Informacije za strance

Informacije za strance

12.2.2024

 OSNOVNE INFORMACIJE

O ULASKU I BORAVKU STRANACA U BOSNU I HERCEGOVINU

 


ULAZAK U BOSNU I HERCEGOVINU

 

Prelazak državne granice

 

Stranac može preći državnu granicu BiH sa važećom putnom ispravom samo na graničnim prelazima otvorenim za međunarodni saobraćaj i u vrijeme kada granični prelaz radi.

 

Datumom ulaska smatra se prvi dan boravka na teritoriji BiH, a datumom izlaska smatra se posljednji dan boravka na teritoriji BiH - član 15. Zakona o strancima.

 

Više informacija o graničnim prijelazima možete vidjeti na internet stranici Granične policije BiH www.granpol.gov.ba

 

 

USLOVI ZA ULAZAK U BOSNU I HERCEGOVINU

 

Putne isprave

 

Stranac može ući u BiH ako ima važeći pasoš ili drugi identifikacioni dokument koji može koristiti za ulazak u BiH čije je važenje:

 

-          najmanje tri mjeseca duže od namjeravanog  datuma odlaska s teritorije BiH i

-          izdat je u posljednjih deset godina ili je izdat s rokom važenja trajno.

 

Ostale uslove za ulazak u BiH možete vidjeti ovdje -  član 19. Zakona o strancima.

 

Državljani sljedećih zemalja mogu ulaziti, izlaziti, tranzitirati i boraviti na teritoriji BiH do 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana koji podrazumijeva uzimanje u obzir period od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka, osim sa putnom ispravom i sa važećom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo:

 

-          zemlje članice Europske Unije,

-          zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma i

-          Andora, Albanija, Crna Gora, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica i Švicarska Konfederacija. 

 


Vizni režim ulaska

 

Stranci koji dolaze iz zemalja sa kojim BiH ima uspostavljen vizni režim ulaska, za ulazak u BiH moraju imati:

 

-          važeću vizu za ulazak, boravak ili prelazak preko teritorije BiH čiji rok važenja ne ističe na dan ulaska u BiH, ili 

-          dozvolu boravka u BiH.

 

Viza za kratkoročni boravak - Viza C

 

Viza za kratkoročni boravak - Viza C omogućava tranzit, jedan ili više ulazaka ili boravaka u BiH. Nijedan neprekidan boravak ni ukupno trajanje više uzastopnih boravaka u BiH ne mogu biti duži od 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana.

 

Viza za kratkoročni boravak izdaje se s rokom važenja najduže do jedne godine, a može se izdati i s rokom važenja do pet godina pod uslovima iz člana 29. stav (3) Zakona o strancima.

 

Viza za kratkoročni boravak izdaje se za poslovna putovanja, putovanja u svrhu obrazovanja, obuke ili u sličnu svrhu, za turistička ili druga putovanja u privatne svrhe, za putovanja na političke, naučne, kulturne, sportske, vjerske ili druge događaje, kao i za putovanja iz ostalih razloga za koja je dovoljan kratkoročni boravak. 

 

Viza za kratkoročni boravak - Viza C ne omogućava podnošenje zahtjeva za odobrenje privremenog boravka u BiH

 

 

Viza za dugoročni boravak - Viza D

 

Viza za dugoročni boravak - Viza D omogućava ulazak i boravak u BiH u periodu od 180 dana u toku jedne godine i omogućava podnošenje zahtjeva za odobrenje privremenog boravka u BiH

 

Viza za dugoročni boravak izdaje se s rokom važenja najviše do jedne godine i to kada je za boravak u BiH potreban period duži od 90 dana u periodu od 180 dana. 

 

Aerodromska tranzitna viza - Viza A


Aerodromska tranzitna viza - Viza A omogućava prolazak kroz međunarodno tranzitno područje aerodroma bez stvarnog ulaska u zemlju, tokom zaustavljanja ili nastavljanja međunarodnog leta. 

 

Uslove za izdavanje vize možete vidjeti ovdje – član 31. i član 32. Zakona o strancima.

 

Informacije o uslovima i postupku za izdavanje vize možete potražiti na www.mvp.gov.ba


Izdavanje vize na granici

 

U izuzetnim slučajevima ako to zahtijevaju razlozi sigurnosti BiH, humanitarni, ozbiljni profesionalni ili lični razlozi, vizu za kratkoročni boravak (Viza C) za jedan ulazak do 15 dana ili aerodromsku tranzitnu vizu (Viza A) može na granici izdati Granična policija BiH. 

 

Viza na granici može se izdati samo pod uslovom da stranac: 

 

-          ispunjava  opće uslove za ulazak u BiH iz člana 19. stav (1) i (3) Zakona o strancima

 

-          dokaže da nije bio u mogućnosti unaprijed podnijeti zahtjev za vizu i 

 

-          predoči dokument ili više njih kojima dokazuje nepredvidiv i neodgodiv razlog za ulazak u BiH, te garantira povratak u državu porijekla ili uobičajenog mjesta boravka. 

 

Detaljnije o izdavanju vize na granici možete vidjeti ovdje - član 14. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.


Detaljnije informacije o produženju vize možete vidjeti ovdje - član 36. Zakona o strancima i član 20. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

Za izdavanje vize na granici plaća se administrativna taksa u iznosu od 100KM.

 

Za produženje vize u zemlji plaća se administrativna taksa u iznosu od 100KM.

 

Međunarodni granični prijelazi na kojima se mogu izdati vize na granici su: aerodromi Sarajevo, Banja Luka, Tuzla i Mostar, te kopneni granični prijelazi: Orašje, Gradiška, Izačić, Kamensko, Gorica, Bijača, Brod, Rača, Karakaj, Hum i Klobuk.

 

Radno vrijeme ovih graničnih prijelaza je od 0-24 sata. Više informacija možete vidjeti na internet stranici Granične policije BiH  www.granpol.gov.ba


Odbijanje zahtjeva za izdavanje vize, poništenje i ukidanje vize


Informacije o odbijanju zahtjeva za izdavanje vize možete vidjeti ovdje - član 37. Zakona o strancima.


Informacije o odbijanju zahtjeva za izdavanje vize na granici možete vidjeti ovdje - član 37. Zakona o strancima i član 19. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.


 

Informacije o poništenju i ukidanju vize možete vidjeti ovdje - član 38. i član 39. Zakona o strancima i član 21. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.


Bezvizni režim ulaska

 

Od obaveze pribavljanja vize za ulazak u BiH izuzeti su državljani država iz člana 2. Odluke o vizama.

 

Stranci koji su oslobođeni pribavljanja vize za ulazak u BiH imaju pravo na ulazak i boravak u trajanju do 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka, ako drugačije nije određeno međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana.

 

Za državljane zemalja iz člana 3. do člana 22. Odluke o vizama bezvizni režim ulaska regulisan je međunarodnim ugovorom.

 

 

Bezvizni režim u slučaju posjedovanja višekratne Šengen vize ili dozvole boravka u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma ili zemljama EU


Državljani zemalja sa kojima BiH ima vizni režim, mogu sa pasošem ući u BiH, bez obaveze pribavljanja viza za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji BiH i to ukoliko posjeduju važeću višekratnu vizu ili dozvolu boravka izdatu u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma, zemljama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama.

 

Vrijeme boravka u BiH u ovim slučajevima, moguće je ukupno u trajanju od 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana, s tim da jedan neprekidan boravak u BiH ne može biti duži od 30 dana i u roku važenja vize ili dozvole boravka izdatih u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma, zemljama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama.

 

 

Sredstva za izdržavanje

 

Stranac mora da ima dovoljno sredstava za izdržavanje za vrijeme namjeravanog boravka i za izlazak iz BiH, uključujući i sredstva za zdravstvenu zaštitu.

 

Postojanje sredstava za izdržavanje dokazuje se: 

 

-          posjedovanjem gotovog novca u domaćoj ili stranoj konvertibilnoj valuti, 

 

-          posjedovanjem sredstava bezgotovinskog plaćanja prihvaćenih od bankarskog sistema BiH ili sredstva koje omogućava podizanje novca u BiH, ili posjedovanjem garancije banke iz BiH koja priznaje bezgotovinska sredstva plaćanja koja stranac posjeduje, 

 

-          pozivnim pismom,

 

-          posjedovanjem dokaza o uplaćenom smještaju ili o organiziranom putovanju, ili 

 

-          posjedovanjem drugih sredstava kao što su nepokretna imovina u BiH na osnovu koje je moguće osigurati sredstva za izdržavanje za vrijeme boravka u BiH, sredstava po osnovu direktnih stranih ulaganja, proizvodno-tehničke saradnje ili kooperacije i slično. 

 

Najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati kod ulaska u BiH potreban za izdržavanje za vrijeme namjeravanog boravka u BiH i najmanji iznos sredstava za izlazak iz zemlje, uključujući i sredstva potrebna za zdravstvenu zaštitu je 150KM ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka.

 

Ako stranac ima dokaze o uplaćenom pojedinačnom ili kolektivnom putničkom zdravstvenom osiguranju, smatra se da ima osigurana sredstva za zdravstvenu zaštitu. 

 

Ako stranac ima radnu dozvolu u BiH smatra se da zadovoljava uslove koji se odnose na posjedovanje sredstava za izdržavanje. 

 

 

Pozivno pismo

 

Pozivno pismo za ulazak u BiH može izdati:

 

- državljanin BiH ili

- stranac s odobrenim stalnim boravkom u BiH ili

- stranac koji uživa diplomatski status u BiH ili

- domaće ili strano pravno lice registrovano u BiH. 

 

Izuzetno pozivno pismo u svrhu spajanja porodice ili posjete može izdati i:

-          stranac s odobrenim privremenim boravkom u BiH kao nosilac plave karte,

-          stranac koji boravi po osnovu odobrenog privemenog boravka u BiH godinu dana ili duže i koji ima osnovane izglede za odobrenje stalnog boravka u BiH, ili

-          stranac s priznatim izbjegličkim statusom.

 

Stranac s odobrenim privremenim boravkom do jedne godine može izdati pozivno pismo isključivo u svrhu posjete.

 

 Rok važenja pozivnog pisma je 180 dana od dana ovjere.

 

Za ovjeru pozivnog pisma kada je pozivalac pravno lice plaća se administrativna taksa u iznosu od 50KM, a kada je pozivalac fizičko lice plaća se administrativna taksa u iznosu od 20KM.

 

Podaci o dokumentima koji se dostavljaju uz zahtjev za ovjeru pozivnog pisma mogu se vidjeti u članu 11. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.


Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za ovjeru pozivnog pisma dostavlja se u original primjerku ili ovjerenoj kopiji, a dokumenti koji su na stranom jeziku ili pismu dostavljaju se prevedeni na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH.


Obrasci zahtjeva za ovjeru pozivnog pisma: Obrazac 2., Obrazac 3., Obrazac 4. i Obrazac 5.

 

Ulazak maloljetnika u BiH

 

Stranac mlađi od 14 godina koji ima ličnu putnu ispravu može prelaziti granicu BiH u pratnji jednog ili oba roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja, odnosno u pratnji lica koje je opunomoćeno da ga prati uz potpisanu i ovjerenu punomoć roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja. Maloljetnik koji putuje bez pratnje, mora imati ovjerenu saglasnost roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja.

 

Saglasnost ili punomoć sadrži:

 

-          lične podatke o maloljetniku i zakonskom zastupniku ili staratelju,

-          lične podatke o pratiocu maloljetnika ukoliko maloljetnik putuje sa pratnjom,

-          svrhu i vrijeme boravka u BiH,

-          vremenski period na koji se izdaje saglasnost ili punomoć i

-          potpis davaoca saglasnosti ili punomoći.

 

Ovaj dokument mora biti na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH ili na engleskom jeziku sa prevodom na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH i ovjeren od strane ovlaštenog sudskog prevodioca ako se radi o prevodu.

 

 Smatra se da maloljetnik posjeduje saglasnost zakonskog zastupnika ako:

-          putuje avionom i posjeduje popratnicu za putovanje maloljetnika izdatu od strane operatora aviona,

-          ako je u sastavu školske ekskurzije, a nalazi se na spisku učesnika ekskurzije ovjerenom od nadležne školske ustanove ili

-          učestvuje u sportskoj, kulturnoj ili sličnoj manifestaciji i nalazi se na spisku učesnika.

 

 

BORAVAK U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Privremeni boravak može se odobriti po osnovu:

-          spajanja porodice,

-          obrazovanja,

-          humanitarnih razloga,

-          rada s radnom dozvolom,

-          rada bez radne dozvole, ili

-          drugih opravdanih razloga.

 

Izuzetno se privremeni boravak može odobriti i po osnovu vlasništva na nepokretnoj imovini ako postoji efektivna veza stranca s BiH. 

 

Privremeni boravak odobrava se na period do jedne godine i može se produžiti, ali samo po istom osnovu po kojem je odobren privremeni boravak čije se produženje traži. 

 

 

Odobrenje privremenog boravka   


Zahtjev za odobrenje kao i zahtjev za produženje privremenog boravka u BiH podnosi se u terenskom centru Službe za poslove sa strancima na čijem području je prijavljena adresa boravka. Informacije o terenskim centrima možete vidjeti na interent stranci Službe za poslove sa strancima www.sps.gov.ba

 

U slučaju privremenog boravka po osnovu rada zahtjev se podnosi terenskom centru Službe za poslove sa strancima na čijem je području stranac radno angažovan. 

 

U inostranstvu zahtjev za odobrenje ili zahtjev za produženje boravka podnosi se u prostorijama diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH.

 

Zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka podnosi se najkasnije 15 dana prije isteka roka važenja vize za dugoročni boravak (Viza D), odnosno 15 dana prije isteka bezviznog boravka.

Zahtjev za produženje privremenog boravka podnosi se najranije 60 dana, a najkasnije 15 dana prije isteka perioda odobrenog boravka.

Zahtjev se podnosi lično u prostorijama Službe za poslove sa strancima odnosno diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH.

 

Prilikom podnošenja zahtjeva uzimaju se biometrijski podaci. Otisci prstiju ne uzimaju se od djece mlađe od šest godina, a potpis od djece mlađe od 12 godina.

 

Za izdavanje dozvole privremenog boravka plaća se administrativna taksa u iznosu od 150KM.

 

Za izmjenu rješenja o privremenom i stalnom boravku plaća se administrativna taksa u iznosu od 20KM.

 

 

Zahtjev za odobrenje ili produženje odobrenja privremenog boravka podnosi se na Obrascu 10. 


Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev dostavlja se u original primjerku ili ovjerenoj kopiji.

Dokumentacija koja je na stranom jeziku ili pismu, dostavlja se prevedena od strane ovlaštenog sudskog prevodioca za strani jezik, na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH.

 

Opće uslove za odobrenje privremenog boravka možete vidjeti ovdje - član 49. Zakona o strancima i član 27. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.


Dokaz o osiguranim sredstvima za izdržavanje

 

Smatra se da stranac ima osigurana sredstva za izdržavanje ako dostavi:

 

-          dokaz o posjedovanju gotovog novca u domaćoj ili stranoj konvertibilnoj valuti što se dokazuje:  potvrdom ili drugim dokumentom izdatim od banke o stanju na bankovnom računu, čekom ili drugim dokazom o visini penzije, radnom dozvolom, potvrdom o visini ličnih primanja po osnovu radnog angažovanja koju je izdao poslodavac, ugovorom o radu u kojem je navedena visina primanja, dokazom o primanju i visini stipendije, ili drugim dokazom;

 

-          pisanu izjavu državljanina BiH ili stranca sa odobrenim boravkom u BiH kojom se obavezuje da će snositi sve troškove za vrijeme namjeravanog boravka stranca u BiH uz dokaz o stalnom izvoru prihoda ili drugom izvoru finansiranja;

 

-          dokaz o posjedovanju drugih sredstava iz kojih se može utvrditi da stranac ima osigurana sredstva za izdržavanje kao što su: nepokretna imovina u BiH na osnovu koje je moguće osigurati sredstva za izdržavanje za vrijeme boravka u BiH što se dokazuje ispravom o pravu svojine na nepokretnoj imovini u BiH i dokazom o ostvarivanju sredstava iz te imovine, ili drugi dokaz.

 

Stranac koji ima radnu dozvolu za rad u BiH ispunjava uslove koji se odnose na posjedovanje sredstava za izdržavanje i zdravstveno osiguranje.

 

 

Dokaz o osiguranom smještaju u BiH

 

Dokazom o osiguranom smještaju smatra se:

-          isprava o pravu svojine na nekretnini u kojoj se nalazi stambeni prostor,

-          ugovor o zakupu stambenog prostora,

-          dokaz o smještaju u studentski, školski ili starački dom, zdravstvenu ustanovu, ustanovu specijalizovanu za smještaj lica sa posebnim potrebama, banjsko lječilište,

-          pisana izjava lica kod kojeg stranac ima obezbjeđen smještaj kojom se daje saglasnost za korištenje i stanovanje sa dokazom o pravu vlasništva ili korištenja stambenog prostora.

 

 

Dokaz o osiguranom zdravstvenom osiguranju u BiH

 

Dokazom o osiguranom zdravstvenom osiguranju smatra se:

 

-          ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju,

-          radna dozvola,

-          dokaz o smještaju u starački dom,

-          putničko zdravstveno osiguranje obezbjeđeno od ovlaštenog osiguravajućeg društva koje važi za period namjeravanog boravka,

-          zdravstveno osiguranje obezbjeđeno u skladu sa međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju u kojim je BiH ugovorna strana uz potvrdu stranog ili domaćeg Zavoda zdravstvenog osiguranja o pravu korištenja zdravstvene zaštite,

-          zdravstvena legitimacija ovjerena od strane nadležnog Fonda zdravstva u BiH, ili drugi dokaz predviđen ugovorom o socijalnom osiguranju u kojem je BiH ugovorna strana.

 

 

PRIVREMENI BORAVAK PO OSNOVU SPAJANJA PORODICE

 

Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice može se odobriti strancu koji je član uže porodice:

 

-          državljanina BiH koji ima prebivalište u BiH,

-          stranca sa odobrenim stalnim boravkom u BiH,

-          stranca koji je nosilac plave karte u BiH,

-          stranca sa odobrenim privremenim boravkom u BiH godinu dana ili duže i koji ima osnovane izglede za odobrenje stalnog boravka u BiH, ili

-          stranca sa priznatim izbjegličkim statusom u BiH.

 

Članovi uže porodice su: 

 

-          bračni ili vanbračni partner državljanina BiH, ili stranca s odobrenim boravkom u BiH, ili stranca s priznatim izbjegličkim statusom, pod uslovom da je brak, odnosno vanbračna zajednica pravovaljana u BiH (član 6. tačka l) i m) Zakona o strancima),

 

-          djeca do 18 godina ili punoljetna izdržavana djeca koja su na redovnom školovanju do 26 godina ili poslovno ili radno nesposobna punoljetna djeca, koja žive u zajedničkom domaćinstvu, rođena u braku, van braka, usvojena ili djeca bračnih i vanbračnih partnera, koja nisu osnovala vlastitu porodicu, i

 

-          izdržavani roditelji. 

 

Uz zahtjev za spajanje porodice sa državljaninom BiH dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima, člana 27. i člana 28. stav (2)  Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

Uz zahtjev za spajanje porodice sa bračnim drugom dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 28. stav (3)  Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

Uz zahtjev za spajanje porodice sa vanbračnim partnerom dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 28. stav (4)  Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

Uz zahtjev za spajanje porodice maloljetne djece ili izdržavane punoljetne djece koja nisu u braku, sa roditeljima ili roditeljem dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 28. stav (5) i (6) Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

Uz zahtjev za spajanje porodice maloljetnog djeteta sa jednim roditeljem dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 28. stav (7) i (8)  Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

Uz zahtjev za spajanje porodice izdržavanih roditelja sa djetetom, dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 28. stav (9) i (10) Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

Uz zahtjev za spajanje porodice sa strancem koji ima priznat izbjeglički status u BiH, dostavljaju se dokazi iz člana 28. stav (11) Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

PRIVREMENI BORAVAK PO OSNOVU OBRAZOVANJA

 

Privremeni boravak po osnovu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja

 

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu redovnog osnovnog obrazovanja dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 29. stav (1) i (3) Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu redovnog srednjoškolskog obrazovanja dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 29. stav (2) i (3)  Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

Privremeni boravak po osnovu visokoškolskog obrazovanja


Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 30. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

 

PRIVREMENI BORAVAK PO OSNOVU NEPLAĆENOG PRIPRAVNIŠTVA


Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu neplaćenog pripravništva dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 31. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

 

PRIVREMENI BORAVAK PO OSNOVU VOLONTERSKOG RADA

 

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu volonterskog rada dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 32. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

 

PRIVREMENI BORAVAK IZ HUMANITARNIH RAZLOGA

 

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu humanitanih razloga radi liječenja ili rehabilitacije dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 33. stav (1) Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

 

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu humanitanih razloga radi boravka u staračkom domu dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 33. stav (2) Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

 

Privremeni boravak iz humanitarnih razloga može se odobriti strancu koji je žrtva trgovine ljudima, maloljetnom djetetu stranca ako je napušteno ili je žrtva organizovanog kriminala ili je iz drugih razloga ostalo bez roditeljske zaštite, starateljstva ili bez pratnje, licu bez državljanstva, po osnovu drugih opravdanih humanitarnih razloga, koje na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, određuje podzakonskim propisom Vijeće ministara BiH i strancu koji sarađuje s organima vlasti radi otkrivanja krivičnog djela ili počinioca, ili je žrtva organizovanog kriminala i njegovo je prisustvo u BiH neophodno za provođenje sudskog postupka. Detaljnije možete vidjeti u članu 34. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

 

PRIVREMENI BORAVAK PO OSNOVU VLASNIŠTVA NA NEPOKRETNOJ IMOVINI

 

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu vlasništva na nepokretnoj imovini dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 35. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

 

PRIVREMENI BORAVAK PO OSNOVU RADA SA RADNOM DOZVOLOM 

 

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka po osnovu rada sa radnom dozvolom dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 36. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

PRIVREMENI BORAVAK U SVRHU VISOKOKVALIFIKOVANOG  ZAPOŠLJAVANJA – PLAVA KARTA


Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka u svrhu visokokvalifikovanog zapošljavanja – Plava karta dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 38. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

PRIVREMENI BORAVAK U SVRHU PREMJEŠTAJA UNUTAR PRAVNOG LICA

 

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka u svrhu premještaja unutar pravnog lica dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 39. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

PRIVREMENI BORAVAK U SVRHU NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka u svrhu naučnog istraživanja dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 40. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.


Spisak naučnoistraživačkih organizacija u BiH možete vidjeti na www.mcp.gov.ba (u dijelu Organizaciona struktura – Sektor za nauku i kulturu - Vijesti).

 

PRIVREMENI BORAVAK OSNIVAČA PRIVREDNOG DRUŠTVA

 

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka za strance osnivače privrednog društva dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 41. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.


 

PRIVREMENI BORAVAK STRUČNJAKA, NASTAVNIKA I PREDAVAČA

 

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka za stručnjake, nastavnike i predavače dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 42. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.


 

PRIVREMENI BORAVAK CIVILNIH, POLICIJSKIH I VOJNIH SLUŽBENIKA

 

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka za  civilne, policijske i vojne službenike dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 43. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

 

PRIVREMENI BORAVAK ČLANOVA NAUČNIH MEĐUNARODNIH MISIJA

 

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka za članove naučnih međunarodnih misija dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 44. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

PRIVREMENI BORAVAK SLUŽBENIKA VJERSKIH ZAJEDNICA

 

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka za službenike vjerskih zajednica registrovanih u BiH dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 45. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

PRIVREMENI BORAVAK STRANIH DOPISNIKA ILI IZVJEŠTAČA STRANIH MEDIJA

 

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka za strane dopisnike akreditovane u BiH ili izvještače stranih medija dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 46. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

PRIVREMENI BORAVAK STRANACA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE ZA POTREBE ODBRANE, PRAVNOG SISTEMA ILI SIGURNOSTI DRŽAVE ILI SE STRUČNO USAVRŠAVAJU U TIM OBLASTIMA

 

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka za strance koji obavljaju poslove za potrebe odbrane, pravnog sistema ili sigurnosti države ili se stručno usavršavaju u tim oblastima na osnovu ugovora s Vijećem ministara BiH, Ministarstvom odbrane BiH, Ministarstvom pravde BiH ili Ministarstvom sigurnosti BiH dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 47. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

 

PRIVREMENI BORAVAK STRANACA KOJI SU ANGAŽOVANI NA PROJEKTIMA ZNAČAJNIM ZA BIH

 

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka za strance koji su angažovani na projektima značajnim za BiH dostavljaju se dokazi iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 48. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

 

PRIVREMENI BORAVAK STRANACA KOJI BORAVE U BIH PO OSNOVU RAZLOGA KOJI JE ZASNOVAN NA MEĐUNARODNOM UGOVORU

 

Uz zahtjev za odobrenje ili produženje privremenog boravka stranci koji borave u BiH po osnovu razloga koji je zasnovan na međunarodnom  ugovoru u kojem je BiH ugovorna strana dostavljaju dokaze iz člana 49. Zakona o strancima i člana 27. i člana 49. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

 

RAD BEZ RADNE DOZVOLE SA POTVRDOM O PRIJAVI RADA

 

Uslove za rad bez radne dozvole sa potvrdom o prijavi rada možete vidjeti u članu 50. do člana 71. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.


Za izdavanje potvrde o prijavi rada plaća se administrativna taksa u iznosu od  100KM.


PRIVREMENI BORAVAK PO OSNOVU DRUGIH OPRAVDANIH RAZLOGA

 

Privremeni boravak iz drugih opravdanih razloga može se odobriti strancu:

 

-          ako je član uže porodice stranca koji uživa privilegije i imunitet po međunarodnom pravu, a sam nije uživalac tih privilegija i imuniteta uključujući i punoljetno izdržavano dijete koje je slobodnog bračnog stanja,

 

-          ako dolazi u BiH radi svog neplaćenog stručnog usavršavanja, obuke ili prakse u diplomatske misije ili konzularne urede akreditovane u BiH ili institucije u BiH ili međunarodne organizacije, ili

 

-          iz drugih opravdanih razloga.

 

Uslove za odobrenje privremenog boravka iz drugih opravdanih razloga možete vidjeti ovdje - član 72. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.


STALNI BORAVAK

 

Stalni boravak se može odobriti strancu koji boravi u BiH neprekidno najmanje pet godina na osnovu odobrenog privremenog boravka prije podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka.

 

Kontinuitet boravka postoji i kada је stranac, u toku odobrenih privremenih boravaka u posljednjih pet godina, boravio izvan BiH višekratno do 10 mjeseci ukupno ili jednokratno do šest mjeseci.

 

Kontinuitet boravka postoji i kada je stranac zbog promjene osnova boravka ili iz humanitarnih razloga kao što su prirodne katastrofe, elementarne nepogode, teška bolest stranca ili smrt člana uže porodice, napravio prekid između odobravanih privremenih boravaka u posljednjih pet godina, što se cijeni u svakom pojedinačnom slučaju na osnovu dostavljenih dokaza.

 

Smatra se da postoji kontinuitet boravka ako je stranac, koji boravi u BiH kao nosilac Plave karte, u toku odobrenih privremenih boravaka u posljednjih pet godina, boravio izvan BiH višekratno do 18 mjeseci ukupno ili jednokratno 12 mjeseci.

 

Boravak koji ne spada u osnove za stalni boravak -  član 80. Zakona o strancima.

 

Uz zahtjev za odobrenje stalnog boravka dostavljaju se dokazi iz člana 73. stav (1) Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.


Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev dostavlja se u original primjerku ili ovjerenoj kopiji.

Dokumentacija koja je na stranom jeziku ili pismu, dostavlja se prevedena od strane ovlaštenog sudskog prevodioca za strani jezik, na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH.

 

Zahtjev za odobrenje stalnog boravka podnosi se u prostorijama terenskog centra Službe za poslove sa strancima. Izvan BiH zahtjev se podnosi putem diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH.

Zahtjev se podnosi lično. Za poslovno nesposobnog stranca zahtjev podnosi zakonski zastupnik.

 

U vrijeme podnošenja zahtjeva i odlučivanja o zahtjevu za odobrenje stalnog boravka stranac mora imati odobren privremeni boravak u BiH.


Zahtjev za odobrenje stalnog boravka u BiH podnosi se na obrascu 11. 


Za izdavanje odobrenja stalnog boravka plaća se administrativna taksa u iznosu od 200KM.

 

 

PRIJAVA BORAVKA

 

Stranac kojem je odobren privremeni boravak dužan je prijaviti svoje boravište i promjenu adrese stanovanja u roku od 48 sati od dana prijema dozvole boravka ili od dana dolaska u mjesto boravka ili od dana promjene adrese stanovanja.

 

Stranac kojem je odobren stalni boravak dužan je prijaviti svoje prebivalište i promjenu adrese stanovanja u mjestu prebivališta u roku od osam dana od dana prijema odluke o odobrenju stalnog boravka odnosno od dana dolaska u mjesto prebivališta, odnosno od dana promjene adrese stanovanja. 

 

Pravna i fizička lica koja pružaju usluge smještaja (hoteli, hosteli i sl.) dužna su prijaviti boravište stranca najkasnije u roku od 12 sati od trenutka pružanja usluge smještaja. 

 

Ako stranac ne koristi usluge smještaja pravnih i fizičkih lica (hoteli, hosteli i sl.) dužan je prijaviti svoj boravak u BiH u roku od 48 sati od ulaska u BiH ako će u BiH boraviti duže od tri dana

 

Ako stranac boravi u posjeti kod fizičkog lica, to lice ga je dužno prijaviti u roku od 48 sati od ulaska u BiH ako će stranac u BiH boraviti duže od tri dana

 

Prijave i odjave se podnose nadležnim terenskim centrima Službe za poslove sa strancima ili policiji.

 

Stranac je uz prijavu dužan dati tačne i istinite podatke i  dati na uvid putnu ispravu sa kojom je ušao u BiH i dokaz o obezbjeđenom smještaju u BiH.  

 

Za prijavu boravišta u Službi za poslove sa strancima i policiji plaća se administrativna taksa u iznosu od 10KM.

 

Detaljnije informacije o dokumentima potrebnim za odobrenje boravka možete vidjeti na www.sps.gov.ba