Najava događaja/aktuelnosti

Saopćenje za javnost ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Selme Cikotića povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa

14.10.2020

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se svake godine 13. oktobra na osnovu rezolucije Generalne skupštine UN-a iz 2009. godine, a posvećen je borbi za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, jačanju svijesti kod stanovništva o rizicima od katastrofa i očuvanju životne sredine.

Međunarodni dan za smanjenje rizika od katastrofa (IDDR) predstavlja značajan svjetski događaj s ciljem podizanja svijesti i poticaja daljnjih napora na izgradnji zajednica i naroda otpornih na katastrofe. Ovaj dan je prilika da se prepozna i promoviše značajan napredak i pomaci u cilju smanjenja rizika što je jedan od ciljeva svjetske Sendai deklaracije i Okvira za smanjenje rizika od katastrofa usvojenim na Trećoj svjetskoj konferenciji UN 2015. godine. Ove dokumente je prihvatila i Bosna i Hercegovina čime je prihvaćena i obaveza implementacije 4 globalna prioriteta - razumjeti rizik od katastrofe; jačati upravljanjem rizika; investirati u smanjenje rizika i jačati pripravnost za što uspješnji odgovor na katastrofu ali i bolju reakciju nakon katastrofe tokom oporavka, sanacije i obnove.

“Jačanje upravljačkih struktura za smanjenje rizika od nesreće i katastrofa” je tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana za smanjenje rizika od katastrofa, u godini kada je veliki broj ljudi u svijetu se razbolio i umro usljed pandemije COVID – 19. I u odgovoru, ublažavanju i otklanjanju posljedica COVID-19 upravljanje i koordinacija su bili ključni segmenti.

Bosna i Hercegovina je zemlja koja je podložna prirodnim ili drugim nesrećama od kojih je značajan broj sa prekograničnim efektima i sa velikim brojem ranjive populacije. Stoga Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine smatra da je smanjenje rizika od katastrofa jedno od ključnih pitanja sigurnosti i održivog razvoja. Ovo potvrđuju i poplave iz 2014. godine i COVID situacija 2020. godine.

U proteklom periodu postignuti su vidljivi rezultati na smanjenju rizika od nesreća i katastrofa, organiziranju, opremanju i obučavanju struktura zaštite i spašavanja, ali prostora za napredak još je mnogo što je naglašeno i u izvještaju Stručne procjene stanja u oblasti civilne zaštite u Bosni i Hercegovini koji su sačinili eksperti EU.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim državnim i entitetskim institucijama, partnerskim međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama, kroz više regionalnih i bilateralnih projekata poduzima različite aktivnosti na smanjenju rizika od prirodnih ili drugih nesreća i poboljšanju pripremljenosti za odgovor kako bi koncept smanjenja rizika od katastrofa bio integriran u sve društvene i ekonomske sektore i strateška planska dokumenta na svim nivoima vlasti, za stvaranje sigurnijeg i prosdperitetnijeg okruženja za sve građane Bosne i Hercegovine.

Naš cilj je da Bosna i Hercegovina postane članica Mehanizma civilne zaštite EU čime bi se ubrzao proces usvajanja EU mehanizama i standarda u oblasti zaštite i spašavanja. U tom pravcu trenutno je u fazi dvogodišnja implementacija projekta „EU za bolju civilnu zaštitu u Bosni i Hercegovini – Izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Evropske unije“, vrijednosti 1.498.800 eura.

Ove godine pokrenuta su još četiri značajna projekta vrijednosti preko 4,5 miliona eura, a koji se finansiraju od strane drugih država i EU fondova,što će omogućiti da ključne aktivnosti u oblasti smanjenja rizika od katatsrofa uspješno realiziramo. Također, u Programu rada Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine za 2020/21. godinu planirano je donošenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa kao i drugih važnih dokumenata iz oblasti procjenjivanja i planiranja.

Povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine će učestvovati na virtualnoj radionici o otpornosti lokalnih zajednica i riziku od pandemije, koju organizira Ured Ujedinjenih naroda za smanjenje katastrofa.

Bosna i Hercegovina nije imuna na rizike od katastrofa, moramo raditi na prevenciji, pripravnosti i odgovoru na katastrofe sa većom posvećenošću, resursima i boljim planiranjem