Međunarodni dokumenti

INFORMACIJA O REŽIMU PRELASKA DRŽAVNE GRANICE

26.7.2013

Predstavnici Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske su dana 19.06.2013. godine potpisali novi Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima i Sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o pograničnom prometu čime su prestali sa važenjem dosadašnji Ugovor o određivanju graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske od 06. travnja 2001. godine, Aneks Ugovora o određivanju graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske od 11. prosinca 2001. godine, Protokol o kategorizaciji graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske od 11. prosinca 2001 godine kao i Sporazum o pograničnom prometu i suradnji od 05. ožujka 2003 godine.

Novim Ugovorom između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima utvrđeno je 50 graničnih prijelaza preko kojih će biti moguć promet preko državne granice sa Republikom Hrvatskom.

Granični prijelazi sa svim inspekcijskim kontrolama

Granični prijelazi Gradiška – Stara Gradiška i Bijača – Nova Sela određeni su kao granični prijelazi za međunarodni cestovni promet putnika i roba koje sukladno zakonodavstvu ugovornih strana podliježu inspekcijskim kontrolama prilikom prevoza preko zajedničke državne granice. Ovi granični prijelazi otvoreni su 24 sata dnevno za međunarodni promet putnika i vozila, te za promet svih vrsta roba bez obzira na njihovo podrijetlo, odnosno zemlju iz koje dolaze. Na tim graničnim prijelazima neprekidno se obavljaju poslovi iz nadležnosti policije i carine, a poslovi iz nadležnosti inspekcijskih službi obavljaju se u radnom vremenu koje određuju nadležna tijela u svakoj od ugovornih strana.

 

Granični prijelazi za promet voća i povrća

Promet voća i povrća koje sukladno zakonodavstvu ugovornih strana podliježe kontroli usklađenosti s tržišnim standardima i utvrđivanju zdravstvene ispravnosti prilikom prevoza preko zajedničke državne granice osim na ova dva navedena granična prijelaza moguć je preko graničnih prijelaza Orašje – Županja, Izačić – Ličko Petrovo Selo, Gorica – Vinjani Donji i Ivanica – Brgat. Također i ovi granični prijelazi otvoreni su 24 sata dnevno za međunarodni promet putnika, vozila te roba koje ne podliježu inspekcijkim kontrolama te se na njima neprekidno obavljaju poslovi iz nadležnosti policije i carine. Promet voća i povrća u skladu sa gore navedenim uvjetima obavlja se u radnom vremenu nadležne službe, po pozivu i uz obvezu najave pošiljke 24 sata prije njenog dolaska na granični prijelaz.

Više informacija o robama koje podliježu ovim kontrolama, ili kontakte na kojima možete doći do detaljnijih informacija možete pronaći na sljedećim web stranicama:

http://www.vet.gov.ba/

http://www.fsa.gov.ba/

http://www.uzzb.gov.ba/

Granični prijelazi za robni i putnički promet

Ostali granični prijelazi za međunarodni promet roba koje ne podliježu gore navedenim uvjetima i putnika su cestovni: Brčko – Gunja, Šamac – Slavonski Šamac, Brod – Slavosnki Brod, Gradina – Jasenovac, Velika Kladuša – Maljevac, Strmica – Strmica, Kamensko – Kamensko, Osoje – Vinjani Gornji, Neum I – Klek i Neum II – Zaton – Doli,

te željeznički: Brčko – Drenovci, Šamac – Slavonski Šamac, Dobrljin – Volinja, Martin Brod – Ličko Dugo Polje i Čapljina – Metković. Ovi granični prijelazi otvoreni su 24 sata dnevno za međunarodni promet putnika, vozila i roba bez obzira na njihovo podrijetlo odnosno zemlju iz koje dolaze, osim ako je drugačije uređeno međunarodnim ugovorom, i osim za robe koje podliježu inspekcijskoj kontroli ili je njihov promet uređen posebnim propisom. Na ovim graničnim prijelazima neprekidno se obavljaju poslovi iz nadležnosti policije i carine.

Granični prijelazi za putnički promet

Promet putnika u cestovnom prometu osim na gore navedenim graničnim prijelazima moguć je i preko sljedećih graničnih prijelaza: Kostajnica – Hrvatska Kostajnica, Novi Grad – Dvor, Ripač – Užljebić, Prisika – Aržano, Orahovlje – Orah, Crveni Grm – Mali Prolog, Zvirići – Prud, Doljani - Metković i Trebimlja – Čepikuće. Granični prijelazi za putnički promet otvoreni su 24 sata dnevno za međunarodni promet putnika, osobnih vozila i vozila za prijevoz putnika bez obzira na zemlju iz koje dolaze. I na ovim graničnim prijelazima neprekidno se obavljaju poslovi iz nadležnosti policije i carine.

Uvjeti putovanja

Detaljnije informacije potrebnim dokumentima i uvjetima putovanja u/iz Republike Hrvatske možete pronaći na web stranicama Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine:

http://www.mfa.ba

Pogranični režim

Sporazumom između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o pograničnom prometu uspostavljen je pogranični režim, odnosno sustav pravila kojima se uređuje pogranični promet u pograničnom području između strana potpisnica. Pogranični promet je redovni prelazak zajedničke državne granice stanovnika pograničnog područja (područje uz zajedničku državnu granicu koje se prostire u dubini od pet (5) kilometara od zajedničke državne granice Veza dodatak A i B jedne strane, sukladno pravilima pograničnog režima, radi njihovog boravka i kretanja u pograničnom području druge strane zbog ekonomskih, socijalnih, obiteljskih ili drugih opravdanih razloga.

            Prelazak zajedničke državne granice pod uvjetima pograničnog režima dopušten je preko graničnih prijelaza otvorenih za pogranični i međunarodni promet kako su određeni u Ugovoru između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima. Osim gore navedenih graničnih prijelaza za međunarodni promet stanovnici pograničnog područja smiju, sukladno pravilima pograničnog režima te ako ne postoji zabrana ili ograničenje predviđeno zakonodavstvom strana Sporazuma prelaziti zajedničku državnu granicu preko sljedećih graničnih prijelaza za pogranični promet: Donji Svilaj – Svilaj, Kozarska Dubica – Hrvatska Dubica, Plazikur – Gejkovac, Zagrad – Pašin Potok, Hadžin Potok – Bogovolja; Tržačka Raštela – Kordunski Ljeskovac, Kladrma – Lička Kaldrma, Vaganj – Bili Brig, Vinica Aržano – Pazar, Subašići – Dvorine, Vir – Cera, Čitluk – Jovića most; Drinovci – Sebišina, Drinovačko Brdo – Slivno, Prolog – Podprolog, Gabela – Gabela Polje I, Unka – Unka, Radež – Vukov Klanac, Duži – Imotica i Orahov Do – Slano. Radno vrijeme ovih graničnih prijelaza je 6:00 – 22:00.

            Prijelaz preko ovih graničnih prijelaza je moguć uz uvjet predočenja pogranične propusnice, i to samo preko graničnih prijelaza koji su upisani u pograničnu propusnicu, da se osoba ne smatra prijetnjom za javni poredak, unutarnju sigurnost, javno zdravstvo ili međunarodne odnose, te da za ove osobe nije izdano upozorenje u bazama podataka strana Sporazuma za odbijanje njihovog ulaska zbog naznačenih razloga ili da protiv njih nije izdano upozorenje u Šengenskom informacijskom sustavu za odbijanje njihovog ulaska na područje Europske unije. Nositelji pograničnih propusnica izuzeti su od primjene viznog režima te se neće unositi pečat u pograničnu propusnicu.

            

           Najduže opušteno trajanje svakog neprekinutog boravka u pograničnom području druge ugovorne stranke ne smije prelaziti više od trideset (30) dana. U slučaju da se nositelj pogranične propusnice zbog izvanrednih okolnosti ne može vratiti u određenom roku u mjesto svojeg boravišta o tome mora odmah obavijestiti najbližu policijsku postaju koja će o tome obavijestiti nadležno tijelo druge ugovorne stranke. Ako je nositelj pogranične propusnice na državnom području ugovorne stranke za koje vrijedi pogranična propusnica lišen slobode, ili je prisilno zadržan, nadležno tijelo odnosne ugovorne stranke treba o tome što prije obavijestiti diplomatsku misiju ili konzularni ured druge ugovorne stranke na svojem državnom području.

           Iznimno nositelji pogranične propusnice smiju prelaziti zajedničku državnu granicu i na prijelaznim mjestima utvrđenim Sporazumom pod uvjetom da je naziv prijelaznog mjesta upisan u pograničnu propusnicu. Popis mjesta na kojima je moguć prijelaz mimo graničnih prijelaza možete pronaći na ovim mjestu – Veza dodatak C.

           Pogranična propusnica izdaje se na neposredni osobni zahtjev koji se podnosi na obrascu čiji je sadržaj utvrđen Sporazumom – Veza dodatak D. Pored tog obrasca, uz zahtjev za izdavanje pogranične propusnice obvezno je priložiti i sljedeće dokumente:

a)      valjanu putnu ispravu;

b)      dvije fotografije;

c)      dokument kojim se može dokazati opravdana potreba za redoviti prelazak zajedničke državne granice pod uvjetima pograničnog režima, odnosno poveznice navedene u stavku 2., i koji nije stariji više od šest (6) mjeseci, računajući od datuma podnošenja zahtjeva;

d)     dokument kojim se može dokazati boravište u pograničnom području, kako je određeno ovim Sporazumom odnosno u Dodatku A i B, u trajanju od najkraće jedne (1) godine i koji nije stariji više od šest (6) mjeseci računajući od datuma podnošenja zahtjeva. Nadležna tijela ugovornih stranaka razmijenit će obavijesti o dokumentima na temelju kojih se, sukladno njihovom nacionalnom zakonodavstvu, može dokazati boravište u pograničnom području.

           Obveza iz stavka 3 d) ovoga članka ne odnosi se na supružnike osoba koje imaju boravište u pograničnom području najkraće jednu (1) godinu, njihovu djecu koja nisu napunila osamnaest (18) godina starosti (uključujući i posvojenu djecu), djecu supružnika koja nisu napunila osamnaest (18) godina starosti (uključujući i posvojenu djecu), te na osobe koje imaju boravište u pograničnom području kraće od jedne (1) godine na lokaciji koja se nalazi u neposrednoj blizini zajedničke državne granice, na specifičnom zemljopisnom položaju i gdje postoji opravdana potreba čestog prelaženja zajedničke državne granice. U postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje pogranične propusnice maloljetnike do 16 godina zastupat će njihovi roditelji, a maloljetnike bez zakonskih zastupnika, kao i osobe lišene poslovne sposobnosti po pravomoćnoj sudskoj odluci, zastupat će staratelji određeni sudskom odlukom.

      Zahtjev za izdavanje pogranične propusnice može se podnijeti:

a)      za Republiku Hrvatsku, - u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji u njezinom pograničnom području, diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini,

b)      za Bosnu i Hercegovinu, - u nadležnom Terenskom uredu, odnosno Postrojbi granične policije, diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj.

      Tijela nadležna za zaprimanje zahtjeva i izdavanje pogranične propusnice iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odgovorit će na zahtjev tražitelja u najkraćem mogućem roku, ali u svakom slučaju najkasnije u roku od šezdeset (60) dana od datuma kada je zahtjev zaprimljen. Nadležna tijela iz stavka 1. i 2. ovoga članka zahtjev će odbiti ako zahtjev nije potpun, ako nije dokazana poveznica naznačena u članku 7. stavku 2. i ako tražitelj ne udovoljava uvjetima iz članka 3. stavka 1 b) ovoga Sporazuma.

        Pristojba za provođenje postupka izdavanja pogranične propusnice plaća se prilikom predaje zahtjeva. U slučaju da je zahtjev odbijen, odnosno ako pogranična propusnica nije izdana, iznos pristojbe neće biti vraćen. O detaljima izdavanja pogranične propusnice te kontakte koji vam mogu dati podrobnije informacije možete saznati putem web adresa:

http://www.iddeea.gov.ba

http://www.granpol.gov.ba

      Dozvole za jednokratni prelazak državne granice

      Iznimno prijelaz državne granice moguć je preko državne granice na temelju Dozvola za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice i to samo za boravak koji ne smije trajati dulje od dva (2) dana unutar pograničnog područja. Dozvola se izdaje državljanima ugovornih stranaka i osobama koje prema pravu Europske unije uživaju pravo na slobodu kretanja, na graničnom prijelazu za pogranični promet. Nositelj dozvole je dužan vratiti se preko istog graničnog prijelaza. Dozvolu za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice izdaje nadležna granična policija države u čije pogranično područje tražitelj dozvole želi ući a izdaje se na osobni zahtjev i pod sljedećim uvjetima:

a)      da posjedujete valjanu putnu ispravu;

b)      da možete opravdati razlog prelaska zajedničke državne granice preko graničnog prijelaza za pogranični promet i boravak u pograničnom području, te da posjeduje dostatna sredstva za uzdržavanje za vrijeme trajanja planiranog boravka kao i za povratak ili je u mogućnosti zakonito steći ta sredstva;

c)      da niste osoba koju se smatra prijetnjom za javni poredak, unutarnju sigurnost, javno zdravstvo ili međunarodne odnose Republike Hrvatske odnosno Bosne i Hercegovine i bilo koje države članice Europske unije, da protiv vas nije izdano upozorenje u bazama podataka ugovornih stranaka za odbijanje njenog ulaska zbog naznačenih razloga, odnosno da protiv vas nije izdano upozorenje u Šengenskom informacijskom sustavu za odbijanje njezinog ulaska u područje Europske unije zbog istih razloga.

      U postupku postavljanja zahtjeva za izdavanje dozvole za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice maloljetnike do 16 godina zastupat će njihovi roditelji, a maloljetnike bez zakonskih zastupnika, kao i osobe lišene poslovne sposobnosti po pravomoćnoj sudskoj odluci, zastupat će staratelji. Na temelju dozvole za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice ne mogu se ostvarivati prava koja na temelju ovoga Sporazuma imaju nositelji pogranične propusnice. Ukoliko se osoba koja je temeljem dozvole za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice ušla u pogranično područje druge države ne vrati u predviđenom roku ili se kreće izvan pograničnog područja druge države za koje vrijedi dozvola, bit će prekršajno odgovorna sukladno nacionalnom zakonodavstvu ugovornih stranaka, osim u slučaju kada se osoba nije mogla vratiti zbog izvanrednih okolnosti.