Govori

Konferencija „Tranzicija, privatizacija, korupcija“ Sarajevo, 25.04.2013. godine

25.4.2013

Vaše ekselencije,
Uvažene dame i gospodo,
Cijenjene kolege!


 Izuzetna mi je cast i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i u svoje ime, te otvoriti današnju konferenciju o temi „Tranzicija, privatizacija, korupcija“. 

 Ovo je jedan od prvih skupova u Bosni i Hercegovini posvecenih borbi protiv korupcije u procesima tranzicije, odnosno privatizacije vlasništva. Posebno me raduje što na današnjoj konferenciji ucestvuju predstavnici svih nadležnih institucija i agencija iz Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici relevantnih medunarodnih organizacija, nevladinog sektora i akademske zajednice.

Poštovane dame i gospodo,
Proces privatizacije predstavlja jednu od najznacajnijih tranzicijskih promjena, kojom se prakticno napuštaju socijalisticki i politicki sistem i uspostavljaju potpuno novi kapitalisticki temelji tržišne ekonomije kroz privatno vlasništvo.
To omogucava vecu efikasnost ukupne ekonomije, ali i kompanija koje na opce dobro djeluju na tržištu. Proces privatizacije zahtijeva liberalizaciju cjelokupnog ekonomskog okruženja, uspostavljanje novog finansijskog sistema i efikasnih vladinih i tržišnih institucija.

Poštovane dame i gospodo,
Šta je privatizacija? Privatizacija je proces u kojem država, u najboljim uslovima mira i u najboljim uslovima tržišne utakmice, na maksimalno transparentan nacin i u utakmici jednake šanse za sve kroz poštene tendere, dobija najviše novaca za prodaju onog što su stvarale prethodne generacije.
Istovremeno, privatizacija je nažalost i proces koji pojedincima pruža i pogodnosti za razlicite vrste zloupotreba i koruptivnog ponašanja.
Evidentno je da se korupcija vrlo cesto koristi i kao sredstvo kriminalnog snižavanja cijene imovine ili kompanije koja se privatizira, korupcija se koristi i za ostvarivanje povlaštenog položaja u nadmetanju, a u pojedinim slucajevima i za stvaranje pogrešne ekonomske i finansijske slike o imovini ili kompaniji, kako bi se demotivirali moguci konkurenti, odnosno kupci.
 Time se, uz eklatantni kriminal, onemogucava društveno ekonomski razvoj zemlje i narušava konkurentska sposobnost privrede na unutrašnjem, regionalnom i svjetskom tržištu.

 U postsocijalistickim državama, privatizacija zasnovana na korupciji dovodi do uništavanja ogromnog broja nekada uspješnih preduzeca i citavih privrednih grana, drasticnog pada proizvodnje, i posljedicno, do porasta nezaposlenosti i siromaštva. A, privatizacija bi trebala biti posve drugaciji proces, koji snažno pokrece privredu, omogucava državi novac za strateške infrastrukturne radove, dovodi mocne i bogate investitore i cini zemlju prosperitetnijom i jacom u korist boljeg života svih njenih gradana.

 Poštovane dame i gospodo,
 Naša zemlja, nažalost po mnogim statistikama, ne samo da je prva u Evropi po sistemskoj korupciji, nego je i cijeli proces privatizacije uradila jako loše i sa vrlo slabim finansijskim efektima. To sve negativno utjece na stabilnost i socijalnu sigurnost, deprimira ljude i stvara opcu apatiju i razocarenje u kapitalizam kao globalni proces koji je omogucio i omogucava snažan razvoj svjetske ekonomije i svojim dinamizmom cini bolji život vecini ljudi na planeti zemlji.
  Zato, sveobuhvatna borba protiv korupcije, nakon više od 17 godina izbjegavanja da se kao društvo ozbiljno suocimo sa njome, mora doci  na vrh liste prioriteta za sve sigurnosne i pravosudne subjekte u Bosni i Hercegovini. Upostalom, ucinkovita i uspješna borba protiv nje neupitni je kriterij i za pristup Evropskoj uniji i NATO-u.
Uostalom, poglavlja 23. i 24 koja nas cekaju na tom putu, imat ce tacan datum svog pocetka. Ali, kako rece jedan pametan covjek i ugledni ekspert iz medunarodnih policijskih struktura, nece biti preciznog datuma prestanka njihovog provodenja. Jer, borba protiv korupcije nije vremenski ogranicena.
Jedan od izazova za Bosnu i Hercegovinu na putu ka eurotlantskim integracijama možda bude i revizija dijela, odnosno pojedinih spornih privatizacija. U Hrvatskoj ili Srbiji su se vec dogodile takve situacije.
 Želim da to ovdje danas naglasim - Prilikom eventualnog poništavanja pojedinih privatizacija to se ne smije ciniti po principu izolovanih meta, politickih kampanja i jeftinog populizma. Sve mora ostati u iskljucivoj nadležnosti pravosudnih organa, bez ikakvog mješanja politickih stranaka ili mocnih pojedinaca.
U cijelom procesu moraju ostati potpuno zašticeni pošteni kupci, oni koji su na tenderima ponudili najbolju cijenu, ali nisu uspjeli napraviti uspješan posao, jer ih je u tome sprijecila globalna ekonomska kriza, a ne njihovo špekulantsko djelovanje.

 Bosna i Hercegovina je u proteklom periodu ostvarila odredene, ali nedovoljne korake u borbi protiv korupcije. Uspostava Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije zaista predstavlja znacajan korak.

 Uz to, Bosna i Hercegovina je potpisala i ratificirala brojne medunarodne konvencije. Postoji kontinuirana saradnja sa regionalnim i medunarodnim tijelima i organizacijama u oblasti borbe protiv korupcije, a posebno bih istakao saradnju sa Vijecem Evrope, kroz inicijativu GREKO, gdje je Bosna i Hercegovina do sada uspješno okoncala dvije evaluacije.

 Svjesni smo i cinjenice da efikasno sprjecavanje i suzbijanje korupcije zahtjeva aktivno djelovanje i saradnju svih subjekata, ukljucujuci pravosude i policiju, tzv. civilno društvo, nevladine organizacije, slobodne medije, sindikat i akademsku zajednicu.

Poštovane dame i gospodo,

 Proces borbe protiv korupcije pocinje njenom prevencijom, nastavlja profesionalnim istragama i depolitiziranim procesuiranjem pocinitelja kriminala, a svaki pojedinacni slucaj završava onog trenutka kada žrtve korupcije ili oni koji su je prijavili i otkrili dobiju adekvatnu, na zakonu zasnovanu, zaštitu i satisfakciju.
Tako se šalje jasna poruka da je borba protiv korupcije vrijednost sama po sebi, jer vraca dignitet pojedincu i društvu, štedi ogroman novac zajednici, omogucava poštenu tržišnu utakmicu sposobnih pojedinaca i kompanija, te postiže ambijent vece pravde i zakonitosti.
 Vrlo je važna i transparentnos. I to ne samo u procesu privatizacije. Ona je važna u borbi protiv korupcije jer imamo edopustivu situaciju da poreski obveznici u BiH – mislim na kompanije – duguju više milijardi KM. Umjesto da se sa njihovim imenima ide u javnost, zbog nakaradnih zakonskih rješenja, poreske uprave ih sakrivaju od gradana ili im korupcijski uvode mogucnost koji obicni gradani nemaju, da poreske obaveze placaju u vidu dugogodišnjih beskamatnih obaveza.
Posebno je važno da tužiteljstva traže, a sudovi izricu najoštrije zakonom predvidene mjere za korupciju. To je narocito bitno kada je u pitanju otkrivanje, sankcioniranje onih koji su ogrezli u korupciji,a upravo rade u državnim organima ili institucijama ciji je zadatak da se bore protiv nje i da je sankcioniraju.

Stoga naglašavam znacaj Memoranduma o saradnji u aktivnostima prevencije i borbe protiv korupcije, koje ce danas potpisati Ministarstvo sigurnosti BiH, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva u BiH ACCOUNT.

Poštovane dame i gospodo,

Dozvolite mi da na kraju iskoristim priliku da se zahvalim ambasadoru i Ambasadi Sjedinjenih Americkih Država u Bosni i Hercegovini na velikoj i stalnoj podršci našoj zemlji u jacanju sigurnosnog sektora, pa i u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala u Bosni i Hercegovini.
 
Posebno zahvaljujem Nj. E. Patricku Moonu, jer su nas njegovi blogovi i drugi javni istupi zaista ohrabrili da se ne osjecamo sami u borbi protiv korupcije i njenih bezbrojnih i ponekad teško prepoznatljivih lica.

Uz iskreno uvjerenje da ce današnja konferencija biti od iznimne koristi za sve sudionike, kao i dodatni poticaj u uspješnoj borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, dozvolite mi da vas još jednom pozdravim i zahvalim na vašoj pažnji!