Sektor za zaštitu i spašavanje

Organizaciona struktura - Sektor za zaštitu i spašavanje

9.9.2009

Sektor za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine uspostavljen je 2004. godine pod nazivom Sektor za civilnu zaštitu. Sektorom rukovodi pomoćnik ministra za zaštitu i spašavanje dr. Samir Agić.

U skladu sa članom 14. alineja 7. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, u oblasti zaštite i spašavanja Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine  nadležno je za:

- provođenje međunarodnih obaveza i saradnju u provođenju civilne zaštite;
- koordiniranje djelovanja entitetskih službi civilne zaštite u BiH i usklađivanje njihovih planova za slučaj prirodne ili druge nesreće koje zahvataju teritoriju BiH,
- donošenje programa i planova zaštite i spašavanja.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na svojoj 83. sjednici održanoj 09.04.2009. godine, dalo saglasnost  na novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. U skladu sa ovim pravilnikom usvojena je i nova sistematizacija radnih mjesta prema kojoj Sektor za civilnu zaštitu mijenja naziv u Sektor za zaštitu i spašavanje u okviru kojeg je uspostavljen i Operativno komunikacijski centar BiH-112.

Prema predmetnom pravilniku i novoj sistematizaciji radnih mjesta Sektor za zaštitu i spašavanje sačinjavaju:

-   Odsjek za međunarodnu saradnju i koordinaciju, 
-   Odsjek za strateško planiranje, mjere zaštite i spašavanja, 
-   Odsjek za strukturu i obuku i
-   Operativno komunikacijski centar BiH-112

Na nižim nivoima organizacije sistema zaštite i spašavanja formirane su i operativno funkcioniraju entitetske uprave civilne zaštite (Federalna uprava civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine i Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske) i Odjel za javnu sigurnost Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Služba za civilnu zaštitu).

(Detaljnije informacije o realiziranim aktivnostima možete pogledati u rubrici ZAŠTITA i SPAŠAVANJE)