O nama

Inspektorat

10.2.2011

Na osnovu posebnih propisa i ovlaštenja iz Zakona o upravi (“Službeni glasnik” BiH br.: 32/02, 102/09 i 72/17) koji su detaljnije propisani Pravilnikom o radu Inspektorata Ministarstva sigurnosti BiH, broj: 01-02-2-2842-1/10 od 11.06.2010. godine, te opisanih poslova i zadataka iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH, broj: 01-02-125/09 od 09.04.2009. godine i dopunama, broj: 01-02-2-1400-6/16 od 06.04.2016. godine i broj: 04-34-2-8173-31/21 od 19.12.2022.godine, utvrđen je djelokrug rada Inspektorata kao osnovne organizacione jedinice ovog ministarstva, da vrši poslove nadzora i inspekcije nad izvršavanjem zakona koji se odnose na bezbjednost BiH, na državne službenike i zaposlenike Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva, nadzire upravni postupak, posebne upravne postupke i kancelarijsko poslovanje pri Ministarstvu i upravnim organizacijama u sastavu Ministarstva sigurnosti.

-vodi upravni postupak iz navedene oblasti,

-vrši kontrolu kancelarijskog poslovanja,

- postupa po predstavkama i pritužbama na rad Ministarstva i upravnih organizacija koje su sastavni dio Ministarstva.

-vrše selektivni inspekcijski pregled koji ima za cilj otkrivanje slabosti i nezakonito postupanje u izvršavanju službenih zadataka, kao i propuste obaveznog praćenja i usmjeravanja procesa rada od strane rukovodnih službenika,

-učestvuje u izradi godišnjih programa rada i mjesečnih planova rada u Inspektoratu,

-priprema ncrte i prijedloge propisa iz djelokruga Inspektorata,

-izrađuje potrebna uputstva, analize i izvještaje iz djelokruga Inspektorata


AKTIVNOSTI

-Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u Ministarstvu sigurnosti BiH

-Plan sigurnosti ličnih podataka u Ministarstvu sigurnosti BiH