O nama

Sektor za informatiku i telekomunikacione sisteme

Nadležnosti sektora

Sektor za informatiku i telekomunikacione sisteme vrši poslove koji se odnose na održavanje i otklanjanje kvarova na informatičkoj i mrežnoj opremi; administraciji mreže; nabavci aplikativnog softvera i njihovoj postavci na računar; standardizaciji sistemskog softvera i opreme; uvođenje i primjenu mjera zaštite podataka u informacionom sistemu; kreiranje i održavanje web stranice i mail servera; instaliranje i podešavanje potrebnih programskih rješenja na radnim stanicama korisnika; preventivno održavanje i testiranje instalirane računarske, mrežne i telekomunikacijske opreme; pronalaženje i otklanjanje kvarova na instaliranoj opremi i instalacijama; preventivno održavanje sistema za neprekidno napajanje; analizu rada softvera za baze podataka.

Odsjeci i njihove nadležnosti:
U okviru Sektora za informatiku i telekomunikacione sisteme nalaze se dva Odsjeka, i to:
1. Odsjek za razvoj i održavanje mreža i mrežne opreme i telekomunikacije i
2. Odsjek za razvoj i administriranje baza podataka.

1. Nadležnosti Odsjeka za razvoj i održavanje mreža i mrežne opreme i telekomunikacije su:

- uvođenje i primjena mjera zaštite podataka u informacionom sistemu, te usklađivanje dostignutog nivoa zaštite sa stalnim razvojem informacionih tehnologija;
- kreiranje i održavanje web stranice i mail servera Ministarstva, te uvođenje i primjena mjera zaštite web stranice i mail servera;
- instaliranje i održavanje telekomunikacijske, radio relejne i druge opreme za potrebe mreže policijskih organa;
- instaliranje i dopunjavanje operativnih sistema, održavanje i otklanjanje kvarova na informatičkoj i mrežnoj opremi, administriranje mreže, usmjeravanje rada na nabavci  aplikativnog softvera i njihovoj postavci na računar.

2. Nadležnosti Odsjeka za razvoj i administriranje baza podataka su:

- projektovanje i izrada baza podataka, definisanje načina i strategije pravljenja sigurnosnih kopija  baza podataka, te pravljenje sigurnosnih kopija, analiziranje softvera za razvoj baza podataka;
- razrada softvera za baze podataka i njihovo postavljanje na računar, analiza rada softvera za upravljanje bazama podataka, administriranje baza podataka, dodjeljivanje korisnicima prava pristupa podacima.