Govori

GOVOR MINISTRA SIGURNOSTI BiH SADIKA AHMETOVIĆA NA SEDMOJ MINISTARSKOJ KONFERENCIJI O GRANIČNOJ SIGURNOSTI U JUGOISTOČNOJ EVROPI

8.3.2010

 

Tirana 5.mart 2010.godine

GOVOR MINISTRA SIGURNOSTI BiH SADIKA AHMETOVIĆA NA SEDMOJ MINISTARSKOJ KONFERENCIJI O GRANIČNOJ SIGURNOSTI U JUGOISTOČNOJ EVROPI
Kolege ministri;

Direktori graničnih policija;

Cijenjeni učesnici Konferencije;

Uvažene dame i gospodo!

Dozvolite mi da vas srdačno pozdravim u svoje ime i u ime Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Na samom početku, želim se zahvallti našem domaćinu, ministru Lulzimu Bashi i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Albanije, na toploj dobrodošlici. Danas nas je, ovdje, u Tirani, po sedmi put okupio Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), u okviru programa granične sigurnosti u regionu Jugoistočne Evrope.

Koristim ovu priliku da se zahvalim DCAF-u na pomoći i podršci koju nam pruža u procesu unaprjeđenja i implementacije sistema upravljanja granicom i granične sigurnosti.

U ovoj smo oblasti, sa sigurnošću tvrdim, u proteklom periodu ostvarili kontinuiran proces. Međutim, itekako smo svjesni da je to kontinuiran proces u kojem zajednički napor i prekogranična saradnja, predstavljaju našu najveću snagu u borbi protiv svih prekograničnih ilegalnih aktivnosti, posebno transnacionalnog organiziranog kriminala.

Uz podršku pruženu kroz DCAF-ov program granične sigurnosti postignuto je dosta i trebamo biti zadovoljni. Očekujem da ćemo nastaviti istim ili jačim intenzitetom i u narednom periodu od 2010. do 2013 godine. Uvjeren sam da će naša ministarstva, granične službe, odnosno policije, uspješno realizirati sve aktivnosti predviđene Programom.

Za Bosnu i Hercegovinu iz ove oblasti i dalje su najznačajniji sljedeći ciljevi:

1.   Sveobuhvatno i potpuno regulisanje pitanja koja se odnose na graničnu liniju i granične prijelaze sa susjednim zemljama;

2.   Implementacija Strategije i Akcionog plana za oblast integrisanog upravljanja granicom;

3.   I dalje jačanje regionalne saradnje.

Kada govorimo o graničnoj sigurnosti, najznačajniji preduslov za njeno efektivno sprovođenje je jasno uređeno pitanje utvrđivanja i obilježavanja granične linije, te regulisanje broja, vrsta i kategorija graničnih prijelaza. Jasno je, da se navedena pitanja mogu rješavati samo na bilateralnoj osnovi. Bosna i Hercegovina je u tom kontekstu, zajedno sa susjednim državama, napravila  značajne pomake.

Sa Crnom Gorom smo:

1.    Parafirali Sporazum o graničnoj liniji;

2.   U toku je parafiranje odnosno potpisivanje revidiranih sporazuma između naših dviju zemalja: Sporazuma o određivanju graničnih prijelaza i Sporazum o graničnim prijelazima za malogranični saobraćaj;

3.    Odvijaju se aktivnosti na zaprečavanju sporednih puteva, pogodnih za ilegalni prelazak granice.

Sa Republikom Hrvatskom smo započeli razgovore oko revidiranja postojećih Sporazuma o određivanju graničnih prijelaza i Sporazuma o graničnim prijelazima za malogranični saobraćaj.

I sa ovog mjesta vas pozivam da nastavimo rješavati preostala otvorena pitanja na obostrano zadovoljstvo, a u duhu dosadašnje pozitivne i uspješne saradnje.

Proces integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini „živi“, da tako kažem, već niz godina. Tačnije od jula 2005. godine, kada je usvojena prva Strategija integrisanog upravljanja granicom u BiH (IBM). Implementacija ovog procesa je dodatno pojačana nakon usvajanja inovirane Strategije i Akcionog plana u julu 2008. godine. Oba ova dokumenta su dobila punu podršku Evropske komisije. Ocijenjeno je da ispunjavaju uslove i zahtjeve postavljene dokumentom „Smjernice Evropske komisije za integrisano upravljanje granicom za zemlje Zapadnog Balkana“. U toku su aktivnosti na trećoj reviziji navedenih dokumenata.

Značaj koji Bosna i Hercegovina daje ovom procesu, ogleda se i kroz uspostavljanje adekvatog institucionalnog okvira, tj. formiranje Državne komisije za integrisano upravljanje granicom na najvišem nivou. Članovi Komisije su rukovodioci najvažnijih institucija u ovom procesu. Također smo, uspostavili odgovarajući mehanizam za praćenje i nadzor nad implementacijom Strategije i Akcionog plana.

Kratko ću vas informisati o tome šta je BiH uradila od prošlogodišnje konferencije iz oblasti integrisanog upravljanja granicom. Navest ću samo ono najznačajnije:

1)   U julu je stupio na snagu novi Zakon o graničnoj kontroli. DCAF je također, dao svoj doprinos u usklađivanju ovog Zakona sa zakonodavstvom Evropske unije. Usvojeno je 11 podzakonskih akata na pomenuti Zakon, preostala 2 su trenutno u procesu usvajanja;

2)   Riješeno je pitanje upravljanja i održavanja graničnih prijelaza, te je imenovano nadležno tijelo za ova pitanja. Usvojen je Pravilnik, kojim se propisuju minimalni uslovi i standardi koje moraju ispunjavati svi granični prijelazi;

3)   Potpisan je Sporazum o saradnji između svih institucija, uključenih u oblast integrisanog upravljanja granicom u BiH. U toku je operativna implementacija Sporazuma;

4)   Pored navedenog, pitanja granične linije i graničnih prijelaza, koje sam ranije spomenuo, također, predstavljaju ciljeve koji su predviđeni Strategijom i Akcionim planom.

Naše  djelovanje i u narednom periodu će biti usmjerno na implementaciju ciljeva iz navedenih dokumenata. Bez DCAF-ovog programa razvoja granične sigurnosti bilo bi puno teže i sporije. Dosadašnja pozitivna iskustva nam daju garanciju da ćemo i u budućnosti zajednički postići dobre rezultate.

U narednom periodu će se Ministarstvo sigurnosti, u funkciji koordinatora provođenja ovog procesa, fokusirati  na jačanju regionalne i međunarodne saradnje između svih aktera u procesu integrisanog upravljanja granicom, kako na bilateralnoj, tako i na multilateralnoj osnovi. Primjere dobre prakse treba primjenjivati  i za druge oblasti  i dalje ih razvijati. U tom kontektsu je vrlo bitna i implementacija Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi i sličnih regionalnih inicijativa.

Nadamo se da će postignuti napredak u ovoj oblasti, biti prepoznat i u izvještaju ekspertnog tima Evropske komisije za ocjenu ispunjenosti uslova iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima u BiH. Uvjereni smo i nadamo se da će i građani Bosne i Herecegovine uskoro moći bez viza putovati u zemlje Evropske unije.

I da još samo zaključim: Proteklu godinu možemo ocjeniti uspješnom. Smatram da u 2010. godini možemo učiniti još više. Uz sigurnije granice put zemalja regije prema Evropskoj uniji čini se kraćim i sigurnijim.

Još jednom, zahvaljujem  domaćinima na gostoprimstvu, i čestitam na dobroj organizaciji.Hvala na pažnji!