Zakoni

Zakonodavni dokumenti

27.12.2012

OPŠTI DIO

 • Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu («Službeni glasnik BiH», broj 22/23)

 • Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu («Službeni glasnik BiH», broj 08/18)
 • Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu («Službeni glasnik BiH», broj 94/16)
 • Zakon o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH («Službeni glasnik BiH» broj 07/03
 • Zakon o zastavi Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 19/01)
 • Zakon o grbu Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 19/01 i 23/04PREČIŠĆENI TEKST -Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju
 • Zakon o državnoj himni Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 19/01)
 • Zakon o upotrebi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 30/03, 42/0450/08 i 76/11PREČIŠĆENI TEKST -Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju
 • Zakon o pečatu institucija Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 12/9814/03 i 62/11PREČIŠĆENI TEKST -Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju
 • Zakon o upravi («Službeni glasnik BiH» broj 32/02 i 102/09PREČIŠĆENI TEKST -Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju
 • Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 26/04, 7/0548/05 i 60/10PREČIŠĆENI TEKST -Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju
 • Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 50/08, 35/09, 75/09, 32/1242/12 i 50/12PREČIŠĆENI TEKST -Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju
 • Zakon o slobodi pristupa informacijama («Službeni glasnik BiH» broj 28/00, 45/06102/09 i 62/11PREČIŠĆENI TEKST -Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju
 • Zakon o zaštiti ličnih podataka («Službeni glasnik BiH» broj 49/0676/11 i 89/11PREČIŠĆENI TEKST -Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju
 • Zakon o upravnom postupku («Službeni glasnik BiH» broj 29/02, 12/0488/07 i 93/09) PREČIŠĆENI TEKST -Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju
 • Zakon o upravni sporovima («Službeni glasnik BiH» broj 19/02, 88/0783/08 i 74/10PREČIŠĆENI TEKST -Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju
 • Zakon o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 61/0449/09 i 42/12PREČIŠĆENI TEKST -Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju
 • Zakon o internoj reviziji institucija BiH («Službeni glasnik BiH» broj 27/08 i 32/12
 • Zakon o administrativnim taksama («Službeni glasnik BiH» broj 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/0676/07 i 3/10) (Napomena: 3/083/10 su Odluke o izmjeni Tarife administrativnih taksi) PREČIŠĆENI TEKST -Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju
 • Zakon o arhivskoj građi i arhivu BiH («Službeni glasnik BiH» broj 16/01)
 • Zakon o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka («Službeni glasnik BiH» broj 32/01, 16/0232/07 i 44/07)
OBLAST SIGURNOSTI
Nadležnosti Ministarstva sigurnosti BIH i agencija za provođenje zakona Bosne i Hercegovine (prema članu 14. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine)
 • Zakon o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu («Službeni glasnik BiH», broj 27/0463/04, 35/05, 49/09, 40/12) PREČIŠĆENI TEKST -Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju
 • Zakon o Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 50/0427/07 i 59/09PREČIŠĆENI TEKST -Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju
 • Zakon o Službi za poslove sa strancima («Službeni glasnik BiH», broj 54/05 i 36/08) PREČIŠĆENI TEKST -Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju 
 • Zakon o Direkciji za kordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 36/08
 • Zakon o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 36/08
DJELOKRUG RADA
 • Zakon o zaštiti tajnih podataka («Službeni glasnik BiH» broj 54/05 i 12/09PREČIŠĆENI TEKST -Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti («Službeni glasnik BiH» broj 53/09)
 • Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga («Službeni glasnik BiH», broj 8/06) 
 • Zakon o kontroli kretanja oružja i vojne opreme («Službeni glasnik BiH» broj 53/09 i 22/16 Neslužbeni prečišćeni tekst)
 • Zakon o strancima ("Sluzbeni glasnik BiH", broj 88/15
 • Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o strancima  ("Sluzbeni glasnik BiH", broj 63/23
 • Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom ugroženih svjedoka («Službeni glasnik BiH» broj 3/03,21/03,61/04 i 55/05PREČIŠĆENI TEKST -Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju
 • Okvirni zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BiH» broj 50/08)
 • Zakon o učešću pripadnika oružanih snaga BiH, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu («Službeni glasnik BiH», broj 14/05)
OSTALI PRAVNI AKTI
 • Zakon o krivičnom postupku BiH («Službeni glasnik BiH», broj 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09 i 93/09) PREČIŠĆENI TEKST -Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju http://www.sudbih.gov.ba/?opcija=sadrzaj&kat=6&id=20&jezik=b 
 
 • Krivični zakon BiH («Službeni glasnik BiH», broj 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07 i 8/10) PREČIŠĆENI TEKST -Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju http://www.sudbih.gov.ba/?opcija=sadrzaj&kat=6&id=20&jezik=b 
 
 • Zakon o prekršajima BiH («Službeni glasnik BiH», broj 41/07 i 18/12PREČIŠĆENI TEKST -Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju
 • Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i kordinaciju borbe protiv korupcije («Službeni glasnik BiH» broj 103/09)
 • Zakon o izvršnom postupku pred Sudom BiH («Službeni glasnik BiH» broj 18/03

 

 • Zakon o pravnoj pomoći i službenoj saradnji u krivičnim stvarima između Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH ( «Službeni glasnik BiH»br.13/02)