog člana sadrži naziv organa kojem se zahtjev podnosi, fotografiju i slijedeće podatke o podnosiocu zahtjeva:
a) prezime (osobe ženskog spola dužne su navesti još i djevojačko prezime),
b) ime,
c) spol,
d) dan, mjesec i godina rođenja,
e) mjesto i država rođenja,
f) državljanstvo,
g) u kojem svojstvu boravi u Bosni i Hercegovini,
h) zanimanje,
i) adresa u Bosni i Hercegovini, 
j) adresa u inostranstvu,
k) putna isprava (vrsta, broj, datum i organ izdavanja),
l) lica u pratnji nosioca putnog lista (prezime i ime, srodstvo i datum rođenja),
m) dokazi koji se prilažu uz zahtjev,
n) datum i mjesto podnošenja zahtjeva,
o) potpis podnosioca zahtjeva.

(3) Prvi dio obrasca sadrži izjavu podnosioca zahtjeva da je upoznat da odgovara za  tačnost podataka navedenih u zahtjevu i da davanje lažne izjave može dovesti do krivičnog gonjenja shodno propisima u BiH, te da je saglasan da se podaci navedeni u zahtjevu, u svrhu donošenja odluke po zahtjevu, prosljeđuju na provjeru i obradu nadležnim organima BiH.

(4) Drugi dio obrasca zahtjeva sadrži rubrike:
a) odluku po zahtjevu,
b) broj putnog lista za stranca,
c) datum izdavanja putnog lista za stranca,
d) rok važenja putnog lista za stranca,
e) napomenu,
f) mjesto za fotografije članova porodice koji putuju sa nosiocem putnog lista za stranca,
g) potpis primaoca putnog lista za stranca,
h) potpis službene osobe.

(5) Obrazac zahtjeva za izdavanje putnog lista za stranca je sastavni dio ovog pravilnika, Obrazac broj 4.


Član 7.
(Obrasci)

Obrasci koji su sastavni dio ovog pravilnika štampani su latiničnim i ćiriličnim pismom, na zvaničnim jezicima BiH i na engleskom jeziku.


Član 8.
 (Stupanje na snagu Pravilnika)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“. Primjena ovog pravilnika počet će nakon sticanja tehničkih uslova za primjenu pravilnika koje donosi Ministarstvo civilnih poslova BiH na osnovu člana 50. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu.

 

 

Broj_____________/09                                                   ZAMJENIK MINISTRA    
Datum_________2009.godine                                                Mijo Krešić
Sarajevo                                                            

                                                                                        ------------------------------